Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria dels certàmens i premis Art Jove 2017

Convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2017 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

Fets

1. L’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) exerceix funcions relatives a coordinar i impulsar activitats en matèria de joventut i a promocionar accions de dinamització juvenil, com també l’associacionisme i la participació dels joves de les Illes Balears en la vida social i cultural.

2. El Programa Cultural Art Jove, promogut per l’IB-Jove, té com a objectius bàsics fomentar la participació lliure i eficaç dels joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística, la qual cosa es plasma cada any en la convocatòria de diferents certàmens, premis i mostres de vessants artístics múltiples.

3. El Programa Carnet Jove col·labora en aquesta convocatòria, en la línia dels darrers anys, amb l’objecte de promoure iniciatives dins la participació social i el foment de la cultura, així com per aconseguir les transformacions reals que permetin als joves assolir canvis a la seva vida. Tot això suposa donar un valor de participació social i ciutadana al Carnet Jove juntament amb els descomptes i avantatges.

4. Els ajuts per a la convocatòria de premis i certàmens del programa cultural Art Jove, gestionada per l’Institut Balear de la Joventut, apareixen en l’apartat 10 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2017, aprovat per Acord del Consell de Govern de dia 3 de febrer de 2017, de conformitat amb allò previst a l’article 6 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

5. En data 22 de febrer 2017, amb l’informe justificatiu previ del director de l’Institut Balear de la Joventut —en endavant, IB-Jove—, el president d’aquest organisme ha ordenat l’inici del procediment per a convocar els certàmens i premis del programa cultural Art Jove 2017.

Fonaments de dret

1. El Decret 8/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A més, el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, assigna les competències en matèria de joventut a la Direcció General d’Esports i Joventut, adscrita a la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura. Per tant, són competència d’aquesta direcció general la promoció de les activitats juvenils, el turisme juvenil, les activitats i formació de temps lliure, la participació i les associacions juvenils, la promoció dels joves artistes, les instal·lacions juvenils, la informació juvenil, la coordinació de polítiques de joventut, l’anàlisi i l’estudi de la realitat dels joves i els programes de mobilitat juvenil.

2. L’article 6 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 51, de 6 d’abril), modificat pel Decret 77/2008, de 4 de juliol (BOIB núm. 96, de 10 de juliol), i pel Decret 123/2010, de 17 de desembre (BOIB núm. 190, de 30 de desembre), estableix que el president o la presidenta és l’òrgan superior d’administració i govern de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove) i que el càrrec recau en el director o la directora general competent en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.

3. Mitjançant el Decret 54/2015, de 3 de juliol, pel qual es nomenen alts càrrecs i directors generals de la Presidència i de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 88, de 3 de juliol), es va nomenar el senyor Carles Gonyalons Sureda director general d’Esports i Joventut; per tant, és també el president de l’Institut Balear de la Joventut.

4. Des de la posada en funcionament de l’IB-Jove, la promoció i la divulgació de l’obra d’artistes joves és una de les competències atribuïdes expressament a aquest institut, com estableix l’article 2.2 del Decret 32/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut Balear de la Joventut. En concret, l’apartat d d’aquest article li encomana la realització d’activitats de promoció cultural de la joventut i de promoció i divulgació de l’obra de joves artistes i creadors de les Illes Balears.

5. El text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l’establiment o la gestió de les quals correspon a l’Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen. Té la consideració de subvenció qualsevol disposició gratuïta de fons públics i, en general, de qualsevol recurs públic avaluable econòmicament que dugui a terme l’Administració a favor d’una persona física o jurídica, pública o privada, i que es destini a la realització d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social, o a la consecució d’una finalitat pública.

6. L’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per  l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març).

Per tot això, vist l’informe justificatiu emès pel director de l’IB-Jove, el certificat de suficiència de crèdit emès pel cap de l’Àrea Econòmica i l’informe jurídic favorable, i fent ús de les facultats que m’atribueix la normativa específica, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria dels certàmens del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2017, que s’han de regir per les bases generals i les específiques que es publiquen com a annexos 1 i 2.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l’Institut Balear de la Joventut en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 7 de març de 2017

El president de l’Institut Balear de la Joventut

Carles Gonyalons Sureda

ANNEX 1

Bases generals del Programa Cultural Art Jove 2017

1. Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és convocar els certàmens del Programa Cultural Art Jove 2017, amb la finalitat de fomentar la participació lliure i eficaç dels i de les joves de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura i potenciar la seva creativitat artística.

Els certàmens convocats per a l’any 2017 són els següents:

1. Certamen d’Arts Visuals, dotat amb 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic per a la persona guanyadora del certamen.

2. Certamen de Fotografia, dotat amb 1.500,00 € (mil cinc-cents euros), amb un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros) per a la millor col·lecció i un segon premi en metàl·lic de 500,00 € (cinc-cents euros) per a la millor fotografia.

3. Certamen de Còmic, dotat amb 4.000,00 € (quatre mil euros), repartits de la manera següent:

 • Les persones guanyadores del primer premi rebran 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic.

Els altres 3.000,00 € (tres mil euros) es distribuiran de la manera següent:

 • 500,00 € (cinc-cents euros) en metàl·lic per a les persones guanyadores del segon premi.
 • Els 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) restants es pagaran a una editorial de prestigi reconegut amb distribució a la Península en concepte de disseny, maquetació, producció i impressió d’un còmic monogràfic.

4. Certamen d’il·lustració “Les paraules de Berta”, dotat amb 3.000,00 € (tres mil euros), repartits de la manera següent:

 • 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic per a la persona guanyadora del primer premi
 • 500,00 € (cinc-cents euros) en metàl·lic per a la persona guanyadora del segon premi.
 • Els altres 1.500,00 € (mil cinc-cents) es pagaran a la persona guanyadora del primer premi si accepta l’encàrrec en concepte de disseny i il·lustració del conte “Les paraules de Berta”.

5. Certamen de Música per a Joves Intèrprets en la modalitat de grups de cambra, dotat amb 4.000,00 € (quatre mil euros), distribuïts de la manera següent:

 • El grup guanyador rebrà un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros) i 1.000,00 € (mil euros) més per dues actuacions (cadascuna dotada amb 500,00 €). Una en el marc de la FiraB! del 2018 i l’altra al Festival Inclàssic 2018 d’Inca.
 • Els 2.000,00 € (dos mil euros) restants es destinaran a pagar actuacions del grup guanyador i dels finalistes. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € (cent vint-i-cinc euros) i que la dotació total màxima per a cada companyia, amb independència del nombre de membres d’aquesta, serà de 500 € (cinc-cents euros). Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup finalista fins a exhaurir els 2.000 € (dos mil euros).

6. Certamen de Joves Compositors, dotat amb 1.500,00 € (mil cinc-cents euros) distribuïts de la manera següent:

 • un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros).
 • un segon premi en metàl·lic de 500,00 € (cinc-cents euros).

7. Certamen de Dansa Contemporània, dotat amb 4.000,00 € (quatre mil euros) distribuïts de la manera següent:

 • El grup o la persona guanyadora del primer premi rebrà 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic i 1.000,00 € (mil euros) més per dues actuacions cadascuna dotada amb 500,00 €). Una en el marc de la FiraB! del 2018 i l’altra al Festival Palma amb la Dansa del 2018.
 • Els 2.000,00 € (dos mil euros) restants es destinaran a pagar actuacions del grup o persona guanyadora i dels grups o persones finalistes en un espai cultural o escènic. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € (cent vint-i-cinc euros) i que la dotació total màxima per a cada companyia, amb independència del nombre de membres d’aquesta, serà de 500 € (cinc-cents euros). Es garanteix un mínim d’una actuació per cada grup finalista fins a exhaurir els 2.000 € (dos mil euros).

8. Certamen de Disseny Gràfic, dotat amb 4.000,00 € (quatre mil euros) distribuïts de la manera següent:

 • Les persones guanyadores del primer premi rebran 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic.
 • Les persones guanyadores del segon premi rebran 500,00 € (cinc-cents euros) en metàl·lic.
 • Els 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) restants es donaran en concepte d’encàrrec professional a les persones guanyadores del primer premi per desenvolupar la seva proposta gràfica al llarg del 2018.

9. Certamen de Disseny de Moda, dotat amb 4.000,00 € (quatre mil euros), distribuïts de la manera següent:

 • Un primer premi en metàl·lic de 2.000,00 € (dos mil euros) per a les persones guanyadores del primer premi.
 • Un segon premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros).
 • Els 1.000,00 € restants es repartiran a parts iguals entre els i les finalistes del certamen (fins a un màxim de 10 ) en concepte de despeses de producció de la col·lecció.

Les condicions específiques, el termini de presentació dels treballs i les normes concretes del desenvolupament de cada certamen es determinen en l’annex 2 (bases específiques) d’aquesta Resolució.

2. Import i crèdit pressupostari

Els premis per cada un dels certàmens són els que s’estableixen en l’apartat 1 d’aquestes bases. L’import global màxim dels premis és de 27.000,00 € (vint-i-set mil euros), amb càrrec als pressuposts de l’Institut Balear de la Joventut per a l’any 2017.

3. Participants

3.1. El Programa Cultural Art Jove s’adreça a joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2017, amb l’excepció dels certàmens en què està permesa la inscripció de grups, en els quals l’edat s’amplia fins a 35.

3.2. S’admet la inscripció de grups a tots els certàmens amb l’excepció del certamen de Joves Compositors, d’Il·lustració “Les paraules de Berta”, Arts Visuals i Fotografia. En el cas d’inscripció de grups, se’n considera representant el component del grup que formalitzi la butlleta d’inscripció, i conformen la resta del grup els membres que hi consten. Els concursants no poden participar a cap certamen formant part de dos grups alhora o com a part d’un grup i individualment alhora.

3.3. Si resulten guanyadors joves de 16 o 17 anys, han de cobrar el premi les persones que els representen legalment, en el cas que no estiguin emancipats.

3.4. Els grups o els autors que hagin rebut un primer premi o un premi únic en qualsevol edició del Programa Cultural Art Jove no es poden tornar a presentar a la mateixa modalitat en què hagin quedat guanyadors. En el cas dels grups, s’entén que no es poden tornar a presentar si conserven el mateix nom i/o si tenen els mateixos components que tenien quan varen resultar guanyadors.

4. Obligacions de les persones beneficiàries

4.1. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions que estableixen l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 10 de l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per l’Ordre de la conselleria de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març).

4.2. Abans que es formuli la proposta de resolució de concessió de la subvenció, les persones beneficiàries han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social amb l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La presentació de la sol·licitud implica que la persona sol·licitant autoritza l’òrgan convocant a obtenir directament els certificats que acrediten que està al corrent de les obligacions tributàries estatals i autonòmiques i amb la seguretat social. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització si aporta un document de denegació i els certificats esmentats.

5. Presentació de sol·licituds: requisits, terminis i documentació

5.1. Les persones interessades que compleixin els requisits generals que determina l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per l’Ordre de la conselleria de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març) i els requisits específics d’aquest annex, poden presentar les sol·licituds d’acord amb el que disposa aquest apartat.

5.2. Les bases, el formulari d’inscripció i la resta de documents que s’esmenten en aquesta convocatòria, estan a disposició de les persones interessades a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://caib.es/seucaib), així com al web de l’Institut Balear de la Joventut (http://ibjove.caib.es).

5.3. El termini d’inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5.4. Per participar als certàmens, s’ha d’emplenar el formulari electrònic, tot indicant nom i llinatges de la persona interessada, document d’identitat i lloc de residència i adjuntar la documentació específica per a cada certamen, excepte en aquells casos en què s’especifiqui un termini de lliurament de treballs diferent. En tal cas, el participant podrà fer arribar la documentació específica via correu electrònic a artjove@gmail.com, per correu o presencialment a la seu del Programa Cultural Art Jove (edifici Palma Arena, c. de l’Uruguai, s/n, 07010 de Palma).

5.5. Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o bé la informació o la documentació aportada és incorrecta o incompleta, l’Institut Balear de la Joventut requerirà la persona interessada que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de rebre la notificació, esmeni la falta o presenti els documents preceptius, d’acord amb el que disposa l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Si en aquest termini la persona interessada no fa les esmenes corresponents, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i, prèvia resolució del president de l’Institut Balear de la Joventut, l’expedient s’arxivarà sense cap més tràmit. L’Àrea d’Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament la sol·licitud.

6. Instrucció del procediment

L’òrgan instructor és l’Institut Balear de la Joventut, el qual ha de dur a terme les actuacions a què es refereixen l’article 16 i els següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. En concret, ha de fer d’ofici totes les actuacions que consideri necessàries per al desenvolupament dels certàmens i dels premis.

7. Jurats

7.1. El jurat és l’òrgan col·legiat al qual correspon seleccionar les obres i els participants finalistes i guanyadors, com també emetre l’informe que ha de servir de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta de resolució corresponent.

7.2. El president de l’Institut Balear de la Joventut ha de nomenar els membres de cada jurat mitjançant una resolució.

7.3. El jurat de cada un dels certàmens està format pels components que s’indiquen a continuació, excepte en el cas del Certamen d’Il·lustració “Les paraules de Berta”, la composició del jurat del qual es detalla en les bases específiques corresponents:

 • President (amb vot diriment en cas d’empat): la persona que elegeixi l’Institut Balear de la Joventut seguint el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.
 • Vocals: un mínim de tres persones seleccionades per l’Institut Balear de la Joventut d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent.
 • Secretària (amb veu però sense vot): la coordinadora del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

7.4. Es considera que hi ha quòrum suficient quan en les reunions del jurat hi són presents el president i la secretària o, si s’escau, les persones que els substitueixin i la meitat dels membres, com a mínim. En el cas de vacant, absència o malaltia del president, l’ha de substituir la persona del jurat de més edat, però en aquest cas és necessària la presència d’un vocal més perquè hi hagi quòrum suficient. En el cas de vacant, absència o malaltia de la secretària, l’ha de substituir un tècnic de l’Àrea d’Art Jove.

7.5. El veredicte del jurat és inapel·lable. Les decisions es prendran per majoria simple; no caldrà, doncs, unanimitat a l’hora d’establir el guanyador o els guanyadors de qualsevol certamen.

7.6. En les modalitats en què les bases específiques estableixen una durada de la interpretació, aquesta és aproximada. És el jurat el que ha de determinar si la manca o l’excés en el temps utilitzat pels participants es pot penalitzar o no, sempre dins les circumstàncies generals de la prova.

8. Resolució i notificació

8.1. L’òrgan competent per resoldre la concessió dels premis és el president de l’Institut Balear de la Joventut.

8.2. La concessió dels premis del Programa Cultural Art Jove s’ha de resoldre abans del 31 de desembre de 2017. Aquest termini pot ser modificat en el cas que hi hagi impediments degudament justificats que no permetin complir-lo.

8.3. La resolució del president, que s’ha de notificar individualment a les persones interessades, ha de ser motivada i ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual dels premis concedits.

8.4. Presentar-se a un certamen o a una modalitat implica acceptar el premi que eventualment pot correspondre, llevat que es manifesti expressament el contrari.

9. Pagament i justificació

9.1. És suficient com a justificació per al pagament dels premis acreditar els requisits establerts en la convocatòria.

9.2. D’acord amb el punt 2.1 d’aquesta convocatòria, els premis es pagaran íntegrament als beneficiaris, mitjançant una transferència bancària, una vegada resolta i notificada la concessió i completada correctament la documentació exigida en l’apartat 5 de les bases generals, amb l’excepció dels premis dels certàmens de còmic, il·lustració, música per a joves intèrprets, dansa contemporània i disseny gràfic.

9.3. Els premis dels certàmens de còmic, il·lustració, música per a joves intèrprets, dansa contemporània i disseny gràfic (punt 1, apartats 3, 4, 5, 7 i 8, d’aquest annex) es pagaran una vegada resolta i notificada la concessió i presentada correctament la documentació exigida en l’apartat 5 d’aquestes bases generals. A més, per tramitar els pagaments corresponents és necessari un certificat que acrediti haver fet les actuacions esmentades, o haver presentat els encàrrecs específics de cada certamen. En aquest sentit, per tramitar els pagaments corresponents, l’Àrea d’Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut ha d’emetre els certificats que acreditin la realització efectiva de les actuacions i dels encàrrecs esmentats.

10. Altres determinacions

10.1. Els premis establerts en aquesta convocatòria tenen la consideració de rendes imputables a l’efecte del que estableix la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

10.2. El fet de presentar-se a qualsevol certamen suposa implícitament que els autors autoritzen l’Institut Balear de la Joventut a reproduir i publicar la imatge o el contingut de les obres inscrites mitjançant qualsevol recurs que consideri oportú.

10.3. El president de l’Institut Balear de la Joventut pot introduir les modificacions que consideri convenients en el desenvolupament dels certàmens perquè funcionin correctament i ha de resoldre totes les qüestions que puguin sorgir pel que fa a la interpretació de les bases. Es reserva la possibilitat de declarar deserts els certàmens o les modalitats que no assoleixin una participació suficient, a proposta del director de l’Institut Balear de la Joventut. En el cas que hi hagi poca participació, i abans de declarar-lo desert, el president de l’Institut Balear de la Joventut, a proposta del director, pot obrir un nou termini d’inscripció, sempre amb la publicació prèvia en el BOIB. Així mateix, pot anul·lar o incorporar fases de selecció prèvies quan el nombre de participants així ho aconselli.

10.4. Quan qualsevol esdeveniment programat o convocat per l’Art Jove es celebri fora de l’illa de residència o naixement del participant semifinalista, finalista o guanyador, aquest té cobert el desplaçament (fins a un màxim de 150 € per a l’anada i la tornada) i l’allotjament. A més, si aquest esdeveniment es fa a la seva illa de residència o naixement però el participant resideix a un altre lloc, també li queda cobert el desplaçament, fins a 150 € (cent cinquanta euros) per a l’anada i la tornada. Aquestes despeses estan previstes per garantir l’assistència dels semifinalistes o dels finalistes a les semifinals o a les finals que tenguin lloc fora de la seva illa de residència, així com per a l’assistència dels finalistes o dels guanyadors a qualsevol acte públic en què es comuniqui la decisió dels jurats o derivada del pagament del seu premi.

10.5. La participació en qualsevol dels certàmens o modalitats que s’estableixen en aquesta convocatòria implica l’acceptació estricta de totes les bases (generals i específiques), de manera que se n’exclouran les inscripcions que no compleixin les condicions en la forma establerta.

10.6. Durant els anys 2017 i 2018, l’Institut Balear de la Joventut pot editar catàlegs, vídeos, DVD i publicacions en què es recullin les obres i les interpretacions guanyadores i finalistes de les diferents modalitats objecte d’aquesta convocatòria.

10.7. L’Institut Balear de la Joventut no es fa responsable de les opinions ni dels continguts inclosos en les obres i les actuacions admeses a concurs, ni s’hi identifica necessàriament. En qualsevol cas, no s’admetran a concurs obres o interpretacions que facin apologia explícita i clarament intencionada de la vulneració dels drets humans. Si es dóna aquest supòsit, el president de l’Institut Balear de la Joventut, a proposta del jurat corresponent per unanimitat, resoldrà excloure-les del certamen.

10.8. El calendari de les activitats derivades d’aquesta convocatòria pot ser modificat per manca de disponibilitat d’espai o de professionals o per altres raons degudament justificades.

11. Propietat de les obres

11.1. Els participants que no hagin estat finalistes a cap certamen han de retirar les obres, els dossiers, les maquetes, els prototips i, en general, qualsevol documentació que hagin aportat en el termini de vint-i-cinc dies naturals comptadors des del moment en què és faci públic el nom dels finalistes o dels guanyadors; en qualsevol cas, abans de les 14.00 hores del 29 de desembre de 2017. A partir d’aquest moment, el material lliurat quedarà a disposició de l’Institut Balear de la Joventut, el qual, fins i tot, podrà destruir-lo, i el participant perdrà el dret a reclamar-lo.

11.2. En el cas dels finalistes i dels guanyadors de qualsevol certamen, segons el punt 10.6 d’aquest annex, el termini establert és de l’1 al 28 de desembre de 2018.

12. Tractament de dades de caràcter personal

12.1. Les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer de l’Institut Balear de la Joventut i seran tractades per atendre la seva sol·licitud de participació en aquests certàmens, d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

12.2. Igualment, les dades personals dels participants només es comunicaran a tercers quan sigui necessari per imperatiu legal o amb el seu consentiment previ. En aquest sentit, en cas d’haver de gestionar desplaçaments o allotjaments, les dades necessàries per a aquesta finalitat seran comunicades a les agències de viatges minoristes encarregades de les tramitacions dels bitllets i de les reserves, així com a les empreses els serveis de les quals s’inclouen en aquests viatges i reserves, com ara empreses de transport o hotels. D’altra banda, tret que la persona afectada indiqui la seva voluntat contrària, les seves dades podran ser comunicades als organismes o a les entitats patrocinadores del certamen.

12.3. Qualsevol persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un escrit i una còpia del seu DNI a l’Institut Balear de la Joventut (carrer de l’Uruguai, s/n Palma Arena 07010, Palma).

12.4. En el cas d’incloure-hi dades de tercers, la persona participant que emplena la butlleta de sol·licitud es compromet a demanar el consentiment dels interessats respecte als aspectes esmentats i a informar-los-en amb caràcter previ.

13. Revocació

13.1. D’acord amb el que disposa l’article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció.

13.2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l’acte de concessió i s’han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

14. Reintegrament dels ajuts concedits

14.1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l’interès de demora des del moment del pagament del premi fins a la data de la resolució per la qual s’acordi el reintegrament en els casos que preveu l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d’ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

14.3. Si encara no s’ha abonat l’import del premi, l’incompliment de les obligacions suposa perdre el dret de cobrar-lo, amb l’audiència prèvia de la persona interessada.

14.4. El guanyador perdrà el dret de reclamar el pagament del premi si no lliura tota la documentació requerida o si, per qualsevol altra circumstància que se li pugui imputar, no és possible tramitar aquest pagament dins el termini notificat per l’Institut Balear de la Joventut.

15. Règim d’infraccions i sancions

Si s’incompleixen els requisits que estableix aquesta Resolució, s’aplicarà el règim d’infraccions i sancions que regula el títol V del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

16. Normativa d’aplicació

Aquesta La convocatòria es regeix pel que disposen aquesta Resolució, l’Ordre de la consellera de Benestar Social de 26 de març de 2003 per la qual s’estableixen les bases reguladores dels certàmens i premis en matèria de benestar social (BOIB núm. 44, de 3 d’abril), modificada per  l’Ordre de la consellera de Presidència i Esports de 8 de març de 2005 (BOIB núm. 48, de 26 de març) i el Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i la resta de normativa d’aplicació

ANNEX 2

Bases específiques del Programa Cultural Art Jove 2017

CERTAMEN D’ARTS VISUALS

1. Convocatòria

L’Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de la regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma i els festivals Inund’ART de Girona i Shandynamiques de Cerbère, convoca el Certamen d’Arts Visuals per a Joves Creadors de qualsevol disciplina artística a la qual es pugui aplicar la denominació d’arts plàstiques (fotografia, escultura, pintura i instal·lació).

2. Participants

Hi poden participar joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2017. No s’admet la inscripció de grups.

3. Premis

3.1. La dotació total del premi és de 1.000,00 € (mil euros) pel guanyador del certamen.

3.2. A més, la persona guanyadora estarà convidada a participar com a artista convidada als festivals Inund’Art de Girona i Shandynamiques de Cebère durant el mes de juny del 2018.

3.3. Els 4 finalistes que no hagin guanyat el primer premi rebran una menció especial.

3.4. El premi es pot declarar desert i no es pot dividir.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

4.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant ha d’adjuntar un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un PDF que contingui un dossier, amb fotografies de la seva obra general, que haurà de ser anònim. L’enllaç ha de romandre actiu com a mínim un mes.

4.2. El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar el dossier és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els membres de l’Associació de Galeristes de Palma, els membres de l’Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears, els comissaris d’art de centres o de fundacions culturals de prestigi reconegut, els crítics d’art de mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a la Península i artistes de prestigi reconegut. Així mateix, es convidarà a participar com a membre del jurat el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Palma, o persona en qui delegui, la guanyadora de la darrera edició del Certamen d’Arts Visuals del Programa Cultural Art Jove, el director del Festival Shandynamiques de Cerbère i la directora del Festival Inund’Art de Girona.

6. Selecció i desenvolupament del certamen

6.1. El jurat, atesos els dossiers presentats, ha de seleccionar —a partir dels criteris de qualitat i creativitat— un màxim de cinc artistes, que són els que passaran a la final.

6.2. Els cinc finalistes hauran de presentar un projecte d’intervenció artística en algun punt del barri Pere Garau de Palma. Les propostes han de ser ideades expressament per aquell barri. Les cinc instal·lacions en aquest context urbà concret han de ser el resultat d’un diàleg artístic i social entre diferents col·lectius del barri i els artistes. A més, tendrem els projectes de dos artistes convidats, designats pel Festival Inund’Art de Girona i Shandynamiques de Cerbère. Aquestes dues propostes no entraran a concurs.

6.3. Un comissari independent, nomenat per l’àrea del Programa Cultural Art Jove i consensuat amb els membres del jurat, actuarà com a consultor, analitzarà els projectes presentats, en valorarà la viabilitat, i assessorarà els finalistes durant tot el procés de producció i muntatge. Així mateix, serà el responsable d’acollir els dos artistes convidats de Cerbère i Girona i de donar resposta a les seves necessitats tècniques.

6.4. El comissari del certamen, un cop hagi rebut les propostes dels artistes finalistes de l’Art Jove, es reunirà amb un representant de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma per analitzar la seva viabilitat i qualitat. L’ajuntament de Palma contractarà als 5 artistes finalistes perquè desenvolupin el seu projecte al barri de Pere Garau, per un import màxim de 1.000,00 € per artista. Els honoraris i les despeses de producció dels dos artistes convidats seran assumides pels seus respectius festivals d’origen, fins a un màxim de 1.000,00 € per projecte.

6.5. La final del certamen es durà a terme durant el mes d’octubre de 2017. El jurat donarà a conèixer la seva decisió aquell mateix dia.

6.6. En el cas que algun artista no tingui preparada la seva instal·lació en la data prevista i no argumenti cap motiu de força major, haurà de tornar tot l’import rebut.

7. Altres determinacions

L’Institut Balear de la Joventut assumirà les despeses de desplaçament de l’artista guanyador d’aquest certamen a Girona i a Cerbère. Les entitats acollidores assumiran les seves despeses en concepte de manutenció i allotjament mentre duri la seva estada als dos festivals respectius. L’artista disposarà a cada festival d’un mínim d’una setmana i d’un màxim de tres per dissenyar i produir la seva proposta. L’institut Balear de la Joventut assumirà les despeses de producció de l’obra per a cada festival fins a un màxim de 2.000 € (dos mil euros), és a dir, mil euros per a cada festival.

CERTAMEN DE FOTOGRAFIA

1. Convocatòria

L’Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de la Direcció General de Participació i Transparència, competent en matèria de suport i foment del voluntariat, convoca aquest certamen adreçat a joves fotògrafs.

2. Participants

Hi poden participar joves artistes nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2017. No s’admet la inscripció de grups.

3. Premis

3.1. La dotació total del premi és de 1.500,00 € (mil cinc-cents euros), que es distribuiran de la manera següent:

 • Un primer premi de 1.000,00 € (mil euros) a la millor col·lecció.
 • Un segon premi de 500,00 € (cinc-cents euros) a la millor fotografia.

3.2. Els premis a la millor col·lecció i a la millor fotografia són acumulables. No obstant això, el jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts o que el segon sigui compartit, o proposar-ne una distribució alternativa.

3.3. A més, el guanyador del premi a la millor col·lecció rebrà l’encàrrec professional per part de la Direcció General de Participació i Transparència de produir una exposició al voltant del tema del voluntariat a les Illes. Per dur a terme aquest encàrrec rebrà uns honoraris d’un màxim de 2.000,00 € (dos mil euros).

4. Condicions tècniques

4.1. El tema del certamen és lliure. La col·lecció ha d’estar formada per un mínim de tres fotografies i un màxim de sis i ha de dur un títol genèric. El treball ha de ser anònim.

4.2. Les fotografies, que s’han de presentar amb la màxima resolució possible, poden ser en blanc i negre o en color. Les fotografies han de ser originals i inèdites.

4.3. Cada participant només pot presentar una col·lecció.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

5.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant ha d’adjuntar un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un arxiu comprimit amb la col·lecció d’un mínim de 3 fotografies i un màxim de 6. L’arxiu ha de ser anònim i ha de dur per nom el títol de la col·lecció.

5.2. El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar la col·lecció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els col·lectius següents: fotògrafs de reconegut prestigi local o nacional, un representant de l’Associació de Fotògrafs Professionals de les Illes Balears, galeristes i programadors de festivals de fotografia de les Illes Balears. Així mateix, hi serà convidat a participar el guanyador de la darrera edició del certamen de fotografia CooperArt del Programa Cultural Art Jove.

7. Selecció i desenvolupament del Certamen

7.1. El Certamen preveu l’organització d’una fase de selecció prèvia i una fase final.

7.2. Fase de selecció prèvia. El jurat, un cop vistes les col·leccions presentades, n’ha de seleccionar un màxim de deu, que són les que passaran a la fase final, a partir dels criteris de qualitat i creativitat artística.

7.3. Fase final. La fase final es durà a terme a Maó el dissabte 27 de maig. S’exposaran les col·leccions finalistes en diferents indrets estratègics o emblemàtics del centre de la ciutat, que es convertirà en una galeria urbana i oberta al públic.

7.4. El jurat, un cop hagi finalitzat el recorregut fotogràfic, es reunirà per triar les col·leccions i fotografies guanyadores. Aquell mateix vespre, a la terrassa del Claustre del Carme de Maó, en el marc d’un concert dedicat als grups finalistes del certamen de Música Jove Contemporània de l’Art Jove 2016, el jurat donarà a conèixer la seva decisió.

8. Altres determinacions

8.1. La Direcció General de Participació i Transparència encarregarà a la persona guanyadora del primer premi que produeixi el material fotogràfic per a una exposició que reflexioni sobre temes relacionats amb el voluntariat a les Illes, amb la finalitat de sensibilitzar la societat sobre aquestes qüestions i fomentar el voluntariat a les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, la Direcció General de Participació i Transparència organitzarà una sèrie de trobades entre la persona guanyadora i la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears (PLAVIB), perquè aquesta obtingui informació sobre la realitat del voluntariat a les Illes Balears i de les distintes entitats que en formen part.

8.2. El guanyador haurà de lliurar el seu material amb l’antelació suficient perquè es pugui muntar una exposició que s’inaugurarà al voltant del 5 de desembre de 2017, Dia Internacional del Voluntariat, en un museu o una sala d’exposicions de reconegut prestigi de Palma. Per dur a terme aquest encàrrec rebrà un màxim de 2.000,00 € (dos mil euros) en concepte d’honoraris.

8.3. Aquest material es podrà oferir a les entitats que formen part del Fòrum Balear del Voluntariat, perquè puguin organitzar exposicions a diferents seus de les Illes.

8.4. Si el guanyador no complís amb els terminis establerts o no lliuràs el suficient material per produir una exposició, perdria el dret a cobrar els honoraris.

8.5. Les despeses derivades del muntatge i producció de l’exposició i de la seva publicitat i difusió aniran a càrrec de la Direcció General de Participació i Transparència fins a un màxim de 3.000,00 € (tres mil euros).

8.6. El material lliurat haurà d’incloure un mínim de tretze fotografies en blanc i negre que poden o no ser exposades però que, en qualsevol cas, serviran per dissenyar un calendari del 2018 per part de la PLAVIB. Aquesta entitat assumirà totes les despeses derivades del disseny, maquetació i impremta d’aquest calendari.

8.7. Les fotografies produïdes pel guanyador seran propietat, en els casos d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i difusió, de la Direcció General de Participació i Transparència i es podran utilitzar amb finalitats de promoció o de divulgació. En qualsevol cas, sempre es farà constar l’autoria de les imatges, el logotip del Govern de les Illes Balears i la informació relativa al Certamen de Fotografia del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

8.8. Si el guanyador del primer premi del certamen no acceptàs l’encàrrec esmentat, aquest es proposaria al guanyador del premi a la millor fotografia. En el cas que fos la mateixa persona o tampoc no estigués interessat en aquest projecte, la Direcció General de Participació i Transparència, conjuntament amb la PLAVIB, triarien, d’entre els artistes finalistes, la persona indicada per dur-lo a terme.

CERTAMEN DE CÒMIC

1. Convocatòria

L’Institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de l’Institut de la Llengua i la Cultura de les Illes Balears (Illenc), convoca aquest certamen adreçat a joves dibuixants i guionistes.

2. Participants

Es poden presentar a aquest certamen un participant en solitari o un equip format pel guionista i el dibuixant del treball. Els participants han de ser nascuts o residents a les Illes Balears i tenir entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2017.

3. Premis

3.1. La dotació total del premi és de 4.000 € (quatre mil euros) que es repartiran de la manera següent:

 • Els guanyadors del primer premi del certamen rebran un premi de metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros).
 • Els guanyadors del segon premi rebran 500 € (cinc-cents euros) en metàl·lic.
 • Els 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) restants es destinaran a l’edició d’un còmic monogràfic en una editorial de reconegut prestigi que tengui tirada a tot l’Estat espanyol.

3.2. Ambdós premis poden ser declarats deserts i el segon pot ser compartit..

4. Condicions tècniques

4.1. Cada participant ha de presentar un PDF, que dugui com a nom el títol del còmic, amb el treball digitalitzat en una resolució de 300 punts per polzada.

4.2. Els treballs, de temàtica lliure, es poden presentar en blanc i negre o en color, han de ser anònims i han de tenir un mínim de dues pàgines i un màxim de sis. Poden ser en català o en castellà.

4.3. Cada persona o equip només pot presentar un treball. Una mateixa persona no pot participar en dos o més equips.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

5.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant ha d’enviar al gmail artjove@gmail.com un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un PDF que contingui el seu treball, que haurà de dur per nom el títol del còmic. L’enllaç ha de romandre actiu com a mínim un mes.

5.2. El termini per formalitzar la inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5.3. El termini per enviar l’enllaç amb el treball és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de juny de 2017.

6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals d’aquesta convocatòria. Al punt 7.3 s’indica que els vocals han de ser designats entre professionals o personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Pel que fa al Certamen de Còmic, aquests s’han de triar entre representants del Clúster de Còmic, dibuixants i guionistes de reconegut prestigi a les Illes Balears, directors d’editorials de còmic i comissaris d’exposicions, crítics o llibreters vinculats al món del còmic. També hi participarà el director de l’Illenc o persona en qui delegui. Hi actuarà com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

7. Selecció i desenvolupament

7.1. El certamen preveu l’organització d’una fase de selecció prèvia i una fase final.

7.2. Fase de preselecció. Un cop vists els treballs presentats, el jurat ha de seleccionar, a partir dels criteris de qualitat i creativitat artística, un màxim de deu obres per passar a la fase final. Els deu participants o equips de participants finalistes hauran de presentar un PDF del seu treball dissenyat per ser produït en plafons de 100 x 70, en el termini de quinze dies naturals, comptadors a partir de la notificació de l’àrea d’Art Jove.

7.3. Fase final. La fase final es durà a terme durant el mes d’octubre en el marc del Festival Internacional de Còmic de Mallorca Còmic Nostrum. S’exposaran totes les obres seleccionades i el jurat seleccionarà l’obra o les obres guanyadores. La decisió del jurat es donarà a conèixer el mateix dia de la inauguració de l’exposició.

8. Altres determinacions

8.1. El còmic monogràfic, que ha de contenir obligatòriament la historieta guanyadora d’aquest certamen, es presentarà en el marc del Saló Internacional del Còmic de Barcelona del 2018.

8.2. A més, els guanyadors del primer premi estaran convidats a assistir al Festival Internacional del Còmic d’Angulema, durant el mes de gener de 2018, en què podran presentar totes les planes del seu còmic produïdes fins a aquell moment, traduïdes al francès o a l’anglès. Les despeses de traducció, desplaçament i allotjament dels guanyadors seran assumides per l’Illenc.

8.3. En el cas que l’àlbum no estigués encara acabat quan es dugui a terme la 37a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, es prorrogaria la seva presentació a l’octubre del 2018, en el marc del Festival Internacional de Còmic de Mallorca Còmic Nostrum.

8.4. La selecció de l’editorial i de la impremta, així com de les dates i els terminis per presentar el còmic, són a càrrec de l’Àrea d’Art Jove, sempre tenint en compte l’opinió i la col·laboració dels artistes guanyadors. En el cas que els artistes no tenguin preparada l’obra en la data prevista sense justificació, perdran el dret a reclamar l’edició del còmic i, per tant, a cobrar aquesta part del premi.

CERTAMEN D’IL·LUSTRACIÓ “LES PARAULES DE BERTA”

1. Convocatòria  i tema

L’Institut Balear de la Joventut i l’Institut Balear de la Dona, convoquen aquest certamen amb l’objectiu de produir un conte, Les paraules de Berta, d’Anna Ibáñez, guanyadora d’una menció especial al certamen Dones i Homes escriuen en Lila de l’Art Jove 2016. El conte, que reflexiona sobre el llenguatge inclusiu i el poder de les paraules per canviar el món i convertir-lo en un territori més lliure i igualitari, està escrit en clau de faula infantil. Les dues institucions volen aportar un material valuós i necessari per treballar a les escoles de primària sobre temàtiques properes a la igualtat de gènere i al llenguatge no sexista.

2. Participants

Hi poden participar joves nascuts o nascudes, així com residents, a les Illes Balears que tinguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2017. No s’admet la inscripció de grups.

3. Premis

3.1. S’estableix una dotació total de 3.000,00 € destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

 • 1.000,00 € al guanyador o guanyadora el primer premi.
 • 500,00 € al guanyador o la guanyadora del segon premi.

3.2. A més, se li oferirà a la persona guanyadora del primer premi la possibilitat d’il·lustrar i maquetar tot el conte, pel que rebrà 1.500,00 € més. L’Institut Balear de la Dona produirà el conte, amb una tirada suficient per ser repartit entre les escoles de primària de les Illes Balears.

3.3. El jurat pot proposar que els premis siguin declarats deserts, però no poden ser dividits o compartits. El seu veredicte és inapel·lable.

4. Condicions tècniques

4.1. En la fase de selecció prèvia, les propostes han de ser anònimes. Per tant, el treball que s’adjunti a l’enllaç de dropbox  ha de dur com a títol el pseudònim de l’autor.

4.2. Les il·lustracions hauran de ser dissenyades per pàgines de 21 x 21.

4.3. Els participants hauran de presentar una proposta d’il·lustració per la portada del conte, i tres il·lustracions de pàgines interiors integrant dins la pàgina el text amb la il·lustració.

4.4. El participant pot triar quines escenes o fragments del conte vol il·lustrar. En qualsevol cas, les pàgines il·lustrades hauran de guardar coherència estilística i compositiva.

5. Termini d’inscripció i presentació de la documentació

5.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant ha d’enviar al gmail artjove@gmail.com un enllaç de Dropbox, Drive o similar, amb la seva proposta digitalitzada. L’enllaç ha de romandre actiu com a mínim un mes.

5.2. El termini per formalitzar la inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5.3. El termini per enviar l’enllaç amb el treball és des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria fins a les 24.00 h del 2 de juny de 2017.

 6. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. Ha de presidir el jurat la directora de l’Institut Balear de la Dona o la persona que delegui. Els o les vocals es triaran conjuntament entre l’Institut Balear de la Joventut i l’ IB-Dona d’acord amb el criteri de professionalitat o prestigi reconeguts, d’entre il·lustradors o il·lustradores i dibuixants de prestigi, crítics o crítiques i comissaris o comissàries, llibreters o llibreteres i persones dedicades a l’edició que estiguin especialitzats en aquesta matèria. Hi ha d’actuar de secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

7. Selecció i desenvolupament del Certamen

7.1. Selecció prèvia

Els o les membres del jurat, un cop hagin revisat els materials presentats, s’han de reunir per triar les persones participants, fins a un màxim de 10, que passen a la fase final.

Un cop l’àrea de l’Art Jove hagi notificat qui són les persones finalistes, aquestes disposaran d’un mes per lliurar els 4 originals, (la portada i tres pàgines interiors). Les quatre pàgines, que poden ser originals a ma o amb tècnica digital, han de ser, en qualsevol cas, susceptibles de ser digitalitzades.

Les pàgines seran de 21×21 i es presentaran en paper d’un mínim de 150 grams.

7.2. Fase final

S’organitzarà una exposició amb les il·lustracions finalistes que es celebrarà a Palma, durant el mes d’octubre, en el marc del Festival Internacional Còmic Nostrum de les Illes Balears. Un cop el jurat hagi pres una decisió, la donarà a conèixer el dia de la inauguració de l’exposició en un acte públic presidit per la presidenta de l’Institut Balear de la Dona i el president de l’Institut Balear de la Joventut o persones en qui deleguin.

Un cop s’hagi desmuntat l’exposició, les persones finalistes podran recuperar les seves il·lustracions en els terminis que s’indiquen al punt 11.1 de l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

8. Altres determinacions

8.1. L’Institut Balear de la Dona editarà el conte per ser repartit a les escoles de primària de les Illes Balears.

8.2. El guanyador o guanyadora del primer premi serà l’encarregat d’il·lustrar el conte sencer amb un mínim de 20 il·lustracions (incloses la tres presentades a concurs). Per aquesta feina rebrà 1.500,00 €. En el cas de que la seva proposta no estigui a punt en la data pactada amb l’IB-dona, perdrà el dret a reclamar l’encàrrec i, per tant, a cobrar-lo.

8.3. Si el guanyador o guanyadora del primer premi del certamen no acceptés l’esmentat encàrrec, aquest es proposaria la persona guanyadora del segon premi. En el cas de que tampoc acceptés el projecte, l’Institut Balear de la Dona, conjuntament amb l’Institut Balear de la Joventut, triarien, d’entre els o les artistes finalistes, la persona indicada per dur-ho a terme.

8.3. Les obres finalistes del certamen seran propietat de l’Institut Balear de la Dona en els casos d’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i difusió de l’obra resultant. En qualsevol cas, sempre es farà constar l’autoria de les il·lustracions, el logotip del Govern de les Illes Balears i la informació relativa al certamen “Les paraules de Berta” del Programa Cultural Art Jove de l’Institut Balear de la Joventut.

CERTAMEN DE MÚSICA PER A JOVES INTÈRPRETS

EN LA MODALITAT DE GRUPS DE CAMBRA

1. Participants

Es poden presentar a aquesta convocatòria joves intèrprets de música clàssica nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2017.

2. Premis

2.1. S’estableix una dotació total de 4.000,00 € (quatre mil euros) destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

 • Un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros) per al grup guanyador i 1.000,00 € (mil euros) més per dues actuacions (cadascuna dotada amb 500,00 €). Una en el marc de la FiraB! del 2018 i l’altra al Festival Inclàssic 2018 d’Inca.
 • Els 2.000,00 € (dos mil euros) restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels finalistes. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € (cent vint-i-cinc euros) i que la dotació total màxima per a cada companyia, amb independència del nombre de membres d’aquesta, serà de 500 € (cinc-cents euros). Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup finalista fins a exhaurir els 2.000 € (dos mil euros).

2.2. Els dos finalistes que no hagin guanyat el primer premi, rebran una menció especial.

2.3. El premi pot ser declarat desert i no pot ser compartit.

3. Condicions estilístiques

3.1. Les interpretacions han de pertànyer obligatòriament al repertori de música clàssica per a grups de cambra. Queden excloses formalment les transcripcions no consolidades i les reduccions orquestrals per a piano.

3.2. Una mateixa persona no pot participar en dos grups de cambra diferents.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

4.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada grup ha d’adjuntar un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un PDF amb les partitures del repertori de la semifinal.

4.2. El termini per formalitzar la inscripció i adjuntar les partitures és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els directors del Conservatori Professional i Superior de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, els coordinadors de festivals de música clàssica de reconegut prestigi a les Illes Balears, i músics o compositors de les Illes Balears.

6. Selecció i desenvolupament

6.1. La fase semifinal es durà a terme en el marc del Festival Inclàssic d’Inca durant el mes de juny de 2017. Els participants hauran d’actuar en directe durant un mínim de cinc i un màxim de deu minuts. El jurat ha de decidir quins són els grups de cambra, fins a un màxim de tres, seleccionats per passar a la final.

6.2. La fase final es durà a terme al setembre, al centre cultural Can Ventosa d’Eivissa. Els tres grups seleccionats per a la fase final han d’actuar en directe durant un mínim de 25 i un màxim de 30 minuts, amb el repertori que considerin més adient. A partir d’aquesta audició, el jurat ha de seleccionar el grup guanyador, tenint en compte criteris com la dificultat del repertori seleccionat i la qualitat de la interpretació.

7. Concerts

7.1. Es preveuen els concerts corresponents a les fases semifinal i final del certamen, els derivats del pagament dels dos premis i els que s’organitzin dins del programa itinerant Art Jove.

7.2. Pel que fa als concerts derivats del pagament del primer premi, el grup guanyador del certamen haurà de pactar el dia i hora de l’actuació, conjuntament amb el coordinador de la FiraB! i del Festival Inclàssic. Pel que fa a les actuacions derivades dels 2.000 € (dos mil euros) restants, l’Ib-Jove elaborarà, conjuntament amb el grup de cambra guanyador i finalistes, un calendari d’actuacions a diferents espais escènics i culturals de les Illes Balear. Aquestes actuacions tendran lloc els anys 2017 i 2018.

7.3. Tots els desplaçaments, tant els corresponents a finals i semifinals, com els corresponents a concerts en concepte de pagament del premi, es regeixen pel punt 10.4 de l’annex 1 d’aquesta convocatòria.

7.4. Els grups de cambra guanyadors i finalistes únicament poden cobrar la seva minuta un cop s’hagi celebrat el concert programat. En cas d’absència sense justificació a alguna de les actuacions programades, el grup per el dret a la reclamar una nova actuació i al cobrament d’aquesta.

7.4. Pel que fa als concerts del programa itinerant, el pagament de minutes, desplaçaments, allotjament, etc., es regeix pel punt 10.4 de l’annex 1 d’aquestes bases.

CERTAMEN DE JOVES COMPOSITORS

1. Participants

Es poden presentar a aquesta convocatòria joves compositors de música clàssica nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 30 anys el 31 de desembre de 2017.

2. Premis

2.1. S’estableix una dotació total de 1.500,00 € (mil cinc-cents euros) destinada a premis, que es distribuirà de la manera següent:

 • un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros).
 • un segon premi en metàl·lic de 500,00 € (cinc-cents euros).

2.2 A més, l’obra guanyadora serà interpretada dins el programa de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, inclosa dins el cicle que li pertoqui segons la seva formació instrumental.

2.3. Els dos premis poden ser declarats deserts i el segon pot ser compartit.

3. Condicions tècniques

3.1. Les obres hauran de ser inèdites i mai no haver estat interpretades en públic ni premiades a altres concursos. Hauran de tenir una durada d’entre 15 i 30 minuts i ajustar-se a una plantilla instrumental formada per un mínim d’un instrument i un màxim compatible amb la plantilla de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, sens prejudici de la inclusió d’instruments o elements electrònics.

3.2. Queden excloses formalment les transcripcions no consolidades i les reduccions orquestrals per a piano.

Les obres seran anònimes. Com a portada de la partitura es farà constar el títol de l’obra, la seva plantilla instrumental, la durada i el pseudònim de l’autor.

3.3. Cada participant només pot presentar-hi una obra.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

4.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant ha d’enviar a l’adreça de gmail artjove@gmail.com un PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un PDF que contingui el seu treball. L’enllaç ha de romandre actiu com a mínim un mes.

4.2. El termini per formalitzar la inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

4.3. El termini per presentar la partitura és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de juny de 2017.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els directors dels conservatoris professionals de  Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, els coordinadors de festivals de música clàssica de prestigi reconegut, i músics o compositors. Hi actuarà com a president del jurat el director artístic de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears o la persona en qui delegui.

6. Selecció i desenvolupament

6.1. El jurat es reunirà a porta tancada i triarà les obres guanyadores i es farà pública la seva decisió a través de la plana web i el Facebook de l’IB-Jove, així com es notificarà directament a les persones interessades.

6.2. Així mateix, l’Art Jove es reserva la possibilitat d’organitzar un concert amb les obres finalistes i donar a conèixer aquella nit la decisió del jurat.

7. Concerts

Es preveuen el concert corresponent al pagament del premi i els que s’organitzin dins el programa itinerant Art Jove.

CERTAMEN DE DANSA CONTEMPORÀNIA

1. Convocatòria

L’institut Balear de la Joventut, amb la col·laboració de l’Illenc, convoca aquest certamen adreçat a joves ballarins i coreògrafs, residents o nascuts a les Illes Balears, que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2017. S’admet la inscripció de grups i en solitari.

2. Premis

2.1. S’estableix una dotació total de 4.000 € (quatre mil euros), que es repartirà de la manera següent:

 • Un primer premi en metàl·lic de 1.000,00 € (mil euros) per al guanyador del Certamen.
 • El guanyador del certamen rebrà a més 1.000,00 € (mil euros) (500,00 € per bolo) en concepte de pagament per actuar a la FiraB! i al Festival Palma amb la Dansa 2018.
 • Els 2.000,00 € (dos mil euros) restants es destinaran a pagar actuacions del guanyador i dels finalistes. Aquesta quantia es repartirà a parts iguals entre les persones o els grups classificats, tenint en compte que cada component rebrà 125 € (cent vint-i-cinc euros) i que la dotació total màxima per a cada companyia, amb independència del nombre de membres d’aquesta, serà de 500 € (cinc-cents euros). Es garanteix un mínim d’una actuació per a cada grup finalista fins a exhaurir els 2.000 € (dos mil euros).

2.2. El premi pot ser declarat desert i no es pot dividir.

3. Condicions tècniques

3.1. Cada participant o grup de participants ha de presentar un únic muntatge coreogràfic de dansa contemporània de creació pròpia, que ha de durar com a mínim 20 minuts i com a màxim, 30.

3.2. El muntatge no pot haver estat estrenat en cap altre espai escènic professional de les Illes Balears.

3.3. Els participants, tant en la fase final com en la selecció prèvia, han d’aportar el seu vestuari i el muntatge coreogràfic, si escau, i el CD, el DVD, la memòria USB, etc., amb la música triada o l’acompanyament musical (intèrprets i instruments), si decideixen que sigui en directe.

4. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

El termini per formalitzar la inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els col·lectius següents: directors de companyies de dansa de prestigi reconegut en l’àmbit de les Illes Balears o de la Península; crítics de dansa de diferents mitjans de comunicació amb difusió suficient a les Illes Balears o a la Península; directors, programadors o coordinadors de centres, sales i espais escènics i un representant de l’Illenc. Hi ha d’actuar com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

6. Selecció i desenvolupament del Certamen

6.1. L’Institut Balear de la Joventut preveu organitzar, un cop finalitzat el període d’inscripció, una fase semifinal i una fase final en els llocs i les dates que comuniquin als participants.

6.2. En la fase semifinal els participants han d’interpretar un fragment de la coreografia presentada en un temps mínim de cinc minuts i màxim de deu. A partir d’aquesta interpretació, el jurat ha de seleccionar els tres intèrprets o grups d’intèrprets que passaran a la fase final. El jurat tendrà en compte, com a criteris de selecció, l’originalitat i la qualitat de la coreografia i també la qualitat artística i interpretativa dels ballarins.

6.3. Els tres intèrprets o grups d’intèrprets finalistes rebran assessorament artístic d’un professional de reconegut prestigi a nivell nacional per desenvolupar el projecte coreogràfic que presenten a la final. A més, se’ls oferirà una classe magistral de gestió cultural de projectes emergents de dansa contemporània.

6.4. En la fase final els tres finalistes o grups de ballarins finalistes han d’interpretar tota la coreografia seleccionada en un temps mínim de 20 minuts i màxim de 30. El jurat donarà a conèixer la seva decisió en un acte públic.

7. Actuacions

7.1. Es preveu que es duguin a terme les actuacions de les fases semifinal i final del Certamen, la corresponent al pagament del premi i les que organitzi el Programa Cultural Art Jove.

7.2. Pel que fa a l’actuació derivada del pagament del premi, correspon a l’Illenc decidir quin serà l’espai escènic o cultural en què aquesta tendrà lloc i consensuar la data amb els finalistes i el guanyador. Aquesta actuació es farà dins la FiraB! del 2018.

7.3. Els ballarins finalistes i guanyadors cobraran la part que els pertoqui dels 2.000 € (dos mil euros) un cop hagin dut a terme les actuacions programades. En cas d’absència, si aquesta no és justificada per algun motiu de força major, el ballarí o grup de ballarins perdran el dret a cobrar-la. L’institut Balear de la Joventut no es farà càrrec, en cap cas, de les despeses de desplaçament, manutenció, allotjament o dietes dels músics acompanyants o dels tècnics de so i llum.

CERTAMEN DE DISSENY GRÀFIC

1. Convocatòria i tema

L’Institut Balear de la Joventut convoca el Certamen de Disseny Gràfic amb el tema: Línia gràfica del Programa Cultural Art Jove 2018.

2. Participants

Poden participar en el certamen joves o grups de joves nascuts o residents a les Illes Balears que tenguin entre 16 i 35 anys el 31 de desembre de 2017.

3. Premi

3.1. S’estableix una dotació total del premi de 4.000,00 € (quatre mil euros) que es distribuirà de la manera següent:

 • Els guanyadors del primer premi rebran 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic
 • Un segon premi en metàl·lic de 500,00 € (cinc-cents euros).
 • Els 2.500,00 € (dos mil cinc-cents euros) restants en concepte d’encàrrec professional per al guanyador del primer premi per desenvolupar la seva proposta gràfica al llarg del 2018.

3.2. El jurat pot declarar deserts els dos premis. Només el segon pot ser compartit.

4. Condicions tècniques

4.1. Els participants hauran de dissenyar un pòster de mida A3 a doble cara. A la portada hi ha de constar la imatge gràfica general del Programa Cultural Art Jove 2018, les modalitats convocades, el període i llocs d’inscripció i tots els logotips i escuts de les institucions i empreses organitzadores i col·laboradores. A la contraportada, hi ha de constar la informació general comuna a tots els certàmens i un resum de les bases de cada modalitat convocada. Cada modalitat s’ha de poder diferenciar de la resta gràcies a una imatge, símbol, logotip o color que la identifiqui. Aquest mateix pòster també s’ha de poder doblegar perquè funcioni com a fullet i ha de tenir coherència i sentit gràfic tant en format A3 com doblegat.

4.2. El disseny ha de ser original i inèdit i ha de representar l’esperit del Programa Cultural Art Jove i incloure una proposta d’eslògan per a la nova edició.

4.3. Tota la informació necessària per dissenyar el pòster (informació de les modalitats, períodes, logos i escuts, etc.) estaran a disposició del participant a la pàgina web de l’IB-Jove o pot ser sol·licitada enviant un correu electrònic a l’adreça artjove@gmail.com.

4.4. El treball ha de ser anònim i únicament hi ha de constar el títol del projecte. S’identificarà amb el número d’ordre que li assigni l’Àrea d’Art Jove. Cada participant només pot presentar una proposta i per tant no es pot presentar alhora individualment i en grup o formar part de dos grups.

5. Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

5.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant ha d’enviar a l’adreça de gmail artjove@gmail.com un PDF o un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un PDF que contingui el seu treball. L’enllaç ha de romandre actiu com a mínim un mes.

5.2. El termini per formalitzar la inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

5.3 El termini per presentar el treball és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de juny de 2017.

6. Jurats

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris del punt 7 de les bases generals (annex 1) d’aquesta convocatòria. De conformitat amb l’apartat 7.3, els membres del jurat han de ser designats entre els col·lectius següents: dissenyadors de reconegut prestigi de les Illes Balears, caps d’editorial o directors o coordinadors de revistes especialitzades en aquest sector. Així mateix, es convidarà a formar part del jurat el guanyador de la darrera edició convocada del Certamen de Disseny Gràfic del Programa Cultural Art Jove i un representant del col·lectiu Setfonts.

7. Selecció i desenvolupament

7.1. Un cop vists els treballs presentats, el jurat n’ha de seleccionar un màxim de deu, que són els que passaran a la fase final, a partir de criteris com l’originalitat, la creativitat, l’aplicabilitat i la funcionalitat. El jurat pot orientar i aconsellar els participants finalistes per corregir alguns aspectes del treball presentat, sempre sobre la mateixa idea inicial i atenent els criteris d’equitat i imparcialitat.

7.2. Per a la fase final, els finalistes poden modificar la seva proposta inicial, tenint en compte les indicacions del jurat, si ho consideren adient. Hauran d’enviar la proposta definitiva en format PDF o TIF en suport digital mitjançant un enllaç (Dropbox, Drive, o qualsevol servei de les mateixes característiques), en la màxima resolució possible, en un màxim de deu dies naturals des de la notificació per correu electrònic del departament d’Art Jove. Així mateix, hauran d’aportar els pòsters doblegats en paper en format A3.

7.3. El Programa Cultural Art Jove imprimirà les portades i contraportades dels projectes finalistes en un plafó de cartó ploma de mida 100 x 70. La final es durà a terme en un espai públic de Palma, en el marc de la Segona Setmana del Disseny Gràfic i la Tipografia organitzada pel col·lectiu Setfonts durant el mes d’octubre. El jurat seleccionarà el projecte guanyador i el dia de la inauguració d’aquesta exposició es farà públic el nom de la persona guanyadora.

7.4. Els finalistes, fins a un màxim de deu, estaran convidats a una conferència a càrrec d’un professional de prestigi reconegut, en el marc de Setfonts, durant la Segona Setmana del Disseny Gràfic i la Tipografia.

8. Altres determinacions

L’IB-Jove es reserva la possibilitat d’utilitzar la línia gràfica guanyadora per a la convocatòria del Programa Cultural Art Jove 2018 i de contractar el participant guanyador per desenvolupar-la en els suports i variants que se sol·licitin des de l’Àrea d’Art Jove per donar resposta a totes les necessitats de comunicació del programa i les seves diferents modalitats. Per dur a terme aquesta feina, el guanyador cobraria un import a determinar en funció del volum final de la feina encarregada, amb càrrec als pressupostos de l’IB-Jove per al 2017. Si el guanyador no volgués acceptar l’encàrrec o l’Art Jove decidís desenvolupar-lo per un altre mitjà, el guanyador hauria d’entregar tot el material necessari i en els formats adients perquè el Programa Cultural Art Jove pogués desenvolupar la línia gràfica pels mitjans que consideràs oportuns.

CERTAMEN DE DISSENY DE MODA

1. Participants

Poden concursar en aquest certamen joves dissenyadors en solitari o formant equip, tots nascuts o residents a les Illes Balears. En qualsevol cas, tots les persones participants han de tenir entre 16 i 35 anys el dia 31 de desembre de 2017.

2. Premis

2.1 S’estableix una dotació total de 4.000,00 € (quatre mil euros), que es repartirà de la manera següent:

 • El guanyador del primer premi rebrà 2.000,00 € (dos mil euros) en metàl·lic.
 • El guanyador del segon premi rebrà 1.000,00 € (mil euros) en metàl·lic.
 • Els 1.000,00 € (mil euros) restants es repartiran a parts iguals entre els finalistes del certamen (fins a un màxim de deu) en concepte de despeses de producció de la col·lecció.

2.2. Ambdós premis es poden declarar deserts i es poden dividir. Tots els participants finalistes rebran un diploma.

3. Condicions tècniques

3.1 El dossier de presentació, que ha de ser anònim, es farà en format digital. Ha d’incloure la col·lecció que presenta a concurs amb sis peces. La col·lecció ha de ser prêt-à-porter, és a dir, que pugui produir-se i/o comercialitzar-se.

Aquest dossier de presentació, obligatòriament, ha d’incloure:

 • Breu memòria explicativa de la col·lecció (concepte i inspiració, línies, volums i formes, teixits i carta de color).
 • Un mínim de cinc figurins il·lustrats.
 • Especificació de la col·lecció: masculina / femenina / infantil / mixta… amb una explicació del percentatge de cada tipologia.
 • Proposta de presentació de col·lecció: proposta d’ambientació, coreografia, càsting i estilisme.
 • Foto en maniquí: aspecte fins a un 80 % acabat amb fons blanc.

3.2. Cada participant només pot presentar una proposta (un dossier de presentació).

4.Terminis d’inscripció i presentació de la documentació

4.1. A més d’emplenar el formulari d’inscripció, cada participant o grup de participants ha d’adjuntar un enllaç de Dropbox, Drive o similar, en què hi hagi un dossier en format PDF, amb la col·lecció que presenta a concurs. El PDF ha de ser anònim i durà com a nom el títol de la col·lecció. L’enllaç ha de romandre actiu com a mínim un mes.

4.2. El termini per formalitzar la inscripció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de maig de 2017.

4.3. El termini per presentar la col·lecció és des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a les 24.00 h del 2 de juny de 2017.

5. Jurat

El jurat s’ha de formar tenint en compte els criteris de l’apartat 7 de les bases generals d’aquesta convocatòria. En el punt 7.3 s’indica que els membres del jurat han de ser designats entre professionals o personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit professional o cultural de la matèria corresponent. Pel que fa al Certamen de Disseny de Moda, aquests s’han de designar entre els col·lectius següents: directors d’escoles de disseny o persones en què aquests deleguin, dissenyadors de prestigi reconegut i professionalitat acreditada en l’àmbit de les Balears, i empresaris o professionals representatius en el sector del disseny. Hi ha d’actuar com a secretària, amb veu però sense vot, la coordinadora del Programa Cultural Art Jove.

6. Selecció i desenvolupament del Certamen

6.1. Un cop vists els dossiers de presentació fets, el jurat ha de seleccionar un màxim de deu col·leccions, que són les que passaran a la fase final, a partir de criteris com l’originalitat, la qualitat, la creativitat, el concepte, la confecció, el patronatge, els acabats, la proposta de disseny, el caràcter ètic i/o sostenible. Els accessoris i la proposta d’estilisme es valoraran com un plus.

6.2. Els dissenyadors finalistes han de presentar les col·leccions seleccionades en les dates i els llocs que oportunament indiqui l’Àrea d’Art Jove.

6.3. En la fase final tendrà lloc la Passarel·la Art Jove. A partir d’aquí, el jurat ha de seleccionar la col·lecció guanyadora. La seva decisió es donarà a conèixer el mateix vespre de la passarel·la.