Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria de beques per la realització de pràctiques de laboratori en matèria d’arqueologia

Resolució del dia 5 de juny del 2017 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa d’aprovació de les Bases Reguladores de la convocatòria de beques per la realització de pràctiques de laboratori en matèria d’arqueologia com a ajuda complementària a la formació universitària d’aquesta especialitat per l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Extracte de la Resolució del dia 5 de juny del 2017 de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Eivissa, per la qual s’aprovà, entre altres, les Bases Reguladores de la convocatòria de beques per la realització de practiques de laboratori en matèria d’arqueologia com a ajuda complementaria a la formació universitària d’aquesta especialitat per l’any 2017.

De conformitat amb el previst als articles 17.3b i 20.8a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria text íntegre de les quals es poden consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inex):

Primer. Beneficiaris

Aquestes beques de formació i practiques adreçades a estudiants de l’especialitat d’arqueologia i postgraduats d’aquesta especialitat de qualsevol universitat espanyola, que hi hagin finalitzat el seus estudis amb posterioritat al curs 2012-2013.

Segon. Objecte

1. L’objecte de les beques és la realització de pràctiques de reconeixement, neteja, inventari i classificació de material arqueològic. També es treballarà amb la documentació generada en excavacions municipals (planimetries, fotografies, relacions de unitats estratigràfiques). Aquestes tasques es realitzaran d’acord a les directrius i orientacions donades pels tècnics tutors del programa de beques, adscrits a la regidoria de Cultura i Patrimoni. Les pràctiques i activitats es realitzaran al Taller i laboratori d’Arqueologia i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa, situat al carrer Aubarca, núm 26 de la ciutat d’Eivissa i a les dependències municipals del carrer de Sant Ciriac, núm. 5. Es realitzaran un total de 300 hores pràctiques en horari a definir, preferentment durant els mesos de juliol a novembre d’enguany.

2.Els participants hauran de reunir els següents requisits:

a) Ser major d’edat.

b) Tenir la nacionalitat espanyola. També podran sol·licitar  la beca els estrangers amb residència legal en Espanya.

c) Ésser estudiant universitari de l’especialitat d’arqueologia durant l’any acadèmic 2016-2017.

d) Llicenciats, graduats i postgraduats de les especialitats de Història i/o Arqueologia que hagin finalitzat els seus estudis amb posterioritat al curs 2012/2013.

Tercer. Bases reguladores.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER LA REALITZACIÓ DE PRACTIQUES DE LABORATORI EN MATÈRIA D’ARQUEOLOGIA COM A AJUDA COMPLEMENTARIA A LA FORMACIÓ UNIVERSITARIA D’AQUESTA ESPECIALITAT PER L’ANY 2017

Publicades a la pàgina Web municipal (http://www.eivissa.es) i a la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es)

Quart. Import.

L’import global del crèdit disponible per distribuir entre els beneficiaries de la subvenció es determina sobre la base de l’assignació, que als Pressupostos Generals es fa al programa de Patrimoni Històric de 3.000,00.-€ que contempla aquesta convocatòria, s’imputa dins de l’aplicació pressupostària 2017 33600 48100.

La quantia de cadascuna de les beques és de 1.500€

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors a partir del següent al de la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB. Si el darrer dia natural fos diumenge o festiu, el termini s’ajornarà fins a l’hàbil següent. La documentació es publicarà a la Base Nacional de Dades de Subvencions (BNDS), a la seu electrònica i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa.

Les sol·licituds es formalitzaran mitjançant una instància dirigida a la regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament d’Eivissa i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament d’Eivissa; també es podran presentar als llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Eivissa, 8 de juny de 2017

EL REGIDOR DELEGAT

Jose Juan Tur Cardona