Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria d’ajuts al fons de creació i producció d’arts plàstiques i visuals 2018

Extracte de la resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, de dia 27 de desembre de 2017, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts al fons de creació i producció d’arts plàstiques i visuals 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.):  377067

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018, es destina per a les ajudes d’aquesta convocatòria un crèdit de 60.000,00 € a càrrec de la partida 20.33430.47900 per els projectes de les galeries d’art, i un crèdit de 60.000,00 € a càrrec de la partida 20.33430.48902  per els projectes de les/els artistes.

Al tractar-se d’una convocatòria de despesa anticipada, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit adequat per al finançament en l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa.

En el cas que es produeixi un romanent en alguna de les partides pressupostàries, aquest ha d’acréixer a la quantia inicial de l’altra partida, sempre i quan no s’hagi atorgat la quantia màxima.

Tercer. Objecte i

Objecte: Dur a terme a Mallorca inauguracions o presentacions de projectes expositius d’arts plàstiques i visuals.

Limitació:

– En el cas de les galeries, es poden presentar i subvencionar fins a un màxim de 3 projectes per galeria d’art.

– En el cas de els/les artistes es pot subvencionar 1 únic projecte expositiu.

Quart.- Import de les subvencions

La quantitat de l’ajut es determinarà:

A) Per els projectes expositius  de les galeries, les subvencions tenen la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte, en el termes previstos en l’article 24.2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM .

S’estableix, com a quantitat certa, una ajuda de 2.999,99 € per projecte.

Límits:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada, ni al pressupost subvencionable del projecte expositiu.

2. La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.

B) Per els projectes expositius dels artistes, la quantia de la subvenció es determina a partir d’una prelació a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè d’aquesta convocatòria, per la qual es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els criteris i límits següents:

Límits:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ultrapassar el 90% del pressupost subvencionable del projecte, amb un màxim de 10.000,00 €.

3. La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda.

Normes comunes a ambdós tipus d’ajuts

1. Si a l’hora de determinar les ajudes corresponents a les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació total, el crèdit que resta per assignar no fos suficient per concedir-les totes,  s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

1.1 Les que hagin obtingut major puntuació en el primer apartat del criteri d’avaluació A). Però, en el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació, en aquest apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, l’empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació de l’apartat següent del mateix criteri.

1.2 Si s’haguessin comparat tots els apartats del criteri A), i el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat s’ha d’observar la puntuació aconseguida en el criteri B) i, si fos necessari, s’han d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert. Aquest ordre de prelació, per resoldre l’empat que pot haver entre sol·licituds que tenen la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins que s’hagi exhaurit tot el crèdit que s’hagi d’atorgar.

2. En tot cas, l’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

Cinquè.- Temporalització de la convocatòria

Entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018 (ambdós inclosos).

Sisè.- Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiaris, per una banda, persones físiques que desenvolupen una activitat expositiva d’arts plàstiques o visuals com a artistes, i per l’altra banda, persones jurídiques (empreses) que desenvolupen una activitat econòmica expositiva d’arts plàstiques o visuals com a galeries d’art.

Ambdós casos sempre que estiguin domiciliades a Mallorca o essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu tinguin un establiment operatiu a Mallorca que desenvolupi una programació estable d’exposicions.

Es poden acollir a aquesta a convocatòria d’ajuts  les sol·licituds de:

– Les galeries d’art que tinguin per objecte inaugurar o presentar projectes expositius dins el marc d’esdeveniments col·lectius d’arts plàstiques o visuals.

– Els/les artistes que tinguin per objecte inaugurar o presentar un projecte expositiu d’arts plàstiques o visuals a un espai d’ús públic de Mallorca. Els projectes podran ésser individuals o col·lectius, tot i que el/la beneficiària només podrà ésser una sola persona física o jurídica.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén com a galeries d’art amb una programació estable, les persones físiques o jurídiques, amb personalitat jurídica pròpia, que donats d’alta en l’epígraf pertinent de l’IAE, tinguin com a activitat econòmica principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial i hagin dut a terme una activitat expositiva durant l’any 2017 i 2018.

Setè.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el  qual computa a partir de l’endemà de la data de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte d’aquesta convocatòria.

En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Vuitè.- Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar.

Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del CIM: https://seu.conselldemallorca.net

Palma, 27 de desembre de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Francesc Ramis Oliver

(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 15-03-2016, BOIB núm. 37, de 22-03-2016)