Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2017

Edicte del Consell de Mallorca sobre l’aprovació de la convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2017 en les modalitats de Narrativa, Poesia i Assaig. BDNS (Identf.): 353729 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports, en data 28 de juny de 2017, va prendre la resolució que transcric, literalment, a continuació:

1. Aprovar la convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària 2017 en les modalitats de Narrativa,  Poesia i Assaig que s’annexa a aquest acord.

2. Autoritzar una despesa de 90.000,00 € a càrrec de la partida pressupostària 20.33400.48100 (RC núm. de referència 22017005348) dels quals 25.000,00 € corresponen a la modalitat de Narrativa, 15.000,00 € corresponen a la modalitat de Poesia i 20.000,00 € corresponen a la modalitat d’Assaig. Els 30.000 € restants són una subvenció en espècie i corresponen a  l’edició i promoció de les obres premiades i dels autors guanyadors, a raó de 10.000 € per obra/autor guanyador.

3. Ordenar-ne la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la base de dades nacional de subvencions.

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria així com contra la resolució de concessió que se’n derivi, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 3 de juliol de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports,

Francesc Ramis Oliver

 

PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 2017

1. L’objecte d’aquests premis és impulsar la creació literària en llengua catalana.

2. Els Premis Mallorca de Creació Literària 2017, instituïts pel Consell de Mallorca, tenen una dotació de 90.000 € (partida pressupostària 20 33400 48100) i les modalitats següents:

  • Premi Mallorca de Narrativa: 25.000 €
  • Premi Mallorca de Poesia: 15.000 €
  • Premi Mallorca d’Assaig: 20.000 €

El Consell es reserva els drets de la primera edició de les obres guardonades. Així mateix, aquesta institució promourà l’edició de les obres guanyadores únicament i exclusivament per a la divulgació pública de les obres premiades, sense finalitat lucrativa i per un període no superior als sis mesos següents al del lliurament dels premis. Aquesta edició i promoció consisteix en una subvenció en espècie: mitjançant un contracte menor de 10.000 € per a cadascuna de les obres i autors, el Consell de Mallorca encarrega l’edició i la promoció de cadascuna de les obres premiades a una editorial. Cadascun dels contractes menors es concedeix de manera independent a l’editorial que faci la millor proposta, que sempre haurà de respectar els continguts mínims del plec de clàusules administratives i tècniques del contracte menor que s’estableixin (800 exemplars, els quals hauran d’expressar que és un exemplar promocional i que està prohibida la seva venda) i que haurà de justificar mitjançant la còpia de les factures corresponents.

3. Els Premis Mallorca de Creació Literària són oberts a qualsevol persona física que hi vulgui participar.

4. Les obres que s’hi presenten han de ser originals i inèdites, escrites correctament en català, i no es poden presentar a cap altre concurs el veredicte del qual s’adopti entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2017, ambdós inclosos.

Les obres que concursen al Premi de Narrativa han de tenir una extensió entre 150 i 300 pàgines de format DIN A4, escrites per una sola cara i a doble espai (en tipus de lletra Times New Roman, cos 12).

Les obres que concursen al Premi de Poesia han de tenir l’extensió normal de les obres d’aquest gènere (mínim 300 versos).

Les obres que concursen al Premi d’Assaig han de tenir una extensió entre 100 i 250 pàgines de format DIN A4, escrites per una sola cara i a doble espai (en tipus de lletra Times New Roman, cos 12), i han d’estar relacionades amb commemoracions o efemèrides d’interès cultural o filològic o han de contribuir a donar a conèixer, aprofundir o difondre els valors culturals, històrics, lingüístics, populars i tradicionals de Mallorca.

Els jurats, en la primera reunió, han d’excloure les obres presentades que no s’adaptin a les condicions anteriors.

5. Els originals s’han de presentar en cinc còpies impreses i en un CD o un llapis de memòria (USB), amb el text enregistrat en format PDF, opció que es pot trobar en qualsevol editor de texts.

6. Amb la finalitat de guardar l’anonimat de l’autoria de les obres, se segueix el sistema de pliques; per tant, tots els concursants s’hi han de presentar amb un pseudònim.

Al treball imprès i al CD o al llapis de memòria, hi han de constar el nom dels premis, la modalitat de participació, el títol de l’obra i el pseudònim del concursant.

Dins un sobre tancat, s’hi han de presentar, degudament emplenats i signats, els documents següents: les dades del participant (annex 1) i la sol·licitud de transferència bancària (annex 2).

A l’exterior del sobre tancat, s’hi ha de consignar el nom dels premis i la modalitat, el títol de l’obra i el pseudònim.

7. Les obres s’han de presentar dins el termini d’un mes comptador de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la Base de dades nacional de subvencions. Es poden presentar en qualsevol terminal del Registre General del Consell (Centre Cultural la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111; Llar de la Infància: General Riera, 113. Palma).

Es poden presentar, també, en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015). En aquest cas, cal que es comuniqui per fax (971 219 642) o per correu electrònic (nlinguistica@conselldemallorca.net) aquesta circumstància a l’òrgan concedent dins el mateix dia. Transcorreguts deu dies des de la dita comunicació sense haver rebut la documentació, no serà admesa en cap cas.

8. En haver estat presentada una obra, l’autor no la pot retirar per fer-hi correccions ni per ampliar-ne el text.

9. El jurat de cadascun dels premis estarà format per cinc membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana designats pel conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, qui n’ha de designar un com a president. A més, també ha de nomenar una persona del Servei de Normalització Lingüística perquè hi actuï de secretari, amb veu i sense vot. La composició dels jurats s’ha de fer pública abans d’acabar el termini de presentació de les obres, mitjançant la publicació corresponent en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la Base de dades nacional de subvencions.

10.  Els criteris de valoració de la qualitat literària de les obres presentades són els següents: el rigor del text, la solidesa de la construcció, el caràcter innovador de l’obra, la coherència entre les intencions implícites que revela el text i els resultats que assoleix.

11. Cada jurat es reunirà per valorar les obres les vegades que consideri necessàries, sempre abans del 15 d’octubre de 2017.

12.  Els premis, que són indivisibles, s’atorguen a l’obra que obtengui el major nombre de vots favorables, a criteri del jurat. En cas d’empat reiterat, el vot del president del jurat és de qualitat. Això no obstant, si el jurat creu per unanimitat que cap de les obres presentades no assoleix la qualitat mínima per a ser guardonada, el premi quedarà desert.

13. Quan el jurat tengui el nom de l’obra guanyadora, el secretari ha d’estendre l’acta de la reunió, la qual té tots els efectes administratius tant pel que fa al pagament del premi com pel que fa al dels honoraris dels quinze membres dels jurats. L’import de cada premi s’abona en un sol ingrés en un compte bancari a nom de la persona guanyadora. Cadascun dels membres del jurat rebrà una quantitat de 2.000 € (exempts d’IVA) en concepte d’honoraris, que es pagaran amb un ingrés únic en el compte personal.

14. Els veredictes, que són inapel·lables, es faran públics en un acte de lliurament que tindrà lloc abans de dia 31 d’octubre de 2017.

15. El Consell ha de posar esment en la custòdia dels originals, encara que no se’n fa responsable de la pèrdua o el deteriorament. Les obres que no s’hagin premiat es poden retirar del Servei de Normalització Lingüística, amb la identificació escaient, en el termini d’un mes a partir del dia del lliurament dels premis. El Consell destruirà els originals no retirats dins aquest termini.

16. El fet de presentar les obres als Premis Mallorca de Creació Literària 2017 implica l’acceptació d’aquesta convocatòria.

17. El conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca té la facultat d’interpretar aquesta convocatòria, a proposta dels jurats.

18. La concessió dels Premis Mallorca de Creació Literària 2017 es regeix pel que disposen aquesta convocatòria; l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017; i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

19. L’òrgan competent per iniciar i resoldre aquesta convocatòria és el conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca; i l’òrgan instructor, el secretari tècnic o la secretària tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

20. La percepció de la dotació d’aquest premi és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat per part d’aquest Consell de Mallorca.

21. L’incompliment no esmenable de qualsevol requisit establert en aquesta convocatòria o el fet d’incórrer en algun dels casos prevists en l’article 56 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, provoca la revocació de la concessió i, consegüentment, el reintegrament total o parcial de les quantitats rebudes.

De la mateixa manera, l’acord de concessió es pot modificar en els casos en què s’alterin les condicions o s’obtenguin ajuts concurrents.

Interposició de recursos

Contra la resolució que aprova aquesta convocatòria així com contra la resolució de concessió que se’n derivi, que no posen fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada, dins el termini d’un mes, davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència, comptador a partir de l’endemà al de la recepció d’aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa dels recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació de l’esmentat recurs.

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada sense haver-ne rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX 1

DADES PER  PARTICIPAR EN LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS MALLORCA DE CREACIÓ LITERÀRIA 2017

Nom i llinatges: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

DNI: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Domicili (per a notificacions): …………………………………………………………………………………………………………………….

Carrer o plaça: ……………………………………………………………….  núm.: …………………………………  Pis: ………………………

Localitat: ………………………………………………………………………..  CP:  ………………………………….

Telèfon/s de contacte:  ……………………………………………………… Fax:  …………………………………..

Adreça electrònica: ………………………………………………………………………………………………………..

  • Premi Mallorca 2017 de Narrativa
  • Premi Mallorca 2017 de Poesia
  • Premi Mallorca 2017 d’Assaig

Pseudònim: ……………………………………………………………………………………………………………………

Títol de l’obra: ………………………………………………………………………………………………………………..

………………………….., … d’ ………………… de 2017

[signatura]

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports de la corporació.

ANNEX 2

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

DADES DEL PERCEPTOR

CIF/NIF PERCEPTOR
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL
ADREÇA
LOCALITAT C. POSTAL CA
TELÈFON FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL
IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM.

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al c/c o a la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT              …………………, …  d’…………………. de 2017

DE L’ENTITAT BANCÀRIA:

Aquestes dades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina:

El director / El delegat,                                                          El perceptor,

[signatura]                                                                             [signatura]

[segell de l’entitat bancària]

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s’incorporen a fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la corporació.