Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria d’ajuts de minimis al fons de creació, producció i programació d’arts escèniques 2018

Extracte de l’acord del Consell Executiu de dia 28 de febrer de 2018, pel qual s’aprova la convocatòria d’ajuts de minimis al fons de creació, producció i programació d’arts escèniques 2018

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 388128

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina la quantitat de 300.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.47902, distribuïda entre les línies que s’esmenten a continuació i de la manera següent:

Línia 1

Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques de noves empreses: 40.000,00 €

 • Producció:                    30.000,00 €
 • Pla d’explotació:          10.000,00 €

Línia 2

Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses no consolidades: 70.000,00 €

 • Producció:                    50.000,00 €
 • Pla d’explotació:          20.000,00 €

Línia 3

Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses consolidades: 150.000,00 €

 • Producció:                  100.000,00 €
 • Pla d’explotació:          50.000,00 €

Línia 4:

Ajuts de minimis per a la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques:  40.000,00 €

Si una vegada calculats els imports de les ajudes de cada línia, es produeix qualque romanent, la comissió avaluadora pot proposar a l’òrgan instructor que acreixi de manera proporcional les altres línies, és a dir, en funció de les quantitats assignades inicialment i per una sola vegada. Així, doncs, s’acreixeran les línies, la dotació pressupostària de les quals, no ha estat suficient per fer front a tots els possibles beneficiaris.

Tercer. Finalitat, objecte i condicions

Finalitat

Afavorir la creació, producció i programació (explotació) d’espectacles escènics a través del suport al teixit empresarial i professional que conforma el món de les arts escèniques de Mallorca i, en conseqüència, dur a terme el foment i la difusió de les arts escèniques de l’illa tant des de la vessant de la producció d’espectacles com de la seva programació.

En aquest sentit, els ajuts d’aquesta convocatòria cerquen impulsar, alentir i fomentar la realització de projectes d’arts escèniques a Mallorca.

Objecte

Dur a terme a Mallorca projectes culturals consistents en:

 • La creació, producció i la programació (explotació) d’espectacles d’arts escèniques

També s’entén per producció les reposicions d’espectacles en què la seva producció i estrena original s’hagi dut a terme fa més de 4 anys.

 • La realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques

Condicions

Temporalització de la convocatòria

De l’1 d’octubre de 2017 al 30 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Requisits per a cada una de les línies:

Línia 1. Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses de noves empreses

Van dirigits als projectes d’arts escèniques de les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empresari individual) que compleixin els següents requisits:

 • Tenir menys de tres anys d’antiguitat, segons certificat de situació en el cens d’Activitats Econòmiques de l’AEAT.
 • Tenir per objecte la producció pròpia d’1 espectacle i la seva estrena a Mallorca dins la temporalització més amunt establerta.
 • Disposar d’un pla d’explotació que ha de tenir com a àmbit territorial l’illa de Mallorca, amb un nombre mínim d’1 espectacle en repertori, i amb un mínim de 10 funcions.

Línia 2. Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses no consolidades

Van dirigits als projectes d’arts escèniques de les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empresari individual) que compleixin el següents requisits:

 • Tenir entre tres i cinc anys d’antiguitat, segons certificat de situació en el cens d’Activitats Econòmiques de l’AEAT.
 • Tenir per objecte la producció pròpia d’1 espectacle i la seva estrena a Mallorca dins la temporalització més amunt establerta
 • Haver estrenat, com a mínim, 1 espectacle professional de producció pròpia i haver representat un mínim de 50 funcions des de la seva constitució legal.
 • Disposar d’un pla d’explotació que ha de tenir com a àmbit territorial l’illa de Mallorca, amb un nombre mínim d’1 espectacle en repertori, i amb un mínim de 15 funcions.

Línia 3. Ajuts de minimis per a les produccions d’arts escèniques d’empreses consolidades

Van dirigits als projectes d’arts escèniques de les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empresari individual) que compleixin els següents requisits:

 • Tenir més de cinc anys d’antiguitat, segons certificat de situació en el cens d’Activitats Econòmiques de l’AEAT.
 • Tenir per objecte la producció pròpia d’1 espectacle i la seva estrena a Mallorca dins la temporalització més amunt establerta.
 • Haver estrenat, com a mínim, 3 espectacles professionals de producció pròpia i haver representat un mínim de 80 funcions des de la seva constitució legal.
 • Disposar d’un pla d’explotació que ha de tenir com a àmbit territorial l’illa de Mallorca, amb un nombre mínim de 2 espectacles en repertori, i amb un mínim de 20 funcions.

Línia 4. Ajuts de minimis per a la realització de fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques

Van dirigits als projectes d’arts escèniques de les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empresari individual).

 • Tenir per objecte la realització d’una fira, mostra, certamen o festival d’arts escèniques dins la temporalització més amunt establerta.

No obstant l’anterior, si la persona física o jurídica sol·licitant no compleix els requisits establerts en alguna de les línies esmentades a què s’ha presentat, l’òrgan instructor traslladarà d’ofici, aquella sol·licitud a la línia que pertoca, atesos els requisits que presenti el sol·licitant, la qual cosa s’ha de comunicar a l’interessat. En aquest cas, la comissió tècnica ha d’avaluar la documentació pertinent en funció de la línia a la que s’ha incardinat la sol·licitud.

Limitacions i exclusions

La persona física o jurídica sol·licitant dels ajuts només pot presentar un projecte cultural per línia.

Queden excloses de la convocatòria les activitats relatives a la promoció exterior de la cultura de Mallorca.

Quart. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’alguna de les línies establertes en el punt anterior, les persones jurídiques constituïdes com a empreses, i les físiques constituïdes com autònoms o empresaris individuals, amb personalitat jurídica pròpia, que compleixin els requisits que es detallen a continuació, així com el demés establerts en aquesta convocatòria:

 1. Tenir el domicili social o l’establiment permanent a Mallorca.
 2. Estar d’alta l’any 2018 en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE.
 3. Tenir com a objecte social la realització de projectes d’arts escèniques

No obstant l’anterior, no en poden ser beneficiaris:

 1. Les que hagin rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades en Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), un import superior a 200.000,00 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la U E a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).
 2. Les entitats sense ànim de lucre.
 3. Les entitats que pertanyen a l’àmbit educatiu.
 4. Les entitats que hagin estat sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma, en els termes que regula l’article 11 de la Llei 11/2006, de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes (BOE núm. 202 de 22 d’agost de 2016).
 5. Les entitats que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

Cinquè. Import de les subvencions

Ve determinat en el punt onzè de la convocatòria.

Sisè. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies hàbils següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà.

Setè. Documentació

En el punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa i les informacions que s’han d’adjuntar a la sol·licitud.

El model normalitzat de sol·licitud i els annexos estan disponibles en la seu electrònica del Consell Insular de Mallorca.        https://seu.conselldemallorca.net

 

Palma, 2 de març de 2018

El Secretari General,

Jeroni Miquel Mas Rigo

(per delegació de la presidència, Decret de 17-07-2015

BOIB núm. 114, de 28-07-2015)