Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2018

Extracte de la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, de dia 27 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts al fons de cooperació cultural universitària 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.):  376958

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina la quantitat de 80.000,00 € amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.45390 per atendre les subvencions d’aquesta convocatòria.

Tercer. Objecte

Dur a terme a Mallorca, projectes de dinamització cultural destinats a la col·lectivitat en general i a la comunitat universitària en especial.

Limitació: es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural per universitat sol·licitant, sempre que no es refereixi a activitats relatives a la promoció exterior de la cultura a Mallorca.

Aquest projecte pot consistir en una sola activitat cultural o en un conjunt d’activitats programades en el període subvencionable, i haurà de descriure el contingut de la/es  activitat/s i la seva despesa.

Quart.- Import de les subvencions

La quantitat de l’ajut es determinarà a partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè d’aquesta convocatòria, per la qual es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els criteris i límits següents:

Límits

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ultrapassar el 90% del pressupost subvencionable del projecte.

3. La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.

4. La subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte.

Si a l’hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que han obtinguin la mateixa puntuació total, el crèdit que resti per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

1. Les que hagin obtingut una major puntuació en l’apartat dels criteris genèrics d’avaluació A, és a dir, el que fa referència a “Interès i qualitat de l’activitat”.

2. Si un cop comparat el criteri A el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat s’ha d’observar la puntuació aconseguida en els apartats del criteri B, seguint l’ordre establert, i si fos necessari s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert. Aquest ordre de prelació per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins a exhaurir tot el crèdit que s’hagi de distribuir.

3. Amb tot, si com a resultat d’atendre l’ordre de prelació establert en el paràgraf anterior es mantingués l’empat, aquest es resoldrà a favor de la sol·licitud amb l’import total de pressupost subvencionable més elevat.

Aquest sistema, per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins a exhaurir tot el crèdit que s’hagi de distribuir.

No són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable del projecte, aquelles que es relacionen en l’article 44 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, així com tampoc:

* Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon, internet

* Les despeses relatives a dinars, refrigeris, serveis d’àpats o d’altres  de semblants.

Cinquè.- Temporalització de la convocatòria

Entre l’1 de setembre de 2017 i el 30 de juny de 2018 (ambdós inclosos).

Sisè.- Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les universitats que estiguin domiciliades a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca abans de la publicació d’aquesta convocatòria i realitzin projectes de dinamització cultural a Mallorca.

Setè.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Vuitè.- Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar.

Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica: https://seu.conselldemallorca.net

 

Palma, 27 de desembre de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports,

Francesc Ramis Oliver

(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 15-03-2016, BOIB núm. 37, de 22-03-2016)