Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2017

Resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 29 de març de 2017, relativa a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

Resolució del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports de 29 de març de 2017, relativa a l’aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2017

Ref. Base de Dades Nacional de Subvencions: 341431

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports,  ha dictat el  29 de març de 2017, la resolució que transcric literalment a continuació:

“Resolució aprovació de la convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2017

Antecedents

1. La Direcció Insular de Cultura del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports ha emès una memòria justificativa sobre la convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2017.

2. La Unitat Jurídica Administrativa de Cultura, del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, ha emès un informe jurídic favorable respecte a la convocatòria esmentada.

3. En l’expedient de referència consta l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en la partida pressupostària 20.33430.47905 per dur a terme la convocatòria esmentada, atès el document comptable RC amb el núm. de referència 22017001315, per un import de 140.000,00 €.

4. Dia 29 de març de 2017 la Intervenció General n’ha emès informe favorable de fiscalització.

Fonaments de dret

1. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

2. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003 general de subvencions (BOE núm.176, de 25 de juliol de 2006).

3. Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

4. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.

6. Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca de 2 de maig de 1995 (BOIB núm. 100, de 10 d’agost de 1995).

7. Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.

8. Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

9. Reglament orgànic del Consell de Mallorca, aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de 2 de juliol de 2001 (BOIB núm. 102, de 25 d’agost de 2001), i modificat per acords del Ple de: 8 de març de 2004 (BOIB núm. 38, de 16 de març de 2004); 28 de juliol de 2008 (BOIB núm. 113, de 14 d’agost de 2008); 13 d’octubre de 2011 (BOIB núm. 158, de 20 d’octubre de 2011); 14 de febrer de 2013 (BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013); 9 d’octubre de 2014 (BOIB núm. 145, de 21 d’octubre de 2014); 8 d’octubre de 2015 (BOIB núm. 186, de 24 de desembre de 2015); 12 de desembre de 2016 (BOIB núm. 157, de 15 de desembre de 2016) i 15 de desembre de 2016 (BOIB núm. 2, de 5 de gener de 2017).

10. Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015), modificat pels decrets de 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer) i 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35, de 17 de març).

11. Bases d’execució del pressupost del Consell de Mallorca de l’any 2017.

Per tot el que he exposat, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar l’expedient 25/2017, relatiu a la convocatòria d’ajuts de minimis al fons d’activitats musicals 2017 .

2. Autoritzar una despesa de 140.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33430.47905 (RC núm. de referència 220170001315) per atendre les subvencions de la convocatòria esmentada.

3. Aprovar la convocatòria esmentada.

4. Ordenar la seva publicació en el BOIB per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

 

Palma, 4 d’abril de 2017

El secretari tècnic del Departament

 de Cultura, Patrimoni i Esports per delegació

(Resolució de 20 de juliol 2015, BOIB núm. 159, de 31 d’octubre)

Jaume Colom Adrover

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS AL FONS D’ACTIVITATS MUSICALS 2017

Primera. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segona. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2017 es destina per a les ajudes de minimis d’aquesta convocatòria la quantitat de 140.000,00 € amb càrrec a la partida 20.33430.47905 per atendre a les subvencions d’aquesta convocatòria.

Tercera.- Objecte

Temporalització de la convocatòria:  entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’agost de 2017 (ambdós inclosos).

Objecte:  dur a terme a Mallorca la realització de concerts i de classes magistrals de música, destinades a la col·lectivitat o a un sector del públic en general.

Limitació: Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte cultural per persona jurídica (empresa), o física (autònom, empresa individual) sol·licitant.

Queden excloses: Les activitats relatives a la promoció exterior de la cultura de Mallorca.

Quarta. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les persones jurídiques (empreses) o físiques (autònoms, empreses individuals) que reuneixin aquests requisits:

1. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca o, essent nacionals d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu, tinguin un establiment operatiu a Mallorca que desenvolupi activitats musicals.

2. Que la seva activitat econòmica sigui l’activitat musical.

No obstant això, no en poden tenir la condició de beneficiaris:

 • Les que hagin rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (2015, 2016 i 2017), ajudes atorgades a Espanya, en concepte de minimis , per un import superior a 200.000,00 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352 de 24 de desembre de 2013).

Cinquena.-  Règim de concurrència

El procediment de selecció dels beneficiaris es du a terme mitjançant concurrència competitiva, en els termes que preveu l’article 21 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM i en virtut de la qual es comparen, en un únic procediment, totes les sol·licituds presentades amb la intenció d’establir-hi una prelació.

Sisena.- Òrgans competents per a instruir i resoldre el procediment. Composició de la comissió avaluadora.

La Intervenció General del Consell de Mallorca s’encarrega de la fiscalització prèvia d’aquesta convocatòria i dels actes que se’n deriven: concessió i justificació de les subvencions i pagament.

Òrgan competent per aprovar i resoldre la convocatòria: el vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports.

La instrucció correspon a la Secretaria Tècnica de la vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports, que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria.

Comissió avaluadora

Presidència

Sr. Rafel M. Creus Oliver, director insular de Cultura. El seu substitut és el Sr. Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura.

Secretaria

Sr. Ana M. Catalán Carrera, cap de servei de la Unitat Jurídica Administrativa de Cultura del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports o el funcionari o la funcionària que el substitueixi

Vocals

– Sr. Francesc X. Bonnín Salamanca, cap de l’Arxiu del so i de la imatge, o el funcionari o  la funcionària que el substitueixi.

– Sra. Cristina Llambías Cortés, funcionària de la Secció de Dinamització del Servei de Cultura, o el funcionari o  la funcionària que la substitueixi.

– Sra. Rosa Maria Calafell Riera, funcionària de la Secció de Dinamització del Servei de Cultura, o el funcionari o  la funcionària que la substitueixi.

Setena.- Documents i informacions que s’han d’adjuntar a la petició.

S’hi ha d’adjuntar la documentació següent:

1) Model de sol·licitud (annex 1).

2) Declaració responsable de què l’entitat beneficiaria no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per  haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma (annex 1).

3) Certificació administrativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària, en el cas que hagi triat l’opció de no autoritzar al Consell de Mallorca per obtenir-la. (annex 1).

4) Declaració responsable expressa sobre si l’impost indirecte IVA es recuperarà i/o compensarà, o no (annex 1).

5) Fotocòpia del NIF de la persona física o jurídica sol·licitant i del NIF o NIE del representant legal de l’empresa i, si s’escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.

6) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec del representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud, i si s’escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

7) Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si s’escau, de la seva modificació, així com dels estatus inscrits en el registre pertinent.

8) Certificació administrativa de 2017 que acrediti l’epígraf o els epígrafs dels Cens Tributari o Registre pertinent de l’IAE en el qual està inscrita la persona física o jurídica sol·licitant, als efectes de comprovar que la seva activitat econòmica té per objecte dur a terme projectes culturals musicals.

9) Declaració responsable de la persona sol·licitant (persona física) o del representant legal d’aquesta (persona jurídica) o de la persona autoritzada, davant d’autoritat administrativa, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (annex 2).

10) Declaració responsable de la persona sol·licitant (persona física) o del representant legal d’aquesta (persona jurídica) o de la persona autoritzada, de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per dur a terme el projecte cultural i, si s’escau, de la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores; així com dels ingressos previstos per l’execució de l’activitat (vendes, entrades, etc.) o de l’obtenció d’altres recursos que la financin (annex 2).

11) Declaració responsable de la persona sol·licitant (persona física) o del representant legal d’aquesta (persona jurídica) o de la persona autoritzada, de totes les ajudes que ha rebut en Espanya en concepte de minimis durant els anys 2015, 2016 i 2017, de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per al projecte, objecte de la sol·licitud i, si s’escau, la relació dels suports de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores (annex 2).

12) Projecte cultural de l’activitat musical objecte de la sol·licitud, signat sota la responsabilitat de la persona sol·licitant (persona física) o del representant legal d’aquesta (persona jurídica), en el qual s’han de reflectir i desenvolupar, a més, els aspectes que conformen els criteris d’avaluació del punt desè de la convocatòria.

13) Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat de la persona sol·licitant (persona física) o del representant legal d’aquesta (persona jurídica), que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i els ingressos amb que s’ha de finançar (’annex 3 ).

14) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció, no caldrà presentar-lo si ja s’ha presentat en altres convocatòries d’aquest servei. (annex 4).

Nota: no caldrà presentar la documentació dels apartats 7 i 14 si ja s’han presentat en anys anteriors, sempre que no hi hagi hagut canvis, fent constar la data i l’òrgan o la dependència en què es presentaren o, si escau, emesos, i quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’acabament del procediment al que corresponguin.

Vuitena.-  Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s’inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies hàbils següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà.

Novena.-  Termini de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució d’aquest procediment és de 6 mesos, comptadors a partir del dia que acaba el termini de presentació de les sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n’hagi dictat  la resolució, s’entenen desestimades totes les sol·licituds.

Desena. Criteris de valoració.

El procediment de la convocatòria és el de concurrència competitiva, és a dir, es comparen en un únic procediment totes les sol·licituds presentades per establir-hi una prelació, mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació següents:

A) Interès i qualitat de l’activitat (maxim 6 punts)

Aquesta puntuació es distribueix  de la forma següent:

 • Valoració dels mètodes proposats per a l’avaluació del projecte (2 punts)
 • Coherència dels recursos humans en relació al tipus de projecte (2 punts)
 • Actuacions dirigides a la consecució efectiva de la igualtat de gènere (2 punts)

B) Projecció col·lectiva i pública (màxim de 42 punts)

Aquesta puntuació es distribueix  de la forma següent:

1. Activitats que fomentin les actuacions de grups de Mallorca (màxim 5 punts).

1.1. Un grup (1 punt)

1.2. Dos grups (2 punts)

1.3. Tres grups (3 punts)

1.4. Quatre grups (4 punts)

1.5. Cinc grups o més (5 punts)

2. El nombre de destinataris potencials als quals va adreçat el projecte (màxim 4 punts)

 • Menys de 500 persones (1 punt)
 • De 500 a 1.000 persones (2 punts)
 • De 1.001 a 2.000 persones (3 punts)
 • Més de 2.000 persones (4 punts)

3. Perfil dels destinataris, per poder analitzar i valorar la idoneïtat del projecte en relació amb el col·lectiu al qual s’adreça (5 punts):

 • No s’especifica: 0 punts
 • S’especifica el perfil dels destinataris però d’una manera molt general i poc detallada: 2 punts
 • Queden molt definits els perfils dels destinataris i la seva correlació envers el projecte: 5 punts

4. Pautes, mesures i estratègies per incrementar i captar nous públics (màxim 8 punts):

 • No s’especifiquen: 0 punts
 • S’expliquen les pautes, mesures i estratègies d’una forma molt general i poc detallada: 3 punts
 • Les pautes, mesures i estratègies es tenen presents, però no es valoren d’una manera especial: 6 punts
 • Les pautes, mesures i estratègies es tenen presents o molt presents i són les més adients i òptimes en la recerca de l’increment i captació de nous públics: 8 punts

5. Difusió del projecte, ateses totes les mesures adoptades per donar a conèixer l’activitat (màxim 15 punts):

a) Abast territorial de la difusió (2 punts):

 • Difusió d’àmbit local: 1 punt
 • Difusió d’àmbit local, i insular, i/o nacional i/o internacional: 2 punts

b) Mitjans de comunicació / suports utilitzats per difondre el projecte, tenint en compte quines mesures s’utilitzaran per fer difusió en funció del tipus d’activitat (per exemple: tradicionals com fulletons, cartells, anuncis de premsa, …, i TICs i xarxes socials) (3 punts)

 • No s’especifiquen: 0 punts
 • Mitjans de comunicació/suports tradicionals: 1 punt
 • Mitjans de comunicació/suports tradicionals i ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i de les xarxes socials: 3 punts

c) Innovació en les mesures de difusió (3 punts).

Es refereix l’ús de les noves tecnologies o qualsevol altre metodologia creativa que impliqui una millora en la promoció i difusió del projecte respecte a l’ús de les mesures de difusió tradicionals com a única via de difusió (mitjans de comunicació, cartells, díptics/tríptics, etc)

d) Ús de la llengua catalana en la difusió del projecte (màxim de 2 punts):

 • No s’especifica: 0 punts
 • Ús  de la llengua catalana en la difusió del projecte: 2 punts

6. Trajectòria i consolidació del projecte, el nivell de consolidació del projecte en funció dels anys que s’hagi desenvolupat el projecte de forma continuada (màxim 5 punts):

 • Més de 3 anys: 1 punt
 • Més de 4 anys: 2 punts
 • Més de 6 anys: 3 punts
 • Més de 8 anys: 4 punts
 • Més de 10 anys: 5 punts

C) Innovació, originalitat i creativitat (màxim 10 punts)

1. En el tipus d’activitat i el seu desenvolupament

 • No s’especifiquen: 0 punts
 • En el cas que el projecte presenti elements d’innovació, originalitat i creativitat i s’hi detallin i expliquin de manera molt general: 5 punts
 • En el cas que el projecte presenti elements d’innovació, originalitat i creativitat i hi quedin molt definits i explicats: 10 punts

Onzena.- Import de les subvencions

La quantia de l’ajut es determina de la següent manera:

A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè de la convocatòria, es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, dins els límits recollits en els següents paràgrafs i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els criteris i límits següents:

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2) No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte.

3) La subvenció no pot ser superior a l’import del romanent que resti per atribuir al darrer beneficiari, atesa la puntuació obtinguda, si s’escau.

4) Si a l’hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que  obtinguin la mateixa puntuació total, el crèdit que resti per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de repartir d’acord amb l’ordre de prelació següent:

Les que hagin obtingut major puntuació en el primer apartat del criteri d’avaluació A)  punt 1,  en el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació, en aquest apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, aquest  empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació dins del mateix apartat A) en el punt 2 i així successivament, i si el crèdit no fos encara suficient per resoldre l’empat, s’ha d’observar la puntuació aconseguida en el criteri B i, si fos necessari, s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert.

Amb tot, si com a resultat d’atendre l’ordre de prelació anterior es mantingués l’empat, aquest últim es resoldrà a favor de la sol·licitud amb l’import total de pressupost subvencionable més elevat.

Aquest sistema, per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins a exhaurir tot el crèdit que s’hagi de distribuir.

5) En tot cas, l’import de la subvenció no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució d’aquest projecte.

No són despeses subvencionables i, per tant, no formen part del pressupost subvencionable:

 • Els costs indirectes de benzina, llum, telèfon, internet.
 • Les despeses relatives a dinars, refrigeris, serveis d’àpats o d’altres de semblants.

Dotzena.- Període d’elegibilitat de les despeses subvencionables

D’acord amb el que estableix l’article 44 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, és despesa subvencionable i, consegüentment, forma part del pressupost inicial del projecte cultural, la que respon a la naturalesa d’aquest, és estrictament necessària

per planificar, preparar, coordinar, difondre i executar el projecte cultural i, està legalment justificada amb factures o altres documents que l’acreditin.

La temporalització de les despeses ha de coincidir amb la del projecte, que no pot tenir, en cap cas, una durada superior a 12 mesos. Per això, la data dels justificants es computa en virtut de la durada del projecte o, com a màxim, en els 12 mesos anteriors a la data de l’acabament de l’execució del projecte i fins a aquesta data com a límit.

En aquest sentit, s’entén com a data d’acabament de l’execució del projecte el darrer dia que es realitza l’activitat subvencionada, el qual s’haurà d’acreditar mitjançant la memòria tècnica i la memòria econòmica que integren el compte justificatiu, tal com s’especifica en el punt tretzè de la convocatòria.

No obstant això, es poden admetre les factures que s’hagin emès amb posterioritat a la data d’acabament de l’execució del projecte, sempre que, d’una banda, s’hagin emès dins el termini de 10 dies hàbils següents al de la data d’acabament de l’execució del projecte i, d’altra banda, que el lliurament de béns o la prestació de serveis, objecte de la factura, s’hagi efectuat en la temporalització assenyalada en el paràgraf anterior.

Amb tot, la data d’expedició de les factures no pot depassar el termini o, si s’escau, la data límit per presentar la documentació justificativa assenyalats en el punt catorzé.

D’altra banda, atès que les subvencions d’aquesta convocatòria tenen per objecte els projectes culturals que es recullen en el punt tercer de la convocatòria sense entrar a determinar, en concret, quin tipus de despeses del pressupost s’imputen a la subvenció, es permet que les despeses subvencionables del pressupost del projecte es puguin compensar entre elles.

Tretzena.- Documentació necessària per a justificar el compliment de la finalitat de la subvenció.

D’acord amb l’article 38 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, la modalitat de justificació d’aquesta convocatòria és la prevista en l’apartat a), és a dir, amb el compte justificatiu de la despesa feta amb aportació de justificants de despesa.

El fet que l’entitat beneficiària no sigui deutora per una resolució de reintegrament s’acreditarà mitjançant una declaració responsable d’aquesta (annex 8).

El compte justificatiu de la despesa es durà a terme, segons el regulat en l’article 39 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, amb les següents especificitats:

A) MEMÒRIA TÈCNICA:

És la documentació amb la qual l’entitat beneficiària demostra que ha fet el projecte cultural subvencionat, tal com el va presentar inicialment o amb la introducció dels canvis que ha comunicat al departament i que aquest ha autoritzat. La memòria tècnica està integrada per la documentació següent:

 • Memòria explicativa de l’activitat realitzada: comentari i avaluació dels resultats obtinguts i de tots aquells aspectes que siguin rellevants, amb indicació de la data de finalització de l’activitat. Si no s’ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n’ha d’exposar les causes i ha d’explicar la resta del projecte realitzat (annex 6).
 • Un exemplar, si escau, de la publicitat original escrita i gràfica relativa a l’activitat subvencionada, en què hi ha de constar el patrocini del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca o, simplement del Consell de Mallorca, mitjançant el logotip de la institució, sempre que la concessió de la subvenció hagi estat anterior a la realització de l’activitat.
 • Qualsevol altra documentació que li sigui requerida als efectes de comprovar la realització del projecte cultural subvencionat.

B) MEMÒRIA ECONÒMICA:

És la documentació que dóna compte de les despeses d’execució del projecte realitzat i de les distintes fons per finançar-lo. Aquesta memòria consta dels documents que es

regulen en l’article 39, 1, 2) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, tenint en compte:

1.- Annex 5: Declaració responsable de la realització del projecte cultural subvencionat i del seu pressupost d’execució, a la qual s’ha d’adjuntar la relació detallada i equilibrada dels ingressos que l’han finançat i de les despeses que corresponen sense cap dubte al projecte cultural subvencionat en els termes que regula l’article 39, 1 – 2 a)  i d) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

2.- Relació de les despeses i dels ingressos del projecte cultural subvencionat. (annexes 7-A i 7-B).

La relació de despeses s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost del projecte presentat i ha d’indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: número d’ordre, número de factura, data d’emissió de la factura, proveïdor, NIF, concepte de la factura, import total imputat de la factura i la data de pagament. (annexes 7-A), i

La relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència.  (Si no hi ha hagut altres ingressos per finançar el projecte tret de la subvenció, s’ha d’adjuntar una declaració responsable sobre aquesta circumstància (annex 7-B).

Aquesta informació també caldrà enviar-la a la Unitat Jurídico Administrativa per correu electrònic a la següent adreça: sjacultura@conselldemallorca.net.

3.- Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet que la despesa justificada no te un valor superior al de mercat (art. 39, 2 f) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (annex 5).

4.- Una declaració responsable de l’entitat beneficiària sobre el fet de si recupera i/o compensa l’IVA  (art. 39, 2 g) de l’Ordenança General de Subvencions del CIM) (annex 5)

5.- Les factures originals o els documents de valor probatori equivalent, amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, justificatius de la despesa subvencionable del pressupost executat, que han d’estar expedits a nom de l’entitat beneficiària i han de complir tots els requisits que exigeix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el reglament que regula les obligacions de facturació. Així, es poden citar, entre d’altres, com a exemple i sempre que siguin escaients:

 • Dades fiscals identificatives de proveïdor i del destinatari
 • Data i número de factura
 • Concepte de la despesa
 • Retenció fiscal i/o IVA (si correspon)
 • El preu unitari sense l’impost de les operacions descrites en el concepte de la factura.
 • Quan l’operació documentada en la factura estigui exempta o no subjecta a l’impost o quan el subjecte passiu de l’impost sigui el destinatari de l’operació facturada, s’hi ha de fer constar. O s’hi ha d’incloure una referència a les disposicions corresponents de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de novembre, o als preceptes corresponents de la Llei de l’impost.

6.- En el cas que en el document acreditatiu del pagament figuri un import que no coincideix amb l’import del justificant en qüestió, el beneficiari haurà de presentar un certificat o documentació justificativa de l’entitat bancària o qualsevol altre document que justifiqui que dins aquell pagament es troba inclòs l’abonament del justificant en qüestió.

7.- Si el pagament es fa en divises, l’entitat beneficiària ha d’aportar l’equivalència del canvi oficial en euros que correspongui a la data del pagament del document justificatiu de la despesa.

8.- En el cas que s’hagin de retornar les factures o justificants originals presentats, a petició de l’entitat beneficiària, s’hi ha d’estampillar, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció i l’import del justificant que s’imputa a la subvenció.

9.- Qualsevol altra documentació que es derivi d’aquesta convocatòria o li sigui requerida als efectes de comprovar la justificació econòmica del projecte cultural.

Catorzena.- Forma, terminis i condicions per al pagament

Les factures o els justificants del pressupost subvencionable executat s’han de presentar seguint els requisits regulats en l’article 48 de l’Ordenança General de Subvencions i de forma ordenada, és a dir, s’han d’agrupar amb el mateix ordre establert en la relació de despeses que ha de presentar amb l’annex 7- A.

En el cas que s’imputin despeses de la seguretat social de les  nòmines, s’ha d’adjuntar els seus corresponents TCs, amb el pagament i el resum comptable de nòmines.

Forma

Cal presentar la documentació justificativa en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-), o en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s’inclogui, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria.

Termini de presentació:

Si la resolució de la concessió de la convocatòria es dictés i publiqués després de finalitzar la temporalització establerta en el punt tercer de la convocatòria, el beneficiari ha de presentar la documentació justificativa en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del dia següent al de la publicació de la concessió de les subvencions.

Si la resolució de la concessió de la convocatòria es dictés i publiqués abans de finalitzar la temporalització establerta en el punt tercer de la convocatòria, el beneficiari ha de presentar la documentació444 justificativa en el termini de 10 dies hàbils comptadors des del dia següent al de la finalització de la data prevista en l’esmentat punt tercer de la convocatòria.

Quinzena. Publicació de la convocatòria

El Consell de Mallorca, en compliment del previst en l’article 19.2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, trametrà a la base de dades nacional de subvencions informació sobre aquesta convocatòria, i sobre les resolucions de concessió que es derivin, i es publicarà en el BOIB, per conducte de base de dades esmentada, a més d’exposar-se en el tauler d’anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia i penjar-se en la pàgina web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net)

Setzena. Revocació de la subvenció

Serà d’aplicació el previst en l’article 56 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, amb les particularitats següents:

1. Si l’entitat beneficiària incompleix les obligacions contemplades en la convocatòria, o incorre en alguna de les causes de l’article 56 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM, o altera aspectes rellevants del projecte que s’hagin pogut tenir en compte per concedir l’ajuda, els òrgans competents del Consell l’han de revocar. En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar-la o, si ja l’ha cobrada, l’haurà de reintegrar, d’acord amb el que estableix l’article 57 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM.

2. Si l’entitat beneficiària ha complert de forma significativa amb les seves obligacions, si de la documentació justificativa presentada es dedueix que ha tingut voluntat de compliment i que s’han assolit les finalitats de la subvenció, se n’ha de fer una revocació parcial. En conseqüència, l’entitat beneficiària perdrà el dret a cobrar, parcialment, la subvenció, d’acord amb els criteris següents:

A) En el cas que s’hagi realitzat parcialment el projecte cultural, que ha de suposar, com a mínim, haver realitzat el 50% de les activitats previstes i haver assolit els objectius de la subvenció, la revocació parcial s’ha de fer proporcionalment al pressupost executat subvencionable.

B) En el cas que s’hagi realitzat totalment el projecte cultural, però el pressupost inicial subvencionable no estigui ben justificat 1) perquè la documentació justificativa tingui deficiències o sigui inadequada per no ajustar-se als requisits de la convocatòria, o 2) perquè sigui insuficient per no haver-se acomplert del tot, la revocació parcial de la subvenció inicial s’ha de fer de la manera següent.

b1) si la subvenció concedida representa el 50% del pressupost subvencionable del projecte, s’ha de reduir proporcionalment al pressupost executat subvencionable.

b2) si la subvenció concedida és inferior al 50% del pressupost subvencionable no experimentarà canvis sempre que no representi més del 50% del pressupost executat subvencionable. Si  contràriament aquesta representa més del 50%, la subvenció s’haurà de reduir fins al 50% del pressupost executat subvencionable

b3) en el cas que hi hagi un beneficiari la subvenció del qual fos el romanent de la convocatòria, la subvenció no experimenta canvis, sempre que l’ajut no representi més del 50% del pressupost executat subvencionable.

4. Si l’import total de la subvenció més la resta d’altres ajuts, ingressos o fons propis que han finançat la realització del projecte cultural, en supera el pressupost total executat, l’import de la revocació parcial de la subvenció ha de ser la quantitat que l’excedeix.

Dissetena. Ineficàcia sobrevinguda de la convocatòria.

Si per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic i general, el Consell de Mallorca no pot dur endavant la tramitació d’aquesta convocatòria, l’òrgan, que la va aprovar, l’ha de deixar sense efectes previ informe justificatiu de la Secretaria Tècnica del centre gestor.

Divuitena. Recursos

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria així com contra la resolució de concessió que se’n derivi, que no posen fi a la via administrativa,  podeu interposar el recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

N’obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX 1

SOL·LICITUD  DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MINIMIS AL FONS D’ACTIVITATS MUSICALS 2017

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat:
NIF:
Domicili (als efectes de notificacions)

Carrer o plaça:

Localitat:

CP:

Telèfon de persona de contacte:

Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

NIF/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DADES DEL PROJECTE CULTURAL

Títol:
Descripció breu del projecte:
□ Import total del pressupost amb IVA:

□ Import total del pressupost sense IVA:

QUANTITAT QUE SOL·LICIT: _______________________€

Nota: * Als efectes establerts a la base setzena, on es regula la revocació parcial, és a dir, en cas d’execució parcial del projecte, sempre que estigui integrat per vàries activitats o per una sola susceptible de dividir-se en unitats d’execució, heu d’indicar , en un full adjunt a la sol·licitud, la distribució de la subvenció entre les distintes parts del projecte.

DECLARACIONS

______________________________________________,amb NIF ______________,

amb domicili a ____________________________________________________________________________________________________ i

núm. de telèfon _______________________, en representació de l’entitat sol·licitant,

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1) Que accept les presents bases d’aquesta convocatòria

2) Que n’adjunt la documentació exigida

3) Que en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte, d’acord amb l’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017)

□ No recuperarà ni compensarà l’IVA suportat de la despesa subvencionable

□ Sí recuperarà i/o compensarà l’IVA suportat de la despesa subvencionable

4) En compliment de l’article 11 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol (BOE de dia 22 d’agost de 2016) d’igualtat de dones i homes:

□ No

□ Sí

He estat sancionat/da o condemnat/da, en els darrers tres anys, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.

AUTORITZACIÓ PER SOL·LICITAR CERTIFICATS TELEMÀTICS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Autoritz el Consell Insular de Mallorca a sol·licitar i obtenir, davant de l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat i la Tresoreria General de la Seguretat Social, la informació rellevant necessària per comprovar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries per a qualsevol tràmit necessari relatiu a aquesta convocatòria, tot d’acord amb l’article 10 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (BOIB núm.  21 de 18 de febrer de 2017), que permet, prèvia autorització de la persona interessada, cedir les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per desenvolupar les seves funcions (art. 11. de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; art. 10 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, i art. 13.2 b) del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques), així com utilitzar mitjans telemàtics per substituir l’aportació de certificats per part dels ciutadans.

□ SI

□ NO

Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignant es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (Servei Jurídic Administratiu) i subscrit per aquesta (persona física), pel representant legal de la persona (jurídica) sol·licitant de l’ajuda o per persona autoritzada.

____________________________________, ___ d __________________ de 2017

(Signatura)

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per tal d’assolir els objectius i les finalitats recollits en la base tercera i, per altra banda, si n’és el cas, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessions de les dades previstes: a les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net),  segons el que preveu l’article 18 Llei 38/2003 i l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a les persones interessades en els termes prevists en l’esmentada llei; i a la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural la Misericòrdia, plaça de l’Hospital 4. 07012. Palma).

 

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE:

A) DE NO HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER AL/S PROJECTE/S CULTURAL/S OBJECTE DE LA SOL·LICITUD I, SI ÉS EL CAS, LA RELACIÓ DELS SUPORTS, DE LES SUBVENCIONS I DE LES AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES

B) DELS INGRESSOS PREVISTOS PER L’EXECUCIÓ DEL/S PROJECTE/S (VENDES, ENTRADES, ETC.) O DE L’OBTENCIÓ D’ALTRES RECURSOS PER FINANÇAR-LO/S

C) DE LA TOTALITAT DE LES AJUDES REBUDES EN ESPANYA, EN CONCEPTE DE MINIMIS, DURANT ELS ANYS 2015, 2016 I 2017

D) DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 8 DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DEL CIM (BOIB NÚM. 21 DE 18 DE FEBRER DE 2017)

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT

Entitat: NIF:
Domicili Carrer o plaça: Núm. Pis:
Localitat: Codi  postal:
Telèfon de persona de contacte:

Correu electrònic:

Fax:

DADES DEL REPRESENTAT LEGAL O PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms: NIF/NIE:
Domicili Carrer o plaça: Núm. Pis:
Localitat: Codi  postal:
Telèfon: Fax:
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

A) Pel que fa al projecte cultural, objecte de la sol·licitud:

□ Que l’entitat no ha demanat cap altre suport, ajut o subvenció.

□ Que l’entitat ha demanat per al projecte següent els suports, els ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora: ________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció: ____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

No resolta
Denegada
Concedida i no rebuda
Rebuda

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció_____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

No resolta
Denegada
Concedida i no rebuda
Rebuda

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció_____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

No resolta
Denegada
Concedida i no rebuda
Rebuda

Projecte de la sol·licitud: ________________________________________________

Entitat subvencionadora_________________________________________________

Quantia de l’ajut o subvenció_____________________________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent

B) Que:

□ No es preveuen ingressos derivats de l’execució del projecte (vendes, entrades, etc.) o l’obtenció d’altres recursos.

□ Els ingressos que es preveuen obtenir de l’execució del projecte o d’altres recursos per finançar el projecte cultural són els següents:

Títol del projecte:

Tipus d’ingressos                                                                                       Import

………………………………………………………………………………             ……………………………..

………………………………………………………………………………             ……………………………..

………………………………………………………………………………             ……………………………..

………………………………………………………………………………             ……………………………..

………………………………………………………………………………             ……………………………..

C) Que la totalitat de les ajudes rebudes a Espanya, en concepte de minimis, durant els anys 2015, 2016 i 2017 són les següents:

Entitat subvencionadora

Quantia de l’ajut

Data de concessió

D) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tingui coneixement, que:

□ L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del CIM (BOIB núm. 21 de 18 de febrer).

…………………………………………………………, …….. d…………………………………….. de 2017

El representant legal o persona                             N’he pres nota,

autoritzada de l’entitat sol·licitant                          El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

(signatura)                                                           (signatura)

____________________________   ______________________________

(Nom i cognoms)                                                Jaume Colom Adrover

 

ANNEX 3

PRESSUPOST DEL PROJECTE CULTURAL

Títol del projecte cultural:

DESPESES

(Aquí s’han de recollir els tipus de despesa que són necessàries per fer el projecte cultural)

TIPUS DE DESPESA ESPECIFICAR:

IMPORT AMB IVA

IMPORT SENSE IVA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

IMPORT TOTAL

                                      €

INGRESSOS

(S’han d’indicar els altres ajuts, subvencions, recursos o fons propis amb què financia la realització del projecte)

TIPUS D’INGRÈS I, SI ESCAU, ENTITAT CONCEDENT IMPORT
1. Subvenció sol·licitada al Consell de Mallorca

2.

3.

4.

5.

6.

IMPORT TOTAL                                   €

……………………………………………………….., …….. d……………………………………….de 2017

El representant legal de l’entitat sol·licitant

(signatura)

_______________________________

(Nom i cognoms)

 

ANNEX 4

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

NIF PERCEPTOR
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT

C. POSTAL

PROVINCIA

TELÈFON

FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL

BIC

IBAN

BANC

OFICINA

COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT                  Palma, _ d____________de 2017

DE L’ENTITAT BANCÀRIA:

(Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina):          El perceptor,

El director / el delegat,

Signatura:_____________________                                                           Signatura

(segell de l’entitat bancària)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament de Modernització i Funció Pública de la Corporació.

 

ANNEX 5

(Aquest annex només s’ha d’emplenar i presentar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL SUBVENCIONAT I DEL SEU PRESSUPOST

__________________________________________________, com a representant de l’entitat____________________________________________________________,amb NIF/NIE______________________, en relació amb la subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte ____________________________________________________________________,

Declar sota la meva responsabilitat :

1. Que l’esmentat projecte s’ha realitzat.

2. Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d’ingressos que integren el pressupost executat del projecte assenyalat ha estat la que s’hi adjunta.

*Notes:

a) La relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les despeses del pressupost presentat, ha d’indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: número d’ordre, número de factura, data d’emissió de la factura, proveïdor, NIF, concepte de la factura, import total imputat de la factura i la data de pagament.

b) La relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència.

c) Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari)

d) Aquesta informació també caldrà enviar-la a la Unitat Jurídica Administrativa per correu electrònic a la següent adreça: sjacultura@conselldemallorca.net

3. Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, ________________ €, corresponen sense cap dubte al pressupost del projecte cultural subvencionat, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4. Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 39 de l’Ordenança General de subvencions del CIM (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017):

□ No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

□ Sí recupera i/o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

5. Que l’ajut de minimis atorgada pel Consell Insular de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera -amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

6. Que s’adjunten la totalitat dels justificants originals del pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

□ No sol·licita la devolució de les factures originals

□ Sí sol·licita la devolució de les factures originals

I, perquè consti, sign aquesta declaració  a ____________________________, el ________, d   ___________________ de 2017

(Signatura)

 

ANNEX 6

MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE

___________________________________________________, com a representant de l’entitat____________________________________________________________,amb NIF/NIE__________________________, en relació amb la subvenció concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el projecte _______________________________________________________________,

Declar sota la meva responsabilitat, als efectes de la base tretzena:

1.Que el projecte cultural s’ha realitzat:

□ Íntegrament

□ Parcialment, complint els requisits exigits en la base setzena de la convocatòria.

2.Que l’avaluació dels resultats obtinguts per l’execució del projecte cultural esmentada són els següents:

* Grau de consecució dels objectius plantejats:
* Explicació detallada de l’activitat:
* Grau de compliment del pla de treball de l’activitat:
*. Avaluació del projecte:
*. Valoració dels recursos emprats:
*. Assistents a l’activitat (nombre, perfil d’aquests, etc.):
* Valoració de la difusió realitzada de l’activitat (abast territorial, mitjans de comunicació, suports utilitzats, etc.):
*. Utilització del català en la difusió del projecte:
* Valoració de la innovació, originalitat i creativitat desenvolupats en l’activitat com en la difusió del projecte:
* Comparativa entre la despesa pressupostada i la realitzada:
*. Dta d’acabament d’execució del projecte (d’acord amb la base tercera):

(Si l’espai establert per a qualque apartat no fos suficient es pot presentar la informació en qüestió a través d’un full apart i presentar-lo com a full adjunt d’aquest document)

El representant legal de l’entitat sol·licitant

(signatura)

_______________________________

(Nom i cognoms)

…………………………………………………….., …….. d……………………………………….de 2017

ANNEX 7-A

RELACIÓ DE DESPESES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CULTURAL SUBVENCIONAT

N. ORDRE

N. FACTURA

DATA EMISSIÓ

PROVEÏDOR

NIF

CONCEPTE

TOTAL IMPUTAT

DATA PAGAMENT

TOTAL DESPESES D’EXECUCIÓ

 €

Data:

Signatura:

 

ANNEX 7-B

RELACIÓ D’INGRESSOS DEL PROJECTE CULTURAL SUBVENCIONAT

AJUDES, SUBVENCIONS O ALTRES INGRESSOS ECONÒMICS

PROCEDÈNCIA

IMPORT

CONSELL DE MALLORCA
FONS PROPIS
ALTRES…

TOTAL INGRESSOS

 €

*** El total d’ingressos ha de ser igual al total de despeses.
*** En el cas que el projecte s’hagi finançat només amb l’ajuda del Consell de Mallorca i els fons de l’entitat, aquesta haurà de presentar una declaració responsable en què faci constar aquest fet.

Data:

Signatura:

 

ANNEX 8

(Aquest annex només s’ha d’emplenar i presentar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

__________________________________________________, titular del NIF/NIE ______________________________, com a representant legal de l’entitat  ______________________________________________________________, declar, d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que l’entitat ____________________________, amb el NIF ___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.

Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003).

…………………………………………, …….. d……………………………………….de 2017

El representant legal                                                           N’he pres nota,

de l’entitat beneficiària                                                        El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

(signatura)                                                                         (signatura)

_____________________________                ___________________________

(Nom i cognoms)                                                         Jaume Colom Adrover

GUIA DE DOCUMENTACIÓ PER ADJUNTAR AMB LA SOL·LICITUD

 

ANNEX 1

□ Model de sol·licitud

□ Certificació administrativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària, en el cas que hagi triat l’opció de no autoritzar al Consell de Mallorca per obtenir-les

□ Declaració responsable expressa sobre si l’impost indirecte IVA es recuperarà i/o compensarà, o no

–  Declaració responsable de què l’entitat beneficiaria no ha estat sancionada o condemnada, en els darrers tres anys, per  haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma

 

ANNEX 2

□ Declaració responsable del representant legal de l’entitat sol·licitant o de  persona autoritzada, davant d’autoritat administrativa, de no incórrer en cap de  les prohibicions establertes enl’article 8 de l’Ordenança General de Subvencions  del CIM (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017) (annex 2).

□ Declaració responsable de totes les ajudes que ha rebut en Espanya en concepte de minimis durant els anys 2015, 2016 i 2017, de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per al projecte, objecte de la sol·licitud i, si s’escau, la relació dels suports de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores

□ Declaració dels ingressos previstos per l’execució del/s projectes (vendes, entrades, etc), o de l’obtenció d’altres recursos per finançar-los.

 

ANNEX 3

□ Pressupost, equilibrat i signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, que inclogui el total de les despeses que ha de suposar la realització del projecte i els ingressos amb què s’ha de finançar

 

ANNEX 4

□ Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció

A més a més, cal adjuntar:

□ Fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant i del NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si s’escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud

□ Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas de què  la signi una persona distinta.

–  Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si s’escau, de la seva modificació, així com dels estatus inscrits en el registre pertinent.

– Certificació administrativa de 2017 que acrediti l’epígraf o els epígrafs dels Cens Tributari o Registre pertinent de l’IAE en el qual està inscrita la persona física o jurídica sol·licitant, als efectes de comprovar que la seva activitat econòmica té per objecte dur a terme projectes culturals musicals.

–  Projecte cultural de l’activitat musical objecte de la sol·licitud, signat sota la responsabilitat de la persona sol·licitant (persona física) o del representant legal d’aquesta (persona jurídica), en el qual s’han de reflectir i desenvolupar, a més, els aspectes que conformen els criteris d’avaluació de la base desena.

Nota: no caldrà presentar la documentació dels apartats 11 i 14 de la convocatòria si ja s’han presentat en anys anteriors, sempre que no hi hagi hagut canvis.□ Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si s’escau,    de la seva modificació, així com dels estatus inscrits en el registre pertinent.

□ Certificació administrativa de 2017 que acrediti l’epígraf o els epígrafs dels Cens Tributari o Registre pertinent de l’IAE en el qual està inscrita la persona física o jurídica sol·licitant, als efectes de comprovar que la seva activitat econòmica té per objecte dur a terme projectes culturals musicals.

□ Projecte cultural objecte de la sol·licitud, signat sota la responsabilitat del representant legal de l’entitat sol·licitant, en què s’han de reflectir i desenvolupar, a més, els aspectes que conformen els criteris d’avaluació de la base tretzena.