Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS DE L’ANY 2020 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS DE L’ANY 2020 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA

PRIMER. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada per acord del Ple de 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d’agost de 2018).

Aquesta convocatòria es regeix, també, pel Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).

SEGON. Finalitats

El Consell de Mallorca, en exercici de les competències que té atribuïdes, ha aprovat des de l’any 1995, amb algunes interrupcions, les bases i les convocatòries de suport a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.

Tenint en compte els reptes actuals i els resultats obtinguts, el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca ha decidit continuar apostant pel foment de la llengua catalana per mitjà dels ajuts a la producció editorial i fonogràfica, amb un doble objectiu:

 1. Augmentar el coneixement i la presència social del català alhora que es dona suport al manteniment de la indústria editorial i discogràfica en la llengua pròpia de Mallorca.
 2. Que tots els fonogrames o llibres que siguin objecte d’aquesta convocatòria tinguin l’assignació de dipòsit legal del Consell de Mallorca.

D’aquesta manera, d’acord amb allò que s’estableix a la llei, es garanteix la disposició, la protecció i la conservació d’una part del llegat de la nostra cultura, que ha de ser manifestació no només de la nostra llengua sinó també de tot allò que ha configurat i haurà de configurar la nostra identitat.

 TERCER. Objecte i condicions

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, tant físic com digital, de llibres i fonogrames en llengua catalana.

 Limitacions. Per poder optar als ajuts de minimis, les obres han de complir els requisits següents:

 Requisits generals

Les obres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre el 2 de juny de 2019 i l’1 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Les obres han de ser en llengua catalana i estar escrites amb correcció estilística, gramatical i tipogràfica. Les obres que no compleixin aquest requisit seran objecte d’exclusió.

 Es valorarà que les obres estiguin adaptades a la Gramàtica de la llengua catalana i a l’Ortografia catalana que l’IEC va publicar el 2016 i 2017 respectivament.

 Els llibres i fonogrames que es presentin dins aquesta convocatòria han de tenir l’assignació definitiva del dipòsit legal del Consell de Mallorca.

 Requisits específics

 1) Editorial

 Es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries o plataformes de venda de llibres digitals, i que compleixin els requisits següents:

 a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d’edició anterior que hagin estat publicades fa més de deu anys.

 1. b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars.
 2. c) Constar d’un mínim de 50 pàgines, amb l’excepció dels llibres infantils.

 Exclusions:

– Les obres que han estat autoritzades com a llibres de text.

– Els llibres considerats de bibliòfils.

– Les obres editades en fascicles.

– Els llibres publicats exclusivament per institucions públiques o privades, els editats pels autors i els no venals.

– Els llibres editats per clubs de llibres i per empreses similars que només siguin assequibles als socis respectius i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

– Els àlbums, els catàlegs d’art, els retallables, els llibres per pintar i acolorir, els quaderns de cal·ligrafia i d’exercicis i, en general, tots aquells amb què es realitzin treballs.

2) Fonogràfic

Es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles), els maxisingles i els fonogrames en format digital, l’autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d’enregistraments d’obres amb text/lletra—, que es comercialitzin a través d’establiments adients i que compleixin els requisits següents:

 1. a) Ser primeres edicions o reedicions d’obres que hagin estat enregistrades fa més de deu anys.
 2. b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars.
 3. c) La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

Exclusions:

– Els enregistraments de contingut i temàtica didàctics (idiomes, exercicis corporals, etc.) no estrictament musicals.

– Els publicats exclusivament per institucions públiques o privades, tot i que figurin inscrites en el Registre d’Empreses Fonogràfiques, els editats pels autors i els no venals.

– Els enregistraments que, editats per clubs discogràfics i empreses similars, només siguin assequibles als socis o als adherits respectius, i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

– Els enregistraments que acompanyen les edicions literàries, els quaderns de treball o similars.

 QUART. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal a Mallorca.

No obstant això, no en poden ser beneficiàries:

 • Les que incorrin en les circumstàncies previstes a l’article 8.2 de l’Ordenança general de subvencions del CIM.
 • Les que han rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades a Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2017, 2018 i 2019), un import superior a 200.000 € (article 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea, núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).
 • Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

CINQUÈ. Naturalesa de les ajudes de minimis

Es tracta d’ajudes de minimis, són de caràcter voluntari i eventual, i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquesta convocatòria; no generen cap dret d’obtenir d’altres subvencions els anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. Són compatibles amb altres ajudes, subvencions o suports que pugui rebre l’entitat beneficiària per a la mateixa obra subvencionada, sempre que el còmput total dels ajuts no superi el pressupost de la realització i de l’edició de l’obra.

En virtut de la seva naturalesa específica, com a ajudes de minimis, estan sotmeses, concretament, als requisits i a les exigències del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre d’altres, que l’import total de les ajudes que, en concepte de minimis, pot rebre la persona física o jurídica beneficiària d’aquesta convocatòria, a Espanya, en els tres darrers exercicis fiscals (2017, 2018 i 2019), no pot ultrapassar els 200.000 €.

El fet de rebre una ajuda de minimis implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i que l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-lo a terme.

 SISÈ. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2020 es destina inicialment un total de 300.000 euros a ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33400.77912. En concret, es destina la quantitat de 250.000,00 € a la línia d’ajudes per a obres libràries i la quantitat de 50.000,00 €, a la línia d’ajudes a obres discogràfiques.

Si la suma de les subvencions aprovades no exhaureix la quantitat destinada per a la línia corresponent, el romanent s’ha de destinar a incrementar l’altra línia de subvenció. En cas que aquesta situació s’esdevingui a les dues línies, la quantitat sobrant s’ha de retornar a la partida pressupostària corresponent.

 SETÈ. Despeses subvencionables

 D’acord amb el que estableix l’article 44 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, és despesa subvencionable la que respon a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectua en el termini establert en la convocatòria respectiva.

La data dels justificants es computa en els dotze mesos anteriors a l’execució del projecte i fins al límit establert en el punt dessetè per a la presentació de la justificació. En aquest sentit, s’ha d’entendre, com a data d’execució del projecte, la data d’assignació definitiva del dipòsit legal de l’obra.

D’altra banda, atès que les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria tenen per objecte els projectes recollits al punt tercer sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre si.

 VUITÈ. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

 En compliment del que preveu l’article 19.2 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, el Consell de Mallorca ha de trametre a la base de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i sobre l’acord de concessió que se’n derivi, i publicar la convocatòria i l’acord de concessió en el BOIB per conducte de la base de dades esmentada, a més d’exposar-los en el tauler d’anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i penjar-los a la pàgina web del Consell de Mallorca (<www.conselldemallorca.net>).

NOVÈ. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització i resolució

El procediment de selecció de les persones físiques o jurídiques beneficiàries es du a terme mitjançant concurrència competitiva. Així, una vegada puntuades les sol·licituds, en virtut dels criteris d’avaluació establerts en el punt tretzè d’aquesta convocatòria, es determina l’import de les ajudes, d’acord amb el punt dotzè, dins els límits recollits en aquest darrer punt i fins a l’import del crèdit pressupostari establert en la convocatòria.

No obstant això, no cal aplicar els criteris d’avaluació del punt tretzè entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits de la convocatòria, si el crèdit pressupostari és suficient per satisfer-les.

El Consell Executiu és l’òrgan encarregat d’aprovar la convocatòria i de resoldre-la.

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

El termini màxim de resolució i notificació d’aquest procediment és de sis mesos, comptadors a partir de la data de publicació de la convocatòria, transcorreguts els quals sense que se n’hagi dictat la resolució, s’entenen desestimades “per silenci” totes les sol·licituds de concessió de la subvenció.

Segons l’Acord de 7 d’agost del 2019 del Consell Executiu pel qual s’acorda la delegació en les persones titulars dels departaments per resoldre qualsevol actuació derivada de la concessió de subvencions sempre que no es modifiqui el seu objecte (BOIB núm. 111, de 13 d’agost de 2019), es delega en les persones titulars dels Departaments del Consell Insular de Mallorca, en aquest cas en la consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, la competència de resoldre qualsevol actuació derivada de la concessió de les subvencions (modificació de la concessió, reintegrament, pèrdua del dret al cobrament de la subvenció, etc.) sempre que no es modifiqui l’objecte de la subvenció.

 DESÈ. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que facilita el Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca en aquesta convocatòria, però, en tot cas, han de contenir les dades necessàries per identificar correctament l’entitat i la persona que la representa.

S’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

1.     Model de sol·licitud (annex 1).
2.     Declaració responsable davant d’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (annex 1).
3.     Declaració responsable que acrediti que l’empresa no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma (annex 1).
4.     Fotocòpia del NIF de l’entitat o de la persona sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.
5.     Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una persona distinta.
6.     Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats o, si escau, de la modificació de la constitució, així com dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.
7.     Certificat d’alta d’IAE d’enguany que acredita que la persona física o jurídica sol·licitant està inscrita en el cens tributari o en el registre que pertoca per dur a terme l’exercici de l’activitat econòmica recollida en la base quarta, amb una antiguitat mínima de 6 mesos i de manera continuada.
8.     Certificat administratiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si el sol·licitant denega expressament el consentiment perquè el Consell de Mallorca els demani.
9.     Pressupost equilibrat, signat i detallat per partides de cada obra presentada, amb indicació de les despeses que ha de suposar i els ingressos amb què s’ha de finançar(annex 2).
10.   Declaració responsable de totes les ajudes que ha rebut a Espanya en concepte de minimis durant els anys 2017, 2018 i 2019; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud i, si escau, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 2).
11.   Certificat bancari normalitzat acreditatiu del compte corrent o de la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 3).
12.   Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal, en el cas d’haver-se ja publicat l’obra, o full de sol·licitud de dipòsit legal amb el número assignat si encara no s’ha publicat.
13.   Fitxa de les característiques de l’obra objecte de la sol·licitud (annex 4), juntament amb cinc exemplars de l’obra, si ja ha estat publicada, i, si no, projecte específic de l’edició suficientment desenvolupat per poder valorar la qualitat i l’interès de l’obra -apartats 1a), 1b), 1c) de la base tretzena. En el cas de les obres que també tenguin format digital, cal presentar els contractes o documents oportuns que n’assegurin la publicació en una plataforma de distribució pròpia o de caràcter genèric, en què es puguin adquirir. Així mateix, s’ha d’adjuntar a la sol·licitud l’obra en suport digital (CD o llapis de memòria).
14.   Pla de comercialització i de difusió de l’obra (annex 5).
15.   Declaració responsable de no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions (annex 6).
Nota

Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada es presenti amb molta cura per tal de tenir tota la informació necessària per seleccionar-ne els beneficiaris.

No cal presentar els documents esmentats en els apartats 4, 6 i 11 si ja s’han presentat en convocatòries anteriors (cal citar l’expedient, l’any i la convocatòria i presentar una declaració en aquest sentit per part de la persona sol·licitant o el seu representant), sempre que no hi hagi hagut canvis i quan no hagin transcorregut més de 5 anys.

ONZÈ. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cal presentar-les a qualsevol terminal del Registre General del Consell (seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111; Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma). Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha presentat dins el termini fixat en la convocatòria. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha de trametre a l’adreça electrònica nlinguistica@conselldemallorca.net una foto o fotocòpia de la documentació presentada on es pugui comprovar que s’ha registrat a l’oficina de correus i que s’ha presentat en termini.

 DOTZÈ. Import de l’ajuda de minimis

La determinació de l’import de l’ajuda de minimis, sens perjudici del que diu el paràgraf segon del punt novè, es fixa en virtut de la puntuació obtinguda i del valor del punt. En aquest sentit, s’ha d’indicar que el valor del punt es calcula dividint la quantitat destinada a cada una de les línies, és a dir, 250.000,00 € per a obres libràries i 50.000,00 € per a obres discogràfiques, pel total de les puntuacions obtingudes per les sol·licituds admeses a la línia corresponent. L’import resultant (que s’ha de fixar amb dos decimals sense arrodonir) s’ha de multiplicar per la puntuació individual de cada projecte i, en cap cas, la quantitat resultant no pot ser superior als límits que s’indiquen a continuació:

 1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.
 2. No pot ser superior a l’import del pressupost inicial subvencionable (s’entén com a pressupost subvencionable el conjunt de les partides que compleixen els requisits recollits a la base setena).
 3. En tot cas, l’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte subvencionat.

TRETZÈ. Criteris d’avaluació

 El procediment d’aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva, mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació següents:

 1. Producció editorial
 2. Qualitat i temàtica de l’obra (45 punts)
 3. Temàtica (es valora que tractin commemoracions o efemèrides d’interès cultural o filològic, o que contribueixin a donar a conèixer, aprofundir o difondre aspectes culturals, històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca) (15 punts)

La temàtica valorada és central…………. 15 punts

La temàtica valorada és secundària…… 10 punts

La temàtica valorada és tangencial……… 5 punts

La temàtica valorada no hi apareix………. 0 punts

 Qualitat editorial (s’hi avalua: maquetació, enquadernació, impressió i ordenació dels continguts) (20 punts)

Qualitat alta………………………………………. 20 punts

Qualitat mitjana…………………………………. 10 punts

Qualitat baixa……………………………………… 5 punts

Qualitat nul·la……………………………………… 0 punts

 1. Caràcter innovador (s’hi avalua: si és publicació convencional o innovadora, si es tracta o no d’una reedició, si el tema o el tractament són nous) (5 punts)

Grau d’innovació alt……………………………. 5 punts

Grau d’innovació mitjà………………………… 2 punts

Grau d’innovació baix…………………………. 1 punt

Grau d’innovació nul…………………………… 0 punts

 1. Suport a la creació de nous usuaris: si es tracta de llibres de temàtica infantil i/o juvenil (3 punts)
 2. Adaptació a la Gramàtica de la llengua catalana i a l’Ortografia catalana que l’IEC va publicar el 2016 (2 punts)
 3. Preu de venda al públic (sense IVA) (10 punts)

Per un PVP fins a 15 € per unitat……………….…1 punt

Per un PVP entre 15,01 € i 24 € per unitat……… 3 punts

Per un PVP entre 24,01 € i 36 € per unitat….….. 5 punts

Per un PVP de més de 36 € per unitat…………. 10 punts

 1. Abast de la tirada (10 punts)

Per una tirada de 300 exemplars…………………. 1 punt

Per una tirada entre 301 i 500 exemplars…….…. 5 punts

Per una tirada de més de 500 exemplars…..…. 10 punts

 1. Trajectòria de l’autor (5 punts)

Nombre d’obres en català ja publicades per l’autor:

D’1 a 5 obres…………………………………. 1 punt

De 6 a 15 obres……………………………… 3 punts

Més de 15 obres…………………………….. 5 punts

 Trajectòria de l’empresa (4 punts)

Nombre d’autors que ha publicat l’empresa:

De 2 a 50 autors…………………………….. 1 punt

De 51 a 100 autors…………………………. 2 punts

Més de 100 autors………………………….. 4 punts

 1. Format per a plataformes digitals (10 punts)

També té un format per a plataformes digitals….. 10 punts

Només s’ha editat en format digital…………………… 5 punts

No en té………………………………………………………… 0 punts

 1. Difusió (10 punts)

Pla de difusió plurianual i per tots els mitjans……………. 10 punts

Pla de difusió d’un any amb un mínim de 2 fires,

2 presentacions, 4 mitjans de comunicació………………… 5 punts

Difusió inferior o imprecisa……………………………………….. 0 punts

 1. Actuacions de l’empresa adreçades a promoure la igualtat de gènere (1 punt)

En aquest apartat es valorarà que dins l’empresa o en les activitats que desenvolupa l’empresa es fomentin o es duguin a terme iniciatives que fomentin valors adreçats a la consecució de la igualtat de gènere (criteris de paritat en la plantilla, foment de la presència de dones creadores, etc.). El pla d’igualtat que es presenti, tal com preveu l’article 40.5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ha de tenir el visat previ de l’Institut Balear de la Dona.

 Viabilitat del projecte (5 punts)

Si l’empresa aporta finançament propi per un import superior al 66 % del pressupost de producció i d’edició de l’obra…………………………. 5 punts

Si el finançament propi està comprès entre el 66 % i el 33 % del pressupost………………………………………………………………………… 3 punts

Si l’empresa aporta menys d’un 33 % dels recursos……………… 1 punt

L’obtenció d’una qualificació igual o inferior a 10 punts en l’apartat 1. Qualitat i temàtica de l’obra suposarà l’exclusió de l’obra d’aquesta convocatòria d’ajuts.

 Producció fonogràfica

 Qualitat i interès de l’obra (35 punts)

 1. Temàtica (es valora que la temàtica contribueixi a donar a conèixer, aprofundir o difondre aspectes culturals, històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca) (15 punts)

La temàtica valorada és central…………. 15 punts

La temàtica valorada és secundària…… 10 punts

La temàtica valorada és tangencial……… 5 punts

La temàtica valorada no hi apareix………. 0 punts

 Qualitat de l’edició (s’hi avalua: la qualitat de la presentació, l’elaboració del llibret…) (10 punts)

Qualitat alta……………………………………… 10 punts

Qualitat mitjana………………………………….. 5 punts

Qualitat baixa…………………………………….. 2 punts

Qualitat nul·la…………………………………….. 0 punts

 1. Caràcter innovador (s’hi avalua: si és publicació convencional o innovadora, si es tracta o no d’una reedició, si el tema o el tractament són nous) (5 punts)

Grau d’innovació alt……………………………. 5 punts

Grau d’innovació mitjà………………………… 2 punts

Grau d’innovació baix…………………………. 1 punt

Grau d’innovació nul…………………………… 0 punts

 1. Suport a la creació de nous usuaris: si es tracta de música per a públic infantil (3 punts)
 2. Qualitat de la llengua usada per les veus i de l’escrita al llibret (2 punts)
 3. Preu de venda al públic (sense IVA) (10 punts)

Per un PVP fins a 15 € per unitat…………….… 1 punt

Per un PVP entre 15,01 € i 24 € per unitat……. 3 punts

Per un PVP entre 24,01 € i 36 € per unitat……. 5 punts

Per un PVP de més de 36 € per unitat…….…. 10 punts

 1. bast de la tirada (10 punts)

Per una tirada de 300 exemplars……………….. 1 punt

Per una tirada entre 301 i 500 exemplars……… 5 punts

Per una tirada de més de 500 exemplars…….. 10 punts

 1. Trajectòria de l’autor (5 punts)

Nombre d’obres en català ja editades per l’autor:

D’1 a 5 obres………………………………… 1 punt

De 6 a 15 obres…………………………….. 3 punts

Més de 15 obres……………………………. 5 punts

 Trajectòria de l’empresa (4 punts)

Nombre d’artistes que ha editat l’empresa:

De 2 a 50 autors…………………………….. 1 punt

De 51 a 100 autors…………………………. 2 punts

Més de 100 autors………………………….. 4 punts

 1. Format per a plataformes digitals (10 punts)

També té un format per a plataformes digitals…. 10 punts

Només s’ha editat en format digital………………….. 5 punts

No en té……………………………………………………….. 0 punts

 Difusió (10 punts)

Pla de difusió plurianual i per tots els mitjans……………. 10 punts

Pla de difusió d’un any amb un mínim de 2 fires,

2 presentacions, 4 mitjans de comunicació………………… 5 punts

Difusió inferior o imprecisa……………………………………….. 0 punts

 1. Actuacions de l’empresa adreçades a promoure la igualtat de gènere (1 punt)

En aquest apartat es valorarà que dins l’empresa o en les activitats que desenvolupa l’empresa es fomentin o es duguin a terme iniciatives que fomentin valors adreçats a la consecució de la igualtat de gènere (criteris de paritat en la plantilla, foment de la presència de dones creadores, etc.). El pla d’igualtat que es presenti, tal com preveu l’article 40.5 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, ha de tenir el visat previ de l’Institut Balear de la Dona.

 Viabilitat del projecte (5 punts)

Si l’empresa aporta finançament propi per un import superior al 66 % del pressupost de producció i d’edició de l’obra………………………… 5 punts

Si el finançament propi està comprès entre el 66 % i el 33 % del pressupost……………………………………………………………………….. 3 punts

Si l’empresa aporta menys d’un 33 % dels recursos…………….. 1 punt

L’obtenció d’una qualificació igual o inferior a 7 punts en l’apartat 1. Qualitat i temàtica de l’obra suposarà l’exclusió de l’obra de la present convocatòria d’ajuts.

 CATORZÈ. Comissió d’avaluació

Per estudiar i avaluar les sol·licituds i per fixar l’import de les ajudes, es constitueix la Comissió Tècnica d’Avaluació següent:

 Presidència: Sra. Neus Munar Pastor, cap del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

 Secretaria: Sra. Caterina Canyelles Marquès, cap de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Vocalies

Sr. Llorenç Homar Bestard, tècnic ajudant d’arxius i biblioteques de la Secció de Biblioteques del Consell de Mallorca, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Sr. Francesc Bonnín Salamanca, tècnic de grau superior de l’Arxiu del So i de la Imatge, o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Sr. Ramon Morey Coll, cap de la Secció d’Assessorament Lingüístic del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Aquesta Comissió examina i avalua les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i n’emet l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta d’acord definitiva, que ha de reflectir tot el que s’estableix en l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions del CIM.

La Comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi els informes o els aclariments que consideri convenients a les entitats sol·licitants.

 QUINZÈ. Difusió dels llibres i fonogrames subvencionats

El fet de presentar-se a aquestes subvencions pressuposa que el beneficiari accepta que el Servei de Normalització Lingüística faci ús de les imatges del material subvencionat amb l’objectiu de difondre el suport del Consell de Mallorca a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana ja sigui a través del web, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.

SETZÈ. Justificació i pagament de l’ajuda

D’acord amb l’article 38 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, la modalitat de justificació d’aquesta convocatòria és la prevista en l’apartat a), és a dir, amb el compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de despesa.

El fet que l’entitat beneficiària no sigui deutora per una resolució de reintegrament s’acreditarà mitjançant una declaració responsable (annex 6).

El compte justificatiu de la despesa es durà a terme, segons el que regula l’article 39 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, amb les especificitats següents:

 A) Memòria tècnica

És la documentació amb la qual la persona física o jurídica beneficiària demostra que ha realitzat i editat l’obra subvencionada. La memòria està integrada per la documentació següent:

 • Documentació emesa per la impremta acreditativa d’haver-ne fet el tiratge establert a la fitxa de l’obra. Aquest document ha de ser una declaració jurada, si l’editorial o la discogràfica són propietàries de la impremta que ha fet el treball (annex 8).
 • Cinc exemplars de l’obra subvencionada.
 • Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit
 • Qualsevol altra documentació que li sigui requerida per comprovar que s’ha fet el projecte subvencionat.
 • En el cas de les obres que també tenguin format digital, cal indicar l’adreça web de la plataforma de distribució pròpia o de caràcter genèric, en què es puguin adquirir.

L’obligació de la persona física o jurídica beneficiària és fer un tiratge, com a mínim, del 50 % del previst a la fitxa corresponent. Si se’n fa una tirada inferior a la prevista, sempre que aquesta sigui superior als 300 exemplars que es demanen com a requisit específic al punt tercer, s’ha de revocar parcialment l’import de l’ajuda atorgada, d’acord amb el punt devuitè.

 1. B) Memòria econòmica

És la documentació que dona compte de les despeses d’execució del projecte fet i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents:

 • Annex 7. Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos (annex 7A) que l’han finançat i de les despeses (annex 7B) que corresponen sense cap dubte al projecte subvencionat; sobre el fet que la despesa justificada no té un valor superior al de mercat, i sobre el fet de si recupera o compensa l’IVA.
 • Relació dels ingressos (annex 7A) i de les despeses (annex 7B) del projecte subvencionat, degudament signada per la persona física o jurídica beneficiària. La relació d’ingressos (annex 7A) ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. Si no hi ha altres ingressos que financin el projecte, s’ha de marcar la casella corresponen de l’annex 7A. La relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents acreditatius: el número de la factura, la data d’emissió, la denominació del proveïdor i el seu CIF, el concepte de la factura o del document similar, la data de pagament dels justificants exigits en aquest punt i l’import imputat.
 • Les factures o els documents justificatius de les despeses del pressupost subvencionable executat han d’estar expedides a nom de la persona física o jurídica beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que s’exigeixen en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden esmentar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

 Dades fiscals identificatives del proveïdor i del destinatari.

 • Data i número de factura.
 • Concepte de la despesa.
 • Retenció fiscal i/o IVA (si correspon).
 • El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.

Quan l’operació documentada en la factura està exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost és el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar o s’hi ha d’incloure una referència en les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

Si s’han de tornar les factures o els justificants originals, a petició de la persona física o jurídica beneficiària, s’hi ha d’estampillar la data de concessió de l’ajuda i l’import del justificant que s’imputa a l’ajuda.

Notes:

 1. L’import de les subvencions s’ha d’abonar un cop comprovat que s’ha fet el projecte i que s’han complert els objectius i la finalitat per a la qual es concediren.
 2. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, agrupats en el mateix ordre establert a la relació de despeses que s’adjunta en l’annex 7B.
 3. El pagament dels justificants s’ha de dur a terme a través dels mitjans que s’indiquen en l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions del CIM.

 La documentació relativa a la subcontractació, que s’ha de presentar d’acord amb els articles 32, 33 i 34 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, advertint que quan es tracta de subcontractació vinculada amb el beneficiari, l’acreditació del cost s’ha de realitzar amb la justificació en els mateixos termes establerts per a l’acreditació de les despeses del beneficiari, d’acord amb l’article 29 de la Llei 38/2003, modificat per la disposició final 11.1 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, dels pressuposts generals de l’Estat.

DESSETÈ. Termini de presentació de la justificació

Cal presentar la documentació justificativa a qualsevol terminal del Registre General del Consell (seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma), així com en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015), tot d’una que sigui possible i, en tot cas, en el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la concessió de les subvencions.

 Si la resolució de la convocatòria es produeix abans d’acabar la temporalització establerta en el punt tercer, la persona física o jurídica beneficiària ha de presentar la documentació justificativa tot d’una que sigui possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és l’1 de juliol de 2020.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat a la convocatòria. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha de trametre a l’adreça electrònica nlinguistica@conselldemallorca.net una foto o fotocòpia de la documentació presentada on es pugui comprovar que s’ha registrat a l’oficina de correus i que s’ha presentat en termini.

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir l’entitat beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS).

DEVUITÈ. Revocació i reintegrament de l’ajuda de minimis

 1. Si la persona física o jurídica beneficiària incompleix les obligacions establertes en l’article 9 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, o incorre en alguna de les causes que s’estableixen en l’article 56, els òrgans competents del Consell han de revocar la concessió de la subvenció. En conseqüència, la persona física o jurídica beneficiària perd el dret a cobrar l’ajuda.
 2. Si la persona física o jurídica beneficiària ha complert de manera significativa les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de l’ajuda, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de l’ajuda i, consegüentment, es produeix la pèrdua del dret a cobrar-la parcialment, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents:
 3. Si s’ha executat parcialment el projecte, cosa que suposa haver realitzat com a mínim un 50 % del tiratge, quan s’ha acreditat que el nombre d’exemplars editats és inferior al tiratge comunicat a la fitxa del llibre o fonograma (annex 4) i sempre que aquest tiratge sigui superior als 300 exemplars, que es demanen com a requisit específic al punt tercer, la revocació parcial de l’ajuda inicial s’ha de fer en virtut del nombre d’exemplars que no s’han duit a terme, és a dir, de manera proporcional.
 4. Si s’ha executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències, sia perquè és inadequada perquè no s’ajusta als requisits de la convocatòria, sia perquè és insuficient per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, la revocació parcial de l’ajuda s’ha de fer de manera proporcional a la diferència entre el pressupost inicial i el pressupost executat.

S’entendrà que la persona física o jurídica beneficiària no ha complert de forma significativa les seves obligacions i que, per tant, hi escaurà la revocació total de la concessió de l’ajuda, quan s’esdevingui algun dels supòsits següents:

 • qe el nombre d’obres editades no sigui almenys del 50 % del tiratge comunicat en la fitxa del llibre o fonograma (annex 4).
 • que el nombre d’obres editades, tot i ser almenys del 50 % del tiratge comunicat en la fitxa del llibre o fonograma (annex 4), sigui inferior als 300 exemplars que es demanen com a requisit específic del punt tercer.

DENOVÈ. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan que la va aprovar l’ha de deixar sense efectes, amb un informe previ justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

 VINTÈ. Recursos

En compliment del que estableix l’article 19.1 o) de l’Ordenança general de subvencions del CIM:

Contra aquest acord i l’acord de concessió, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà d’haver-se publicat la resolució o d’haver-ne rebut la notificació corresponent. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.