Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2016

    Art Jove per a l’any 2016

L’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) exerceix funcions relatives a coordinar i impulsar activitats en matèria de joventut i a promocionar accions de dinamització juvenil, com també l’associacionisme i la participació dels joves de les Illes Balears en la vida social i cultural.

El Programa Cultural Art Jove, promogut per l’IB-Jove, té com a objectius bàsics fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística, la qual cosa es plasma cada any en la convocatòria de diferents certàmens, premis i mostres de vessants artístics múltiples.

El Programa Carnet Jove col·labora amb aquesta convocatòria, en la línia dels darrers anys, amb l’objecte de promoure iniciatives dins la participació social i el foment de la cultura, així com per aconseguir les transformacions reals que permetin als joves assolir canvis a la seva vida. Tot això suposa donar un valor de participació social y ciutadana al Carnet Jove juntament amb els descomptes i avantatges.

Fonaments de dret

1. El Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més, el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, assigna les competències en matèria de joventut a la Direcció General d’Esports i Joventut, adscrita a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura. Per tant, són competència d’aquesta Direcció General la promoció de les activitats juvenils, el turisme juvenil, les activitats i formació de temps lliure, la participació i les associacions juvenils, la promoció dels joves artistes, les instal·lacions juvenils, la informació juvenil, la coordinació de polítiques de joventut, l’anàlisi i l’estudi de la realitat dels joves i els programes de mobilitat juvenil.

2. L’article 6 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 51, de 6 d’abril), modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol (BOIB núm. 96, de 10 de juliol), i pel Decret 123/2010, de 17 de desembre (BOIB núm. 190, de 30 de desembre), estableix que el president o la presidenta és l’òrgan superior d’administració i govern de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) i que el càrrec recau en el director o la directora general competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.

3. Mitjançant el Decret 54/2015, de 3 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs i directors generals de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), es va nomenar el senyor Carles Gonyalons Sureda director general d’Esports i Joventut; per tant, és també el president de l’Institut Balear de la Joventut.

4. Des de la posada en funcionament de l’IB-Jove, la promoció i la divulgació de l’obra d’artistes joves és una de les competències atribuïdes expressament a aquest Institut, com estableix l’article 2.2 del Decret 32/2006. En concret, l’apartat d d’aquest article li encomana la realització d’activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l’obra de joves artistes i creadors de les Illes Balears.

5. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Té la consideració de subvenció qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de qualsevol recurs públic avaluable econòmicament que dugui a terme l’Administració a favor d’una persona física o jurídica, pública o privada, i que es destini a la realització d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social, o a la consecució d’una finalitat pública.

6. L’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per  l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març).

Per tot això, vist l’informe justificatiu emès pel director de l’IB-Jove, el certificat de suficiència de crèdit emès pel cap de l’Àrea Econòmica i l’informe jurídic favorable, i fent ús de les facultats que m’atribueix la normativa específica, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria dels certàmens del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2016, que s’han de regir per les bases generals i les específiques que es publiquen com a annexos 1 i 2.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l’Institut Balear de la Joventut en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 18 de febrer de 2016

El president de l’Institut Balear de la Joventut
Carles Gonyalons Sureda

ANNEX 1
Bases generals del Programa Cultural Art Jove 2016

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és convocar els certàmens del Programa Cultural Art Jove 2016, amb la finalitat de fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística

Els certàmens del convocats per a l’any 2016 són els següents:

a. Certamen d’Arts Visuals, dotat amb 6.000,00 €, amb un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € per a la millor intervenció i els 5.000,00 € restants es repartiran a parts iguals entre els 4 finalistes i el guanyador per assumir les despeses de producció i muntatge de l’obra.

b. Certamen de Música Jove Contemporània, dotat amb 4.000,00 € distribuïts de la manera següent:

El grup o l’intèrpret guanyador rebrà un primer premi en metàl·lic de 1.500,00 € i 500 € més per la seva actuació a un concert durant les festes de Sant Sebastià 2017.

Els 2.000,00 € restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels finalistes. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € i que la dotació total màxima per cada companyia, amb independència del nombre de membres de la mateixa, serà de 500€. Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup finalista fins a exhaurir els 2.000 €.

c. Certamen de Curtmetratges, dotat amb 4.000,00 €, repartits de la manera següent:

El guanyador del primer premi rebrà 2.000,00 € en metàl·lic. Els altres 2.000,00 € es distribuiran de la manera següent:

  • 180 € + IVA seran per realitzar el pagament de 50 enviaments a festivals, a través del servei Movibeta, per als 5 finalistes.
  • Els 1.782,00 € restants es destinaran a pagar cessions d’equips tècnics als directors dels 4 curts millor classificats després del guanyador, que rebran una menció especial. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre els 4 directors finalistes i s’ha de gastar abans del 31 de desembre de l’any 2017,  obligatòriament.

d. Certamen de Creació Teatral Jove, dotat amb 4.000,00 € distribuïts de la manera següent:

  • El grup o l’intèrpret guanyador del certamen rebrà un primer premi en metàl·lic de 1.500,00 € i 500 € més per la seva actuació a la FIRA B!, organitzada per l’Institut d’Estudis Baleàrics.
  • Els 2.000,00 € restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels finalistes en un espai cultural o escènic. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € i que la dotació total màxima per cada companyia, amb independència del nombre de membres d’aquesta, serà de 500€. Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup finalista fins a exhaurir els 2.000 €.

e. Certamen de Fotografia CooperArt, dotat amb 1.500,00 €, amb un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € per a la millor col·lecció i un segon premi en metàl·lic de 500,00 € per a la millor fotografia. Assumeix l’import total dels premis la Direcció General de Cooperació, que farà una transferència per aquest import a favor de l’Institut Balear de la Joventut.

f. Certamen “Cròniques des del sud”, dotat amb 1.500,00 €, amb un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € i un segon premi en metàl·lic de 500,00 €. Assumeix l’import total dels premis la Direcció General de Cooperació, que farà una transferència per aquest import a favor de l’Institut Balear de la Joventut.

g. Certamen “Dones i homes escriuen en lila”, dotat amb 1.500,00 € distribuïts de la manera següent: un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € i un segon premi en metàl·lic de 500,00 €. Assumeix l’import total dels premis l’Institut Balear de la Dona, que farà una transferència per aquest import a favor de l’Institut Balear de la Joventut.

h. Certamen d’Arquitectura Jove, dotat amb 3.000,00 €, amb un primer premi en metàl·lic per al millor projecte, i un segon i un tercer premis honorífics. Assumeix l’import total del premi el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).

Les condicions específiques, el termini de presentació dels treballs i les normes concretes del desenvolupament de cada certamen es determinen en l’annex 2 (bases específiques) d’aquesta Resolució.

2. Import i crèdit pressupostari

2.1. Els premis per a cada un dels certàmens són els que s’estableixen en l’apartat 1 d’aquestes bases. L’import global màxim dels premis és de 25.500,00 € (vint-i-cinc mil cinc-cents euros), 18.000,00 € (divuit mil euros) dels quals amb càrrec als pressuposts de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2016; 3.000,00 € (tres mil euros) amb càrrec als pressuposts de la Direcció General de Cooperació per a l’any 2016; 1.500,00 € (mil cinc-cents euros) amb càrrec als pressuposts de l’Institut Balear de la Dona per a l’any 2016; i 3.000,00 € (tres mil euros) amb càrrec als pressuposts del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears per a l’any 2016. Tot això sens perjudici que algunes d’aquestes despeses es faran durant l’any 2017.

2.2. La resta de despeses —és a dir, les que no tenen la consideració de premi d’acord amb l’apartat 1 d’aquestes bases generals– són a càrrec dels pressupostos assignats a les àrees d’Art Jove i de Carnet Jove de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2016.

3. Participants

3.1. El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2016, amb l’excepció dels certàmens en què està permesa la inscripció de grups, en els quals l’edat s’amplia fins a 35 anys, i al Certamen d’Arquitectura en què l’edat s’amplia fins a 40 anys.

3.2. S’admet la inscripció de grups als certàmens d’Arquitectura Jove, de Música Jove Contemporània, de Curtmetratges i de Creació Teatral Jove. En aquest cas, se’n considera representant el component del grup que formalitzi la butlleta d’inscripció, i conformen la resta del grup els membres que hi consten. Els concursants no poden participar a cap certamen formant part de dos grups alhora o com a part d’un grup i individualment alhora.

3.3. Si resulten guanyadors joves de 16 o 17 anys, han de cobrar el premi les persones que els representen legalment, en el cas que no estiguin emancipats.

3.4. Els grups o els autors que hagin rebut un primer premi o un premi únic en qualsevol edició del Programa Cultural Art Jove no es poden tornar a presentar a la mateixa modalitat en què hagin quedat guanyadors. En el cas dels grups, s’entén que no es poden tornar a presentar si conserven el mateix nom i/o si tenen els mateixos components que tenien quan varen resultar guanyadors.

4. Obligacions de les persones beneficiàries

4.1. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 10 de l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per l’Ordre de la conselleria de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març)

4.2. Abans que es formuli la proposta de resolució de concessió de la subvenció, les persones beneficiàries han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social amb l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La presentació de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant autoritza l’òrgan convocant a obtenir directament els certificats que acrediten que està al corrent de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització si aporta un document de denegació i els certificats esmentats.

5. Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació

5.1. Les persones interessades que compleixin els requisits generals que determina l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per l’Ordre de la conselleria de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març) i els requisits específics d’aquest annex, poden presentar les sol·licituds d’acord amb el que disposa aquest apartat.

5.2. Les bases i la resta de documents que s’esmenten en aquesta convocatòria estan a disposició de les persones interessades a les pàgines web de l’Institut Balear de la Joventut (http://ibjove.caib.es i <http://carnetjove.caib.es>). El formulari d’inscripció està a disposició dels participants a la pestanya “Inscriu-t’hi” del Facebook de l’Art Jove: http://facebook.com/artjove i al web http://infojove.caib.es. La resta de la documentació s’ha d’enviar a l’adreça electrònica  artjove2016@gmail.com. Una vegada que l’Àrea de l’Art Jove hagi revisat la documentació rebuda, enviarà un missatge electrònic de confirmació al participant i, a partir d’aquell moment, es considerarà que s’ha formalitzat la inscripció. Les sol·licituds també es poden presentar presencialment a la seu del Programa cultural Art Jove (Edifici Palma Arena, c. de l’Uruguai, s/n, 07010 de Palma) o a qualsevol dels que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i han d’anar adreçades a l’Àrea d’Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

5.3. El termini d’inscripció i de presentació de la documentació especificada en el punt 5.4 és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14 h del 15 d’abril de 2016.

5.4. Per participar als certàmens, s’ha de presentar la documentació següent:

a. La butlleta d’inscripció emplenada telemàticament.

b. Una imatge clara (en .jpg o .pdf), tant per davant com per darrere, del DNI o NIE en vigor de la persona participant.

c. Pels participants no nascuts a les Illes Balears, una imatge clara (en .jpg o .pdf) del certificat municipal d’empadronament o de residència a alguna localitat de les Illes Balears, excepte els residents al municipi de Palma.

d. En el cas de residents a les Illes Balears que siguin nacionals d’un país que no pertany a la Unió Europea, una imatge clara (en .jpg o .pdf) del document acreditatiu d’haver obtingut la residència legal.

e. Pels participants menors de 31 anys, una imatge clara (en .jpg o .pdf) del Carnet Jove; si no el tenen en el moment de la seva inscripció, l’IB-Jove els en facilitarà un i assumirà les despeses d’emissió.

f. La documentació addicional que, si és el cas, determinin les bases específiques de cada certamen, en els terminis que també s’hi especifiquin.

5.5. Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o la documentació aportada és incorrecta o incompleta, l’Institut Balear de la Joventut requerirà la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, esmeni la falta o presenti els documents preceptius, d’acord amb el que disposa l’article 71 de la Llei 30/1992. Si en aquest termini no fa les esmenes corresponents, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i l’expedient s’arxivarà sense cap més tràmit. L’Àrea d’Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

6. Instrucció del procediment

L’òrgan instructor és l’Institut Balear de la Joventut, el qual ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 16 i els següents del Decret legislatiu 2/2005. En concret, ha de fer d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per al desenvolupament dels certàmens i dels premis.

7. Jurats

7.1. El jurat és l’òrgan col·legiat al qual correspon seleccionar les obres i els participants finalistes i guanyadors, com també emetre l’informe que ha de servir de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

7.2. El president de l’Institut Balear de la Joventut ha de nomenar els membres de cada jurat mitjançant una resolució.

7.3. El jurat de cada un dels certàmens està format pels components que s’indiquen a continuació, excepte en el cas del Certamen Fotografia CooperArt, de Cròniques des del Sud, de Dones i homes escriuen en lila i d’Arquitectura Jove, la composició del jurat dels quals es detalla en les bases específiques corresponents:

  • President (amb vot diriment en cas d’empat): la persona que elegeixi el president de l’Institut Balear de la Joventut seguint el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.
  • Vocals: un mínim de tres persones seleccionades per l’Institut Balear de la Joventut d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.
  • Secretària (amb veu però sense vot): la coordinadora del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

7.4. Es considera que hi ha quòrum suficient quan en les reunions del jurat hi són presents el president i la secretària o, si s’escau, les persones que els substitueixin i la meitat dels membres, com a mínim. En el cas de vacant, absència o malaltia del president, l’ha de substituir la persona del jurat de més edat, però en aquest cas és necessària la presència d’un vocal més perquè hi hagi quòrum suficient. En el cas de vacant, absència o malaltia de la secretària, l’ha de substituir un tècnic de l’Àrea d’Art Jove.

7.5. El veredicte del jurat és inapel·lable. Les decisions es prendran per majoria simple; no caldrà, doncs, unanimitat a l’hora d’establir el guanyador o els guanyadors de qualsevol certamen.

7.6. En les modalitats en què les bases específiques estableixen una durada de la interpretació, aquesta és aproximada. És el jurat el que ha de determinar si la manca o l’excés en el temps utilitzat pels participants es pot penalitzar o no, sempre dins les circumstàncies generals de la prova.

8. Resolució i notificació

8.1. L’òrgan competent per resoldre la concessió dels premis és el president de l’Institut Balear de la Joventut.

8.2. La concessió dels premis del Programa Cultural Art Jove s’ha de resoldre abans del 31 de desembre de 2016. Aquest termini pot ser modificat en el cas que hi hagi impediments degudament justificats que no permetin complir-lo.

8.3. La resolució del president, que s’ha de notificar individualment a les persones interessades, ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual dels premis concedits.

8.4. Presentar-se a un certamen o a una modalitat implica acceptar el premi que eventualment pot correspondre, llevat que es manifesti expressament el contrari.

9. Pagament i justificació

9.1. És suficient com a justificació per al pagament dels premis acreditar els requisits establerts en la convocatòria.

9.2. D’acord amb el punt 2.1 d’aquesta convocatòria, els premis es pagaran íntegrament als beneficiaris, mitjançant una transferència bancària, una vegada resolta i notificada la concessió i completada correctament la documentació exigida en l’apartat 5 de les bases generals, amb l’excepció dels premis dels certàmens de Música Jove Contemporània, de Creació Teatral Jove, d’Arquitectura i de Curtmetratges.

9.3. Els premis dels certàmens de Música Jove Contemporània, Curtmetratges, Creació Teatral Jove i Arquitectura Jove (punt 1, apartats b, c, d i i, d’aquest annex) es pagaran una vegada resolta i notificada la concessió i presentada correctament la documentació exigida en l’apartat 5 d’aquestes bases generals. A més, per tramitar els pagaments corresponents és necessari un certificat que acrediti haver fet les actuacions esmentades. En aquest sentit, per tramitar els pagaments corresponents, l’Àrea d’Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut ha d’emetre els certificats que acreditin la realització efectiva de les actuacions esmentades.

10. Altres determinacions

10.1. Els premis establerts en aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l’efecte del que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

10.2. El fet de presentar-se a qualsevol certamen suposa implícitament que els autors autoritzen l’Institut Balear de la Joventut a reproduir i publicar la imatge o el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

10.3. El president de l’Institut Balear de la Joventut pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament dels certàmens perquè funcionin correctament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. Es reserva la possibilitat de declarar deserts els certàmens o les modalitats que no assoleixin una participació suficient, a proposta del director de l’Institut Balear de la Joventut. En el cas que hi hagi poca participació, i abans de declarar-lo desert, el president de l’Institut Balear de la Joventut, a proposta del director, pot obrir un nou termini d’inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el BOIB. Així mateix, pot anul·lar o incorporar fases de selecció prèvies quan el nombre de participants així ho aconselli.

10.4. Quan qualsevol esdeveniment programat o convocat per l’Art Jove es celebri fora de l’Illa de residència o naixement del participant semifinalista, finalista o guanyador, aquest té cobert el desplaçament (fins a un màxim de 150 € anada i tornada) i l’allotjament. A més, si la final es fa a la seva illa de residència o naixement però el participant està residint a un altre lloc, també li queda cobert el desplaçament fins a 150 euros anada i tornada. Aquestes despeses estan previstes per garantir l’assistència dels semifinalistes o dels finalistes a les semifinals o a les finals que tinguin lloc fora de la seva illa de residència, així com l’assistència dels finalistes o dels guanyadors a qualsevol acte públic en què es comuniqui la decisió dels jurats o derivada del pagament del seu premi.

10.5. La participació en qualsevol dels certàmens o modalitats que s’estableixen en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les bases (generals i específiques), de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

10.6. Durant els anys 2016 i 2017, l’Institut Balear de la Joventut pot editar catàlegs, vídeos, DVD i publicacions en què es recullin les obres i les interpretacions guanyadores i finalistes de les diferents modalitats objecte d’aquesta convocatòria.

10.7. L’Institut Balear de la Joventut no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs obres o interpretacions que facin apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es dóna aquest supòsit, el president de l’Institut Balear de la Joventut, a proposta del jurat corresponent per unanimitat, resoldrà excloure-les del certamen.

10.8. El calendari de les activitats derivades d’aquesta convocatòria pot ser modificat per manca de disponibilitat d’espai o de professionals o per altres raons degudament justificades.

11. Propietat de les obres

11.1. Els participants que no hagin estat finalistes a cap certamen han de retirar les obres, els dossiers, les maquetes, els prototips i, en general, qualsevol documentació que hagin aportat en el termini de vint-i-cinc dies naturals comptadors des del moment en què és faci públic el nom dels finalistes o dels guanyadors; en qualsevol cas, abans de les 14.00 hores del 29 de desembre de 2016. A partir d’aquest moment, el material lliurat quedarà a disposició de l’Institut Balear de la Joventut, el qual, fins i tot, podrà destruir-lo, i el participant perdrà el dret a reclamar-lo.

11.2. En el cas dels finalistes i dels guanyadors de qualsevol certamen, segons el punt 10.6 d’aquest annex, el termini establert és de l’1 al 29 de desembre de 2017.

12. Tractament de dades de caràcter personal

12.1. Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer de l’Institut Balear de la Joventut i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de participació en aquests certàmens, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

12.2. Igualment, les dades personals dels participants només es comunicaran a tercers quan sigui necessari per imperatiu legal o amb el seu consentiment previ. En aquest sentit, en cas d’haver de gestionar desplaçaments o allotjaments, les dades necessàries per a aquesta finalitat seran comunicades a les agències de viatges minoristes encarregades de les tramitacions dels bitllets i de les reserves, així com a les empreses els serveis de les quals s’inclouen en aquests viatges i reserves, com ara empreses de transport o hotels. D’altra banda, tret que la persona afectada indiqui la seva voluntat contrària, les seves dades podran ser comunicades als organismes o a les entitats patrocinadores del certamen. Finalment, es divulgaran els noms dels guanyadors i dels finalistes i se’n facilitaran les dades de contacte a les xarxes socials i als mitjans de comunicació i a la premsa de l’àmbit de les Illes Balears.

12.3. Qualsevol persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit i una còpia del seu DNI a l’Institut Balear de la Joventut (carrer de l’Uruguai, s/n, Palma Arena. 07010 Palma).

12.4. En el cas d’incloure-hi dades de tercers, la persona participant que emplena la butlleta de sol·licitud es compromet a demanar el consentiment dels interessats respecte als aspectes esmentats i a informar-los-en amb caràcter previ.

13. Revocació

13.1. D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció.

13.2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

14. Reintegrament dels ajuts concedits

14.1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l’interès de demora des del moment del pagament del premi fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament en els casos que preveu l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005.

14.2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

14.3. Si encara no s’ha abonat l’import del premi, l’incompliment de les obligacions suposa perdre el dret de cobrar-lo, amb l’audiència prèvia de la persona interessada.

14.4. El guanyador perdrà el dret de reclamar el pagament del premi si no lliura tota la documentació requerida o si, per qualsevol altra circumstància que se li pugui imputar, no és possible tramitar aquest pagament dins el termini notificat per l’Institut Balear de la Joventut.

15. Règim d’infraccions i sancions

Si s’incompleixen els requisits que estableix aquesta Resolució, s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu 2/2005.

16. Inspecció

Segons el que disposen aquestes bases, els ajuts objecte d’aquesta convocatòria s’han de sotmetre a la inspecció corresponent, d’acord amb la normativa legal vigent aplicable.

ANNEX 2
Bases específiques del Programa Cultural Art Jove 2016

CERTAMEN D’ARTS VISUALS

1. Convocatòria 

Es convoca el Certamen d’Arts Visuals per a joves creadors de qualsevol disciplina artística a la qual es pugui aplicar la denominació d’arts plàstiques (fotografia, escultura, pintura i instal·lació).

2. Participants

Hi poden participar joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2016. No s’admet la inscripció de grups.

3. Premis

La dotació total del premi és de 6.000 € que es repartirà de la manera següent:

  • 5.000 € que es repartiran a parts iguals entre els finalistes del certamen (fins a un màxim de 5) en concepte de producció i muntatge de l’obra.
  • El guanyador del certamen rebrà un premi en metàl·lic de 1.000,00 €.

Ambdós premis es poden declarar deserts i no es poden dividir.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

A més de la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals d’aquesta convocatòria (annex 1), cada participant ha de presentar un dossier amb fotografies de la seva obra general. El dossier s’ha de lliurar en suport digital mitjançant un enllaç (Dropbox, Drive, Mega, WeTransfer o qualsevol servei de les mateixes característiques), en format JPG, GIF, PDF o TIFF, amb un pes màxim de 250 Mb. El dossier ha de ser anònim.

El termini per formalitzar la inscripció i presentar tota la documentació és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els membres de l’Associació de Galeristes de Palma, els membres de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears, els comissaris d’art de centres o de fundacions culturals de prestigi reconegut, els crítics d’art de mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a la península i artistes de reconegut prestigi. Així mateix, es convidarà a participar com a membre del jurat el guanyador de la darrera edició del Certamen d’Arts Visuals del Programa Cultural Art Jove.

6. Selecció i desenvolupament del certamen

El jurat, atesos els dossiers presentats, ha de seleccionar –a partir dels criteris de qualitat i creativitat– un màxim de 5 artistes, que són els que passaran a la final.

Els cinc finalistes hauran de presentar un projecte d’intervenció artística en algun punt del barri de El Terreno de Palma. Les propostes han de ser ideades expressament per aquell barri. Les 5 instal·lacions en aquest context urbà concret han de ser el resultat d’un diàleg artístic i social entre diferents col·lectius, com els veïnats del barri, els arquitectes que intervindran a la plaça, etc. i els artistes.

Un comissari independent, nomenat per l’àrea del Programa Cultural Art Jove i consensuat amb els membres del jurat, actuarà com a consultor, analitzarà els projectes presentats, en valorarà la viabilitat, i assessorarà als finalistes durant tot els procés de producció i muntatge.

L’artista finalista, un cop s’hagi confirmat la viabilitat de la seva proposta, podrà facturar la meitat de la part que li correspon de la dotació total reservada a l’efecte, i començar la producció i muntatge de la seva proposta, cosa per la qual rebrà la part restant, quan aquesta estigui acabada.

La final del certamen es celebrarà el mateix dia que la del certamen d’arquitectura. El jurat donarà a conèixer la seva decisió aquell mateix dia.

En el cas que algun artista no tingui preparada la seva instal·lació en la data prevista i no argumenti cap motiu de força major, perdrà el dret a cobrar la seva part destinada a producció i muntatge de l’obra i haurà de tornar tot l’import rebut abans de la producció.

CERTAMEN DE MÚSICA JOVE CONTEMPORÀNIA 

1. Convocatòria

S’estableix la convocatòria d’aquest certamen per a músics o grups musicals que es puguin incloure dins la categoria de música contemporània.

2. Participants

Poden concursar en aquest certamen joves músics en solitari o grups de joves, tots nascuts o residents a les Illes Balears. En qualsevol cas, tots les persones participants han de tenir entre 16 i 35 anys el dia 31 de desembre de 2016.

3. Premis

S’estableix una dotació total de 4.000,00 €, que es repartirà de la manera següent:

– El guanyador del certamen rebrà un premi en metàl·lic de 1.500,00 €. A més, actuarà a les festes de Sant Sebastià de gener de 2017, per la qual cosa cobrarà 500 € més.

– Els 2.000,00 € restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels 2  finalistes, que rebran una menció especial, durant els anys 2016 i 2017. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € i que la dotació total màxima per cada grup, amb independència del nombre de membres d’aquest, serà de 500€. Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup o intèrpret finalista o guanyador fins a exhaurir els 2.000 €.

Ambdós premis es poden declarar deserts i no es poden dividir.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

A més de la documentació requerida en el punt 5.4 de les bases generals (annex 1),   cada participant o grup de participants ha de presentar un enllaç en què es puguin escoltar un mínim de dos temes o de deu minuts de música, ja sigui a través d’un servei de reproducció en temps real (Bandcamp, Soundcloud, Spotify, etc.) o bé en què les cançons es puguin descarregar en format .mp3 (Dropbox, WeTransfer, Drive, etc.).

El termini per formalitzar la inscripció i presentar tota la documentació és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els col·lectius següents: músics de prestigi reconegut de les Illes Balears, crítics de música de diferents mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a la resta de l’Estat espanyol, directors o productors de segells discogràfics. Hi actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

6. Condicions tècniques

Els temes presentats han de ser, obligatòriament, originals i interpretats pel músic o pel grup de músics que s’hagi inscrit. En cap cas no s’admeten versions d’altres autors.

7. Selecció i desenvolupament del certamen

L’Institut Balear de la Joventut preveu organitzar, un cop finalitzat el període d’inscripció, una fase de selecció prèvia i una fase final, en els llocs i les dates que comunicarà als participants.

Fase de preselecció. Els membres del jurat han de puntuar de l’1 al 10 cada maqueta presentada i han de triar, fins a un màxim de deu, els grups o els intèrprets que obtinguin més puntuació.

Fase semifinal. Tots els seleccionats han d’actuar en directe durant un màxim de 15 minuts amb un repertori que ha d’incloure, com a mínim, un dels temes que van presentar a la maqueta. A partir d’aquesta audició, el jurat ha de triar els grups finalistes, fins a un màxim de 3, a partir dels criteris de creativitat i qualitat artística, com la dimensió compositiva (lletres, arranjaments i innovació musical) i la dimensió interpretativa (instrumentació, veus, coordinació, posada en escena, transmissió i personalitat).

Fase final. La fase final tindrà lloc el 2 de juliol de 2016 a un vaixell de la companyia Baleària en la ruta Eivissa-Palma. Els finalistes han d’actuar en directe durant un mínim de 20 minuts i un màxim de 30 amb el repertori que considerin més adient.  El mateix vespre nit el jurà donarà a conèixer el nom del grup guanyador.

8. Concerts

1. Es preveu que es duguin a terme els concerts de les fases semifinal i final del certamen, la corresponent al pagament del premi i les que programi el Programa Cultural Art Jove per als grups finalistes i per al guanyador.

2. Pel que fa a l’actuació derivada del pagament del premi, correspon a l’Ib-Jove, conjuntament amb l’Ajuntament de Palma, decidir quin serà l’espai escènic de les festes de Sant Sebastià on tindrà lloc, segons l’estil musical del grup guanyador. En cas d’absència, si aquesta no és justificada per algun motiu de força major, el músic o el grup de músics guanyadors perdran el dret a cobrar-la.

3. Els músics o els grups de músics finalistes i guanyadors cobraran la part que els pertoqui dels 2.000 € quan hagin fet les actuacions programades. En cas d’absència, si aquesta no és justificada per algun motiu de força major, el músic o el grup de músics perdran el dret a cobrar-la.

CERTAMEN DE CURTMETRATGES

1. Convocatòria

Es convoca el Certamen de Curtmetratges, al qual es poden presentar treballs inclosos en les categories de videoart, animació per ordinador, reportatge documental i curtmetratge de ficció.

2. Participants

Els participants es poden presentar a aquest certamen de manera conjunta, formant equip el guionista i el director del curtmetratge, o bé individualment. En qualsevol cas, tots els participants han de tenir entre 16 i 35 anys el dia 31 de desembre de 2016 i han de ser nascuts o residents a les Illes Balears.

3. Premis

S’estableix un primer premi i fins a quatre mencions especials.

La dotació total és de 4.000 €, que es repartirà de la manera següent:

– El guanyador del primer premi rebrà 2.000,00 € en metàl·lic.

– Els altres 2.000,00 € es distribuiran de la manera següent: 180 € + IVA es destinaran a la realització de 50 enviaments a festivals, a través del servei Movibeta, i els 1.782,00 € restants es destinaran a pagar cessions d’equips tècnics als directors dels 4 curts millor classificats després del guanyador, que rebran una menció especial. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre els 4 directors finalistes i haurà de gastar-se durant l’any 2017, obligatòriament. A més, els 4 directors finalistes podran optar a un curs monogràfic impartit pel CEF.

Ambdós premis es poden declarar deserts i no es poden dividir.

4.Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, cada participant ha de presentar el seu treball a través d’un enllaç (Vimeo, Youtube, etc.) que permeti la reproducció en temps real d’aquest.

El termini per presentar el curtmetratge és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els membres de l’Associació de Cineastes de les Illes Balears i productors i directors i crítics de cinema de prestigi reconegut a les Illes Balears. Així mateix, es convidarà a formar part del jurat el guanyador del Certamen de Curtmetratges de l’edició de 2012.

6. Condicions tècniques

Els curtmetratges han de ser posteriors al 31 de desembre del 2012 i la seva durada no pot ser superior a 20 minuts ni inferior a 3 (amb els títols de crèdit inclosos).

En el cas de que el curtmetratge sigui seleccionat per passar a la final, el participant haurà de lliurar a l’àrea de l’Art Jove, en les dates que aquesta indiqui oportunament, el treball en un format llegible per qualsevol reproductor convencional, amb un pes màxim de 10 Mb i amb la màxima resolució possible. El curt haurà d’estar acabat i preparat per ser exhibit, en cas contrari, l’organització pot excloure’l del certamen.

Cada participant només pot presentar una obra; per tant, no es pot presentar alhora individualment i en grup ni formar part de dos grups alhora.

No es pot presentar cap treball que s’hagi presentat en edicions anteriors del Programa Cultural Art Jove.

7. Selecció i desenvolupament del certamen

El jurat, o una representació d’aquest, ha de visionar a porta tancada tots els treballs presentats i ha de triar els curtmetratges (fins a un màxim de 10) que han de passar a la fase final. La selecció s’ha de fer a partir de criteris de creativitat i qualitat artística.

El dia de la final, que es durà a terme en el marc de la mostra FilmAcib durant el mes d’octubre de 2016, el jurat donarà a conèixer el nom del guanyador i de les 4 mencions especials.

8. Altres determinacions

Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets a tercers per l’ús de les peces musicals utilitzades a les obres presentades, ni cap reclamació per drets d’imatge de les persones que hi apareixen, i eximeixen l’IB-Jove de qualsevol tipus de responsabilitat.

CERTAMEN DE CREACIÓ TEATRAL JOVE  

1. Convocatòria

L’Institut Balear de la Joventut convoca aquest certamen adreçat a joves actors i actrius de les Illes Balears. S’admet qualsevol gènere i tècnica teatral (inclosos el mim, el teatre d’objectes i el teatre gestual).

2. Participants

Poden concursar en aquest certamen joves en solitari o en equip. En qualsevol cas, tots els participants han de tenir entre 16 i 35 anys el dia 31 de desembre de 2016 i ser nascuts o residents a les Illes Balears.

3. Premis

S’estableix una dotació total de 4.000 €, que es repartirà de la manera següent:

– L’intèrpret o el grup guanyador del certamen rebrà un premi en metàl·lic de 1.500,00 €. A més, actuarà al festival FIRA B!, organitzada per l’Institut d’Estudis Baleàrics, durant el mes de maig de 2017, per la qual cosa cobrarà 500 € més.

– Els 2.000,00 € restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels 2 finalistes, que rebran una menció especial, durant els anys 2016 i 2017. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats. Cada intèrpret rebrà 125€ per actuació però la dotació màxima per cada grup, amb independència del nombre de membres d’aquest, serà de 500€. Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup o intèrpret finalista fins a exhaurir els 2.000 €.

Ambdós premis es poden declarar deserts i no es poden dividir.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

A més de la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1), el participant ha d’enviar un correu a l’adreça artjove2016@gmail.com en què trametrà una descripció de l’espectacle que presenta a concurs, tot indicant el gènere, la durada, el títol del text i l’autor si s’escau.

El termini per formalitzar la inscripció i presentar tota la documentació és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els col·lectius següents: un representant de l’Associació d’Actors i Actrius Professionals de les Illes Balears (AAPIB), un representant de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB), programadors teatrals, directors i productors de teatre, crítics de teatre de diferents mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears. Hi actuarà com a president del jurat el director de l’IEB o la persona en qui delegui i com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

6. Condicions tècniques

Els textos o dramatúrgies representats han de ser inèdits o, en qualsevol cas, versions dramatitzades de textos ja escrits o representats. Es valoraran positivament els textos o dramatúrgies que siguin originals i/o d’autors de les Illes Balears i que estiguin escrits en català.

La proposta teatral ha de ser inèdita o, en qualsevol cas, no ha d’haver estat representada pels participants a cap altre certamen, mostra o concurs, teatre o festival de les Illes Balears.

La durada de les representacions no pot ser inferior a 20 minuts ni superior a 30.

Cada participant només pot participar a una proposta i ha d’aportar el seu suport o equip tècnic i s’ha de fer càrrec del trasllat de l’escenografia i del vestuari.

7. Selecció i desenvolupament del certamen

L’Institut Balear de la Joventut preveu organitzar, un cop finalitzat el període d’inscripció, una fase semifinal i una fase final.

Fase semifinal. Tots els participants o grups de participants han de representar en un espai teatral obert al públic un fragment de la seva proposta durant un mínim de 10 i màxim de 15 minuts. A partir d’aquesta representació, el jurat ha de triar els  intèrprets o els grups finalistes, fins a un màxim de 3, a partir dels criteris de creativitat i qualitat artística, com l’originalitat i innovació de la proposta, i la dimensió interpretativa (posada en escena, transmissió i personalitat).

Segons el volum d’inscripcions es pot programar una o més semifinals o passar directament a la fase final. L’Àrea de l’Art Jove informarà oportunament als inscrits al certamen de les dates i els espais on tindran lloc les semifinals.

Fase final. La fase final tindrà lloc en un espai teatral obert al públic. Els finalistes hauran de representar íntegrament la seva proposta. El mateix vespre el jurat donarà a conèixer el nom del grup o de l’intèrpret guanyador.

8. Representacions

1. Es preveu que es duguin a terme les representacions de les fases semifinal i final del certamen, la corresponent al pagament del premi i les que programi el Programa Cultural Art Jove per als finalistes i per als guanyadors.

2. Pel que fa a l’actuació derivada del pagament del premi, correspon a l’Ib-Jove, conjuntament amb l’Institut d’Estudis Baleàrics, decidir, dins la programació de la FIRA B!, quin serà l’espai escènic i el dia en què tindrà lloc, segons el gènere de la proposta guanyadora. En cas d’absència, si aquesta no és justificada per algun motiu de força major, l’intèrpret o el grup d’intèrprets guanyadors perdran el dret a cobrar-la.

3. Els actors o els grups d’actors finalistes i guanyadors cobraran la part que els pertoqui dels 2.000 € un cop hagin fet les actuacions programades. En cas d’absència, si aquesta no és justificada per algun motiu de força major, l’intèrpret o grup d’intèrprets perdran el dret a cobrar-la.

CERTAMEN DE FOTOGRAFIA COOPERART

1. Convocatòria

El certamen de fotografia CooperArt, convocat per l’Institut Balear de la Joventut i la Direcció General de Cooperació, vol fomentar i potenciar la creativitat en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament amb la intenció de generar nous materials que promoguin conductes i actituds d’interès envers el món de la cooperació.

2. Tema

El tema de la col·lecció ha d’estar relacionat amb temàtiques properes a la cooperació per al desenvolupament que generin actituds i valors de solidaritat amb la promoció de la defensa dels drets humans, la cultura de la pau, el desenvolupament humà sostenible, així com el foment de l’equitat entre homes i dones, l’educació en igualtat, la sostenibilitat mediambiental i la participació democràtica. No s’admetran fotografies que presentin imatges de desgràcia humana, sinó que, al contrari, s’espera rebre imatges que promoguin l’esperança en el canvi i en les noves oportunitats. Se’n valorarà l’aspecte artístic i el conceptual.

3. Participants

Hi poden participar joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2016. No s’admet la inscripció de grups.

4. Premis

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

– 1.000,00 € a la millor col·lecció.

– 500,00 € a la millor fotografia.

Els premis a la millor col·lecció i a la millor fotografia són acumulables. No obstant això, el jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts o que siguin compartits, o proposar-ne una distribució alternativa.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, cada participant ha de presentar un treball en forma de col·lecció, formalitzat en suport digital mitjançant un enllaç (Dropbox, Drive, Mega, WeTransfer o qualsevol servei de les mateixes característiques), en format JPG, GIF, PDF o TIFF, amb un pes màxim de 250 Mb. El termini per presentar la col·lecció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 20 de juny de 2016.

6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. Ha de presidir el jurat el director general de Cooperació o la persona que delegui. El director de l’Institut Balear de la Joventut o la persona que delegui hi ha d’actuar de vocal. La resta de vocals s’han de triar conjuntament entre l’Institut Balear de la Joventut i la Direcció General de Cooperació d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts entre fotògrafs de les Illes Balears, crítics o periodistes de diferents mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a la resta de l’Estat espanyol i directors de galeries, museus o sales d’exposició de reconeguda entitat a les Illes Balears. Hi ha d’actuar de secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

7. Condicions tècniques

La col·lecció ha d’estar formada per un mínim de tres fotografies i un màxim de sis i ha de dur un títol genèric. El treball ha de ser anònim.

Les fotografies, que s’han de presentar amb la màxima resolució possible, poden ser en blanc i negre o en color.

Les fotografies han de ser originals i inèdites.

Cada participant només pot presentar una col·lecció.

8. Selecció i desenvolupament del Certamen

El Certamen preveu l’organització d’una fase de selecció prèvia i una fase final.

Fase de selecció prèvia. El jurat, un cop vistes les col·leccions presentades, n’ha de seleccionar un màxim de deu, que són les que passaran a la fase final, a partir dels criteris de qualitat i creativitat artística.

Fase final. La fase final es durà a terme en el lloc i en les dates que l’Institut Balear de la Joventut doni a conèixer al jurat, que ha de triar l’obra o les obres guanyadores.

Un cop el jurat hagi pres una decisió, s’ha de donar a conèixer en un acte públic presidit pel director general de Cooperació i el president de l’Institut Balear de la Joventut.

9. Altres determinacions

Les fotografies finalistes del certamen seran propietat, en els casos d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i difusió, de la Direcció General de Cooperació i es podran utilitzar amb finalitats de promoció o de divulgació. En qualsevol cas, sempre es farà constar l’autoria de les imatges, el logotip del Govern de les Illes Balears i la informació relativa al Certamen de Fotografia CooperArt del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

CERTAMEN  “CRÒNIQUES DES DEL SUD”

1. Convocatòria

El Certamen de Reportatges Breus “Cròniques des del sud”, convocat per l’Institut Balear de la Joventut i la Direcció General de Cooperació, té com a objectiu despertar consciències crítiques i sensibilitzar la ciutadania balear respecte de la solidaritat mitjançant una narració curta basada en principis solidaris.

2. Tema

El tema del certamen per a l’any 2016 és “Cròniques des del sud”, és a dir aquells testimonis de joves voluntaris en forma d’article o de reportatge periodístic que tractin sobre l’activitat solidària i altruista que desenvolupen els joves arreu del món, narrats des de la perspectiva del voluntari.

3. Participants

Hi poden participar joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2016. No s’admet la inscripció de grups.

4. Premis

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

– 1.000,00 € al millor treball.

– 500,00 € al segon millor treball.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts o siguin compartits, o proposar-ne una distribució alternativa.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, el participant ha d’enviar un arxiu, en format Word, que contingui el relat a l’adreça artjove@2016gmail.com. El termini per presentar el reportatge és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 20 de juny de 2016.

6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. Ha de presidir el jurat el director general de Cooperació o la persona que delegui. El director de l’Institut Balear de la Joventut o la persona que delegui hi ha d’actuar de vocal. La resta de vocals s’han de triar conjuntament entre l’Institut Balear de la Joventut i la Direcció General de Cooperació d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural entre escriptors de prestigi, periodistes, crítics i caps de la secció de cultura de diferents mitjans de comunicació i directors o caps d’editorials. Hi ha d’actuar de secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

7. Condicions tècniques

L’extensió dels treballs no ha de ser menor de 2 ni superar els 5 folis. La lletra emprada ha de ser Times New Roman, de cos 12. Els marges han de ser d’un mínim de 3 cm i  l’interlineat ha de ser doble.

Els treballs han de ser originals i inèdits i han d’estar redactats en llengua catalana.

Cada participant només pot presentar un treball.

8. Selecció i desenvolupament del Certamen

Els membres del jurat, un cop llegits els treballs presentats, s’han de reunir per determinar els guanyadors en les dates i el lloc que l’Institut Balear de la Joventut determini.

Un cop el jurat hagi pres una decisió, s’ha de donar a conèixer en un acte públic presidit pel director general de Cooperació i el president de l’Institut Balear de la Joventut.

9. Altres determinacions

Les obres finalistes del Certamen seran propietat de la Direcció General de Cooperació en els casos d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i difusió de l’obra resultant. En qualsevol cas, sempre es farà constar l’autoria dels relats, el logotip del Govern de les Illes Balears i la informació relativa al Certamen de Periodisme del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

La Direcció General de Cooperació es reserva la possibilitat de publicar els articles finalistes i els guanyadors en algun mitjà de comunicació.

CERTAMEN “DONES I HOMES ESCRIUEN EN LILA” 

1. Convocatòria

El certamen “Dones i homes escriuen en lila”, convocat per l’Institut Balear de la Joventut i l’Institut Balear de la Dona, té com a objectiu despertar consciències crítiques i sensibilitzar la ciutadania balear respecte de les temàtiques properes a la dona.

2. Tema

El tema del certamen per a l’any 2016 és lliure; l’única premissa és que els i les joves escriptors reflexionin sobre situacions en què les dones tinguin un paper més digne, actiu i igualitari, o els homes assumeixin uns models menys agressius.

3. Participants

Hi poden participar joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2016. No s’admet la inscripció de grups.

4. Premis

S’estableix una dotació total de 1.500,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

– 1.000,00 € al millor relat.

– 500,00 € al segon millor relat.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts o siguin compartits, o proposar-ne una distribució alternativa.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, cada participant ha d’enviar un arxiu en format Word que contingui el relat a l’adreça artjove2016@gmail.com. El termini per presentar el relat és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00  h del 20 de juny de 2016.

6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. Ha de presidir el jurat la directora de l’Institut Balear de la Dona o la persona que delegui. Els vocals es triaran conjuntament entre l’Institut Balear de la Joventut i l’ IB-Dona d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural entre escriptors de prestigi, periodistes, crítics i caps de la secció de cultura de diferents mitjans de comunicació i directors o caps d’editorials. Hi ha d’actuar de secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

7. Condicions tècniques

L’extensió dels relats no ha de ser menor de 2 ni superar els 5 folis. La lletra emprada ha de ser Times New Roman, de cos 12. Els marges han de ser d’un mínim de 3 cm. L’interlineat ha de ser doble.

Els relats han de ser originals i inèdits i han d’estar redactats en llengua catalana.

Cada participant només pot presentar un relat.

8. Selecció i desenvolupament del Certamen

Els membres del jurat, un cop llegits els treballs presentats, s’han de reunir per determinar els guanyadors i els quatre finalistes en les dates i el lloc que l’Institut Balear de la Joventut determini.

Un cop el jurat hagi pres una decisió, s’ha de donar a conèixer en un acte públic presidit per la presidenta de l’Institut Balear de la Dona i el president de l’Institut Balear de la Joventut o persones en qui deleguin.

9. Altres determinacions

Les obres finalistes del certamen seran propietat de l’Institut Balear de la Dona en els casos d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i difusió de l’obra resultant. En qualsevol cas, sempre es farà constar l’autoria dels relats, el logotip del Govern de les Illes Balears i la informació relativa al certamen “Dones i homes escriuen en lila” del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

L’Institut Balear de la Dona i/o l’Institut Balear de la Joventut es reserven la possibilitat d’editar o publicar els contes guanyadors en una editorial o mitjà de comunicació de reconegut prestigi de les Illes Balears.

CERTAMEN D’ARQUITECTURA JOVE

1.Convocatòria

El Certamen d’Arquitectura Jove és convocat per l’Institut Balear de la Joventut en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (COAIB).

2. Tema

El tema del concurs és la millora de les connexions a nivell peatonal entre el barri de El Terreno, des de la plaça Gomila i la plaça Mediterrània, amb el passeig marítim (Av. Gabriel Roca). En aquest certamen hi tenen cabuda tot tipus de propostes d’intervenció, encara que siguin de petita envergadura (pavimentació, enllumenat, senyalètica), que tinguin interès arquitectònic i comportin una millora de l’entorn. De vegades hi ha més arquitectura en una intervenció subtil que en una gran intervenció. L’objectiu es que les propostes permetin impulsar la relació entre el passeig marítim, el barri de El Terreno i els seus veïns i usuaris. Així, el jurat considerarà més la qualitat de l’aportació que el seu abast o la seva complexitat.

3. Participants

Aquest Certamen s’adreça a arquitectes, nascuts o residents a les Illes Balears, que tinguin, com a màxim, 40 anys el 31 de desembre de 2016. Els participants es poden presentar a aquest Certamen formant un equip o bé individualment.

4. Premis

S’estableix un primer premi en metàl·lic, dotat amb 3.000,00 €, per a la proposta guanyadora i un segon i un tercer premis honorífics.

El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció i presentar la documentació establerta en el punt 5.4 de les bases generals de la convocatòria (annex 1) és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 15 d’abril de 2016.

A més d’aquesta documentació, cada participant ha d’enviar:

– El projecte en suport digital a l’adreça artjove201@6gmail.com o mitjançant un enllaç (Dropbox, Drive, Mega, WeTransfer o qualsevol servei de les mateixes característiques), en format JPG, GIF, PDF o TIFF, amb un pes màxim de 250 Mb i amb la màxima resolució possible.

– Una fotocòpia del certificat de col·legiació.

El termini per presentar el projecte és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 14.00 h del 20 de juny de 2016.

6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. Ha de presidir el jurat el degà del COAIB o la persona que delegui. Els vocals han de ser el director de l’Institut Balear de la Joventut o la persona que delegui i tres arquitectes de reconegut prestigi de les Illes Balears, proposats pel COAIB. Hi ha d’actuar de secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

7. Condicions tècniques

El projecte s’ha de dissenyar per ser imprès en dos plafons de mida DIN A2 amb tota la informació que el participant consideri necessària per comprendre correctament la proposta (plànols, fotografies, memòria descriptiva, etc.).

Es valorarà que els projectes siguin fruit d’un diàleg artístic, professional i social entre diferents col·lectius, com els veïnats del barri, els arquitectes i els artistes finalistes del certamen d’Arts Visuals que intervenen al mateix territori urbà.

Cada participant o grup de participants només pot presentar un projecte.

8. Selecció i desenvolupament del Certamen

Una vegada finalitzat el període de presentació de les propostes, el jurat es reunirà per determinar quines són les propostes finalistes i guanyadores.

Un cop el jurat hagi pres una decisió, s’ha de donar a conèixer en un acte públic presidit pel degà del COAIB i pel president de l’Institut Balear de la Joventut, el qual ha de coincidir amb la final del certamen d’Arts Visuals.

Totes les obres finalistes que compleixin els requisits de la convocatòria s’exposaran a la seu del COAIB, a Palma, en les dates que oportunament s’indicaran.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/02/1954-1.pdf”]