Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria de la V Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2016 i bases que la regeixen

Convocatòria de la V Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2016 i bases que la regeixen

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 308552 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

El conseller executiu d’Economia i Hisenda, el 23 de maig de 2016, va dictar la resolució següent:

“Antecedents

1. El Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca del 2016 preveu que el Departament d’Economia i Hisenda dugui a terme la convocatòria pública de la V edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2016, amb l’objectiu de donar reconeixement institucional a aquells productes i projectes reconeguts, com a excel·lents i exemplars, en el camp de l’artesania, de manera que es fomenti el seu desenvolupament i es millori la competitivitat d’aquest sector.

2. El pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’exercici 2016, publicat al BOIB núm. 187, de dia 26.12.2015, contempla la realització de la indicada convocatòria pública de premis, amb les finalitats definides al Pla Estratègic de Subvencions del 2016.

3. El dia 22 de març de 2016, la directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania  ha emès un informe justificatiu sobre la necessitat i la idoneïtat de dur a terme la indicada convocatòria pública de la V edició dels premis d’artesania de Mallorca 2016, atès que s’ajusta plenament a les finalitats del Departament d’Economia i Hisenda, i permetrà aconseguir els objectius definits al Pla Estratègic de Subvencions i al pressupost de despeses del Consell de Mallorca pel 2016.

4. El dia 22 de març de 2016, el conseller executiu d’Economia i Hisenda ha dictat la resolució d’inici de l’expedient corresponent per aprovar les bases i la convocatòria pública de la V Edició dels Premis d’Artesania del 2016.

5. El dia 18 d’abril del 2016, la Tag de la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania ha emès informe jurídic favorable sobre els aspectes jurídics de les bases i la  convocatòria pública dels premis que ens ocupa.

6. En el pressupost de despeses del Consell de Mallorca del 2016 s’ha previst el crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa que es deriva de la present convocatòria de premis, per un import total de 7.000,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 70.43900.48100, denominada “Premis, beques d’estudi i recerca” (RC núm. 220160003987)

7. La Intervenció General del Consell de Mallorca, el dia 12 de maig de 2016 ha emès informe de fiscalització de conformitat sobre el present expedient.

Fonaments de dret

1. L’article 6, lletra h) del Decret d’organització del Consell de Mallorca de dia 10 de juliol de 2015 ( BOIB núm. 109 de 18.07.2015), modificat pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35 de 17.03.2016) estableix que el Departament d’Economia i Hisenda té atribuïdes les competències en matèria d’artesania, i específicament, fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes i crear canals per comercialitzar l’artesania.

2. L’article 2, lletra g) del Decret d’organització, en relació amb la base 23.5 de les d’execució del pressupost de despeses vigent del Consell de Mallorca disposa que els consellers executius tenen la competència per aprovar i resoldre les convocatòries d’ajudes i subvencions a particulars o entitats públiques o privades, així com per autoritzar i disposar despeses de quantia igual o inferior a dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €). Aquests preceptes juntament amb l’invocat al punt anterior determinen que el conseller executiu d’Economia i Hisenda és el competent per aprovar les bases i la convocatòria dels premis, així com per autoritzar la corresponent despesa que se’n deriva.

3. La present convocatòria s’ajusta a la normativa que li és d’aplicació, i específicament, als preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006), així com al que estableix el Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple de dia 26 de juliol de 2001 (BOIB 03.11.2001) i a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4 .La convocatòria s’adequa a les bases 33, 34, 35.1 i 35.2 de les d’execució del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per al 2016, relatives a la regulació de la percepció i la justificació de les subvencions.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria pública de la V Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2016.

2. Aprovar les bases que han de regir-la, les quals s’adjunten a la present resolució.

3. Autoritzar una despesa, per un import total de set mil euros (7.000,00 €), a càrrec de l’aplicació 70.43900.48100 del vigent pressupost de despeses del Consell de Mallorca, per dur a terme la convocatòria pública de la V Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2016 (RC núm. 220160003987).

4. Ordenar la publicació de les bases i la convocatòria pública de la V Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca del 2016 per conducte de la Base de Dades Nacionals de Subvencions.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada davant la presidència del Consell de Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir del dia següent a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de la resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposat el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta.

No obstant l’anterior, es pot interposar, si s’escau, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.”

Palma, 11 d’abril de 2016

El secretari tècnic d’Economia i Hisenda

(Per delegaciódel conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda

Resolució de 21 de juliol de 2015, BOIB núm. 113, de dia 25 de juliol)

Joan Ignasi Morey Marquès

CONVOCATORIA I BASES REGULADORES DE LA V EDICIÓ DELS PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA 2016

L’article 70.14 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que la matèria d’artesania és una competència pròpia dels consells insulars.

El Departament d’Economia i Hisenda té atribuïdes les competències en matèria d’artesania, i  específicament, fomentar la competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les empreses artesanes i crear canals per comercialitzar l’artesania, d’acord amb el que disposa l’article 6, lletra h) del Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109 de dia 18 de juliol de 2015), modificat pel Decret de dia 9 de març de 2016 (BOIB núm. 35 de dia 17 de març de 2016), en el marc del Decret 80/2010, de 18 de juny (BOIB núm. 95 de dia 24 de juny de 2010).

El Pla Estratègic de Subvencions del Consell de Mallorca pel 2016 preveu que el departament esmentat dugui a terme la convocatòria pública de la V Edició dels premis d’artesania de Mallorca del 2016, amb la finalitat de reconèixer institucionalment i posar en valor aquells productes, projectes i actuacions reconeguts, com a excel·lents i exemplars, en el camp de l’artesania, de manera que s’incentivi el seu desenvolupament i es millori la competitivitat d’aquest sector.

El pressupost de despeses del Consell de Mallorca, per a l’exercici 2016, publicat al BOIB núm. 187, de dia 26 de desembre de 2015 contempla la realització de la V Edició dels premis d’artesania de Mallorca del 2016, amb les finalitats definides al Pla Estratègic de Subvencions del 2016.

El sector artesà de Mallorca inclou un nombre considerable d’oficis i especialitats. L’artesania que s’elabora a l’illa de Mallorca és de qualitat i destaca pel seu disseny i innovació. Fruit d’això, han estat els recents reconeixements obtinguts per la nostra artesania, tant a nivell nacional com regional.

Per tot el que s’ha exposat, el Departament d’Economia i Hisenda del Consell Insular de Mallorca, en suport a aquestes noves tendències i d’acord amb la nostra tradició convoca els “V Premis d’Artesania de Mallorca 2016”, per tal de recolzar institucionalment aquells productes i projectes reconeguts, com a excel·lents i exemplars, en el camp de l’artesania, i d’aquesta manera, impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses artesanes, incentivant la innovació, el disseny i la capacitat d’adaptació al mercat.

1. OBJECTE

Es convoquen els “V Premis d’Artesania de Mallorca 2016”, les bases reguladores dels quals són les que figuren en els apartats següents.

2. CRÈDIT PRESSUPOSTARI

El pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l’any 2016 ha assignat la quantitat de 7.000,00€ per dur a terme els premis objecte d’aquesta convocatòria, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 70.43900.48100, denominada “Premis, beques d’estudi i recerca”

3. CATEGORIES, OBJECTE, CRITERIS DE VALORACIÓ I PREMIS

Categoria A: Premi Disseny Mallorca 2016: Elaboració de projectes d’artesania competitius i originals que estimulin la creativitat i el talent en el camp de l’artesania.

Criteris de Valoració:

-Capacitat de proposar solucions a necessitats utilitàries i/o estètiques

-Qualitat tècnica i formal del projecte

-Innovació tècnica i/o en materials.

-Utilitat del producte, és a dir, que per les seves característiques d’alguna manera s’intenta fer la vida del consumidor millor o més fàcil

-Adopció dels criteris de disseny i respecte medi ambientals

– Possibilitats o expectatives de producció de l’objecte, és a dir, viabilitat del producte al procés de fabricació.

-Plantejament de presentació del producte, embalatge, arguments del producte, factors que justifiquin el “valor afegit” dels objectes o elements.

-Arguments de potencialitat de comercialització en el mercat i expectatives de producció.

-Viabilitat del projecte: es valorarà especialment la materialització del projecte cas que s’hagi dut a terme.

Premi: 2.000 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.

Categoria B: Premi Producte Mallorca 2016: Presentació d’un producte o d’una col·lecció de fabricació artesana ja sigui de caràcter utilitari, decoratiu o artístic.

Criteris de Valoració:

-La qualitat tècnica, formal i de disseny

-L’adaptació al mercat i la potencialitat comercial.

-La capacitat per a transmetre a la societat valors positius relacionats amb l’artesania, contribuint a la seva promoció i valorització.

-La responsabilitat social i medi ambiental

-La creativitat i innovació, aplicades als valors conceptuals, formals i tècnics.

-L’adaptació o reinterpretació d’un disseny tradicional en els aspectes formals, funcionals o ambdós conjuntament.

Premi: 2.000 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada.

Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2016: reconeixement a l’obra consolidada i a la trajectòria professional. L’empresa artesana o l’artesà ha de comptar amb més de 20 anys d’experiència professional.

Criteris de Valoració:

-Trajectòria

-Qualitat tècnica i formal

-Utilitats del producte

-Innovació tècnica i en materials

-Adaptació al mercat

-Compromís amb l’artesania i la seva difusió.

Premi: 1.500 euros. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat d’una de les obres incloses al dossier. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.

Categoria D: Premi Impuls Mallorca 2016: l’objecte és incentivar a aquelles persones que intenten obrir-se un camí en el sector de l’artesania, potenciar el treball dels artesans i empreses artesanes constituïdes recentment,  així com estimular la creativitat dels estudiants i titulats d’escoles i institucions educatives del sector que busquin un desenvolupament personal i professional, en el món de l’artesania i el disseny.

Criteris de Valoració:

-El projecte en conjunt que es presenti.

-El producte individual

-La qualitat tècnica i formal

-La innovació en el desenvolupament de nous productes (materials, tècniques de producció, tecnologies aplicables, embalatges).

-L’adaptació al mercat, és a dir, la capacitat de donar solucions  a necessitats utilitàries i/o estètiques

-La presentació del producte, incloent els arguments de comunicació i de promoció.

Premi: 1.500 €. El guanyador ha de cedir al Consell Insular de Mallorca la propietat de la peça premiada. En cas que les característiques del producte n’impossibilitin la donació, se substituirà per la seva documentació gràfica i/o visual.

4. REQUISITS DE LES OBRES

Les obres i/o projectes presentats, excepte les de la categoria C, premi “Trajectòria Artesana”, han de complir els requisits següents:

a. Les obres i/o projectes han d’haver estat fets, en els dos darrers anys des de la publicació d’aquesta convocatòria.

b. Les obres i/o projectes no han d’estar signades, ni han de portar cap signe identificatiu. Ho podran fer una vegada finalitzat el concurs.

c. Les obres i/o projectes han de ser peces i/o projectes únics i no poden haver estat premiats en altres concursos anteriors.

d. Les dimensions de les obres planes presentades no poden excedir de 120 x 120 x 5 cm., i si són tridimensionals, no han d’excedir de 80 x 80 x 80 cm; així mateix el pes de les mateixes no serà superior als 25 KG.

e. Les obres i/o projectes hauran d’estar degudament embalats.

f. Les despeses de transport, tant a la presentació com a la devolució, aniran a càrrec dels concursants. El Consell Insular de Mallorca no es fa responsable de fractures, pèrdues, desperfectes o danys de les peces i/o projectes durant el desenvolupament del concurs, ni de les produïdes per motius del transport.

5. REQUISITS DELS CANDIDATS

a. Persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal, sucursal, delegació o establiment a l’illa de Mallorca.

b. Estar en possessió de la carta d’artesà, mestre artesà, mestre artesà honorífic, document de qualificació artesanal en vigor, i excepcionalment, encara que no tinguin aquests distintius, podran tenir la condició de candidats de la convocatòria si disposen del document administratiu que acrediti la condició de “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.

S’exceptua d’aquest requisit, si és el cas, als participants en la categoria D “Premi Impuls”

c. Certificat acreditatiu de l’alta en l’IAE de l’any en curs  i/o  en el Règim de la Seguretat Social, si pertoca.

d. En la categoria C “Premi Trajectòria” el candidat pot presentar la seva pròpia candidatura, o bé, pot ser proposat per les persones i/o entitats següents: un Ajuntament ( cal aportar certificat de l’acord del Ple, en aquest sentit), una associació i/o cooperativa que compti entre els seus associats, amb un mínim de 5 mestres artesans o artesans ( cal aportar certificat del l’acord del corresponents òrgan de govern, en aquest sentit i acreditar la condició d’artesans d’almenys 5 dels seus associats), i un grup format per almenys 5 mestres artesans, artesans o empreses de qualificació artesanal, (en aquest darrer cas, s’ha de presentar un escrit o document signat pels membres del grup, en el sentit d’avalar la candidatura i justificar que al manco 5  dels seus membres disposen de les corresponents acreditacions artesanes.)

e. Així mateix, en la categoria C “Premi Trajectòria” s’haurà d’acreditar que el candidat compta amb més de 20 anys d’experiència professional.

 

6. TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1.El termini de presentació de les sol·licituds i tota la documentació serà fins el dia 15 de juliol de 2016 ( inclòs), comptador des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2.Les instàncies s’han de presentar dins el termini establert, en qualsevol terminal del Registre General del Consell Insular de Mallorca (plaça de l’Hospital, 4; Palau Reial, 1; General Riera, 111, i General Riera, 113), i s’han d’adreçar a la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania ( Secció d’Artesania ) del Departament d’Economia i Hisenda del Consell Insular de Mallorca

3.Així mateix, també es podran presentar a qualsevol altre punt, de conformitat amb l’establert  a l’apartat 4 de l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Quan les sol·licituds es presentin en llocs diferents a les oficines del Registre General del Consell Insular de Mallorca, s’ha de comunicar aquesta circumstància a la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania, dins el mateix dia, mitjançant fax ( 971 219788) o per e-mail a l’adreça electrònica següent: artesania@conselldemallorca.net, amb l’objecte de que l’òrgan instructor tengui coneixement de la presentació de la sol·licitud.

4.Als efectes de determinar la data de la presentació, a la sol·licitud haurà de figurar el segell d’entrada a l’oficina del registre corresponent.

7. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds, acompanyades de l’obra degudament embalada o del projecte, si escau, s’han de presentar respectant estrictament les normes referents a l’anonimat dels concursants, excepte per al cas del Premi Trajectòria Artesana, en el que no és aplicable aquest requisit d’anonimat.

S’ha de presentar la documentació requerida en  dos sobres ( A i B ) tancats i separats:

SOBRE A

Hi ha de figurar la inscripció “V EDICIÓ PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA 2016”, la categoria a la qual es presenta, el pseudònim i el títol de l’obra i/o projecte. Aquest sobre ha de contenir, en format digital (CD) la documentació següent:

1. Per a la categoria A, s’ha de presentar un dossier explicatiu amb suficients fotografies i/o dibuixos exemplificatius, una memòria detallada del projecte (descriptiva i conceptual), fitxa tècnica (pes, mides, tècnica de producció, materials, etc), intencionalitat, fons d’inspiració i si és el cas, una maqueta o similar, així com qualsevol altra informació que pugui ser necessària per a que el jurat entengui i comprengui el projecte que es presenta. Les fotografies hauran de tenir una resolució mínima de 300 ppp i una mida mínima de 10 x10 cm. El suport digital de les fotografies han de ser en format .jpg. i cas de presentar una maqueta no podrà excedir dels 25 kg de pes ni d’un metre cúbic.

2. Per a les candidatures a les categories B i D: Fitxa tècnica del producte o col·lecció: títol, pes, mides, tècnica de producció, materials emprats, fons d’inspiració. Memòria descriptiva i gràfica del procés productiu i memòria conceptual. A més, un mínim de tres fotografies de la peça presentada, amb una resolució mínima de 300 ppp i una mida mínima de 10 cm x10 cm. En suport digital les fotografies han de ser en format jpg

3. Per a les candidatures a la categoria C, premi Trajectòria Artesana, un complet dossier explicatiu justificatiu de la proposta i, si és el cas, imatges d’un mínim de 15 peces amb una resolució mínima de 300 ppp i una mida mínima de 10cm x10 cm. En suport digital les fotografies han de ser en format .jpg

SOBRE B

Ha de figurar la inscripció “V EDICIÓ PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA 2016”, la categoria a la qual es presenta, el pseudònim i el títol de l’obra. Aquest sobre ha de contenir:

1.Sol·licitud de participació, amb el pseudònim i títol de l’obra, juntament amb les dades identificatives del candidat (vegeu l’annex I).

2.Currículum o història de l’empresa.

3.Declaració responsable davant d’autoritat administrativa de no incórrer en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (vegeu l’annex II).

4.Declaració jurada i firmada per la persona interessada, que acrediti que l’obra o projecte es de la seva autoria i que no ha estat premiat en cap concurs (vegeu l’annex II).

5.Certificat bancari de la llibreta o el compte corrent de l’entitat, on ha de constar el segell de l’entitat bancària, en què s’ha de fer, si pertoca, el pagament del premi (vegeu l’annex III).

6.Fotocòpia del DNI, CIF o NIF, segons pertoqui.

7.Fotocòpia de la carta d’artesà, mestre artesà, mestre artesà honorífic o document de qualificació artesanal, segons pertoqui, o excepcionalment el document administratiu que acrediti la condició de “pendent visita”, expedit abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria.

8.Fotocòpia de l’escriptura constitució i/ o estatuts de l’entitat, i/o  alta de l’IAE, si escau.

9.Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que l’entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social o autorització expressa perquè el Consell Insular de Mallorca el pugui demanar telemàticament en lloc seu (vegeu annex V)

10.Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) d’estar al corrent de les obligacions tributàries, o autorització expressa perquè el Consell de Mallorca el pugui demanar telemàticament en lloc seu (vegeu annex IV).

11.Cas de presentar candidatura per a la Categoria C, s’han d’acreditar un mínim de 20 anys d’experiència professional del candidat i presentar, segons el cas, bé un certificat de l’acord del Ple de l’Ajuntament, en el sentit de proposar la candidatura, bé, un certificat del corresponent òrgan de govern de l’associació i o cooperativa, en el sentit d’aprovar la candidatura i acreditar la condició d’artesans, d’almenys 5 dels seus associats, o bé,  un escrit o document signat pels membres del grup en el sentit d’avalar la candidatura i justificar que al manco 5  dels seus membres disposen de les corresponents acreditacions artesanes.

12.En cas de presentar candidatura per la Categoria D “Premi Impuls”, s’ha d’acreditar que se és alumne de l’Escola Oficial de Disseny o d’altres centres de formació, relativa a oficis artesans, o bé, que ha estat matriculat en els centres esmentats en els dos anys anteriors.

La instrucció de l’expedient administratiu d’aquesta convocatòria correspon a la Secretaria Tècnica del Departament d’Economia i Hisenda que realitzarà d’ofici totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en virtut de les quals, s’ha de resoldre la V edició dels premis d’Artesania de Mallorca.

L’òrgan instructor demanarà d’ofici el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, així com, que no és deutor per un procediment de reintegrament amb el Consell de Mallorca

Si la sol·licitud o la documentació fossin incorrectes o incompletes, l’òrgan instructor requerirà als interessats, la rectificació o la millora de la documentació presentada. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des del dia següent a la recepció del requeriment d’esmena de la sol·licitud, la persona interessada no fa la rectificació reclamada o no presenta la documentació requerida, s’entendrà que ha desistit de la petició, de conformitat amb l’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 71 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.

8. JURAT QUALIFICADOR

Existirà un únic jurat per a tots els premis amb la composició següent:

Presidència:

 • Titular: Sra. Maria Paula Ginard Vílchez, directora insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania.
 • Suplent: Sr. Joan Ignasi Morey Marques, secretari tècnic del Departament d’Economia i Hisenda.

Vocals

 • Sr. Joan Pere Català Roig, vocal mestre artesà representatiu del sector, membre de la Ponència Tècnica d’Artesania de Mallorca.
 • Sr. Joan Gabriel Oliver Llaneras,  vocal mestre artesà representatiu del sector, membre de la Ponència Tècnica d’Artesania de Mallorca
 • Sr. Francesc Clapés Triviño, vocal mestre artesà representatiu del sector, membre de la Ponència Tècnica d’Artesania de Mallorca
 • Sr. Miquel Angel Benito Oliver, vocal mestre artesà representatiu del sector, membre de la Ponència Tècnica d’Artesania de Mallorca
 • Sra. Franciscà Moyà Vallés, vocal mestre artesana, representatiu del sector, membre de la Ponència Tècnica d’Artesania de Mallorca
 • Sr. Damià Mulet Vanrell,  vocal membre de la Ponència Tècnica d’Artesania, representant de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.
 • Sra. Cristina Santandreu Riera, vocal membre de la Ponència Tècnica d’Artesania, representant de l’Institut d’Innovació Empresarial ( IDI)
 • Sra. Neus Serra Cañellas, vocal membre de la Ponència Tècnica d’Artesania, representant de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
 • Sra. Catalina Andreu Mulet, tècnica, en representació del Consell Insular de Mallorca.

Secretaria

 • Titular: Sra. Àgueda Martorell Font, tècnica d’administració general de la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania.
 • Suplent: Sra. Margalida Palmer Simó, tècnica d’administració general de la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania.

El jurat es reunirà el dia  21 de setembre de 2016

La secretaria del jurat aixeca acta de les reunions, i té veu però no vot. En tot cas, el règim jurídic del jurat s’ajusta a les normes i continguts del capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

El dia del veredicte, el jurat elegeix per majoria simple la candidatura guardonada per a cada premi. En cas d’empat, decideix el vot de la presidenta.

El jurat pot declarar deserts els premis, si considera que les candidatures presentades no reuneixen els mèrits suficients.

El jurat pot canviar la categoria d’una obra si considera, prèvia motivació, que l’interessat no l’ha presentat en l’adequada.

L’òrgan instructor elevarà com a proposta de la Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania, el veredicte del jurat perquè dicti, en el seu cas, la corresponent Resolució que especificarà nom, cognom i DNI del guanyador de cadascuna de les categories, títol de les obres guanyadores i l’import econòmic de cadascunes de les categories dels premis. La resolució del concurs es publicarà al BOIB.

9. EXPOSICIÓ

Les obres que es presentin es podran exposar a l’espai habilitat a l’efecte pel Departament d’Economia i Hisenda.

El Departament d’Economia i Hisenda podrà confeccionar un catàleg en el que hi figurin, les obres seleccionades, així com, les dades i nom de cada autor, sense necessitat de requerir autorització específica.

El Departament d’Economia i Hisenda, no es fa responsable del possible deteriorament o la pèrdua que puguin sofrir les obres, des que el concursant les diposita fins que les retira.

10. ABONAMENT DELS PREMIS

Els premis s’adjudiquen després de la decisió del jurat.

La resolució del concurs juntament amb l’acta del jurat tindrà tots els efectes administratius pel que fa a la justificació dels premis, juntament amb la documentació que a continuació s’indica:

-Certificat expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti que el candidat està al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

-Certificat de l’Agència Tributària (AEAT) que acrediti que el candidat està al corrent de les seves obligacions tributàries amb la AEAT.

L’òrgan instructor demanarà d’ofici el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca i que no és deutor per un procediment de reintegrament amb el Consell de Mallorca

La resolució de la concessió dels premis es publicarà al BOIB.

11. OBLIGACIONS

Presentar la sol·licitud, implica que el participant accepta aquestes bases reguladores, així com les normes complementàries que es puguin dictar per desplegar-les.

Es obligatori per presentar-se a las categories A, B i D, presentar l’obra físicament al concurs, la qual romandrà custodiada a les dependències del Consell Insular de Mallorca. Les despeses de transport són a càrrec de l’autor.

Els participants han de passar a recollir les obres presentades a la Secció d’Artesania. En el cas dels no premiats, la recollida es durà a terme una vegada finalitzada l’exposició, en el seu cas, i cas contrari, en el termini màxim d’un mes des de la publicació en el BOIB del premi. Les despeses de transport de l’obra seran a càrrec de l’autor.

L’incompliment, la inexactitud, l’omissió o el falsejament de les obligacions establertes en aquestes bases, donarà lloc a la pèrdua dels beneficis dels premis atorgats, sense perjudici d’altres responsabilitats, a més del reintegrament regulat en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, així com la impossibilitat de participar en la següent convocatòria i altres activitats artesanes programades pel Consell Insular de Mallorca.

El beneficiari ha d’acreditar, abans de la proposta definitiva d’adjudicació, i en el moment del pagament dels premis que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i el Consell Insular de Mallorca, així com que no és deutor per un procediment de reintegrament de subvencions, amb el Consell Insular de Mallorca L’òrgan instructor demana d’ofici el certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell de Mallorca i que no és deutor per un procediment de reintegrament amb el Consell de Mallorca

El beneficiari ha de complir els requisits de l’art. 14 de la Llei 38 /2003, de 17 de novembre General de Subvencions i de l’art. 10 del Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del CIM, aprovat pel Ple de dia 26-06-2001.

12. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La convocatòria es publica en el BOIB, s’exposa en el tauler d’anuncis del Consell Insular de Mallorca (c/ del Palau Reial, 1. Palma) i es penja a la pàgina web del Consell Insular de Mallorca, www.conselldemallorca.net.

13. COMUNICACIÓ DE DADES A LA BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS

El Consell de Mallorca, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions remetrà a la base de dades nacional de subvencions informació d’aquesta convocatòria i de les resolucions de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per conducte d’aquesta base de dades.

14.  FISCALITZACIÓ PRÈVIA

L’aprovació de la convocatòria i l’adjudicació dels premis es sotmetran a la fiscalització prèvia de la Intervenció General del Consell Insular de Mallorca.

15. RECURSOS

Contra la resolució de la present convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar directament el recurs d’alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de  publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d’alçada, podeu interposar el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir de l’endemà de la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que se n’hagi notificat la resolució). No obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que estimeu pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ANNEX I  (SOL·LICITUD)

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA V EDICIÓ DELS PREMIS D’ARTESANIA DE MALLORCA  2016

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis:

Localitat:                                                                               CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que conec la Convocatòria Pública del Consell de Mallorca de la V edició dels Premis d’Artesania de Mallorca per a l’any 2016;

2. Que accepto el que preveuen les seves bases i hi estic d’acord;

3. Que n’adjunt la documentació exigida.

I per tot això,

SOL·LICIT

Participar-hi en la modalitat (indicau amb una X la modalitat del premi al qual voleu concursar. Només podeu presentar una sol·licitud per modalitat):

 • Categoria A: Premi Disseny Mallorca 2016
 • Categoria B: Premi Producte Mallorca 2016
 • Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2016
 • Categoria D: Premi Impuls Mallorca 2016

Indicau el pseudònim :_________________________________________________

Indicau el títol de l’obra: ________________________________________________

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1. Les dades que conté la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunta o la documentació que es genera a partir d’aquesta convocatòria s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, d’una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per assolir els objectius i les finalitats recollits en la base primera i, de l’altra, si escau, per dur a terme la tramitació dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessions de les dades previstes: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB,  tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, www.conselldemallorca.net); segons el que preveu l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; les persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; i a la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca (C/ Palau Reial, 1. 07001. Palma).

(Rúbrica)                                                                                  _________________________,_______d’____________________ de 2016

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

 

ANNEX II (DECLARACIÓ RESPONSABLE)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER OBTENIR LA CONDICIÓ BENEFICIÀRIA DEL PREMI

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis:

Localitat:                                                                               CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA (SI  ESCAU)

Nom i llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

DECLAR

sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan que concedeix el premi en tengui coneixement:

A. Que no incórr en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

B. Que l’obra o peça denominada ____________________________________ presentada a la V Edició dels Premis d’Artesania de Mallorca 2016, organitzat per la Secció d’Artesania del Departament d’Economia i Hisenda del Consell Insular de Mallorca, és única, d’autoria pròpia i no ha estat premiada o guardonada en cap altre concurs o premi.

I, perquè així consti, ho sign.

La persona sol·licitant                                                                         El secretari tècnic del

(Rúbrica)                                                                                   Departament d’Economia i Hisenda

_______________________                                                           Joan Ignasi Morey Marquès

(Nom i llinatges)

________________________,_______d’____________________ de 2016

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

 

ANNEX III 

(SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS)

DADES PERCEPTOR:

N.I.F. PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
DIRECCIÓ
LOCALITAT C.POSTAL PROVÍNCIA
TELÈFON FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL BIC

IBAN

BANC

OFICINA

COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

Palma, a

CERTIFICAT DE CONFORMITAT

DE L’ENTITAT BANCÀRIA

Aquestes dades coincideixen amb les

que consten en aquesta oficina.

El Director / El Delegat                                                             El Perceptor

Signat: ……………………..

(Segell de l’Entitat Bancària)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’’Economia i Hisenda de la Corporació

ANNEX IV  (AUTORITZACIÓ AEAT)

AUTORITZACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA D’UN PREMI PERQUÈ EL CONSELL DE MALLORCA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA, PUGUI SOL·LICITAR A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA ELS CERTIFICATS ADIENTS SOBRE EL COMPLIMENT DE LES SEVES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència al premi de la convocatòria que hi recull.)

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis:

Localitat:                                                                               CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA (SI  ESCAU)

Nom i llinatges:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

AUTORITZ:

Si l’entitat esmentada ha de ser beneficiària d’un Premi en el si de la V edició dels Premis d’Artesania de Mallorca de l’any 2016, que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament d’Economia i Hisenda, sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) els certificats adients sobre el compliment, per part d’aquesta entitat, de les obligacions tributàries que li corresponen.

Aquesta autorització s’atorga per a obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció (article 14.1e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, BOE núm.276, de 18/11/2003) i de rebre, si escau, el pagament de la subvenció corresponent (article 34.5 del mateix text legal), d’acord amb allò establert en l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona física o jurídica interessada, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per dur a terme les seves funcions.

Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant un escrit adreçat al Departament d’Economia i Hisenda (Servei Jurídic Administratiu) de la persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada.

(Rúbrica)

_________________________,_______d’____________________ de 2016

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA

 

  ANNEX V  (AUTORITZACIÓ SEGURETAT SOCIAL)

AUTORITZACIÓ DE L’ENTITAT BENEFICIÀRIA D’UN PREMI PERQUÈ EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA PUGUI SOL·LICITAR A LA TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL EL CERTIFICAT ADIENT D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS AMB LA SEGURETAT SOCIAL

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència al premi de la convocatòria que hi recull)

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Nom i Llinatges/ Nom o raó social:

DNI/CIF:

Domicili (als efectes de notificacions):

Carrer o plaça:                                                                      Núm:             Pis:

Localitat:                                                                               CP:

Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA (SI  ESCAU)

Nom i cognoms:

DNI/NIE:

Telèfon:

Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:

AUTORITZ:

Si l’entitat esmentada ha de ser beneficiària d’un Premi en el si de la V edició dels Premis d’Artesania de Mallorca per a l’any 2016; que el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament d’Economia i Hisenda, sol·liciti a La tresoreria de la Tresoreria General de la Seguretat social els certificats adients sobre el compliment, per part d’aquesta entitat, de les obligacions que li corresponen.

Aquesta autorització s’atorga als efectes d’obtenir la condició de beneficiari d’una subvenció (article 14.1e) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, BOE núm.276, de 18/11/2003) i de rebre, si escau, el pagament de la subvenció corresponent (article 34.5 del mateix text legal), d’acord amb allò establert la normativa vigent, que permet, prèvia autorització de la persona física o jurídica interessada, la cessió de les dades que necessitin les administracions públiques per dur a terme el desenvolupament de les seves funcions.

(Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignada es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat al Departament d’Economia i Hisenda (Servei Jurídic Administratiu) de la persona que ocupa la presidència de l’entitat o de la persona autoritzada.)

(Signatura)

_________________________,_______d’____________________ de 2016

DEPARTAMENT D’ECONOMIA I HISENDA