Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per donar suport a la realització i l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural o filològic

Bases de la convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per donar suport a la realització i l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural o filològic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Bases de la convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per donar suport a la realització i l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural o filològic. BDNS (Identif.): 307767 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El 23 de maig de 2016, el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca dictà la següent resolució:

«Antecedents. Vist l’informe justificatiu de la Direcció Insular de Cultura sobre la convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per donar suport a la realització i l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural o filològic, i de les bases per les quals s’ha de regir la dita convocatòria.

Vist l’informe jurídic favorable del Servei Jurídic i Administratiu de Cultura.

Vista l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a la partida pressupostària 20.33400.77900 per dur a terme la convocatòria esmentada, segons l’RC amb el núm. de referència 22016/146 per un import de 200.000,00 €.

Vista la proposta del secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports i l’informe de fiscalització favorable de la Intervenció General del Consell de Mallorca

RESOLC:

1. Aprovar l’expedient SNL 2/2016 CEICF relatiu a la convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per donar suport a la realització i l’edició de llibres i fonogrames d’especial interès cultural o filològic, i de les bases per les quals s’ha de regir.

2. Autoritzar una despesa de 200.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.77900 (RC núm. de referència 22016/146) per atendre a les subvencions de la convocatòria esmentada.

3. Aprovar la convocatòria esmentada i les bases adjuntes que han de regir-la.

4. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.»

Palma, 31 de maig de 2016

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

(Resolució de delegació de competències del Vicepresident primer

i Conseller de Cultura, Patrimoni i Esports de 15/03/2016;

BOIB núm. 37, de 22/03/2016)

Jaume Colom Adrover

BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES DE MINIMIS DE L’ANY 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ I L’EDICIÓ DE LLIBRES I FONOGRAMES D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL O FILOLÒGIC. BDNS (Identif.): 307767 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

BASE PRIMERA. Finalitats

En virtut de les competències transferides en matèria de promoció sociocultural per la Llei 6/1994 als consells insulars i d’acord amb les que l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears estableix a favor d’aquests –modificat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d’1 de març de 2007)–, el Consell de Mallorca convoca les ajudes per donar suport a la producció i a l’edició de llibres o de fonogrames d’especial interès cultural o filològic en llengua catalana. Aquest concepte inclou una sèrie d’aspectes: cultural i qualitatiu (temàtica relacionada amb els valors culturals, filològics, històrics, populars i tradicionals de Mallorca, investigació i tractament d’aquesta; qualitat lingüística i cura en la producció i l’edició, i originalitat i creativitat), comercial (nombre d’exemplars, preu de venda, mitjans de difusió i promoció, viabilitat del projecte) i professional (trajectòria de l’autor i de l’empresa).

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, a través d’aquesta convocatòria, vol promoure la producció i l’edició d’aquest tipus d’obres que, sense el suport econòmic de les administracions, difícilment sortirien a la llum, amb l’empobriment que això suposaria en l’àmbit literari i discogràfic i, per tant, en el nostre món cultural en general.

BASE SEGONA. Objecte

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, de llibres i fonogrames d’especial interès cultural o filològic en llengua catalana.

Limitacions

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases no són compatibles amb els ajuts genèrics de minimis de l’any 2016 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana del Consell de Mallorca.

Es poden subvencionar, com a màxim, 6 títols per editorial i per discogràfica d’entre els que presenta la persona física o jurídica sol·licitant, tenint en compte que, d’acord amb la base vuitena, han de ser els que han obtingut més puntuació.

Per poder optar a les ajudes de minimis les obres han de complir els requisits següents:

Requisits generals

Les obres han d’editar-se i consignar-se en el Dipòsit Legal dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre el 2 de setembre de 2015 i l’1 de setembre de 2016, ambdós inclosos.

Les obres han de ser en llengua catalana, i els editors han de vetlar per la correcció lingüística de les obres subvencionades.

Requisits específics

Obra editorial

– Ha de tenir, com a mínim, un nombre de 50 pàgines.

– Ha de ser primera edició o reedició de títols amb una edició de més de quinze anys.

Exclusions:

– Les obres que han estat autoritzades com a llibres de text o que, per les característiques, ho són.

– Els llibres considerats de bibliòfils.

– Les obres editades en fascicles.

– Les que han de publicar exclusivament les institucions públiques o les privades.

– Les coedicions, les reimpressions, les autoedicions i les no venals.

– Els llibres editats per clubs de llibres i per empreses similars que només són assequibles als socis respectius i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

– Els àlbums, els retallables, els llibres per pintar i acolorir, els quaderns de cal·ligrafia i d’exercicis i, en general, tots aquells amb què es facin treballs.

– Els catàlegs d’exposicions, en qualsevol cas, i els catàlegs d’art i d’altres de similars el contingut literari dels quals sigui reduït.

– Les obres de caràcter científic o tècnic.

– Els llibres de text i els manuals universitaris, els butlletins interns d’institucions i d’associacions, les publicacions de partits polítics i d’entitats públiques o privades i les de distribució gratuïta.

Obra discogràfica

– Pot ser en format CD, CD-ROM o DVD, disc de llarga durada (LP), maxisingle o casset.

– Ha de ser primera edició o reedició de títols amb una edició de més de quinze anys.

– La documentació informativa que s’hi adjunta i la presentació tipogràfica ha
de ser en català. Si per qüestions de promoció s’han d’utilitzar altres llengües, la llengua catalana ha d’ocupar, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

Exclusions:

– Els enregistraments de contingut i de temàtica didàctica (idiomes, exercicis corporals, etc.) no estrictament musicals.

– Els publicats exclusivament per associacions, fundacions i institucions públiques o privades, tot i que figurin inscrites en el Registre d’Empreses Discogràfiques, i els no venals.

– Els enregistraments que, editats per clubs discogràfics i per empreses similars, només són assequibles als socis o als adherits respectius i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

BASE TERCERA. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, la realització i l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal, una sucursal, una delegació o una oficina de representació a Mallorca.

No obstant això, no en poden ser beneficiàries:

– Les que incorren en alguna de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE de 18 de novembre de 2003).

– Les que, en el moment que l’òrgan instructor de la convocatòria ha de fer la proposta d’acord definitiva, no estiguin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat ni de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.

(La Tresoreria General ha de verificar, d’ofici, el fet d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca.)

– Les que han rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades a Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2014, 2015 i 2016), un import superior a 200.000 € (article 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudesde minimis, Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).

– Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

D’altra banda, tal com estableix la base catorzena, no poden tenir la condició de beneficiàries les entitats el projecte de les quals no hagi tingut una puntuació mínima de 25 punts.

BASE QUARTA. Naturalesa de les ajudes de minimis

Es tracta d’ajudes de minimis, són de caràcter voluntari i eventual, i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquestes bases; no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. Són compatibles amb altres ajudes, subvencions o suports que pugui rebre l’entitat beneficiària per a la mateixa obra subvencionada, sempre que el còmput total dels ajuts no superi el pressupost de la realització i de l’edició de l’obra, excepte amb els ajuts genèrics de minimis de l’any 2016 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana del Consell de Mallorca.

En virtut de la seva naturalesa específica, com a ajudes de minimis, estan sotmeses, en concret, als requisits i a les exigències del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre d’altres, que l’import total de les ajudes que, en concepte de minimis, pot rebre la persona física o jurídica beneficiària d’aquesta convocatòria, a Espanya, en els tres darrers exercicis fiscals (2014, 2015 i 2016), no pot ultrapassar els 200.000 €.

D’altra banda, d’acord amb l’article 32.2 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (en endavant, RLGS), les ajudes atorgades en la convocatòria que regulen aquestes bases tenen la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte.

El fet de rebre una ajuda de minimis implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i que l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-lo a terme.

BASE CINQUENA. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2016 es destina la quantitat de 200.000,00 €, amb càrrec a la partida 20.33400.77900, a les ajudes objecte de la convocatòria, dels quals, inicialment, 160.000,00 € són per a obres libràries i 40.000,00 €, per a obres discogràfiques. Si es produeix un romanent en un d’aquests imports, aquest pot incrementar l’altra quantitat.

Base sisena. Despeses subvencionables. Pressupost del projecte i pressupost subvencionable

1. En principi, per definició i d’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003, general de subvencions, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest; és estrictament necessària per planificar-lo, preparar-lo, coordinar-lo i executar-lo, i a més està legalment justificada amb factures o amb altres documents que l’acreditin, la temporalització dels quals es computa en els dotze mesos anteriors a l’execució del projecte i fins al límit establert en la base devuitena per a la presentació de la justificació. En aquest sentit, s’ha d’entendre, com a data d’execució del projecte, la data d’assignació definitiva del dipòsit legal de l’obra.

Així mateix, també es consideren despeses subvencionables les derivades de garanties bancàries, sempre que estiguin directament relacionades i siguin indispensables per dur a terme el projecte, i les depeses de les garanties que, d’acord amb aquesta base, es demanin per garantir el compromís del beneficiari d’abonar els justificants que no ha pagat a l’hora de justificar la subvenció. D’altra banda, atès que les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria tenen per objecte els projectes recollits en la base segona sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles.

La despesa que compleixi els requisits establerts en aquesta base té la consideració de despesa realitzada i, per tant, subvencionable, sense la necessitat que estigui pagada en la seva totalitat. En aquest sentit, s’indica que, abans de la finalització del termini que estableix la base devuitena, s’ha d’abonar un nombre de justificants l’import total dels quals (sense IVA) ha de representar, com a mínim, el 50 % de l’import de la subvenció concedida.

La forma i la manera d’acreditar aquest pagament han de ser a través d’alguna de les modalitats que es recullen en la base devuitena. En aquest sentit, el lliurament al creditor d’un efecte mercantil garantit per una entitat financera o entitat asseguradora també té la consideració de despesa pagada.

Pel que fa referència a la resta de justificants, és a dir, per als que no s’han abonat a l’hora de justificar la subvenció, s’ha de dipositar en la Tresoreria General del Consell de Mallorca un aval bancari d’acord amb la base devuitena. En aquest sentit, s’indica que, en tot cas, aquests justificants s’han d’abonar dins els primers 6 mesos naturals de l’any 2017.

La forma i la manera d’acreditar el pagament d’aquests justificants han de ser a través d’alguna de les modalitats que recull la base devuitena esmentada.

2. No són tampoc despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable ni del pressupost del projecte:

– Les despeses que no compleixen els requisits esmentats en l’apartat 1.

– Les despeses l’import de les quals s’ha adquirit a un preu superior al valor de mercat.

– Les despeses financeres, les d’assessoria jurídica o financera, les despeses notarials i registrals, les despeses pericials per dur a terme el projecte subvencionat i les d’administració específiques, si no hi estan directament relacionades i no són indispensables per preparar-lo ni dur-lo a terme.

– Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, els recàrrecs i les sancions administratives.

– Les despeses de procediments judicials, els imposts indirectes, quan són susceptibles de recuperació o de compensació, i els imposts personals sobre la renda.

– Les depeses de promoció de l’obra.

No formen part del pressupost subvencionable, d’acord amb l’apartat 2 de la base dotzena, tot i que formin part del pressupost del projecte, les inversions i les obres, la compra d’equipaments o de qualsevol altre bé inventariable de naturalesa similar.

3. Sobre la despesa subvencionable, s’han de tenir en compte les particularitats següents:

– Quan l’import de la despesa subvencionable supera les quantitats establertes en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic per al contracte menor, el beneficiari ha de demanar, com a mínim, 3 ofertes a diferents proveïdors abans de contreure el compromís per fer l’obra, prestar el servei o lliurar el bé, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats o d’empreses que ho puguin efectuar, o llevat que la despesa ja s’hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. S’ha de triar una de les ofertes, que s’han de presentar amb la justificació de la subvenció, en virtut de criteris d’eficiència i d’economia; en cas contrari, quan l’oferta seleccionada no ha estat la més avantatjosa econòmicament (article 31.3 de la Llei 38/2003), se n’ha de presentar una memòria justificativa.

– Quan el document justificatiu de la despesa s’ha emès a través de mitjans electrònics, l’entitat beneficiària hi ha d’adjuntar una declaració responsable sobre el fet que l’import total d’aquests justificants o, si escau, la part que s’imputa a l’ajuda no s’ha fet servir ni es farà servir per justificar altres subvencions.

– Si l’execució del projecte comporta costs indirectes, a més d’aportar-ne els justificants de les despeses, l’entitat beneficiària ha de presentar una declaració responsable que expliqui quin és el criteri d’imputació que s’ha seguit per determinar-ne el percentatge, que ha de ser conforme als principis i a les normes de comptabilitat generalment admesos, i ha de comprendre únicament el període en què s’ha duit a terme el projecte, d’acord amb l’article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

BASE SETENA. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

El Consell de Mallorca, en compliment dels articles 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, trametrà a la base de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, amb les bases que la regeixen, i sobre les resolucions de concessió que se’n derivin, i es publicarà en el BOIB per conducte de la base de dades esmentada, a més d’exposar-se en el tauler d’anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i penjar-se en la pàgina web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

BASE VUITENA. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització i resolució

La tramitació i la gestió de la convocatòria se subjecten als principis que s’enumeren en l’article 8.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions: publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

El procediment de selecció de les persones físiques o jurídiques beneficiàries es du a terme mitjançant concurrència competitiva. Així, una vegada puntuades les sol·licituds, en virtut dels criteris d’avaluació establerts en la base tretzena d’aquesta convocatòria, es determina l’import de les ajudes, d’acord amb la base dotzena, dins els límits recollits en aquesta darrera base i fins a l’import del crèdit pressupostari establert en la convocatòria.

No obstant això, no cal aplicar els criteris d’avaluació de la base tretzena entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits de la convocatòria, si el crèdit pressupostari és suficient per satisfer-les.

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de les bases, de la convocatòria i dels actes que se’n deriven: aprovació de la convocatòria, concessió i justificació de les ajudes, i pagament. El conseller executiu és l’òrgan encarregat d’aprovar les bases i la convocatòria, i de resoldre-la. La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d’exercir les facultats que es preveuen en l’article 24 i concordants de la Llei 38/2003, general de subvencions, i les que s’esmenten en les bases. L’òrgan instructor, quan ha rebut l’informe de la Comissió Tècnica Avaluadora sobre les sol·licituds de les ajudes de minimis i ha comprovat, d’una banda, si les persones físiques o jurídiques proposades com a beneficiàries de la convocatòria compleixen els requisits de les bases i, de l’altra, si estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca, ha de dictar la proposta d’acord definitiva. Aquesta ha d’incloure, d’una banda, la llista de persones físiques o jurídiques beneficiàries, amb indicació de l’obra subvencionada i del seu pressupost i, si escau, del pressupost subvencionable, la puntuació total obtinguda i l’import de l’ajuda i, de l’altra, ha de recollir la resta de sol·licituds desestimades. Posteriorment, el conseller executiu ha de resoldre la convocatòria i hi ha d’indicar els aspectes continguts en la proposta definitiva esmentada.

El termini màxim de resolució d’aquest procediment és de 3 mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n’hagi dictat la resolució, s’entenen desestimades totes les sol·licituds.

BASE NOVENA. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que facilita el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en aquestes bases, però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar correctament l’entitat i la persona que la representa.

S’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Models de sol·licitud (annex 1).

2. Fotocòpia del NIF de la persona física o jurídica sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

3. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona.

4. Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats; o, si pertoca, de la modificació de la constitució i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent (no cal presentar-la si es va presentar en la convocatòria respectiva de 2015 i no hi ha hagut canvis).

5. Certificat administratiu que acredita que la persona física o jurídica sol·licitant està inscrita en el cens tributari o registre pertinent per exercir l’activitat econòmica que es recull en la base tercera.

6. Certificat administratiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El Consell de Mallorca pot obtenir-ne els certificats esmentats si l’entitat omple l’annex 7. En cas contrari, el beneficiari ha d’adjuntar els certificats assenyalats.

7. Declaració responsable davant autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (annex 2).

8. Declaració responsable de totes les ajudes que ha rebut a Espanya en concepte de minimis durant els anys 2014, 2015 i 2016; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud, i, si escau, relació de totes les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 2).

9. Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal en el cas d’haver-se ja publicat l’obra, o full de sol·licitud de dipòsit legal amb el número assignat si encara no s’ha publicat.

10. Fitxa de les característiques de l’obra que ha de contenir tota la informació tècnica que s’indica en l’annex 4.

11. Un exemplar de l’obra objecte de la sol·licitud, si ja ha estat publicada, o projecte específic de l’edició suficientment desenvolupat per poder valorar l’interès i la qualitat de l’obra i la viabilitat del projecte [ítems 1) i 5) de la base tretzena].

12. Trajectòria de l’empresa editorial (hi ha de constar, com a mínim: any de constitució, anys de funcionament; mencions o distincions o premis rebuts; s’hi han d’indicar totes les obres publicades, amb títol i autor, en els darrers 4 anys i qualsevol altre aspecte d’interès).

13. Pressupost (sense IVA) equilibrat, signat i detallat per partides de cada obra presentada, amb indicació de les despeses que ha de suposar i els ingressos amb què s’ha de finançar.

14. Pla de comercialització i difusió de l’obra que ha de recollir, com a mínim, el que s’indica en l’annex 5.

15. Currículum de l’autor de l’obra que ha contenir: lloc de naixement i de residència, trajectòria, obres publicades, premis i guardons rebuts, institucions culturals amb les quals ha col·laborat, altres aspectes professionals.

16. (Voluntari) Model d’autorització del beneficiari perquè el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, pugui sol·licitar a l’Agència Tributària les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (annex 7).

17. Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de l’ajuda (annex 3).

Nota

Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada i, en especial, els documents compresos entre el punt 11 i el 16, ambdós inclosos, es presentin amb molta cura, per tal de tenir tota la informació necessària per seleccionar-ne els beneficiaris.

No cal presentar

Els documents esmentats en els apartats 2, 4 i 18 si ja s’han presentat en convocatòries anteriors, tret que hi hagi hagut canvis.

BASE DESENA. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 20 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Si el darrer dia hàbil cau en dissabte, el termini s’ajorna fins a l’hàbil següent.

Cal presentar-les en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111; Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma). Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si la documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’ha d’admetre. Així mateix, si el darrer dia natural cau en dissabte, el termini s’ajorna fins al dia hàbil següent.

BASE ONZENA. Esmena de deficiències

Si la instància o la documentació és incorrecta o incompleta, l’òrgan instructor n’ha de requerir la rectificació o els documents que hi manquen.

Si en el termini de 10 dies hàbils l’empresa interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta els documents requerits, el Consell de Mallorca, després d’haver pres la resolució pertinent, ha de considerar que desisteix de la petició; tot això, d’acord amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999.

BASE DOTZENA. Import de l’ajuda de minimis

La determinació de l’import de l’ajuda de minimis, sense perjudici del que diu el paràgraf tercer de la base vuitena, es fixa en virtut de la puntuació obtinguda i del valor del punt. En aquest sentit, s’ha d’indicar que el valor del punt es calcula dividint la quantitat destinada a cada una de les línies, és a dir, 160.000,00 € per a obres libràries i 40.000,00 € per a obres discogràfiques, pel total de les puntuacions obtingudes per les sol·licituds admeses en la línia corresponent que han tingut una puntuació mínima de 25 punts. L’import resultant, que s’ha de fixar amb dos decimals sense arrodonir i que representa, d’una banda, el valor del punt de les obres libràries i, de l’altra, el valor del punt de les obres discogràfiques, es multiplicarà per la puntuació individual de cada projecte que hagi assolit la puntuació mínima establerta i, en cap cas, la quantitat resultant no podrà ser superior als límits que s’indiquen a continuació:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ser superior a l’import del pressupost inicial subvencionable. (S’entén com a pressupost subvencionable el conjunt de les partides que compleixen els requisits recollits en els apartats 1 i 2 de la base sisena.)

1. No pot superar, en tot cas, l’import de 10.000 € per a llibres i de 5.000 € per a fonogrames.

2. En tot cas, l’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

BASE TRETZENA. Criteris d’avaluació

El procediment d’aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva, mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació següents:

1) Interès i qualitat (25 punts)

La puntuació es distribueix de la manera següent:

a. Interès cultural o filològic (15 punts). S’hi avaluen els aspectes següents:

· Les obres relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural o filològic.

· Les obres que contribueixen a conèixer, aprofundir o difondre els valors culturals, històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca.

b. Qualitat editorial i definició de continguts (5 punts). S’hi avaluen les característiques tècniques, per exemple:

· Maquetació, enquadernació i impressió de l’obra.

· Ordenació dels continguts.

c. Innovació, originalitat i creativitat (5 punts). S’avalua a partir de:

· Si la publicació és de tipus convencional o innovador.

· Si es tracta o no d’una reedició.

· El grau d’innovació temàtica i de creació literària i artística.

2) Comercialització i projecció de l’obra (10 punts)

La puntuació es distribueix de la manera següent:

a. La comercialització de l’obra (estructura i condicions econòmiques de venda) (5 punts):

· Els canals de venda de l’obra.

· El percentatge del tiratge venal i no venal (biblioteques, arxius, escoles, etc.).

· El nombre d’exemplars del tiratge que es comercialitzaran inicialment.

· El preu de venda al públic.

b. Els mitjans de difusió de l’obra (5 punts), per exemple:

· Els mitjans de comunicació (premsa, televisió).

· L’organització d’activitats que hi estiguin relacionades.

· La participació en esdeveniments culturals.

3) Currículum de l’autor (5 punts)

S’avalua la trajectòria literària de l’autor, el nombre de títols publicats, els premis i els guardons que ha rebut, les institucions o els organismes culturals amb els quals ha col·laborat, altres aspectes professionals (4 punts). Si l’autor és mallorquí o resideix a Mallorca, s’ha d’afegir 1 punt més a la valoració del currículum presentat.

4) Trajectòria de l’empresa (5 punts)

S’avalua la trajectòria de l’empresa i, consegüentment, l’aportació al foment i el coneixement de la nostra cultura o de la nostra llengua i el catàleg d’autors que té.

5) Viabilitat del projecte (5 punts)

· Si l’empresa aporta finançament propi per un import superior al 66 % del pressupost de producció i d’edició de l’obra (5 punts).

· Si el finançament propi està comprès entre el 66 % i el 33 % del pressupost (3 punts).

· Si l’empresa aporta menys d’un 33 % dels recursos (1 punt).

BASE CATORZENA. Comissió d’avaluació

Per estudiar i avaluar les sol·licituds i per fixar l’import de les ajudes, es constitueix la Comissió Tècnica d’Avaluació següent:

Presidència: Sr. Rafel Maria Creus Oliver, director insular de Cultura. El seu substitut és el Sr. Bartomeu Aguilar Jofre, cap de Programes de Vicepresidència.

Secretaria: Sra. Aina Nadal Gil, cap del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Vocalia

Sr. Llorenç Homar Bestard, tècnic ajudant d’arxius i biblioteques de la Secció de Biblioteques del Consell de Mallorca, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Sr. Francesc Bonnín Salamanca, tècnic de grau superior de l’Arxiu del So i de la Imatge, o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Sra. Maria Antònia Ramis Sastre, cap de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Sra. Antònia Rullan Coll, administrativa del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Aquesta Comissió examina i avalua les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts en la convocatòria, i n’emet l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta d’acord definitiva, que ha de reflectir tot el que s’estableix en la base vuitena. En aquest sentit, s’ha d’indicar que no poden tenir la condició de beneficiàries les entitats el projecte de les quals no ha tingut una puntuació mínima de 25 punts.

La Comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi els informes o els aclariments que consideri convenients a les entitats sol·licitants.

BASE QUINZENA. Obligacions de les persones físiques o jurídiques beneficiàries

Les persones físiques o jurídiques beneficiàries han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives aplicables: les de l’article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions; les de l’article 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001); les recollides en aquestes bases, i la resta que hi siguin aplicables.

Concretament:

Realitzar i editar l’obra objecte de l’ajuda, en les mateixes condicions i amb les mateixes característiques que es va presentar o, si escau, amb les modificacions comunicades prèviament.

Acreditar davant el Consell de Mallorca, tal com estableixen les bases, que s’ha fet l’obra objecte de l’ajuda de minimis i que s’han complert els requisits o les condicions determinats per a aquesta concessió. Si s’hi produeixen modificacions, se li han de comunicar, d’acord amb la base dessetena.

Comunicar a l’òrgan que ha concedit l’ajuda, en qualsevol moment o, en tot cas, en justificar-la, la sol·licitud o l’obtenció d’altres ingressos, subvencions, recursos o ajudes per realitzar i editar l’obra.

Sotmetre’s a les actuacions posteriors de comprovació i de control financer que duguin a terme el Consell de Mallorca i la resta d’òrgans competents, i aportar la informació que li requereixen en l’exercici d’aquestes actuacions.

Deixar constància de la percepció i de l’aplicació de la subvenció en la comptabilitat o en els llibres de registre que ha de dur la persona física o jurídica beneficiària, d’acord amb la normativa vigent, i, si no cal dur-la, en la documentació que la substitueixi.

6. Acreditar, com es determina en les bases i abans de redactar la proposta d’acord de concessió definitiva, que s’està al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat.

7. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons percebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte d’actuacions de comprovació i de control.

8. Dur a terme les mesures de difusió adients per fer públic el suport econòmic del Consell de Mallorca al projecte subvencionat. En aquest sentit, la difusió s’ha de fer a través de mitjans adequats, d’acord amb la naturalesa del projecte. Si es fan fullets, cartells o qualsevol altre material imprès, s’hi ha d’incloure la imatge corporativa del Consell de Mallorca o, més concretament, del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

9. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits que es preveuen en l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

BASE SETZENA. Subcontractació

D’acord amb l’article 29 LGS s’entén que el beneficiari subcontracta quan concerta amb tercers l’execució total o parcial de l’activitat que és l’objecte de la subvenció. Per tant, no es troba inclosa en aquest terme, és a dir, no s’entén compresa dins el terme subcontractació, la contractació de les despeses compromeses amb diferents proveïdors en les quals ha d’incórrer el beneficiari per realitzar el projecte sempre que no siguin un element principal o essencial de l’activitat que constitueix el seu objecte social.

L’entitat beneficiària pot subcontractar el projecte cultural subvencionat, objecte de la sol·licitud, fins al 100 % del seu import, d’acord amb els requisits establerts en els articles 29 de la Llei 38/2003, 68 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions, i els que s’indiquen a continuació.

Requisits:

a) L’entitat beneficiària ha de presentar amb la factura justificativa de la subcontractació, la documentació següent:

1. Una declaració responsable del subcontractista sobre els fets següents:

– Que no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 LGS.

– Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la contractació.

– Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l’avaluació suficient.

– Que no és un intermediari o assessor els honoraris dels quals es defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis prestats.

2. Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:

– els motius pels quals es du a terme la subcontractació i la impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix, així com que respon a criteris d’eficàcia i d’eficiència i,

– si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat subvencionada.

b) Quan l’activitat concertada amb terceres persones excedeixi del 20 % de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, la subcontractació estarà sotmesa al compliment dels requisits següents:

1. Que el contracte es faci per escrit, una vegada rebuda l’autorització de l’òrgan que concedeix la subvenció (article 29.3 LGS).

2. Que l’entitat presenti una sol·licitud d’autorització per subcontractar amb la documentació següent:

– La documentació mencionada en els punts 1 i 2 de l’apartat a).

– La proposta de formalització de la subcontractació.

– La documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista.

c) L’entitat beneficiària, d’acord amb l’article 29.7 de la Llei 38/2003, no pot concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb:

– Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003.

– Persones o entitats que han percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte de contractació.

– Intermediaris o assessors els honoraris dels quals es defineixin com un percentatge de cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.

– Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que la contractació s’efectuï d’acord amb les condicions normals de mercat i l’autoritzi prèviament l’òrgan que concedeix la subvenció en els termes que estableixi la clàusula. (S’ha de tenir en compte, en aquest cas, l’article 68.2 del Reial decret 887/2006, que defineix les circumstàncies en què es considera que hi ha vincle amb l’entitat beneficiària.)

No obstant això, es pot subcontractar a favor de les persones o les entitats vinculades a l’entitat beneficiària, d’acord amb l’apartat 4 de la lletra c), amb la prèvia autorització de l’òrgan que concedeix la subvenció, sempre que es presenti aquesta documentació:

I) Sol·licitud de l’entitat beneficiària per subcontractar amb persones vinculades, indicant el tipus de vinculació existent. (En el cas que la subcontractació concertada hagi d’excedir del 20 % de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 €, s’ha de presentar a més la proposta de formalització de la subcontractació, ja que aquesta s’ha de materialitzar a través d’un contracte escrit, i la documentació acreditativa de la personalitat del subcontractista).

II) La subcontractació s’ha de dur a terme en condicions normals de mercat i, en aquest sentit, l’entitat beneficiària ha d’haver demanat 3 pressuposts sobre l’activitat que vol subcontractar, i, posteriorment, en la justificació ha de presentar la factura de la subcontractació i els altres 2 pressuposts rebutjats.

III) Una declaració del subcontractista sobre els fets següents:

– Que no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 LGS.

– Que no ha rebut cap subvenció per dur a terme l’activitat objecte de la contractació.

– Que no se li ha denegat una sol·licitud de subvenció en la mateixa convocatòria per no reunir els requisits per ser-ne beneficiari o per no haver assolit l’avaluació suficient.

– Que no és un intermediari o assessor els honoraris dels quals es defineixin com un percentatge del cost total de l’operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor del mercat de treball efectuat o dels serveis prestats.

IV) Documentació acreditativa o justificativa sobre els aspectes següents:

– els motius pels quals es du a terme la subcontractació i la impossibilitat d’executar l’activitat concertada per si mateix, així com que respon a criteris d’eficàcia i d’eficiència i,

– si escau, el valor afegit que el fet de la subcontractació aporta a l’activitat subvencionada.

BASE DESSETENA. Modificació del projecte

Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest, bé abans que no s’acabi el termini per realitzar l’activitat, bé en el moment de justificar, que s’han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per atorgar la subvenció, que no alteren essencialment la naturalesa i els objectius de la subvenció, que han pogut donar lloc a la modificació de la concessió d’acord amb l’apartat 3.l) de l’article 17 de LGS, havent-se omès el tràmit d’autorització administrativa previ a la seva aprovació, l’òrgan que concedeix la subvenció pot acceptar la justificació presentada, sempre que allò no afecti els drets dels tercers (article 64 i 86.1 del RLGS).

En cap cas, no s’admeten modificacions substancials del projecte, és a dir, que n’alterin la naturalesa, les finalitats, les característiques essencials o qualsevol altre aspecte que pugui desvirtuar-lo.

BASE DEVUITENA. Justificació i pagament de l’ajuda

D’acord amb els articles 34.3 de la LGS i 88.1 del RLGS, l’abonament de l’ajuda, que es fa mitjançant transferència bancària, s’ha de dur a terme una vegada que l’entitat beneficiària ha justificat, tal com estableix aquesta base, la realització del projecte cultural subvencionat.

La persona física o jurídica beneficiària, abans de rebre el pagament de la subvenció, ha d’acreditar que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i amb les obligacions tributàries del Consell de Mallorca, com també que no és deutora per una resolució de procedència de reintegrament.

Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’ha de seguir el que estableix l’apartat 6 de la base novena. No obstant això, els certificats que s’hi esmenten es poden substituir per una declaració responsable de la persona física o jurídica beneficiària d’estar al corrent en el compliment de les obligacions esmentades, en els casos següents:

a) Quan l’import de la subvenció concedida en la convocatòria no supera els 3.000,00 € (article 24.4 de l’RLGS).

b) Quan l’entitat beneficiària no està obligada a presentar les declaracions o els documents relatius a les obligacions tributàries i de la Seguretat Social (article 22.1 de l’RLGS).

Pel que fa referència al compliment de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca ho acredita, d’ofici, la Tresoreria de la institució, i el fet d’acreditar que no és deutor per una resolució de reintegrament s’ha de fer a través d’una declaració responsable de l’entitat beneficiària.

Documentació justificativa

La justificació de la realització del projecte cultural subvencionat, de la consecució dels objectius de la subvenció, així com del compliment de les condicions que determini, si escau, l’acte de concessió de l’ajuda de minimis, s’ha de dur a terme d’acord amb els articles 72 i 73 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006), a través d’un compte justificatiu que està integrat per la memòria tècnica i l’econòmica següents:

A) Memòria tècnica

És la documentació amb la qual la persona física o jurídica beneficiària demostra que ha realitzat i editat l’obra subvencionada. La memòria està integrada per la documentació següent:

· Documentació emesa per la impremta acreditativa d’haver-ne fet el tiratge establert en la fitxa de l’obra o del disc. Aquest document ha de ser una declaració jurada, si l’editorial o la discogràfica són propietàries de la impremta que ha fet el treball

· 5 exemplars de l’obra subvencionada.

· Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal.

· Qualsevol altra documentació que li sigui requerida per comprovar que s’ha fet el projecte cultural subvencionat.

L’obligació de la persona física o jurídica beneficiària és fer un tiratge, com a mínim, del 70 %. Si se’n fa una tirada inferior a la prevista en la fitxa, s’ha de revocar parcialment l’import de l’ajuda atorgada, d’acord amb la base vint-i-unena.

B) Memòria econòmica

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte fet i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents.

– Annex 6. Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat (article 30.2 de la LGS i article 72.2 del RLGS).

– Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat, degudament signada per la persona física o jurídica beneficiària. La relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d’emissió i la de pagament dels justificants exigits en la base sisena, el concepte de la factura o del document similar. La relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. Si no hi ha altres ingressos que financin el projecte, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància.

– Declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa justificada no té un valor superior al de mercat (articles 31.1 i 33 de la Llei 38/2003), (annex 6).

– Les factures o els documents justificatius de les depeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a nom de la persona física o jurídica beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que s’exigeixen en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

· Dades fiscals identificatives del proveïdor i del destinatari.

· Data i número de factura.

· Concepte de la despesa.

· Retenció fiscal i/o IVA (si correspon).

· El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.

Quan l’operació documentada en la factura està exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost és el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

– La documentació relativa a la subcontractació que s’ha de presentar d’acord amb l’establert en la base setzena.

Notes:

1. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, agrupats en el mateix ordre establert en la relació de despeses que s’adjunta en l’annex 6.

2. El pagament dels justificants s’ha de dur a terme a través dels mitjans que s’indiquen a continuació, i la documentació que l’acredita ha de presentar les característiques següents:

A) Pagament a través de transferència bancària o d’ingrés en compte bancari.

En aquest cas, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

– Còpia de l’ordre de la transferència bancària o del document d’ingrés bancari. Aquests documents han de recollir les dades següents: el concepte de la transferència o de l’ingrés que ha de permetre identificar el justificant a què s’imputa el pagament, la data del document, l’import i les dades de l’ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l’emissor de la factura, respectivament.

– Extracte del compte bancari del beneficiari de l’ajuda en el qual figura el càrrec d’aquesta transferència.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s’esmenten per a la còpia de l’ordre de la transferència o per al document d’ingrés, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.

B) Pagament mitjançant xec o pagaré nominatiu

La persona física o jurídica beneficiària ha d’aportar tots aquests documents:

– Còpia del xec o pagaré nominatiu, a nom del proveïdor que emet la factura, sempre que estigui vençut.

– Certificat o document de l’entitat bancària en què consten aquestes dades: el número de xec, el seu import, la identificació de qui el cobra i la data de cobrament (no és necessari presentar l’extracte del compte corrent si el certificat de l’entitat bancària inclou també la identificació del número de compte en què s’ha carregat el xec i el titular del compte, que ha de coincidir amb el beneficiari de l’ajuda).

– Extracte del compte corrent del beneficiari de l’ajuda en el qual figura el càrrec d’aquest xec o pagaré.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s’esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari i la còpia del xec o pagaré corresponent.

C) Pagament a través de pagarés, lletres de canvi o similars

En aquest supòsit, l’acreditació del pagament s’ha de fer a través d’aquest document:

– Certificat o document de l’entitat bancària que contengui: el titular i el número de compte en què s’ha carregat l’efecte mercantil, el lliurador i el lliurat de la lletra de canvi, el beneficiari, el concepte pel qual es fa l’efecte mercantil, l’import de la lletra de canvi i la data d’emissió de la lletra i del seu abonament per part del lliurat.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s’esmenten en el paràgraf anterior, bastarà presentar aquest detall del càrrec bancari.

D) Pagament mitjançant targeta de crèdit

Aquest tipus de pagament s’ha d’acreditar amb els documents següents:

– Resguard del pagament amb targeta.

– Certificat o document de l’entitat bancària en què, com a mínim, consten el titular i el número del compte corrent en què es carrega el pagament de la targeta, el beneficiari, el concepte pel qual es fa la transferència i l’import i la data de l’operació.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s’esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, basta presentar aquest detall del càrrec bancari i el resguard del pagament amb targeta.

E) Pagament mitjançant domiciliació bancària

En aquest cas, s’han d’adjuntar aquests documents:

– Notificació bancària del càrrec.

– Certificat o document de l’entitat bancària en què consten el titular i el número del compte corrent en què s’ha anotat el càrrec i l’ordenant d’aquest, el beneficiari, el concepte pel qual es fa el càrrec i l’import i la data de l’operació.

No obstant això, si en el detall del càrrec bancari del pagament en qüestió es recullen les dades que s’esmenten per al certificat o per al document de l’entitat bancària, basta presentar aquest detall del càrrec bancari i la notificació bancària del càrrec.

3. Si en el document acreditatiu del pagament figura un import que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari ha de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en qüestió.

4. Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data de pagament del document justificatiu de la despesa.

5. Limitació: S’admet el pagament en efectiu únicament quan l’import dels justificants no supera els 100,00 € (IVA exclòs). Per acreditar aquest pagament en metàl·lic en el justificant hi han de figurar:

– l’expressió «Rebut» o «Pagat» o una altra de similar (si l’expressió esmentada no figura sobre el justificant, s’ha d’indicar la despesa que és objecte de pagament en metàl·lic),

– la signatura i segell del proveïdor.

No obstant això, per als pagaments en metàl·lic fets amb anterioritat a la publicació de les bases, s’ha d’acceptar, com a acreditació de la seva verificació, qualsevol mitjà admès en Dret.

Si s’han de tornar les factures o els justificants originals, a petició de la persona física o jurídica beneficiària, s’hi ha d’estampillar la data de concessió de l’ajuda i l’import del justificant que s’imputa a l’ajuda.

– Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera o compensa l’IVA (article 31.8 de la Llei 38/2003) (annex 4).

– Una memòria econòmica sobre la imputació de costs indirectes, si s’hi volen imputar com a despesa del pressupost del projecte, en la qual s’ha d’explicar el criteri d’imputació per determinar-ne el percentatge que hi correspon, que ha de ser conforme als principis i a les normes de comptabilitat generalment admeses (article 31.9 de la Llei 38/2003) i a la base sisena de la convocatòria. S’han d’aportar els justificants de les despeses corresponents als costs indirectes imputats.

– Fotocòpia compulsada del document justificatiu, emès per la Tresoreria General del Consell, relatiu al dipòsit de l’aval bancari que ha constituït l’entitat beneficiària, d’acord amb la base sisena, per garantir el compromís d’abonar la resta dels justificants que no ha pagat a l’hora de justificar la subvenció.

Notes:

1. L’aval s’ha de formalitzar en el model que es recull en l’annex 8.

2. S’ha de constituir per un 120 % de l’import corresponent a la part de la subvenció certa que no s’ha justificat amb factures pagades.

3. S’ha de dipositar en la Tresoreria del Consell de Mallorca.

4. La cancel·lació de l’aval per part de l’òrgan que concedeix la subvenció o ajuda s’ha de fer d’acord amb els articles 52 i 54.5 del RLGS.

– Qualsevol altra documentació que derivi de les bases o es requereixi per comprovar la justificació econòmica del projecte cultural.

Termini de presentació

Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111, i Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma), així com en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 20 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació de la concessió de les subvencions. Si el darrer dia és dissabte, el termini esmentat s’ajorna fins al primer dia hàbil següent.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies següents a l’acabament del termini de presentació dels justificants, no s’ha d’admetre. Si el darrer dia hàbil d’aquest termini és dissabte, el termini esmentat s’ajorna fins al primer dia hàbil següent.

Si la resolució de la convocatòria es produeix abans d’acabar la temporalització establerta en la base segona, la persona física o jurídica beneficiària ha de presentar la documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és l’1 d’octubre de 2016.

BASE DENOVENA. Absència o deficiències de la documentació justificativa de la subvenció

Si la persona física o jurídica beneficiària no presenta la documentació establerta en la base anterior, se li ha de requerir que la presenti en el termini improrrogable de 15 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment (article 70.3 del RLGS).

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir a l’entitat beneficiària que les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment (article 71.2 del RLGS).

Si la persona física o jurídica beneficiària no adopta les mesures de difusió adients per donar publicitat al finançament públic del projecte, d’acord amb l’article 31.3.b del RLGS, l’òrgan instructor li farà un requeriment perquè les adopti en un termini no superior a 15 dies, amb l’advertiment de les conseqüències que se’n poden derivar, si no les adopta, en aplicació de l’article 37 de la LGS.

BASE VINTENA. Inspecció i comprovació

El Consell de Mallorca pot inspeccionar i comprovar els projectes culturals que ha subvencionat, sense perjudici de les competències que poden correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

BASE VINT-I-UNENA. Revocació i reintegrament de l’ajuda de minimis

1. Si la persona física o jurídica beneficiària incompleix les obligacions establertes en les bases o en el Reglament de subvencions i d’ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, o incorre en alguna de les causes que s’estableixen en l’article 37 de la Llei 38/2003, els òrgans competents del Consell han de revocar la concessió de la subvenció. En conseqüència, la persona física o jurídica beneficiària perd el dret a cobrar l’ajuda o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb l’article 40.1 de la Llei 38/2003.

2. De la mateixa manera, l’obtenció d’ajudes, subvencions o altres recursos que no hagin estat comunicats pel beneficiari o l’alteració, per la seva part, de les condicions o dels aspectes rellevants del projecte cultural, que s’haguessin tingut en compte per concedir la subvenció, ha de donar lloc a la revocació de la subvenció amb la pèrdua del dret a cobrar o, si s’escau, amb el reintegrament de la subvenció, d’acord amb allò establert als preceptes esmentats en el paràgraf anterior.

3. Si la persona física o jurídica beneficiària ha complert de forma significativa les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de l’ajuda, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de l’ajuda i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la parcialment, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents:

a) Si s’ha executat parcialment el projecte cultural, cosa que suposa haver realitzat com a mínim un 70 % del tiratge, quan s’ha acreditat que el nombre d’exemplars editats és inferior al tiratge comunicat en la fitxa del llibre (vegeu l’annex 4) o el disc, la revocació parcial de l’ajuda inicial s’ha de fer en virtut del nombre d’exemplars que no s’han duit a terme, és a dir, de manera proporcional.

b) Si s’ha executat totalment el projecte cultural, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències, sia perquè és inadequada, perquè no s’ajusta als requisits de les bases, sia perquè és insuficient, per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, l’import de la revocació parcial de l’ajuda ha de coincidir amb l’import de l’ajuda no justificat o justificat incorrectament.

4. Quan l’ajuda atorgada en aquesta convocatòria és incompatible amb altres ajuts o subvencions per al mateix projecte cultural, l’òrgan concedent ha d’exigir el reintegrament de la subvenció o, si escau, declarar la pèrdua del dret a cobrar la subvenció adient, si la persona física o jurídica beneficiària no ha presentat la renúncia pertinent.

5. Si l’import total de la suma de l’ajuda més la resta d’altres ajuts, subvencions, ingressos o fons propis que han finançat la realització del projecte cultural supera el pressupost total d’execució d’aquest, l’import de la revocació parcial de l’ajuda ha de ser la quantitat que excedeix del pressupost executat esmentat.

VINT-I-DOSENA. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan que la va aprovar l’ha de deixar sense efectes, amb un informe previ justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

VINT-I-TRESENA. Sancions

L’incompliment d’aquestes bases i de la resta de la normativa vigent en matèria de subvencions està sotmès al règim d’infraccions i sancions del títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la resta de la normativa aplicable.

BASE VINT-I-QUATRENA. Recursos

Contra l’acord de resolució de la convocatòria, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la Comissió de Govern del Consell de Mallorca, dins el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de la seva publicació.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 2 mesos, comptadors a partir de l’endemà de la notificació de la desestimació del recurs d’alçada.

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de 6 mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta. Aquesta es produeix un cop transcorreguts 3 mesos de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució.

No obstant això, s’hi pot presentar qualsevol altre recurs que hi escaigui, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

BASE VINT-I-CINQUENA. Règim jurídic

Les ajudes de minimis de la convocatòria es regeixen per aquestes bases; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), modificada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17 de setembre de 2014); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006); el Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013); el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 26 de juliol de 2001 (BOIB núm. 132, de 3 de novembre de 2001); la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999; la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars; el Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001 i modificat el 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011) i el 10 de juny de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny); el Decret d’organització del Consell de Mallorca (BOIB núm. 111, de 21 de juliol de 2011) modificat posteriorment (BOIB núm. 159, de 22 d’octubre; BOIB núm. 48, de 3 d’abril de 2012; i BOIB núm. 59, de 26 d’abril de 2012); l’Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB de 10 d’agost de 1995) i modificada per la Llei 4/1999, i la resta de la normativa aplicable.

ANNEX I

SOL·LICITUD D’AJUDES DE MÍNIMIS DE L’ANY 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ I L’EDICIÓ DE LLIBRES I DE FONOGRAMES D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL O FILOLÒGIC

TÍTOL DEL PROJECTE

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT

Nom o raó social
NIF
Domicili (a l’efecte de notificacions) Carrer o plaça
Localitat
CP
Telèfon de la persona de contacte
Fax Adreça electrònica

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL

Nom i llinatges
DNI/NIE
Telèfon
Qualitat de la representació

DECLARACIONS

___________________________________________________________, titular del NIF ________________, amb domicili a _______________________________________ _________________________________i núm. de telèfon ____________________, en representació pròpia o de la persona física sol·licitant.

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1) Que accept les bases de la convocatòria d’ajudes de minimis de l’any 2016 per donar suport a la realització i a l’edició de llibres i de fonogrames d’especial interès cultural o filològic.

2) Que n’adjunt la documentació exigida.

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: __________________________ €

______________________________, ___ d ______________ de 2016

[rúbrica]

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Les dades que conté la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunta o la que es genera a partir d’aquesta convocatòria s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual el Consell de Mallorca és responsable. Aquest fitxer serveix, d’una banda, per concedir les subvencions que es preveuen en la convocatòria per assolir els objectius i les finalitats indicats en la base primera i, de l’altra, per tramitar, si escau, els expedients sancionadors, quan s’han comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessió prevista de les dades: les publicacions previstes en la convocatòria (Butlletí Oficial de les Illes Balears, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca <www.conselldemallorca.net>), segons el que es preveu en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i en l’article 59.6.bde la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; les persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercir, si escau, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l’Hospital, 4, 07012 Palma).

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’AJUDES DE MINIMIS DE L’ANY 2016 PER DONAR SUPORT A LA REALITZACIÓ I A L’EDICIÓ DE LLIBRES I DE FONOGRAMES D’ESPECIAL INTERÈS CULTURAL O FILOLÒGIC

Marcau amb una X les caselles corresponents

□ 1) Models de sol·licitud (annex 1).

□ 2) Fotocòpia del NIF de l’entitat o de la persona sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

□ 3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una persona distinta.

□ 4) Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats o, si escau, de la modificació de la constitució, així com dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent. (No cal presentar-la, si es va presentar en la convocatòria respectiva de 2015 i no hi ha hagut canvis).

□ 5) Certificat administratiu d’enguany que acredita que la persona física o jurídica sol·licitant està inscrita en el cens tributari o en el registre que pertoca per dur a terme l’exercici de l’activitat econòmica recollida en la base tercera.

□ 6) Certificat administratiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. El Consell de Mallorca pot obtenir-ne els certificats esmentats si l’entitat omple l’annex 7. En cas contrari, el beneficiari ha d’adjuntar els certificats assenyalats.

□ 7) Declaració responsable davant d’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions (annex 2).

□ 8) Declaració responsable: de totes les ajudes que ha rebut a Espanya en concepte de minimis durant els anys 2014, 2015 i 2016; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud i, si escau, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (vegeu el model de l’annex 2).

□ 9) Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal en el cas d’haver-se ja publicat l’obra, o full de sol·licitud de dipòsit legal amb el número assignat si encara no s’ha publicat.

□ 10) Fitxa de les característiques de l’obra que ha de contenir tota la informació tècnica que s’indica en l’annex 4.

□ 11) Un exemplar de l’obra objecte de la sol·licitud, si ja ha estat publicada, o projecte específic de l’edició suficientment desenvolupat per poder valorar l’interès i la qualitat de l’obra i la viabilitat del projecte [ítems 1) i 5) de la base tretzena].

□ 12) Trajectòria de l’empresa editorial (ha de constar-hi, com a mínim: any de constitució, anys de funcionament; mencions o distincions o premis rebuts; s’hi han d’indicar totes les obres publicades, amb títol i autor, en els darrers 4 anys i qualsevol altre aspecte d’interès).

□ 13) Pressupost equilibrat, sense IVA, signat i detallat per partides de cada projecte cultural presentat, s’hi han d’indicar les despeses que ha de suposar i els ingressos amb què s’ha de finançar.

□ 14) Pla de comercialització i de difusió de l’obra que ha de recollir, com a mínim, el que s’indica en l’annex 5.

□ 15) Currículum de l’autor de l’obra, que ha contenir: lloc de naixement i de residència, trajectòria, obres publicades, premis i guardons rebuts, institucions culturals amb les quals ha col·laborat, altres aspectes professionals.

□ 16) (Voluntari). Model d’autorització del beneficiari, perquè el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, pugui sol·licitar a l’Agència Tributària les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries (annex 7)

□ 17) Certificat bancari normalitzat acreditatiu del compte corrent o de la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 3)

Nota

Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis de la convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació assenyalada i, en especial, els documents compresos entre els apartats 10 i 15, ambdós inclosos, es presenti amb molta cura, per tal d’obtenir tota la informació necessària per seleccionar les persones beneficiàries.

No cal presentar

Els documents esmentats en els apartats 2, 4 i 17 si ja s’han presentat en convocatòries anteriors, tret que hi hagi hagut canvis.

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO HAVER DEMANAT NI HAVER REBUT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER A L’OBRA SOL·LICITADA I, SI ESCAU, LA RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I DE LES AJUDES SOL·LICITADES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES; DE TOTES LES AJUDES QUE HA REBUT A ESPANYA EN CONCEPTE DE MINIMIS DURANT ELS ANYS 2014, 2015 I 2016; DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003, DE 17 DE NOVEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONS (BOE NÚM. 276, DE 18/11/2003)

Persona física o jurídica sol·licitant

Nom o raó social CIF
Domicili Carrer o plaça Número Pis
Localitat Codi postal
Telèfon de la persona de contacte Adreça electrònica Fax
Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, que actua en qualitat de
Representant legal de la persona jurídica sol·licitant
Nom i llinatges NIF
Domicili Carrer o plaça Número Pis
Localitat Codi postal
Telèfon Fax

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

A) Pel que fa a l’obra objecte de la sol·licitud:

□ Que l’empresa no ha demanat ni ha rebut cap altre suport, ajut o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud.

□ Que l’empresa ha demanat o ha rebut per a l’obra objecte de la sol·licitud els ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora_______________________________________________________

Quantia de l’ajuda__________________________________________

Marcau amb una X la casella corresponent

 No resolta

 Denegada

 Concedida i no rebuda

 Rebuda

Entitat subvencionadora _______________________________________________

Quantia de l’ajuda __________________________

Marcau amb una X la casella corresponent

 No resolta

 Denegada

 Concedida i no rebuda

 Rebuda

Entitat subvencionadora _______________________________________________
Quantia de l’ajuda __________________________

Marcau amb una X la casella corresponent

 No resolta

 Denegada

 Concedida i no rebuda

 Rebuda

B) Que la totalitat de les ajudes públiques o privades, finançades amb fons públics, rebudes en concepte de minimis durant els anys 2014, 2015 i 2016 són les següents:

Entitat subvencionadora Quantia de l’ajut Data de concessió

La persona física o jurídica sol·licitant

[rúbrica]

[nom i llinatges]

C) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de l’ajuda en tengui coneixement, que:

□ L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

La persona física o jurídica sol·licitant                                              El secretari tècnic del

[rúbrica]                                                                                            Departament de Cultura,

Patrimoni i Esports

_______________________________                                          Jaume Colom Adrover

[nom i llinatges]

_________________________________, ____d ______________ de 2016

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

ANNEX 3

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

CIF/NIF PERCEPTOR
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT C. POSTAL CA
TELÈFON FAX

– DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM.

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT                      Palma, ____________________________

DE L’ENTITAT BANCÀRIA:

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina:

El director/el delegat,

El perceptor,

[signatura]______________________             [signatura]

[segell de l’entitat bancària]

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la corporació.

ANNEX 4

FITXA DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA EDITORIAL O DISCOGRÀFICA

1. Títol
2. Promotor de l’obra □ Autor
□ Obra encarregada per editorial
□ Altres (explicació)
3. Matèria
4. Edició
A) Format
B) Tipus de maquetació
C) Tipus d’impressió
D) Tipus d’enquadernació
E) Edició/reedició □ Nova edició
□ Reedició (heu d’indicar-les en el quadre següent, amb l’any de publicació corresponent)
Reedicions (heu d’indicar-ne el número i l’any de publicació de la primera edició)
5. Tiratge i nombre de pàgines Tiratge
Nombre de pàgines
6. Preu de venda (sense IVA)
7. Núm. de dipòsit legal
8. Pressupost global (producció i edició)

(heu de presentar, a més, un pressupost de despeses i d’ingressos, desglossat per partides, com s’indica en l’apartat 14 de la base novena)

10. Altres aspectes d’interès

 

La persona sol·licitant [rúbrica]

[nom i llinatges]

ANNEX 5

PLA DE COMERCIALITZACIÓ I DE DIFUSIÓ DE L’OBRA EDITORIAL O DISCOGRÀFICA

1. Títol de l’obra

2. Llista i descripció dels mitjans o dels canals de venda

(Si està prevista la venda per Internet, n’heu d’indicar l’enllaç o el lloc web corresponent.)

3. Nombre d’exemplars del tiratge que es comercialitzaran inicialment i dels que no seran venals, amb indicació, en aquest cas, de la destinació

4. Iniciatives per a aconseguir la difusió cultural de l’obra (mitjans de comunicació, organització o participació en esdeveniments, etc.)

5. Preu de venda al públic de l’obra (excloent-ne l’IVA)

– Sense ajuda de minimis:______________________ €

– Amb ajuda de minimis:______________________ €

6. Altres aspectes d’interès

La persona sol·licitant

[rúbrica]

[nom i llinatges]

ANNEX 6

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT I EL SEU PRESSUPOST

____________________________________________________________________ , representant de ____________________________________ , amb NIF_________________________ , en relació amb l’ajuda de minimis concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme l’obra___________________________________________ .

Declar sota la meva responsabilitat

1. Que l’obra esmentada s’ha realitzat.

2. Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d’ingressos que integren el pressupost executat de l’obra assenyalada ha estat la que s’adjunta.

(Nota: 1. La relació de despeses, que heu d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF; el número, l’import, la data d’emissió i el concepte de la factura o del document similar i la data de pagament dels justificants exigits en la base sisena; la relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. 2. La persona beneficiària ha de signar aquesta relació de despeses i d’ingressos.)

3. Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, ___________________________________________ €, correspon, sense cap dubte, al pressupost del projecte cultural subvencionat, i que no té un valor superior al de mercat.

4. Que la persona física o jurídica beneficiària, en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

□ No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

□ Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

5. Que l’ajuda atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera (amb les subvencions i amb altres ingressos concurrents) el pressupost executat de l’obra subvencionada.

6. Que s’adjunta la totalitat dels justificants originals del pressupost executat de l’obra subvencionada i que, si escau, la resta de documentació relativa a aquesta queda a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada a __________________________________________________________________________.

I, perquè consti, sign aquesta declaració.

______________________________, _______ d __________________ de 2016

[rúbrica]

ANNEX 7

AUTORITZACIÓ PER SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I DE LA SEGURETAT SOCIAL ELS CERTITIFICATS ADIENTS SOBRE EL FET D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES MEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència a les subvencions de la convocatòria que recull.)

[nom i cognoms] ……………………………………………….…..……………………………………….., amb domicili a……………………………………………………………………….………………………. carrer/plaça ..………………………………….………………………………, districte postal …………………., amb DNI/NIF núm. ……………………, que actuu

□ en nom propi

□ en nom i representació de l’empresa [nom o raó social i CIF] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, en relació amb l’ajuda de minimissol·licitada per al/s projecte/s cultural/s ……………………………………………………………………………………………………………………. .

autoritz el Consell Insular de Mallorca a sol·licitar i obtenir, davant de l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat i la Tresoreria General de la Seguretat Social, la informació rellevant necessària per comprovar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social als efectes de poder obtenir, percebre i, si escau, rebre el pagament de l’ajuda deminimis sol·licitada en la convocatòria d’ajudes de minimis de l’any 2016 per donar suport a la realització i a l’edició de llibres i de fonogrames d’especial interès cultural o filològic, tot d’acord amb la Llei 39/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona interessada, cedir les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per desenvolupar les seves funcions (article 11. de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; article 10 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, i article 13.2 b) del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques), així com utilitzar mitjans telemàtics per substituir l’aportació de certificats per part dels ciutadans.

………………, …… d ……………….de …………

[rúbrica i, si escau, segell de l’empresa]

(Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, Servei Jurídic Administratiu, de la persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada.)

ANNEX 8

AVAL BANCARI

L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)………………………………………………………. ……………………………………………………………., amb NIF……………………… i amb domicili (per a notificacions i requeriments) a ……………………………………………………, c./pl./av. ……………………………………., CP………………., i, en nom seu, (nom i cognoms dels apoderats) …………………………………………………………………………………………….., amb poders bastants per a obligar-los en aquest acte, d’acord amb la validació de la representació de la part inferior d’aquest document,

AVALA

(nom i cognom o raó social de l’avalat) ………………………………………………………………………………, amb NIF ………………., en virtut del que es disposa en (norma/es i article/s que imposen la constitució d’aquesta garantia):…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………….. per a respondre de les obligacions següents (detallau l’objecte del contracte o obligació que assumeix el garantit) ………………………………………………………………. davant el CONSELL INSULAR DE MALLORCA per l’import de (en lletra) ……………………………………………………… euros (………………..) (en xifra).

L’entitat avalista declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits prevists en l’article 16 de l’Ordre de 7 de gener de 2000 (BOE núm. 21, de 25 de gener), per la qual es desplega el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte de l’obligat principal, amb renúncia expressa als beneficis d’excussió i de divisió i amb compromís de pagament al primer requeriment del Consell Insular de Mallorca, amb subjecció als termes prevists en el Reial decret 161/1997, de 7 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits (BOE núm.48. de 25 de febrer) i en l’Ordre de 7 de gener de 2000 esmentada.

Aquest aval està en vigor fins que el Consell de Mallorca n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, de conformitat amb l’article 52 Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006), i la legislació complementària.

………………, …… d ………….de …………

………………………….. (raó social de l’entitat)

…………………………………. (rúbriques dels apoderats)

 L’ASSESSORIA JURÍDICA DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA VALIDA AQUESTA REPRESENTACIÓ
Província: Data: Núm. o codi: