Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria d’ajuts de minimis 2018 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.

Aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis 2018 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana. BDNS (Identif.): 387078 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en la sessió de 14 de febrer de 2018, va prendre, entre d’altres, l’acord que transcric, literalment, a continuació:

1. Aprovar la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2018 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana que s’annexa a aquest acord.

2. Autoritzar una despesa total de 260.000,00 € distribuïda a càrrec de les partides pressupostàries 00.33400.77902 per import de 60.000,00 € (RC núm. de referència 22018000169) i 00.33400.77912 per import de 200.000,00 € (RC núm. de referència 22018000170) per atendre a les subvencions de la convocatòria esmentada.

3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Contra l’acord que aprova aquesta convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 22 de febrer de 2018

El secretari general,

(per delegació de la Presidència, Decret

de 17-07-2015; BOIB núm. 114, de 28-07-2015)

Jeroni M. Mas Rigo

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS DE L’ANY 2018 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA

PRIMERA. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017).

Aquesta convocatòria es regeix, també, pel Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).

SEGONA. Finalitats 

El Consell de Mallorca, en exercici de les competències transferides per la Llei 6/1994, de 13 de desembre, ha aprovat des de l’any 1995, amb algunes interrupcions, les bases i les convocatòries de suport a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.

Tenint en compte els reptes actuals i els resultats obtinguts, el Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca ha decidit continuar apostant pel foment de la llengua catalana per mitjà dels ajuts a la producció editorial i fonogràfica, amb un doble objectiu:

1. Augmentar-ne el coneixement i la presència social del català alhora que es dona suport al manteniment de la indústria editorial i discogràfica en la llengua pròpia de Mallorca.

2. Que tots els fonogrames o llibres que siguin objecte d’aquesta convocatòria tinguin l’assignació de dipòsit legal del Consell de Mallorca.

D’aquesta manera, d’acord amb allò que s’estableix a la llei, es garanteix la disposició, la protecció i la conservació d’una part del llegat de la nostra cultura, que ha de ser manifestació no només de la nostra llengua sinó també de tot allò que ha configurat i haurà de configurar la nostra identitat.

TERCERA. Objecte i condicions

Es poden acollir a aquesta convocatòria les sol·licituds que tenguin per objecte la producció i l’edició, en qualsevol format, de llibres i fonogrames en llengua catalana.

Limitacions. Per poder optar als ajuts de minimis les obres han de complir els requisits següents:

Requisits generals

Les obres s’han d’editar i consignar en l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre el 2 de setembre de 2017 i l’1 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Les obres han de ser en llengua catalana i els editors han de vetlar per la correcció estilística, gramatical i tipogràfica. Les obres que no compleixin aquest requisit seran objecte d’exclusió.

Es valorarà que les obres estiguin adaptades a la Gramàtica de la llengua catalana i a l’Ortografia catalana que l’IEC va publicar el 2016.

Els llibres i fonogrames que es presentin dins aquesta convocatòria han de tenir l’assignació definitiva del dipòsit legal del Consell de Mallorca.

Requisits específics

2) Editorial

Es poden acollir a aquesta convocatòria les obres exclusivament en llengua catalana que es comercialitzin a través de llibreries i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions de títols d’edició anterior que hagin estat publicades fa més de quinze anys.

b) Tenir un tiratge mínim de 300 exemplars.

c)  Constar d’un mínim de 50 pàgines, a excepció dels llibres infantils.

Exclusions:

– Les obres que han estat autoritzades com a llibres de text.

– Els llibres considerats de bibliòfils.

– Les obres editades en fascicles.

– Els llibres publicats exclusivament per institucions públiques o privades.

– Els llibres editats per clubs de llibres i per empreses similars que només siguin assequibles als socis respectius i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

–  Els àlbums, els catàlegs d’art, els retallables, els llibres per pintar i acolorir, els quaderns de cal·ligrafia i d’exercicis i, en general, tots aquells amb què es realitzin treballs.

3) Fonogràfic

Es poden acollir a aquesta convocatòria els discs de llarga durada (LP), els compactes (simples o dobles) i els maxisingles, l’autor o els intèrprets dels quals siguin de les Illes Balears i que tenguin el text/lletra exclusivament en llengua catalana —en el cas d’enregistraments d’obres amb text/lletra— que es comercialitzin a través d’establiments adients i que compleixin els requisits següents:

a) Ser primeres edicions o reedicions.

b) Tenir un tiratge mínim 300 exemplars.

c) La documentació informativa que l’acompanyi i la presentació tipogràfica han de ser en català o, almenys, és necessari que la llengua catalana ocupi, sempre en lloc preferent, la mateixa extensió que la de les altres que s’hi puguin emprar.

Exclusions:

– Els enregistraments de contingut i temàtica didàctics (idiomes, exercicis corporals, etc.) no estrictament musicals.

– Els publicats exclusivament per associacions, fundacions i institucions públiques, tot i que figurin inscrites en el Registre d’Empreses Fonogràfiques, els editats pels autors i els no venals.

– Els enregistraments que, editats per clubs discogràfics i empreses similars, només siguin assequibles als socis o als adherits respectius i els editats expressament per a la venda a terminis o a domicili.

– Els enregistraments que acompanyen les edicions literàries, els quaderns de treball o similars.

QUARTA. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les persones físiques o persones jurídiques, constituïdes com a empreses, amb personalitat pròpia, que duen a terme, d’acord amb el seu objecte social, l’edició de llibres i fonogrames objecte d’aquesta convocatòria de manera regular, sempre que estiguin legalment constituïdes, d’acord amb la normativa vigent, en acabar el període de presentació de sol·licituds i tenguin el domicili o l’establiment principal a Mallorca.

No obstant això, no en poden ser beneficiàries:

– Les que incorrin en les circumstàncies previstes a l’article 8.2 de l’Ordenança general de subvencions del CIM.

– Les que han rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades a Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2016, 2017 i 2018), un import superior a 200.000 € (article 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).

– Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.

CINQUENA. Naturalesa de les ajudes de minimis

Es tracta d’ajudes de minimis, són de caràcter voluntari i eventual, i es poden anul·lar, revocar i reintegrar en tot moment per les causes previstes en la llei o en aquesta convocatòria; no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent. Són compatibles amb altres ajudes, subvencions o suports que pugui rebre l’entitat beneficiària per a la mateixa obra subvencionada, sempre que el còmput total dels ajuts no superi el pressupost de la realització i de l’edició de l’obra.

En virtut de la seva naturalesa específica, com a ajudes de minimis, estan sotmeses, en concret, als requisits i a les exigències del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, la qual cosa implica, entre d’altres, que l’import total de les ajudes que, en concepte de minimis, pot rebre la persona física o jurídica beneficiària d’aquesta convocatòria, a Espanya, en els tres darrers exercicis fiscals (2016, 2017 i 2018), no pot ultrapassar els 200.000 €.

El fet de rebre una ajuda de minimis implica l’obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i que l’entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis per dur-lo a terme.

SISENA. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina inicialment un total de 260.000 euros a ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana. En concret, es destina la quantitat de 200.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33400.77912, a les ajudes per a obres libràries i la quantitat de 60.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33400.77902, a obres discogràfiques. Si es produeix un romanent en un d’aquests imports, aquest pot incrementar l’altra quantitat.

SETENA. Despeses subvencionables

D’acord amb el que estableix l’article 44 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, és despesa subvencionable la que respon a la naturalesa de l’activitat subvencionada i s’efectua en el termini establert en la convocatòria respectiva.

La data dels justificants es computa en els dotze mesos anteriors a l’execució del projecte i fins al límit establert en la base dessetena per a la presentació de la justificació. En aquest sentit, s’ha d’entendre, com a data d’execució del projecte, la data d’assignació definitiva del dipòsit legal de l’obra.

D’altra banda, atès que les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria tenen per objecte els projectes recollits en la clàusula tercera sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a l’ajuda, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles.

VUITENA. Publicació de la convocatòria i de la seva resolució

El Consell de Mallorca, en compliment del previst en l’article 19.2 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, trametrà a la base de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i sobre l’acord de concessió que se’n derivi, i publicarà les esmentades convocatòria i acord de concessió en el BOIB per conducte de la base de dades esmentada, a més d’exposar-les en el tauler d’anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i penjar-les en la pàgina web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

NOVENA. Procediment. Òrgans d’instrucció, fiscalització i resolució

El procediment de selecció de les persones físiques o jurídiques beneficiàries es du a terme mitjançant concurrència competitiva. Així, una vegada puntuades les sol·licituds, en virtut dels criteris d’avaluació establerts en la base tretzena d’aquesta convocatòria, es determina l’import de les ajudes, d’acord amb la base dotzena, dins els límits recollits en aquesta darrera base i fins a l’import del crèdit pressupostari establert en la convocatòria.

No obstant això, no cal aplicar els criteris d’avaluació de la base tretzena entre les sol·licituds presentades que reuneixen els requisits de la convocatòria, si el crèdit pressupostari és suficient per satisfer-les.

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia de la convocatòria i dels actes que se’n deriven: aprovació de la convocatòria, concessió i justificació de les ajudes, i pagament.

El Consell Executiu és l’òrgan encarregat d’aprovar la convocatòria i de resoldre-la.

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, que du a terme tots els actes de tràmit necessaris per vetlar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

El termini màxim de resolució i notificació d’aquest procediment és de sis mesos, comptadors a partir de la data de publicació de la convocatòria, transcorreguts els quals sense que se n’hagi dictat la resolució, s’entenen desestimades “per silenci” totes les sol·licituds de concessió de la subvenció.

DESENA. Sol·licitud i documentació adjunta

Les sol·licituds i les declaracions que s’exigeixen s’han de formalitzar, preferentment, mitjançant els models que facilita el Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca en aquesta convocatòria, però, en qualsevol cas, han de contenir les dades necessàries per identificar correctament l’entitat i la persona que la representa.

S’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

1. Model de sol·licitud (annex 1).

2. Fotocòpia del NIF de la persona física o jurídica sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

3. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona.

4. Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats; o, si pertoca, de la modificació de la constitució i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

5. Certificat d’alta d’IAE d’enguany que acredita que la persona física o jurídica sol·licitant està inscrita en el cens tributari o registre pertinent per exercir l’activitat econòmica que es recull en la base quarta amb una antiguitat mínima de sis mesos i de manera continuada.

6. Certificat administratiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si el sol·licitant denega expressament el consentiment perquè el Consell de Mallorca els demani.

7. Declaració responsable davant d’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del CIM (annex 2).

8. Declaració responsable que acrediti que l’empresa no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, en compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (annex 2).

9. Declaració responsable de totes les ajudes que ha rebut a Espanya en concepte de minimis durant els anys 2016, 2017 i 2018; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud, i, si escau, relació de totes les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 2).

10. Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal, en el cas d’haver-se ja publicat l’obra, o full de sol·licitud de dipòsit legal amb el número assignat si encara no s’ha publicat.

11. Fitxa de les característiques de l’obra, que ha de contenir tota la informació tècnica que s’indica en l’annex 4.

12. Un exemplar de l’obra objecte de la sol·licitud, si ja ha estat publicada, i projecte específic de l’edició suficientment desenvolupat per poder valorar la qualitat i l’interès de l’obra —apartats 1a), 1b), 1c)—; la trajectòria de l’autor (nombre d’obres publicades en català) —apartat 4—; la trajectòria de l’empresa (nombre d’autors del catàleg) —apartat 5—, i les actuacions de l’empresa adreçades a promoure la igualtat de gènere —apartat 6— , de la base tretzena.

13. Pressupost equilibrat, signat i detallat per partides de cada obra presentada, amb indicació de les despeses que ha de suposar i els ingressos amb què s’ha de finançar. S’entén que el pressupost és sense IVA. En el cas que l’IVA suportat no sigui susceptible de recuperació o compensació, s’haurà de desglossar l’IVA a l’efecte de determinar el pressupost subvencionable, i s’haurà d’acreditar aquest fet mitjançant declaració responsable.

14. Pla de comercialització i difusió de l’obra, que ha de recollir, com a mínim, el que s’indica en l’annex 5.

15. Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de l’ajuda (annex 3).

16. Declaració responsable de no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions (annex 7).

Nota

Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada es presenti amb molta cura, per tal de tenir tota la informació necessària per seleccionar-ne els beneficiaris.

ONZENA. Termini i llocs de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cal presentar-les en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111; Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma). Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si la documentació no entra en el Registre General dins els deu dies següents a l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’ha d’admetre.

DOTZENA. Import de l’ajuda de minimis

La determinació de l’import de l’ajuda de minimis, sense perjudici del que diu el paràgraf segon de la base novena, es fixa en virtut de la puntuació obtinguda i del valor del punt. En aquest sentit, s’ha d’indicar que el valor del punt es calcula dividint la quantitat destinada a cada una de les línies, és a dir, 200.000,00 € per a obres libràries i 60.000,00 € per a obres discogràfiques, pel total de les puntuacions obtingudes per les sol·licituds admeses en la línia corresponent. L’import resultant (que s’ha de fixar amb dos decimals sense arrodonir) es multiplicarà per la puntuació individual de cada projecte i, en cap cas, la quantitat resultant no pot ser superior als límits que s’indiquen a continuació:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ser superior a l’import del pressupost inicial subvencionable (s’entén com a pressupost subvencionable el conjunt de les partides que compleixen els requisits recollits a la base setena).

3. En tot cas, l’import de l’ajuda de minimis no pot ultrapassar, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte subvencionat.

TRETZENA. Criteris d’avaluació

El procediment d’aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva, mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació següents:

1. Qualitat i interès de l’obra (30 punts)

a) Temàtica i gènere  (15 punts)

Interès alt………………………………………..15 punts

Interès mitjà…………………………………….10 punts

Interès baix……………………………………..  5 punts

Interès nul……………………………………….  0 punts

b) Qualitat editorial i definició dels continguts (s’hi avalua: maquetació, enquadernació, impressió i ordenació dels continguts) (5 punts)

Qualitat alta……………………………………….5 punts

Qualitat mitjana………………………………….2 punts

Qualitat baixa……………………………………..1 punt

Qualitat nul·la…………………………………….0 punts

c) Caràcter innovador (s’hi avalua: si és publicació convencional o innovadora, si es tracta o no d’una reedició, el grau d’innovació temàtica i la creativitat) (5 punts)

Grau d’innovació alt…………………………….5 punts

Grau d’innovació mitjà…………………………2 punts

Grau d’innovació baix………………………….1 punt

Grau d’innovació nul……………………………0 punts

d) Suport a la creació de nous usuaris: si es tracta de llibres i fonogrames de temàtica infantil i/o juvenil (3 punts)

e) Adaptació a la Gramàtica de la llengua catalana i a l’Ortografia catalana que l’IEC va publicar el 2016 (2 punts)

2. Preu de venda públic (sense IVA) (10 punts)

– Per un PVP fins a 15 € per unitat……………1 punt

– Per un PVP entre 15,01 € i 24 € per unitat…..3 punts

– Per un PVP entre 24,01 € i 36 € per unitat…..5 punts

– Per un PVP de més de 36 € per unitat……….10 punts

3. Abast de la tirada (10 punts)

– Per una tirada de 300 exemplars……………..1 punt

– Per una tirada entre 301 i 500 exemplars…….5 punts

– Per una tirada de més de 500 exemplars…….10 punts

4. Trajectòria de l’autor (5 punts)

Nombre d’obres en català ja publicades per l’autor:

– D’1 a 40 obres………………………………. 1 punt

– De 41 a 80 obres………………………….. 3 punts

– Més de 80 obres…………………………… 5 punts

5. Trajectòria de l’empresa (4 punts)

Nombre d’autors que ha publicat l’empresa:

– De 2 a 200 autors…………………………… 1 punt

– De 201 a 450 autors……………………….. 2 punts

– Més de 450 autors………………………….. 4 punts

6. Actuacions de l’empresa adreçades a promoure la igualtat de gènere (1 punt)

En aquest apartat es valorarà que dins l’empresa o en les activitats que desenvolupa l’empresa es fomentin o es duguin a terme iniciatives que fomentin valors adreçats a la consecució de la igualtat de gènere (criteris de paritat en la plantilla, foment de la presència de dones creadores, etc.)

7. Viabilitat del projecte (5 punts)

• Si l’empresa aporta finançament propi per un import superior al 66 % del pressupost de producció i d’edició de l’obra: 5 punts.

• Si el finançament propi està comprès entre el 66 % i el 33 % del pressupost: 3 punts.

• Si l’empresa aporta menys d’un 33 % dels recursos: 1 punt.

L’obtenció d’una qualificació igual o inferior a 7 punts en l’apartat  1. Qualitat i interès de l’obra suposarà l’exclusió de l’obra de la present convocatòria d’ajuts.

CATORZENA. Comissió d’avaluació

Per estudiar i avaluar les sol·licituds i per fixar l’import de les ajudes, es constitueix la Comissió Tècnica d’Avaluació següent:

Presidència: Sra. Neus Munar Pastor, cap del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Secretaria: Sra. Maria Antònia Ramis Sastre, cap de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Vocalia

Sr. Llorenç Homar Bestard, tècnic ajudant d’arxius i biblioteques de la Secció de Biblioteques del Consell de Mallorca, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Sr. Francesc Bonnín Salamanca, tècnic de grau superior de l’Arxiu del So i de la Imatge, o el funcionari o la funcionària que el substitueixi.

Sra. Margalida Segura Portas, tècnica de la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Sra. Antònia Rullan Coll, administrativa del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi.

Aquesta Comissió examina i avalua les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts en la convocatòria, i n’emet l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta d’acord definitiva, que ha de reflectir tot el que s’estableix en l’article 27 de l’Ordenança general de subvencions del CIM.

La Comissió pot instar l’òrgan instructor perquè requereixi els informes o els aclariments que consideri convenients a les entitats sol·licitants.

QUINZENA. Difusió dels llibres i fonogrames subvencionats

El fet de presentar-se a aquestes subvencions pressuposa que el beneficiari accepta que el Servei de Normalització Lingüística faci ús de les imatges del material subvencionat amb l’objectiu de difondre el suport del Consell de Mallorca a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana ja sigui per mitjà de la web, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.

SETZENA. Justificació i pagament de l’ajuda

D’acord amb l’article 38 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, la modalitat de justificació d’aquesta convocatòria és la prevista en l’apartat a), és a dir, amb el compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de despesa.

El fet que l’entitat beneficiària no sigui deutora per una resolució de reintegrament s’acreditarà mitjançant una declaració responsable (annex 7)

El compte justificatiu de la despesa es durà a terme, segons el que es regula en l’article 39 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, amb les especificitats següents:

A) Memòria tècnica

És la documentació amb la qual la persona física o jurídica beneficiària demostra que ha realitzat i editat l’obra subvencionada. La memòria està integrada per la documentació següent:

• Documentació emesa per la impremta acreditativa d’haver-ne fet el tiratge establert en la fitxa de l’obra. Aquest document ha de ser una declaració jurada, si l’editorial o la discogràfica són propietàries de la impremta que ha fet el treball.

• Cinc exemplars de l’obra subvencionada.

• Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal.

• Qualsevol altra documentació que li sigui requerida per comprovar que s’ha fet el projecte subvencionat.

L’obligació de la persona física o jurídica beneficiària és fer un tiratge, com a mínim, del 50 % del previst en la fitxa corresponent. Si se’n fa una tirada inferior a la prevista, sempre que aquesta sigui superior als 300 exemplars que es demanen com a requisit específic en la base tercera, s’ha de revocar parcialment l’import de l’ajuda atorgada, d’acord amb la base devuitena.

B) Memòria econòmica

És la documentació que dona compte de les despeses d’execució del projecte fet i de les distintes fonts per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents següents.

– Annex 6. Declaració responsable de la realització del projecte subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense cap dubte al projecte subvencionat; sobre el fet que la despesa justificada no té un valor superior al de mercat, i sobre el fet de si recupera o compensa l’IVA.

– Relació de les despeses i dels ingressos del projecte subvencionat, degudament signada per la persona física o jurídica beneficiària. La relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF, el número, l’import, la data d’emissió i la de pagament dels justificants exigits en aquesta base, el concepte de la factura o del document similar. La relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. Si no hi ha altres ingressos que financin el projecte, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància.

– Les factures o els documents justificatius de les despeses del pressupost subvencionable executat, que han d’estar expedides a nom de la persona física o jurídica beneficiària i, a més, han de tenir tots els requisits que s’exigeixen en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

• Dades fiscals identificatives del proveïdor i del destinatari.

• Data i número de factura.

• Concepte de la despesa.

• Retenció fiscal i/o IVA (si correspon).

• El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.

Quan l’operació documentada en la factura està exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost és el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar o s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

Si s’han de tornar les factures o els justificants originals, a petició de la persona física o jurídica beneficiària, s’hi ha d’estampillar la data de concessió de l’ajuda i l’import del justificant que s’imputa a l’ajuda.

Notes:

1. L’import de les subvencions s’abonarà un cop comprovat que s’ha fet el projecte i que s’han complert els objectius i la finalitat per a la qual es concediren.

2. Els justificants de les despeses del projecte s’han de presentar de forma ordenada, és a dir, agrupats en el mateix ordre establert en la relació de despeses que s’adjunta en l’annex 6.

3. El pagament dels justificants s’ha de dur a terme a través dels mitjans que s’indiquen a l’article 48 de l’Ordenança general de subvencions del CIM.

– La documentació relativa a la subcontractació, que s’ha de presentar d’acord amb els articles 32, 33 i 34 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, advertint que quan es tracta de subcontractació vinculada amb el beneficiari, l’acreditació del cost es realitzarà amb la justificació en els mateixos termes establerts per a l’acreditació de les despeses del beneficiari, d’acord amb l’article 29 de la Llei 38/2003, modificat per la disposició final 11.1 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, dels Pressuposts Generals de l’Estat.

DESSETENA. Termini de presentació de la justificació

Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma), així com en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015), al més aviat possible i, en tot cas, en el termini de 20 dies, comptadors des de l’endemà de la publicació de la concessió de les subvencions.

Si la documentació s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert, perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre mateix, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre General dins els 10 dies següents a l’acabament del termini de presentació dels justificants, no s’ha d’admetre.

Si la resolució de la convocatòria es produeix abans d’acabar la temporalització establerta en la base tercera, la persona física o jurídica beneficiària ha de presentar la documentació justificativa al més aviat possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és l’1 d’octubre de 2018.

Si la documentació justificativa té deficiències, l’òrgan instructor ha de requerir l’entitat beneficiària perquè les esmeni en el termini de 10 dies, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació del requeriment (art. 71.2 del RLGS)

DEVUITENA. Revocació i reintegrament de l’ajuda de minimis

1. Si la persona física o jurídica beneficiària incompleix les obligacions establertes en l’article 9 de l’Ordenança general de subvencions del CIM, o incorre en alguna de les causes que s’hi estableixen en l’article 56, els òrgans competents del Consell han de revocar la concessió de la subvenció. En conseqüència, la persona física o jurídica beneficiària perd el dret a cobrar l’ajuda o, si ja l’ha cobrada, l’ha de reintegrar, d’acord amb els articles 57 i 58 de l’esmentada Ordenança.

2. Si la persona física o jurídica beneficiària ha complert de forma significativa les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de l’ajuda, s’ha de dur a terme una revocació parcial de la concessió de l’ajuda i, consegüentment, la pèrdua del dret a cobrar-la parcialment, d’acord amb l’aplicació dels criteris de gradació següents:

a) Si s’ha executat parcialment el projecte, cosa que suposa haver realitzat com a mínim un 50 % del tiratge, quan s’ha acreditat que el nombre d’exemplars editats és inferior al tiratge comunicat en la fitxa del llibre (vegeu l’annex 4) o el fonograma i sempre que aquest tiratge sigui superior als 300 exemplars que es demanen com a requisit específic a la base tercera, la revocació parcial de l’ajuda inicial s’ha de fer en virtut del nombre d’exemplars que no s’han duit a terme, és a dir, de manera proporcional.

b) Si s’ha executat totalment el projecte, però la documentació justificativa de la despesa subvencionable del pressupost presenta deficiències, sia perquè és inadequada, perquè no s’ajusta als requisits de les bases, sia perquè és insuficient, per no haver-se executat la totalitat del pressupost inicial subvencionable, la revocació parcial de l’ajuda s’ha de fer de manera proporcional a la diferència entre el pressupost inicial i el pressupost executat.

S’entendrà que la persona física o jurídica beneficiària no ha complert de forma significativa les seves obligacions i que, per tant, hi escaurà la revocació total de la concessió de l’ajuda, quan concorri algun dels supòsits següents:

– que el nombre d’obres editades no sigui almenys del 50 % del tiratge comunicat en la fitxa del llibre o el fonograma (annex 4),

– que el nombre d’obres editades, tot i ser almenys del 50 % del tiratge comunicat en la fitxa del llibre o el fonograma (annex 4), sigui inferior als 300 exemplars que es demanen com a requisit específic de la base tercera.

DENOVENA. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan que la va aprovar l’ha de deixar sense efectes, amb un informe previ justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

VINTENA. Recursos

En compliment del que s’estableix en l’article 19, 1, o) de l’Ordenança general de subvencions del CIM:

Contra aquest acord i l’acord de concessió, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà d’haver-se publicat la resolució o d’haver-ne rebut la notificació corresponent. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX I

SOl·lICITUD D’AJUTS DE MINIMIS DE L’ANY 2018 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA

TÍTOL DEL PROJECTE ……………………………………………………………………………………………………………………

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT

Nom o raó social ………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIF ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicili (a l’efecte de notificacions) ……………………………………………… Carrer o plaça ……………………………………..

Localitat ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telèfon de la persona de contacte …………………………………………………………………………………………………………….

Fax …………………………………………………………………. Adreça electrònica ……………………………………………………….

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL

Nom i llinatges ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

DNI/NIE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telèfon………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Qualitat de la representació ………………………………………………………………………………………………………………….

DECLARACIONS

___________________________________________________________, titular del NIF ________________, amb domicili a _______________________________________

_________________________________i núm. de telèfon ____________________,

en representació pròpia o de la persona física sol·licitant.

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1) Que accept les bases de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2018 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.

2) Que n’adjunt la documentació exigida.

QUANTITAT QUE SOl·lICIT: __________________________ €

______________________________, ___ d ______________ de 2018

[rúbrica]

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Les dades que conté la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunta o la que es genera a partir d’aquesta convocatòria s’incorporen a un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual el Consell de Mallorca és responsable. Aquest fitxer serveix, d’una banda, per concedir les subvencions que es preveuen en la convocatòria per assolir els objectius i les finalitats indicats en la base primera i, de l’altra, per tramitar, si escau, els expedients sancionadors, quan s’han comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessió prevista de les dades: a les publicacions previstes en la convocatòria (Butlletí Oficial de les Illes Balears, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca <www.conselldemallorca.net>), segons el que preveu l’article 14 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM i l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a les persones interessades en els termes prevists en l’esmentada llei; i a la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant el qual podeu exercir, si escau, els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació, d’oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca (Carrer del Palau Reial, 1 07001 Palma).

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA 

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOl·lICITUD D’AJUTS DE MINIMIS DE L’ANY 2018 A LA PRODUCCIÓ EDITORIAL I FONOGRÀFICA EN LLENGUA CATALANA

Marcau amb una X les caselles corresponents

□ 1) Model de sol·licitud (annex 1).

□ 2) Fotocòpia del NIF de l’entitat o de la persona sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si escau, de la persona autoritzada per signar-la.

□ 3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una persona distinta.

□ 4) Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si escau, dels estatuts degudament registrats o, si escau, de la modificació de la constitució, així com dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

□ 5) Certificat d’alta d’IAE d’enguany que acredita que la persona física o jurídica sol·licitant està inscrita en el cens tributari o en el registre que pertoca per dur a terme l’exercici de l’activitat econòmica recollida en la base tercera, amb una antiguitat mínima de 6 mesos i de forma continuada.

□ 6) Certificat administratiu d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, si el sol·licitant denega expressament el consentiment perquè el Consell de Mallorca els demani.

□ 7) Declaració responsable davant d’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (annex 2).

□ 8) Declaració responsable que acrediti que l’empresa no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma (annex 2)

□ 9) Declaració responsable de totes les ajudes que ha rebut a Espanya en concepte de minimis durant els anys 2016, 2017 i 2018; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud i, si escau, la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 2).

□ 10) Document acreditatiu de l’assignació definitiva del número de dipòsit legal, en el cas d’haver-se ja publicat l’obra, o full de sol·licitud de dipòsit legal amb el número assignat si encara no s’ha publicat.

□ 11) Fitxa de les característiques de l’obra, que ha de contenir tota la informació tècnica que s’indica en l’annex 4.

□ 12) Un exemplar de l’obra objecte de la sol·licitud, si ja ha estat publicada, i projecte específic de l’edició suficientment desenvolupat per poder valorar la qualitat i l’interès de l’obra —apartats 1a), 1b), 1c)—; la trajectòria de l’autor (nombre d’obres publicades en català) —apartat 4—; la trajectòria de l’empresa (nombre d’autors del catàleg) —apartat 5—, i les actuacions de l’empresa adreçades a promoure la igualtat de gènere —apartat 6—, de la base tretzena.

□ 13) Pressupost equilibrat, signat i detallat per partides de cada projecte presentat, s’hi han d’indicar les despeses que ha de suposar i els ingressos amb què s’ha de finançar. S’entén que el pressupost és sense IVA. En el cas que l’IVA suportat no sigui susceptible de recuperació o compensació, s’haurà de desglossar l’IVA a l’efecte de determinar el pressupost subvencionable, i s’haurà d’acreditar aquest fet mitjançant declaració responsable.

□ 14) Pla de comercialització i de difusió de l’obra, que ha de recollir, com a mínim, el que s’indica en l’annex 5.

□ 15) Certificat bancari normalitzat acreditatiu del compte corrent o de la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 3).

□ 16) Declaració responsable de no ser deutor per una resolució de reintegrament de subvencions (annex 7).

Nota

Atès el procediment de concessió d’ajudes de minimis d’aquesta convocatòria, mitjançant concurrència competitiva, és molt important que tota la documentació ressenyada es presenti amb molta cura, per tal de tenir tota la informació necessària per seleccionar-ne els beneficiaris.

 

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ALTRES SUBVENCIONS, SOBRE ELS AJUTS EN CONCEPTE DE MINIMIS, SOBRE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES A L’ARTICLE 8 DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL CIM, I SOBRE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE JULIOL, D’IGUALTAT DE DONES I HOMES 

Persona física o jurídica sol·licitant

Nom o raó social ………………………………………………………………………………………………….. CIF …………………………………………………..

Domicili ………………………………………………………………. Carrer o plaça ………………………………………… Número ……………. Pis ………….

Localitat ………………………………………………………………. Codi postal …………………………………………..

Telèfon de la persona de contacte …………………………………. Adreça electrònica ……………………………………… Fax ……………………………..

Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, que actua en qualitat de …………………………………………………………………………

Representant legal de la persona jurídica sol·licitant

Nom i llinatges …………………………………………………………… NIF …………………………………………………

Domicili ………………………………………………………………….. Carrer o plaça …………………………………….. Número ……………… Pis …………..

Localitat ………………………………………………………………….. Codi postal ………………………………………..

Telèfon ……………………………………………………………………. Fax …………………………………………………..

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

A) Pel que fa a l’obra (anotau-hi títol i autor)____________________________________

□ Que l’empresa no ha demanat ni ha rebut cap altre suport, ajut o subvenció per a l’obra objecte de la sol·licitud.

□ Que l’empresa ha demanat o ha rebut per a l’obra objecte de la sol·licitud els ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Quantia de l’ajuda ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Marcau amb una X la casella corresponent

□ No resolta

□ Denegada

□ Concedida i no rebuda

□ Rebuda

Entitat subvencionadora _______________________________________________

Quantia de l’ajuda ___________________________________________________

Marcau amb una X la casella corresponent

□ No resolta

□ Denegada

□ Concedida i no rebuda

□ Rebuda

Entitat subvencionadora _______________________________________________

Quantia de l’ajuda ____________________________________________________

Marcau amb una X la casella corresponent

□ No resolta

□ Denegada

□ Concedida i no rebuda

□ Rebuda

B) Que la totalitat de les ajudes públiques o privades, finançades amb fons públics, rebudes en concepte de minimis durant els anys 2016, 2017 i 2018 són les següents:

Entitat subvencionadora Quantia ……………………………… de l’ajut Data ……………………………. de concessió ………………………………………..

………………………………                        ……………………………                          ………………………………………..

………………………………                        ……………………………                          ………………………………………..

………………………………                        ……………………………                          ………………………………………..

C) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de l’ajuda en tengui coneixement, que:

□ L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM

□ L’entitat no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionada per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, en compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Persona física o jurídica sol·licitant                            El secretari tècnic de Participació Ciutadana i Presidència

[rúbrica]

Jaume A. Sabater Malondra

[nom i llinatges]

_________________________________, ____d ______________ de 2018

DEPARTAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PRESIDÈNCIA

 

ANNEX 3

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

CIF/NIF …………………………………………………………  PERCEPTOR ………………………………………………………………

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL ……………………………………………………………………………………………………….

ADREÇA …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LOCALITAT ………………………………………… C. POSTAL …………………………………… CA ………………………………..

TELÈFON ……………………………………………. FAX …………………………………………….

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL …………………………………………………………………………………………………………………….

IBAN …………………………………. BANC ………………………….. OFICINA …………………….. COMPTE NÚM. ……………………….

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA:                                     Palma, ____________________________

………………………………………………………………………………………………..

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina:

[signatura]                                                          [signatura]

[segell de l’entitat bancària]

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament de Modernització i Funció Pública de la corporació.

 

ANNEX 4

FITXA   DE   LES   CARACTERÍSTIQUES   DE   L’OBRA   EDITORIAL   O DISCOGRÀFICA

1. Títol ……………………………………………………………………………………….

2. Promotor de l’obra       □   Autor

□   Obra encarregada per editorial

□   Altres (explicació)

3. Matèria ……………………………………………………………………………………..

4. Edició ………………………………………………………………………………………

A) Format …………………………………………………………………………………….

B) Tipus de maquetació …………………………………………………………………..

C) Tipus d’impressió ………………………………………………………………………

D) Tipus d’enquadernació ………………………………………………………………..

E) Edició/reedició          □   Nova edició

□   Reedició (heu d’indicar-les en el quadre següent, amb l’any de publicació corresponent)

Reedicions (heu d’indicar-ne el número i l’any de publicació de la primera edició)

…………………………………………………………….   ………………………………………………………….

…………………………………………………………….   …………………………………………………………..

…………………………………………………………….   …………………………………………………………..

5. Tiratge i nombre de pàgines      Tiratge …………………………………………………………………….

Nombre de pàgines …………………………………………………..

6. Preu de venda (sense IVA) ………………………………………………………………………………… €

7. Núm. de dipòsit legal ………………………………………………………………………………………….

8.Pressupost global (producció i edició) …………………………………………………………………….

(heu de presentar, a més, un pressupost de despeses i d’ingressos, desglossat per partides, com s’indica en l’apartat 13 de la base desena)

10. Altres aspectes d’interès ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

La persona sol·licitant

[rúbrica]

[nom i llinatges]

 

ANNEX 5

PLA DE COMERCIALITZACIÓ I DE DIFUSIÓ DE L’OBRA EDITORIAL O DISCOGRÀFICA

1. Títol de l’obra

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Llista i descripció dels mitjans o dels canals de venda

(Si  està prevista la venda per Internet,  n’heu d’indicar l’enllaç  o  el lloc web corresponent.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Nombre d’exemplars del tiratge que es comercialitzaran inicialment i dels que no seran venals, amb indicació, en aquest cas, de la destinació

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Iniciatives per a aconseguir la difusió de l’obra (mitjans de comunicació, organització o participació en esdeveniments, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Preu de venda al públic de l’obra (excloent-ne l’IVA)

– Sense ajuda de minimis: ………………………… €

– Amb ajuda de minimis: …………………………. €

6. Altres aspectes d’interès

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La persona sol·licitant

[rúbrica]

[nom i llinatges]

 

ANNEX 6 (S’ha de presentar amb la justificació de la subvenció concedida)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE SUBVENCIONAT I EL SEU PRESSUPOST

_______________________________________________________________________, representant de, amb NIF , en relació amb l’ajut de minimis concedit pel Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca per dur a terme l’obra _____________________________________________.

Declar sota la meva responsabilitat

1. Que l’obra esmentada s’ha realitzat.

2. Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d’ingressos que integren el pressupost executat de l’obra assenyalada ha estat la que s’adjunta.

(Nota: 1. La relació de despeses, que heu d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les dades següents de les factures o dels documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF; el número, l’import, la data d’emissió i el concepte de la factura o del document similar i la data de pagament dels justificants exigits en la base quinzena; la relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. 2. La persona beneficiària ha de signar aquesta relació de despeses i d’ingressos.)

3. Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir,  € (s’entén que no duu IVA si no s’hi recull res al respecte) correspon, sense cap dubte, al pressupost del projecte subvencionat, i que no té un valor superior al de mercat.

4. Que la persona física o jurídica beneficiària, en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 39.1.2 g) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM:

□ No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable.

□ Sí recupera o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable.

5. Que l’ajuda atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera (amb les subvencions i amb altres ingressos concurrents) el pressupost executat de l’obra subvencionada.

6. Que s’adjunta la totalitat dels justificants originals del pressupost executat de l’obra subvencionada i que, si escau, la resta de documentació relativa a aquesta queda a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada a __________________________________________________________________________.

I, perquè consti, sign aquesta declaració.

______________________________, _______ d __________________ de 2018

[rúbrica]

 

ANNEX 7

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

_________________________, titular del document d’identitat ______________________, com a representat legal de l’entitat ____________________________________, declar, d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Que l’entitat _________________________, amb el CIF ___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.

Ho declar davant la secretaria tècnica del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre, de 2003).

Lloc i data

Davant meu,

El secretari tècnic de Participació Ciutadana

Nom i cognoms i Presidència

Jaume A. Sabater Malondra

Firma