Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria d’Ajuts per a agrupacions musicals

TERMINI: 30 d’agost de 2016

CONVOCA: Ajuntament de Santa Margalida

DESCRIPCIÓ: l’Ajuntament de Santa Margalida convoca ajuts econòmics a les agrupacions musicals del terme municipal (bandes de música i corals) per a activitats que desenvolupin a dins el municipi.

Les activitats que poden esser objecte de subvenció són: despeses derivades de l’activitat ordinària, actuacions i projectes realitzats a partir del dia 1 de desembre de 2015 fins al 30 d’octubre de 2016.

Els criteris a tenir en compte per a la concessió de la subvenció seran: repercussió social de l’activitat, nombre de persones que en resulten beneficiades, continuïtat del projecte, originalitat i exclusivitat de l’activitat, nombre d’associats o nombre de membres de l’associació, nombre d’actuacions anuals.

L’import màxim a atorgar a cada associació serà de 9.000 euros.

OBJECTE I FINALITAT: col·laborar en el finançament de les agrupacions musicals del municipi i fomentar i promoure els esdeveniments musicals que es puguin programar a Santa Margalida.

DESTINATARIS: associacions i entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes i amb domicili social al terme municipal de Santa Margalida, que tenguin com a activitat principal la que és objecte d’aquesta convocatòria.

MÉS INFORMACIÓ:

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/07/subvstamargalidacat.pdf”]