Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria d’ajudes del Consell de Menorca a l’edició en llengua catalana

Convocatòria d’ajudes de minimis de suport del Consell Insular de Menorca a l’edició en llengua catalana per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari de dia 27 de febrer de 2017, va adoptar l’acord següent:

Primer. Aprovar les bases que han de regir la concessió d’ajuts de minimis de suport del Consell Insular de Menorca a l’edició en llengua catalana per a l’any 2017, que s’adjunten en annex.

Segon. Aprovar, simultàniament, la convocatòria dels ajuts de minimis de suport del Consell Insular de Menorca a l’edició en llengua catalana per a l’any 2017, que es regirà per les bases a què s’ha fet referència en el punt anterior d’acord amb les condicions següents:

a) Import global màxim de la convocatòria i crèdit pressupostari: les ajudes concedides seran ateses amb càrrec a les partides pressupostàries i pels imports màxims que s’indiquen més avall.

Partida Quantia màxima
33400.4890003 12.000€

L’import màxim de la convocatòria únicament podrà ampliar-se sense necessitat de nova publicació en el supòsit d’aportacions expresses de tercers per contribuir al finançament de l’objecte de la convocatòria.

b) Segons el punt 8.2 de les bases, l’import que pot rebre cada un dels beneficiaris d’aquests ajuts no pot superar el límit dels 2.000 euros. Així mateix, l’import total de la subvenció concedida pel CIM, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajudes de qualsevol procedència, no podrà superar el 100 % del cost de l’activitat.

c) El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts és de tres mesos a partir del dia que la convocatòria surti publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

d) Les funcions d’instrucció d’aquests ajuts seran assumides per una tècnica del Servei d’Assessorament Lingüístic del CIM.

e) Es crea la Comissió Avaluadora d’aquests ajuts, que examinarà les sol·licituds presentades i emetrà l’informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució, i que estarà formada pels membres següents:

President/a: el/la conseller/a de Cultura o persona en qui delegui

Vocals: una tècnica del Servei de Política Lingüística, que actuarà com a secretària; un tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i un administratiu del Departament

 

BASES QUE REGULEN LES AJUDES DE MINIMIS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EN CONCEPTE DE SUPORT A L’EDICIÓ EN LLENGUA CATALANA 2017

1. OBJECTE I FINALITAT DE LA SUBVENCIÓ

1.1. L’objecte d’aquestes ajudes de minimis és donar suport

a l’edició de llibres, música i vídeos en llengua catalana produïts a Menorca, d’autor, editor o productor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

1.2. El suport a què es refereix la base anterior té la finalitat d’interès públic de fomentar l’ús social de la llengua catalana mitjançant la promoció de la publicació de llibres, música i vídeos en català, a fi d’assegurar l’oferta de productes culturals en aquesta llengua i potenciar la llengua oficial i pròpia de Menorca en aquest àmbit, d’acord amb els objectius que fixa el Pla estratègic de subvencions de l’any 2017 i d’acord també amb les competències que atribueix l’Estatut d’autonomia als consells insulars, entre les quals hi ha el foment i difusió de la creació i la producció musical, audiovisual i literària (art. 70.18).

2. FINANÇAMENT I IMPORT MÀXIM

Les ajudes que s’atorguin en el marc d’aquestes bases s’aplicaran a la partida i per l’import màxim que s’estableixin en la convocatòria.

3. REQUISITS I CONDICIONS DE LES OBRES SUBVENCIONADES

3.1. Es poden presentar a aquests ajuts de minimis els llibres, CD, DVD, etc. en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca publicats durant el període comprès entre l’1 de novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017.

3.2. Les obres que s’acullin a aquests ajuts han de ser primeres edicions o reedicions ampliades o actualitzades (no poden ser reimpressions ni reedicions amb simples correccions ortogràfiques o d’estil) i en el cas de llibres tenir un nombre de pàgines no inferior a 50, excepte en els casos de llibres infantils i de poesia.

3.3. Perquè es pugui considerar que la temàtica d’una obra és d’especial interès per a Menorca el seu tema específic ha de ser l’illa de Menorca i no es consideraran d’especial interès obres de tema d’àmbit balear que tangencialment es refereixin a Menorca o que hi dediquin un petit apartat.

3.4. Les obres han de ser en llengua catalana i els editors, productors o autors han de vetlar per la correcció lingüística de les obres subvencionades. L’incompliment d’aquesta condició serà motiu de denegació o revocació de la subvenció.

3.5. Queden exclosos del suport a l’edició:

a) Les obres que hagin estat autoritzades com a llibres de text o que, per les característiques que tenen, s’hi poden considerar.

b) Els llibres considerats de bibliòfil.

c) Les obres editades en fascicles.

d) Les obres publicades per institucions públiques.

e) Els llibres editats per clubs de llibres i entitats similars, només assequibles pels socis, i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

f) Els butlletins interns d’institucions i associacions, les publicacions d’entitats públiques i partits polítics.

g) Les publicacions periòdiques (tres o més números anuals) i les eminentment publicitàries.

h) Les obres que per l’àmbit geogràfic o la temàtica que tracten no tenguin interès per a Menorca.

i) Els enregistraments que hagin rebut suport en altres convocatòries de creació audiovisual del CIM.

3.6. Les obres editades dins el mateix any en diferents volums es valoraran com una de sola.

4. NATURALESA DELS AJUTS DE MINIMIS I COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUTS

4.1. Els ajuts de minimis que s’atorguin de conformitat amb aquestes bases són compatibles amb la concessió d’altres ajuts, sens perjudici de l’obligació dels beneficiaris de comunicar-ho al Consell Insular de la forma establerta en aquestes bases.

4.2. L’import de les subvencions o ajuts de minimis que es concedeixin no pot superar en cap cas, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajuts, el 100 % del cost de l’activitat subvencionada.

4.3. En virtut de la seva naturalesa específica com a ajuts de minimis estan sotmesos, en concret, als requisits i exigències del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, la qual cosa implica que el beneficiari no pot rebre en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017) ajuts públics o d’ens privats finançats a càrrec de pressuposts públics per un import superior a 200.000 €.

4.4. En l’atorgament de les ajudes regulades per aquestes bases s’han de respectar de forma sistemàtica les exclusions i limitacions previstes en el marc de les disposicions comunitàries.

4.5. El fet de rebre una subvenció implica l’obligació de dur a terme el projecte subvencionat i, per tant, l’entitat beneficiària ha de cercar altres fons de finançament o aportar fons propis si l’import de la subvenció fos inferior al pressupost del projecte.

5. REQUISITS DELS BENEFICIARIS

5.1. Poden ser beneficiàries del suport a l’edició:

a) Les empreses editorials i productores, les associacions i altres entitats amb seu social a l’illa de Menorca.

b) Les persones físiques (editor, productor o autor) nascudes o residents a l’illa de Menorca.

c) En el cas que la temàtica de l’obra sigui d’especial interès per a Menorca, també s’hi poden acollir associacions, empreses i persones físiques de fora de l’illa.

5.2. No obstant això, no poden ser-ne beneficiàries:

a) Les persones físiques o jurídiques en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (annex 2 de les presents bases).

b) Les persones físiques o jurídiques que en el moment que l’òrgan instructor dicti la proposta de resolució definitiva de la convocatòria no estiguin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració General de l’Estat i de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca.

(El fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Menorca serà verificat d’ofici per la Tresoreria del Consell Insular.)

c) Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajuts públics o d’ens privats, finançats a càrrec de pressuposts públics, en concepte de minimis, per un import superior a 200.000 €.

6. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

6.1. Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat que s’adjunta com a annex 1 d’aquestes bases, el qual es facilitarà a la seu del Consell Insular de Menorca a Maó i a les oficines administratives de Ciutadella i que també es pot descarregar a la seu electrònica del CIM.

6.2. A la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la documentació següent:

a) Si el sol·licitant és persona física, còpia del DNI.

b) Si és persona jurídica caldrà aportar còpia de l’escriptura o document de constitució o modificació, dels estatuts o del reglament intern de funcionament, degudament inscrit en el registre corresponent. Si fos necessari de conformitat amb els seus estatuts, han d’aportar certificat de l’acord adoptat per l’òrgan de govern de l’entitat per sol·licitar l’ajuda i per designar representant.

c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, comunitat de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, hauran de signar la sol·licitud totes les persones que la integren i adjuntar-hi el DNI (en el cas de persones físiques) i/o la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de cada un dels integrants. Així mateix hauran de designar un únic representant i un únic domicili als efectes de notificacions.

d) Si la sol·licitud es presenta en nom d’un altre, caldrà acreditar-ne la representació.

e) Còpia del document d’identificació fiscal (NIF o CIF) del sol·licitant, així com còpia del NIF del representant, si s’escau.

f) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat mitjançant els corresponents certificats, que podran substituir-se per la declaració responsable a què es refereix l’article 11.f segon paràgraf del Text refós de la Llei de subvencions, quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros. Es podrà autoritzar el Consell Insular de Menorca perquè comprovi directament el compliment de les esmentades obligacions, i en aquest cas no s’hauran d’aportar les corresponents certificacions (annex 3).

g) En el cas d’empreses, han de presentar la documentació justificativa d’estar d’alta de l’impost d’activitats econòmiques corresponent. En el cas que l’empresa no estigui obligada a estar d’alta de l’impost esmentat, ho haurà d’acreditar mitjançant declaració responsable.

h) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d’obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l’art. 13.2 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003), i que no té obligacions fiscals pendents amb el Consell Insular de Menorca, el model de la qual s’adjunta com a annex 2 d’aquestes bases.

i) Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat i de totes les ajudes que ha rebut a l’Estat espanyol en concepte de minimis durant els anys 2015, 2016 i 2017 (annex 5).

j) Document de designació de compte bancari de l’empresa o del seu representant segons model facilitat pel Consell Insular de Menorca, llevat que ja constin a la Tresoreria General del CIM, cosa que s’ha de fer constar expressament (annex 4).

k) Projecte específic suficientment desenvolupat per poder valorar l’estil i la qualitat de l’obra o bé memòria i una còpia del llibre, CD, DVD, etc. si ja ha estat publicat. Cal presentar, com a mínim, un capítol del llibre o una part de l’obra que permeti fer-ne la valoració d’acord amb els criteris establerts. S’ha d’especificar la tirada prevista (nombre d’exemplars o còpies), així com el nombre de pàgines en el cas de llibres i la durada en el cas de música i vídeos; també cal incloure en aquest apartat una breu descripció de la trajectòria de l’autor de l’obra, a l’efecte de valorar el projecte d’acord amb els criteris de la base setena.

Així mateix, cal especificar el número de dipòsit legal o declaració que s’ha fet el tràmit per sol·licitar-lo en el cas que l’obra estigui obligada a dur-ne.

l) Pressupost detallat de l’activitat. El pressupost ha de detallar despeses d’impressió, enregistrament, producció, així com altres despeses com correcció, il·lustració, etc. Aquest pressupost ha d’especificar necessàriament l’IVA, que ha d’estar desglossat.

m) Certificat d’empadronament en algun municipi de Menorca en el cas que el sol·licitant sigui persona física.

S’eximeix de presentar la documentació a què fan referència les lletres a), b), d), e) i j) en el cas que aquesta ja consti en els arxius del Consell Insular. En aquest cas s’haurà de fer constar expressament en la sol·licitud.

6.3. D’acord amb l’article 28.3 i 53.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades no tenen l’obligació de presentar documents originals, llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable exigeixi el contrari. En qualsevol cas, les persones interessades són responsables de la veracitat dels documents que presenten (art. 28.7 de la Llei 39/2015).

D’acord amb l’art. 28.5 de la Llei 39/2015, excepcionalment, quan la rellevància d’un document de l’expedient aportat per l’interessat així ho exigeixi, o existeixin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, el CIM pot sol·licitar de manera motivada la compulsa/autenticació de les còpies aportades per la persona interessada, per la qual cosa pot requerir l’exhibició del document o de la informació original.

6.4. Pel fet de presentar-se a aquesta convocatòria la persona interessada presta al CIM els consentiments següents:

a) Per consultar i comprovar la veracitat de la documentació i de les dades presentades per l’interessat que tenguin en el seu poder altres administracions públiques, principalment mitjançant les plataformes d’interoperabilitat, les xarxes corporatives o altres sistemes electrònics habilitats a aquest efecte i als quals el CIM tengui accés.

b) Per consultar l’existència i veracitat de la documentació i de les dades que eventualment l’interessat hagi considerat oportú no presentar acollint-se al dret de no fer-ho pel fet que hagin estat elaborades per les administracions públiques.

Els esmentats consentiments només es consideraran atorgats quan no consti en l’expedient l’oposició expressa a l’esmentada consulta o quan la llei especial que sigui aplicable al cas en requereixi el consentiment exprés, en aquest darrer cas serà obligatori que l’Administració el requereixi i que l’interessat el presti.

6.5. Les sol·licituds i tota la documentació descrita en el punt anterior s’han de presentar, dins el termini establert en la convocatòria, d’acord amb les indicacions següents:

a) Les persones físiques les poden presentar presencialment als punts del Servei d’Atenció Ciutadana del Consell Insular de Menorca que hi ha a la seu del CIM a Maó i a les oficines administratives de Ciutadella. També es pot presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l’establert en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú.

b) La resta de persones a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (a tall enunciatiu: persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, administracions públiques), i les persones físiques que així ho vulguin fer voluntàriament, han de presentar la sol·licitud de forma electrònica en el registre electrònic del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o en qualsevol altre registre electrònic de conformitat amb allò establert en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

Si algun dels subjectes obligats als quals fa referència l’article 14 apartats 2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, presenta la sol·licitud presencialment, se’l requerirà per tal que l’esmeni mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes i d’acord amb allò establert en l’article 68.4 de la mateixa llei, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què hagi tingut lloc l’esmena.

6.6. Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, se’n requerirà la rectificació o el complement necessaris. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la seva petició, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

7. CRITERIS OBJECTIUS QUE CAL TENIR EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DE MINIMIS A L’EDICIÓ EN CATALÀ

Els criteris objectius que determinaran la concessió d’aquest suport són els següents:

a) Qualitat i interès de les obres dintre de cada temàtica i gènere específics.……….. fins a 5 punts

b) Pressupost d’edició de l’obra

– Per un pressupost d’edició de l’obra de menys de 1.000 euros………………… 1 punt

– Per un pressupost d’edició de l’obra d’entre 1.001 i 2.000 euros …………………. 2 punts

– Per un pressupost d’edició de l’obra d’entre 2.001 i 3.000 euros …….………….. 3 punts

– Per un pressupost d’edició de l’obra d’entre 3.001 i 4.000 euros ………….……. 4 punts

– Per un pressupost d’edició de més de 4.000 euros ………….…………….…….. 5 punts

c) Abast de la tirada

– Per una tirada de fins a 300 exemplars o còpies……………………..…………. ….. 1 punt

– Per una tirada d’entre 301 i 500 exemplars o còpies……..…….….……….….……2 punts

– Per una tirada de més de 500 exemplars o còpies……………….………….…..….. 3 punts

d) Trajectòria de l’autor ………………………………………………….……..….fins a 3 punts

e) Caràcter innovador del projecte ……………………………………..…………….fins a 3 punts

L’obtenció d’una qualificació de 0 punts en la lletra a comportarà l’exclusió de la present convocatòria d’ajuts.

8. DETERMINACIÓ DE L’IMPORT DE L’AJUDA DE MINIMIS

8.1. El procés per a la distribució dels ajuts un cop admeses les sol·licituds i atenent la puntuació que es fixa en la base anterior és el següent:

a) Adjudicació de punts a cada una de les sol·licituds de conformitat amb els criteris anteriors.

b) Suma del total dels punts que hagin obtingut totes les sol·licituds admeses.

c) Divisió de la quantitat total de la partida que fixi la convocatòria anual entre la suma total de punts adjudicats, a fi d’obtenir el valor econòmic de cada punt.

8.2. L’import que pot rebre cada un dels beneficiaris d’aquests ajuts no pot superar el límit dels 2.000 euros. Així mateix, l’import total de la subvenció que atorgui el Consell Insular de Menorca, de manera aïllada o en concurrència amb altres ajudes o subvencions de qualsevol procedència, no podrà superar el 100 % del cost de l’activitat subvencionable i, en el cas que se superés aquest percentatge, l’aportació del Consell Insular s’ajustaria a aquest límit.

8.3. El romanent que hi pugui quedar a conseqüència de la renúncia d’algun beneficiari, a causa d’una minoració en l’import final justificat o perquè no s’hagi repartit l’import total de la subvenció previst en la convocatòria es podrà repartir amb el mateix sistema proporcional als punts obtinguts entre la resta d’entitats beneficiàries.

9. PROCEDIMENT I ÒRGANS COMPETENTS PER A LA CONCESSIÓ DELS AJUTS DE MINIMIS

9.1. Els ajuts es concediran, d’acord amb els principis d’objectivitat, transparència, igualtat, no-discriminació i publicitat, per mitjà del procediment de concurrència competitiva.

9.2. L’inici de l’expedient s’efectuarà per mitjà de l’aprovació de la convocatòria corresponent. El text de la convocatòria i la resta de documentació que es requereixi es comunicarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (d’ara endavant BDNS) i es publicarà l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en compliment de l’art. 20.8 de la Llei general de subvencions.

9.3. L’òrgan instructor d’aquest procediment serà una tècnica del Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Menorca, que, d’acord amb l’article 16 i següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, haurà de realitzar d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de dictar resolució sobre la concessió d’ajuts.

9.4. Totes les sol·licituds presentades dins el termini establert en la convocatòria se sotmetran a l’examen de l’òrgan instructor corresponent o, si escau, de la comissió avaluadora. Amb anterioritat a l’emissió de l’informe de la Comissió Avaluadora, el tècnic encarregat de la instrucció de l’expedient emetrà un informe en el qual acreditarà, en cas de ser favorable, la legalitat de l’ajuda i el seu import.

9.5. Una vegada examinades les sol·licituds per l’òrgan instructor o, si escau, per la comissió avaluadora, i després que aquest o aquesta hagi emès el seu informe, el conseller executiu cap del departament n’elevarà la corresponent proposta de resolució a l’òrgan competent, que en aquest cas és el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, el qual dictarà resolució sobre la concessió o denegació dels ajuts.

Quan la quantia de l’ajut proposat per l’òrgan instructor o la comissió avaluadora sigui substancialment inferior al sol·licitat, es podrà instar el beneficiari a reformular la seva sol·licitud per tal d’ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció atorgable.

9.6. La resolució de l’expedient d’atorgament de les subvencions ha de ser expressa i motivada, i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia específica de cada una de les subvencions concedides.

9.7. Si la subvenció implica una despesa pluriennal, la resolució de la concessió ha de determinar el nombre d’exercicis a què s’aplicarà la despesa i la quantitat màxima que s’ha d’aplicar a cada exercici.

9.8. El termini màxim per dictar i notificar la resolució d’aquest procediment és de tres mesos comptats des de l’endemà de l’acabament del termini per presentar sol·licituds, transcorreguts els quals, si no s’ha dictat i notificat resolució, s’entendrà desestimada la sol·licitud.

9.9. La resolució de l’expedient de concessió o denegació dels ajuts es remetrà a la BDNS en compliment de l’article 20.8 de l’LGS i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici de notificar-la individualment a les persones interessades.

S’haurà d’informar el beneficiari de la quantia de l’ajuda de minimis concedida i del seu caràcter de minimis, fent referència expressa al Reglament aplicat.

9.10. La concessió de l’ajut es pot instrumentar mitjançant la formalització d’un conveni de col·laboració amb l’entitat beneficiària en què es determinaran els drets i les obligacions de les parts.

10. COMISSIÓ AVALUADORA

10.1. La comissió avaluadora és l’òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre’n l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor competent.

10.2. La Comissió Avaluadora estarà formada pels membres següents:

President/a: el/la conseller/a de Cultura o persona en qui delegui

Vocals: una tècnica del Servei de Política Lingüística, que actuarà com a secretària; un tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació, i un administratiu del Departament

10.3. La comissió avaluadora s’ha de constituir obligatòriament quan l’import global dels fons públics prevists en la convocatòria sigui superior als 50.000 euros, o bé quan l’import individual màxim de la subvenció sigui superior a 7.000 euros.

10.4. Quan no sigui preceptiva la seva constitució, l’existència de la comissió avaluadora només serà necessària si es preveu expressament en la resolució de la convocatòria corresponent, en la qual s’haurà de fixar en tot cas quin és l’òrgan que ha d’examinar les sol·licituds i ha d’emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

11. ABONAMENT DELS AJUTS DE MINIMIS

11.1. El suport a l’edició es farà efectiu, dins un termini màxim de 60 dies, segons disponibilitat de tresoreria, des de la data de justificació íntegra i correcta de l’activitat subvencionada.

11.2. Les subvencions que es paguin a persones físiques restaran subjectes a retenció d’acord amb la normativa que regula l’impost sobre la renda de les persones físiques.

11.3. No es podrà pagar la subvenció en tant que el beneficiari no estigui al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i amb el CIM.

12. DESPESES SUBVENCIONABLES. PRESSUPOST DEL PROJECTE I PRESSUPOST SUBVENCIONABLE

12.1. D’acord amb el que s’estableix en l’art. 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària per planificar-lo, preparar-lo, coordinar-lo i executar-lo i està legalment justificada amb factures o amb altres documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze mesos anteriors a l’execució del projecte i fins a la data límit establerta en la base tretzena, de justificació de l’activitat subvencionada. En aquest sentit, s’ha d’entendre com a data d’execució del projecte la data d’assignació definitiva del dipòsit legal de l’obra. El lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantit per una entitat financera o entitat asseguradora també té la consideració de despesa pagada.

La manera d’acreditar el pagament d’aquests justificants ha de ser d’acord amb el que es recull a la base tretzena esmentada.

12.2. No són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

a) Les despeses que no compleixen els requisits esmentats en l’apartat 12.1.

b) Les despeses l’import de les quals s’ha adquirit a un preu superior al valor de mercat. Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per a dur a terme el projecte subvencionat i les d’administració específiques, si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

c) Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives.

d) Les despeses de procediments judicials, els imposts indirectes, quan són susceptibles de recuperació o de compensació, i els imposts personals sobre la renda.

e) Les depeses de distribució i promoció de l’obra ni les derivades de feines prèvies a l’elaboració de l’obra com ara factures per hores d’estudi i recerca.

f) No formen part del pressupost subvencionable, tot i que formin part del pressupost del projecte, les inversions i les obres, la compra d’equipaments o de qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar.

12.3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents:

D’acord amb el que disposa l’art. 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi les quantitats establertes en la normativa contractual (Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre) per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o d’empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagi fet amb anterioritat a la publicació de la convocatòria. S’ha de triar una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de la subvenció, en virtut de criteris d’eficiència i d’economia; en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no ha estat la més avantatjosa econòmicament, se n’ha de presentar una memòria justificativa.

Quan el document justificatiu de la despesa s’hagi emès a través de mitjans electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau, la part que s’imputa a l’ajuda no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions.

13. JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA

13.1. Els beneficiaris han de justificar la realització de l’activitat subvencionada abans del 30 de novembre de l’any en curs mitjançant un compte justificatiu simplificat (d’acord amb l’art. 75 del Reglament de la Llei de subvencions), que ha de constar de:

a) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts (annex 6 A). Juntament amb aquesta memòria, s’han d’entregar 5 exemplars o còpies de l’obra subvencionada.

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del creditor i del document, l’import, data d’emissió i, si s’escau, data de pagament. Aquesta relació ha d’anar acompanyada de còpia de les factures corresponents. En cas que la subvenció s’atorgui segons un pressupost estimat, s’han d’indicar les desviacions que s’hagin produït (annex 6 B).

c) El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i la procedència (annex 6 C).

d) Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos que se’n derivin.

El CIM comprovarà els justificants que estimi oportuns i que permetin obtenir evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, per a la qual cosa podrà requerir al beneficiari la tramesa dels justificants de despesa que se seleccionin.

13.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu durant els 30 dies naturals següents a la notificació de la resolució de concessió en el cas d’activitats ja realitzades en la data de notificació, o durant els 30 dies naturals següents a la data d’acabament de l’activitat en el cas que encara no l’hagin realitzada quan es notifiqui la resolució. En qualsevol cas, el 30 de novembre és el termini màxim que tenen els beneficiaris per justificar les despeses efectuades amb càrrec a la subvenció o ajut econòmic concedit. Això no obstant, si existissin causes excepcionals que ho impedissin, els beneficiaris les han d’al·legar per escrit i, a la vista d’aquestes causes, l’òrgan competent per atorgar els ajuts podrà ampliar el termini de justificació dels ajuts, d’acord amb l’art. 32 de la Llei 39/2015.

13.3. Si la documentació presentada fos incompleta o incorrecta, el servei responsable demanarà al beneficiari que en faci la rectificació oportuna en el termini improrrogable de deu dies hàbils (art. 73 de la Llei 39/2015).

13.4. Si la despesa justificada excedeix de l’import concedit, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de la persona o l’entitat subvencionada. Si, per contra, la despesa justificada és inferior a l’import del pressupost sol·licitat i subvencionat es reduirà proporcionalment la subvenció concedida.

13.5. El Consell Insular de Menorca podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

14. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

14.1. Les persones o entitats beneficiàries d’aquestes ajudes a l’edició queden obligades, així mateix, a incloure en l’edició subvencionada el patrocini del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca mitjançant la inclusió del seu logotip.

14.2. En tots els actes de promoció de les obres subvencionades s’ha de fer constar l’aportació del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular de Menorca, i en els programes, els cartells i altres elements publicitaris se n’inserirà el logotip. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través dels mitjans que siguin adequats d’acord amb la naturalesa del projecte. S’ha de fer constar, de manera expressa, el suport del Departament de Cultura, Patrimoni i Educació del Consell Insular Menorca, així com el web www.cime.es, en la realització de les activitats subvencionades (en cas d’actuacions que tenguin lloc després de la convocatòria) i el logotip de la candidatura de la cultura talaiòtica de Menorca per ser reconeguda com a patrimoni mundial per la UNESCO.

14.3. Així mateix, són obligacions dels beneficiaris:

a) Comunicar al CIM l’acceptació de la subvenció en els termes en què aquesta es concedeixi. En qualsevol cas la subvenció s’entendrà acceptada tàcitament un cop transcorreguts quinze dies hàbils d’ençà que el beneficiari hagi rebut la notificació de la concessió.

b) Realitzar l’activitat objecte de subvenció en el termini màxim que s’estableixi.

c) Dur a terme les activitats que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar-ne la realització en els terminis i en les condicions establertes en aquestes bases i en la resolució de la concessió d’ajuts.

d) Proporcionar la informació sobre l’activitat subvencionada que li requereixi el Consell Insular de Menorca.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï el Consell Insular de Menorca i la resta d’organismes competents per a la fiscalització dels comptes públics.

f) Acreditar, quan el Consell Insular els ho sol·liciti, que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i que estan al corrent de les seves obligacions fiscals amb el Consell Insular de Menorca. L’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social no serà necessària en el cas que s’hagi autoritzat expressament al Consell Insular a consultar aquestes dades a través de l’Agència Tributària (annex 3).

g) Comunicar al Consell Insular de Menorca la sol·licitud i l’obtenció de subvencions i ajudes o altres ingressos i recursos per a la mateixa finalitat.

h) Comunicar immediatament al Consell Insular de Menorca qualsevol eventualitat que alteri o que dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se’n poden derivar retards en l’execució o si en poden afectar el cost total, i sol·licitar l’autorització prèvia i expressa del Consell Insular per fer qualsevol modificació substancial del projecte objecte d’ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s’han de formular immediatament a l’aparició de les circumstàncies que la justifiquin i s’han d’especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

i) Deixar constància de la percepció i l’aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres de registre que hagi de portar l’entitat beneficiària d’acord amb la normativa vigent i, en cas de no tenir aquesta obligació, en la documentació que la substitueixi.

j) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i control.

k) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DELS AJUTS DE MINIMIS. CRITERIS DE GRADUACIÓ DELS POSSIBLES INCOMPLIMENTS

15.1. Pel que fa a la revocació i el reintegrament de les subvencions, s’ha d’aplicar el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa que hi sigui aplicable. En cas d’incompliment, s’ha de reintegrar la quantia rebuda mitjançant l’aplicació d’un percentatge de minoració en funció de la naturalesa de l’incompliment. Aquest percentatge s’ha de fixar amb l’informe previ de l’instructor i s’ha de notificar al beneficiari. Les causes de reintegrament i el procediment per a la seva exigència han de ser regides per l’establert en l’article 44 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

S’haurà de valorar, en tot cas, el grau d’incompliment i si aquest és a causa d’actuacions doloses o negligents i si hi ha bona o mala fe en aquest. La gradació del reintegrament serà major quan l’incompliment sigui total o molt alt i hi hagin incorregut causes doloses i mala fe, i en canvi serà menor si el grau de compliment del projecte subvencionat és parcial i quan hagi estat causat per actuacions negligents i amb bona fe.

15.2. En el cas que la causa del reintegrament determini la invalidesa de la resolució de concessió s’ha de revisar prèviament aquesta resolució en els termes establerts en l’article 25 del DLEG 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i en la resta de disposicions aplicables.

15.3. En el cas que s’hagin fet uns pagaments anticipats, la persona beneficiària ha de reintegrar les quantitats rebudes més l’interès de demora comptador des que el pagament es va fer efectiu.

15.4. Les quantitats que s’hagin de reintegrar tenen la consideració d’ingressos de dret públic i és d’aplicació la via de constrenyiment.

15.5. L’obligació de reintegrament establerta en aquest article és independent de les sancions que si escau siguin exigibles.

16. INFRACCIONS I SANCIONS

16.1. El règim d’infraccions i sancions administratives aplicables serà l’establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

16.2. L’òrgan competent per imposar les sancions que es derivin d’infraccions de l’establert en aquestes bases i de la normativa aplicable en matèria de subvencions és la presidència del Consell Insular de Menorca, de conformitat amb l’establert en l’art. 9 de la Llei 8/2000, de 28 d’octubre, de consells insulars.

17. ALTRES DISPOSICIONS

Recursos administratius

17.1. Els acords del Consell Executiu pels quals es concedeixen o es deneguen els ajuts no exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca.

Normativa general aplicable

17.2. En tot allò no previst expressament en aquestes bases seran d’aplicació les disposicions contingudes en les normes següents:

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

– Decret legislatiu 2/2005, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 196 de 31 de desembre de 2005)

– Reglament de la Llei general de subvencions (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol)

– Reglament (CE) núm. 1407/2003, de 15 de desembre, d’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat a les ajudes de minimis (DOL 24.12.2013, núm. 352)

ANNEX 1. Model de sol·licitud (el podeu obtenir a través de www.cime.es i al Servei d’Atenció Ciutadana del CIM) (consta a l’expedient)

ANNEX 2. Model de declaració responsable (el podeu obtenir a través de www.cime.es i al Servei d’Atenció Ciutadana del CIM) (consta a l’expedient)

ANNEX 3. Model d’autorització de la persona interessada perquè una administració pública pugui obtenir dades de l’Agència Tributària d’estar al corrent de les obligacions tributàries (el podeu obtenir a través de www.cime.es i al Servei d’Atenció Ciutadana del CIM) (consta a l’expedient)

ANNEX 4. Document de designació de compte bancari (el podeu obtenir a través de www.cime.es i al Servei d’Atenció Ciutadana del CIM) (consta a l’expedient)

ANNEX 5. Model de declaració responsable relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d’altres institucions públiques o privades per a la realització de la mateixa activitat i de totes les ajudes que ha rebut a l’Estat espanyol en concepte de minimis durant els anys 2015, 2016 i 2017 (el podeu obtenir a través de www.cime.es i al Servei d’Atenció Ciutadana del CIM) (consta a l’expedient)

ANNEX 6. Model de compte justificatiu simplificat (el podeu obtenir a través de www.cime.es i al Servei d’Atenció Ciutadana del CIM) (consta a l’expedient)

Maó, 8 de març de 2017

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón