Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria dels Premis Vuit d’Agost 2017

Bases reguladores de la convocatòria dels Premis Vuit d’Agost 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores de la convocatòria dels Premis Vuit d’Agost 2017, aprovats per resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa, de data 14 de juny de 2017, següents:

Bases dels Premis Vuit d’Agost 2017

Primera. Justificació

L’article 44.1 de la Constitució espanyola disposa que els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d’animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d’esports estableix a l’article 3 (en referència al Reial decret 3040/1983, de 5 d’octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat en matèria de cultura a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) la competència del Consell Insular d’Eivissa en el foment de la cultura. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, diu al seu article 70.18 que la cultura i la promoció i animació cultural és competència pròpia dels consells insulars, incloent-hi les activitats artístiques i culturals, el foment i la difusió de la creació i producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.

En aquest sentit, el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, d’acord amb el Decret de Presidència núm. 2015000285 de data 6 de juliol de 2015, vol impulsar la creativitat cultural en l’àmbit de la recerca, pintura, l’artesania, la fotografia i el disseny gràfic.

És per aquest motiu que el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, convoca el Premis Vuit d’Agost, els quals estan previstos al Pla estratègic de subvencions per a enguany aprovat per acord de Consell Executiu en data 3 de març de 2017 (BOIB núm. 32, de 16 de març de 2017).

L’any 1997, enguany fa vint anys, l’aleshores Consell Insular d’Eivissa i Formentera, va convocar la primera edició del Premi Vuit d’Agost d’Investigació.

Sota el mateix nom, s’hi varen afegir posteriorment, el 2014, el Premi Vuit d’Agost de Pintura, per a menors de trenta anys i que, anteriorment, amb les mateixes característiques, havia tengut el nom de Premi de Pintura Jove Sant Miquel de Balansat entre 2000 i 2002, posteriorment Premi de Tardor de Pintura Jove entre 2003 i 2010. Enguany no està limitat a cap edat, per voluntat del Departament i seguint el suggeriment del jurat de l’edició de 2016.

El mateix 2014, el Premi d’Artesania del Fang Joan Daifa, creat el 2005 i que es va convocar fins al 2010 passà a anomenar-se Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang.

D’altra banda, el 2016 s’hi sumà una nova categoria: el Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur.

Enguany, el 2017, és voluntat d’aquest Departament convocar també la primera edició del Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic.

Segona. Objecte

És l’objecte dels Premis Vuit d’Agost 2017 seleccionar i premiar els millors treballs d’investigació sobre l’illa d’Eivissa, en els diversos àmbits científics, i la creació artística a l’illa d’Eivissa.

Tercera. Modalitats

Els Premis Vuit d’agost 2017 es divideixen en les següents modalitats:

a. Premi Vuit d’Agost d’Investigació

b. Premi Vuit d’Agost de Pintura

c. Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

d. Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

e. Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

Quarta. Participants

Podran participar en les cinc modalitats d’aquests Premis Vuit d’Agost totes les persones físiques nascudes a Eivissa o que hi resideixin almenys des de fa tres anys.

Cinquena. Crèdits pressupostaris i quantia dels premis

L’import total d’aquestos premis és de 15.000 euros, provinents de l’aplicació pressupostària 3340 48100 dels pressupostos del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa per aquest any 2017.

El crèdit pressupostari està distribuït de la manera següent entre les cinc modalitats:

a. Premi Vuit d’Agost d’Investigació: 5.000 euros i la publicació del treball guanyador

b. Premi Vuit d’Agost de Pintura: 2.500 euros

c. Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang: 2.500 euros

d. Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur: 2.500 euros

e. Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic: 2.500 euros. A més a més, a la persona guanyadora d’aquesta modalitat, posteriorment, el Consell li encarregarà el disseny del logo del Centre Sociocultural de Cas Serres.

Sisena. Termini i lloc de presentació dels treballs

S’estableix un termini de quinze dies des de la publicació de l’extracte al BOIB per presentar els treballs de la forma que estableix, per a cada modalitat, la base novena, al Registre General d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa o en les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setena. Publicitat de la convocatòria

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetrà la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

Vuitena. Obligacions de les persones participants

El fet de participar en aquests premis significa l’acceptació plena de les seues bases reguladores i el compliment de les següents condicions:

– Complir amb el disposat a l’article 13 (Requisits per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora) i a l’article 14 (Obligacions dels beneficiaris) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

– Estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social i amb el mateix Consell Insular d’Eivissa.

En quedaran excloses les obres i les persones que no compleixin els requisits establerts a les bases d’aquests premis.

Novena. Forma de presentació dels treballs

9.1. En atenció a les diferents modalitats la presentació dels treballs seguirà les següents indicacions:

Modalitat A) Premi Vuit d’Agost d’Investigació

A.1. Característiques dels treballs: Els treballs hauran de ser inèdits, escrits en català, i tenir una extensió mínima de 100 pàgines de text (lletra format dotze i interlineat senzill) i un màxim de 250 pàgines, il·lustracions a part.

No s’admetran obres que hagin estat valorades acadèmicament ni que siguin fruit de treball remunerat. En els treballs presentats no hi han de constar agraïments de cap tipus.

A.2. Format dels treballs: S’han de presentar cinc exemplars en suport digital (CD/DVD on s’inclouran els fitxers en format PDF amb tota la informació del treball).

A.3. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquests premis hauran de presentar la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que podran trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

Un sobre, adjunt a la instància general, on haurà de constar:

– A la part de fora: “Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

– A l’interior del sobre hi haurà:

– Una fitxa amb les dades de l’autor/a: nom i llinatges, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte.

– Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 1 d’aquestes bases.

– Un altre sobre, també adjunt a la instància general, en el qual figurin:

A la part de fora, la denominació “Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

A l’interior del sobre, Cinc exemplars en format digital dels treballs presentats al Premi. A la portada de cada una de les còpies presentades, tant en la impresa en paper com en les digitals, hi ha de figurar també el pseudònim.

Modalitat B) Premi Vuit d’Agost de Pintura

B.1. Característiques dels treballs: La temàtica de les obres i la tècnica pictòrica que s’hi utilitzi és lliure. S’entendrà que la manera com es presenti l’obra és la que l’artista considera adequada per a la seua exposició. No obstant l’anterior, per ser admeses al concurs les obres no podran superar els 150 cm en el seu costat més llarg.

Cadascun dels artistes podrà presentar una obra, que haurà de ser original i no haver estat premiada en cap altre certamen. No s’admetran les obres que vagin signades per l’autor/a.

B.2. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar, juntament amb els treballs, la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que podran trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

Un sobre, adjunt a la instància general, on haurà de constar:

– A la part de fora: “Premi de Pintura Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

– A l’interior del sobre hi haurà:

– Una fitxa amb les dades de l’autor/a (nom i llinatges, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte) i les característiques tècniques de l’obra (mesures, suport, tècnica artística, materials emprats…).

– Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 1 d’aquestes bases.

– Una etiqueta amb el pseudònim de l’autor/a, que ha d’anar enganxada a l’obra presentada.

Modalitat C) Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

C.1. Característiques dels treballs: La temàtica de les obres de ceràmica i la tècnica que s’hi utilitzi són lliures. No s’admetran les obres de producció comercial ni industrial. En cas d’haver-hi altres materials, el ceràmic hi ha de predominar clarament. S’entendrà que la manera com es presenti l’obra és la que l’artista considera adequada per a la seua exposició. No obstant l’anterior, per ser admeses al concurs, les obres no podran superar els 80 cm entre els seus punts més allunyats.

Cadascun dels artistes podrà presentar una obra, que haurà de ser original, inèdita i no haver estat premiada en cap altre certamen. No s’admetran les obres que vagin signades per l’autor/a.

C.2. Forma de presentació dels treballs. Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar, juntament amb el treball, la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que podran trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

Un sobre, adjunt a la instància general, on haurà de constar:

– A la part de fora: “Premi d’Artesania del Fang Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

– A l’interior del sobre hi haurà:

– Una fitxa amb les dades de l’autor/a (nom i llinatges, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte) i les característiques tècniques de l’obra (mesures, tècnica artística, temperatura, materials emprats…).

– Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 1 d’aquestes bases.

– Una etiqueta amb el pseudònim de l’autor/a, que ha d’anar enganxada a l’obra presentada.

Modalitat D) Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

Totes les persones interessades han de ser fotògrafes amateurs, és a dir, que no percebin cap tipus d’ingrés per la seua dedicació a aquesta especialitat artística.

D.1. Temàtica. Les fotografies hauran d’abordar la visió de l’autor/a respecte d’algun element relacionat amb el patrimoni cultural material de l’illa d’Eivissa. És a dir, tot allò que faci referència a la realitat cultural pròpia de l’illa d’Eivissa que tengui un especial interès històric, artístic, arquitectònic, urbà i arqueològic.

D.2. Característiques de les fotografies. S’ha de presentar una col·lecció de tres fotografies diferents per participant, realitzades amb qualsevol dispositiu fotogràfic.

Les fotografies lliurades han de ser inèdites i han de tenir una mesura mínima de 20 cm i màxima de 45 cm per costat.

Les fotos s’han de presentar emmarcades amb un paspartú que sobrepassarà en cinc cm les mides previstes al paràgraf anterior.

No s’admetran les fotografies que vagin signades per l’autor/a, només hi ha d’aparèixer, darrere, el pseudònim.

D.3. Forma de presentació de les fotografies

Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

Un sobre, adjunt a la instància general, on haurà de constar:

– A la part de fora: “Premi de Fotografia Amateur Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

– A l’interior del sobre hi haurà:

– Una fitxa amb les dades de l’autor/a (nom i llinatges, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte), el títol de les fotografies, les característiques tècniques de cada obra i una indicació detallada del lloc o monument objecte de les fotografies.

– Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 1 d’aquestes bases.

– Un altre sobre, també adjunt a la instància general, en el qual figurin:

A la part de fora, la denominació “Premi de Fotografia Amateur Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a

A l’interior del sobre, els tres originals impresos i un DVD/CD o un llapis de memòria amb les fotografies presentades al Premi. Darrere de cada una de les fotografies presentades, tant en les impreses com a la còpia digital, hi ha de figurar també el pseudònim de l’autor/a.

Modalitat E). Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

E.1. Temàtica. Els treballs presentats a aquesta modalitat del Premi Vuit d’Agost consistiran en l’elaboració d’un cartell de les Festes de la Terra, que commemoren la conquesta catalana d’Eivissa al 1235 i que se celebren al voltant del dia Vuit d’Agost. El Consell Insular d’Eivissa, dins dels objectius de fomentar els valors i els principis que representa aquesta festa, així com per fomentar les activitats de cultura popular i tradicional que s’hi celebren (i que estan reconegudes com a Festes d’Interès Cultural, FIC), utilitzarà el cartell guanyador per a la difusió d’aquesta celebració i dels diversos actes que s’hi prevegin.

E.2. Característiques del disseny

Hi ha d’aparèixer el lema “Festes de la Terra 2017”. S’ha de presentar l’original en dues còpies: Una en format imprès A3 i una altra en format digital compatible amb els principals programes de disseny gràfic.

El disseny del cartell ha de permetre la seua adaptació a altres formats publicitaris verticals i horitzontals: pantalles de televisió i mòbil, adaptacions d’anuncis a premsa escrita, bàners digitals, banderoles, opis…

No s’admetran els dissenys que presentin qualsevol tipus de marca que permetés esbrinar el nom de l’autor/a.

E.3. Forma de presentació dels treballs

Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

– Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que es pot trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI o passaport, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

Un sobre, adjunt a la instància general, on haurà de constar:

– A la part de fora: “Premi de Disseny Gràfic Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

– A l’interior del sobre hi haurà:

– Una fitxa amb les dades de l’autor/a (nom i llinatges, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte).

– Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model que figura a l’annex 1 d’aquestes bases.

– Un altre sobre, també adjunt a la instància general, en el qual figurin:

A la part de fora, la denominació “Premi de Disseny Gràfic Vuit d’Agost 2017”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a.

A l’interior del sobre, l’original imprès en format A2 i, en suport DVD o en un llapis de memòria, el disseny en format digital. Darrere de la còpia impresa hi ha de figurar el pseudònim de l’autor/a.

9.2. L’entrada i la retirada dels treballs que es presentin seran per compte de la persona concursant, així com l’assegurança del transport de les obres, si escau, i no es podrà formular cap reclamació al Consell Insular d’Eivissa per possibles pèrdues o desperfectes que es poguessin produir una vegada que les obres estiguin al seu poder.

9.3. Els sobres amb les dades personals dels/de les autors/ores només s’obriran quan la decisió del jurat estigui presa i només s’obriran els que contenguin les dades dels autors dels treballs premiats.

9.4. Una vegada que ja s’hagi fet públic el veredicte del jurat i s’hagi concedit el premi, l’artista guanyador/a haurà de signar la seua obra, per tal que les obres que queden en poder del Consell Insular puguin garantir l’autenticitat de la seua autoria.

Desena. Comissions avaluadores

10.1. La comissió d’avaluació és l’òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:

– Avaluar les obres presentades, d’acord amb els criteris establerts a aquesta base.

– Emetre una acta que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

La comissió avaluadora pot declarar desert, el Premi, o si ho considera convenient, dividir-lo entre dos o més premiats.

10.2. Les comissions avaluadores per a cada una de les modalitats dels Premis Vuit d’Agost 2017 estaran formades per un/a president/a, elegida entre persones de reconegut prestigi de cada una de les cinc modalitats, tres vocals, elegits entre persones de reconegut prestigi en l’àmbit de la cultura de l’illa d’Eivissa, i un/a secretari/ària, que serà personal del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

Per poder constituir-se, la Comissió Avaluadora haurà de comptar amb l’assistència del president/a, el/la secretari/ària i almenys de dos vocals més.

10.3 .Membres de les comissions avaluadores

Modalitat A) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost d’Investigació

President: Antoni Tur Torres

Suplent: Vicent Marí Costa

Vocals:

1. Francisca Escandell Riera

Suplent: Pere Vilàs Gil

2. Francesc X. Torres Peters

Suplent: Antoni Marí Marí

3. M. Lena Mateu Prats

Suplent: Maria Neus Torres Roig

Secretari/ària:

Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Maria Antònia Costa Costa

Modalitat B) Comissió Avaluadora del Premi Vuit d’Agost de Pintura

President: Josep Marí Marí

suplent:Catina Costa Marí

Vocals

1. Mario Stafforini

suplent: Diana Bustamante

2. Doralice Souza

suplent: Renato Steinmeyer

3. Vicent Torres Noguera

suplent: Daniel Castilla Núñez

Secretari/ària:

Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Maria Antònia Costa Costa

Modalitat C) Comissió avaluadora del Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

President: Antoni Ribas Costa Toniet

suplent: Catina Costa Marí

Vocals

1. Catalina Marí Tur

Suplent: Alberto Ribas Palerm

2. Adrián Ribas Escandell

Suplent: Maria Tur Escofet

3. Antoni Marí Frígoles

suplent: Leire Garcia López de Muniain

Secretari/ària:

Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Maria Antònia Costa Costa

Modalitat D) Comissió avaluadora del Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

President: Antoni Pomar Juan

suplent: Catina Costa Marí

Vocals

1. Lourdes Grivé

suplent: Vicent Marí Marí

2. Germán G. Lama

suplent Rafael Domínguez Mulet

3. Joan Costa Garcia

suplent: Javier Tur Riera

Secretari/ària:

Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Maria Antònia Costa Costa

Modalitat E) Comissió avaluadora del Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

Presidenta: Diana Bustamante

suplent: Josep Marí Marí

Vocals:

1. Ricard Bofill Torres

suplent: Germán G. Lama

2. Doralice Souza

suplent: Joan Antoni Marí Marí

3. Antoni Pomar Juan

suplent: Catina Costa Marí

Secretari/ària:

Joan-Albert Ribas Fuentes

Suplent: Maria Antònia Costa Costa

10.4. Criteris de les comissions avaluadores

De manera general les comissions avaluaran la creativitat, el procés d’elaboració o altres aspectes que es considerin adients i qualificaran les obres presentades amb els criteris tècnics establerts a les bases respecte de la seua presentació i tenint en compte, entre altres, els criteris particulars que a continuació s’esmenten per a cada modalitat:

Modalitat A) Criteris per al Premi Vuit d’Agost d’Investigació

– Metodologia científica en la seua elaboració

– Fonts utilitzades

– Conclusions de la recerca

– Aportació al corpus de treballs de recerca respecte de l’illa d’Eivissa

Modalitat B) Criteris per al Premi Vuit d’Agost de Pintura

– Creativitat de l’autor/a

– Procés d’elaboració

– Tècniques utilitzades

– Adequació i la combinació, si pertoca, dels materials emprats

Modalitat C) Criteris per al Premi Vuit d’Agost d’Artesania del Fang

– Creativitat de l’autor/a

– Procés d’elaboració

– Tècniques utilitzades

– Adequació i la combinació, si pertoca, dels materials emprats

Modalitat D) Criteris per al Premi Vuit d’Agost de Fotografia Amateur

– La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

– L’originalitat

– L’adequació a la temàtica (el patrimoni cultural material d’Eivissa)

Modalitat E) Criteris per al Premi Vuit d’Agost de Disseny Gràfic

– La qualitat tècnica (composició, llum, equilibri de color…)

– L’originalitat de la proposta

– L’adequació a la temàtica demanada

Onzena. Instrucció i resolució

El Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell d’Eivissa serà el competent per instruir el procediment d’aquestos Premis Vuit d’Agost 2017. Amb fonament en l’acta del jurat i en la proposta de l’òrgan instructor, els premis es concediran mitjançant resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

Aquestes concessions es faran públiques, en un termini màxim de 10 dies, des de la data de la reunió del jurat, a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i, posteriorment, a la Base de Dades Nacional de Subvencions, i es notificarà a les persones guanyadores de cada modalitat el resultat dels premis.

Dotzena. Lliurament dels premis

Es farà en un acte públic amb les persones guanyadores del premis, en el qual se’ls lliurarà un diploma acreditatiu, en el lloc i la data que es determinarà amb posterioritat, i coincidiran, si és possible, en un mateix acte el lliurament de les cinc modalitats dels Premis Vuit d’Agost convocats per a 2017.

La persona guanyadora ha d’aportar un full de transferència bancària, degudament emplenat i signat, únicament en el cas que no l’hagi presentat abans al Consell Insular, ja que la forma de pagament serà per transferència bancària.

Tretzena. Obres no premiades

Les obres presentades als Premis Vuit d’Agost 2017 no premiades hauran de retirar-se en un termini de trenta dies comptats a partir del dia següent al dia en què es faci públic el veredicte del jurat. En cas contrari es consideraran cedides i per tant passaran a formar part del patrimoni d’aquest Consell Insular.

Catorzena. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regeix per les presents bases, per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

Quinzena. Drets sobre els treballs guanyadors

Les persones autores mantenen el seu dret d’autoria damunt de les obres i el Consell es reserva el dret de reproducció per qualsevol mitjà de les dites obres.

El Premi d’Investigació comportarà la publicació del treball per part del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa. Aquesta publicació serà la de l’original lliurat per la persona guanyadora, i valorat pel jurat, llevat d’algun suggeriment del dit jurat o del Departament convocant.

En les altres quatre modalitats, l’obra premiada quedarà en propietat del Consell Insular d’Eivissa, el qual tendrà potestat de reproduir-la i/o d’exposar-la.

Si els i les membres del jurat ho consideren adient, per la qualitat de les obres presentades, d’entre totes les obres rebudes es farà una selecció , d’un màxim de 20, les quals es podran exhibir a sales d’exposicions i de cultura d’Eivissa i també si consta en l’acta del dit jurat, organitzar una exposició individual de l’artista guanyador/a.

 

ANNEX 1

Declaració responsable de no prohibicions, declaració expressa sobre obligacions tributàries, amb la seguretat social i amb el consell insular d’eivissa

…………………………………………………………………….., amb DNI ………………………………………, (nom)

domicili a …………………………………………………………………, municipi d ……………………………….,

Faig la següent Declaració responsable a l’òrgan instructor:

a. Reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per poder optar a un premi convocat per aquesta Corporació i no incorr en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per ser-ne beneficiari/ària, i em compromet a mantenir el compliment de les anteriors condicions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

b. Em trob al corrent de les obligacions davant l’Administració tributària (estatal i autonòmica), davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa, segons l’establert a la normativa vigent (Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) per obtenir el reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici; dispòs de la documentació que així ho acredita, i la pos a disposició de l’administració quan em sigui requerida; així mateix, em compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici, i en el cas que hi hagi alguna variació, a comunicar-ho a aquesta administració en el termini no superior a tres dies.

(   ) Autoritz l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa meua que em trob al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i Autonòmica, davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa.

(   ) No autoritz l’òrgan instructor perquè, d’acord amb el que estableix la disposició addicional tercera de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per a l’impuls de la productivitat, pugui demanar la certificació telemàtica justificativa meua que em trob al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Administració de l’Estat i Autonòmica, davant la Seguretat Social i davant la hisenda del Consell Insular d’Eivissa i em compromet a adjuntar-la a la sol·licitud per concórrer al premi.

(Signatura)

Eivissa, ______ d ___________________ de 201___

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT DEL CONSELL

 

Eivissa, 20 de juny de 2017

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut

Maria Catalina Tur Torres