Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria de la Beca Archie Gittes 2017

El pintor nord-americà Archie Gittes va deixar un llegat destinat a la creació d’un premi a concedir en el Certamen “Saló de Tardor” que anualment celebrava el Cercle de Belles arts de Palma de Mallorca. Desaparegut l’esmentat certamen, per donar compliment a la voluntat del donant, d’acord amb els familiars del mateix, es van passar a destinar els interessos del llegat a la fundació d’una Beca d’Estudis que porta el nom del seu patrocinador, la “Beca Archie Gittes”.

Els objectius d’aquesta beca són els de facilitar el desplaçament i estada a una ciutat europea de reconegut prestigi artístic-cultural, afavorir l’estudi dels fets culturals, així com estimular el coneixement d’altres realitats socioculturals. L’import d’aquesta beca és de 5.000 euros.
A aquesta Beca d’Estudis, poden concórrer artistes residents en Balears en edats compreses entre els 18 i 30 anys. El sol·licitant haurà d’exposar els estudis a realitzar – en qualsevol de les disciplines artístiques– comprometent-se a presentar posteriorment memòria dels treballs realitzats. La Beca es concedirà per un jurat designat a aquest efecte previ estudi de les sol·licituds presentades.

 

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria a la Beca d’estudis artístics Archie Gittes, queda establerta segons els termes que a continuació se citen.
Objectius de la beca: facilitar el desplaçament i estada a una ciutat europea de reconegut prestigi artístic-cultural. Afavorir l’estudi dels fets culturals. Estimular el coneixement d’altres realitats socioculturals.

Import de la beca: L’import de la beca en la convocatòria de 2015 és de 5.000 euros.

Requisits del sol·licitant: Disposar de la residència habitual en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tenir una edat compresa entre els 18 i els 30 anys, al moment de la fallada de la convocatòria.

Documentació a presentar: Escrit de sol·licitud d’optar a la beca d’estudis. Fotocòpia del D.N.I. Currículum Vitae. Fotografies de l’obra que realitza. Breu memoràndum del les activitats que es pretenen realitzar durant el viatge caso de ser premiat (dibuix, pintura, gravat, escultura i ceràmica). Quants documents i informes pugui aportar per al concurs de mèrits. (La documentació pot presentar-se en paper o suport telemàtic)

La documentació es presentarà en mà el local provisional del Cercle de Belles arts, Casal Solleric, Passeig del Born, 27 Palma de Mallorca, abans de les 14 hores del dia 30 de setembre de 2017.

Condicions de la beca: La beca consisteix en una estada no inferior a 15 dies en una ciutat europea. El sol·licitant es compromet, una vegada finalitzat el viatge, a presentar en el termini de 2 mesos, una memòria del realitzat. El Cercle podrà organitzar una exposició amb el treball realitzat pel becari en el termini d’un any de la seva adjudicació.

Fall del jurat: La beca es concedirà, previ estudi de les sol·licituds presentades, per un Jurat que designarà el Cercle de Belles arts. El fet de participar en aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació d’aquestes normes, i la renúncia a qualsevol reclamació.

inicio


http://circulobellasartes.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/#!/circulo.bellasartespalma