Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria i bases per a la selecció de personal laboral temporal de la fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Convocatòria i bases per a la selecció de personal laboral temporal de la fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Text

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, en sessió ordinària del passat dia 6 de maig de 2016, va acordar el següent:

Aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció de personal laboral temporal de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca en la categoria d’auxiliar de programes educatius.

Palma, 17 de maig de 2016

El secretari delegat

Antoni Pol Coll

 

1.   OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte de la present convocatòria és la dotació de 2 places d’auxiliar de programes educatius a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca i la creació d’un borsí de treball.

2.   DESCRIPCIÓ GENERAL DEL LLOC DE TREBALL

Llocs de treball: Departament d’Educació (Suport al programa per a centres educatius: visites, tallers, etc; programa per a famílies, adults i nins, programa social; activitats educatives, etc)

Nivell salarial: 3

Tipus de contracte: interinitat

Característiques: Jornada completa, 40h setmanals, amb possibilitat de variar l’horari segons la programació del centre

Sou brut anual: Segons conveni col·lectiu de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Sistema de selecció: concurs de mèrits

3.   REQUISITS O CONDICIONS DELS ASPIRANTS

a. Tenir la nacionalitat espanyola, la d’un estat membre de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També podran ser admesos, amb independència de la seva nacionalitat, els cònjuges d’espanyols i dels ciutadans d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no hagin estat separats de dret, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents. Conforme a l’art. 57.2 de l’EBEP.

b. Haver complit 16 anys i no excedir de l’edat màxima de jubilació forçosa.

c. Haver superat el Batxillerat humanístic, social ò artístic

d. Tenir experiència en llocs de treball similars de 9 mesos com a mínim en els darrers 4 anys.

e. Tenir coneixement de la llengua catalana, com a mínim de nivell B2.

f.    No haver estat separat del servei o acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans autònoms o dependents d’aquestes, ni trobar-se en la situació d’inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de funcions en aquestes. En el cas de pertànyer a un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver estat sotmès a sanció disciplinària que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació publica.

g. Acreditació coneixement de llengua castellana: Per als aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana, han d’acreditar-ne el coneixement mitjançant l’aportació del diploma d’espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes o mitjançant l’acreditació que estan en possessió d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.

h. Declaració d’activitats: Abans de prendre possessió de la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l’art. 1 de la Llei 53/1984, i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

i. Drets d’inscripció: 15,91 € que seran abonats per les persones interessades mitjançant l’ ingrés en compte corrent de la Fundació Pilar i Joan Miró Mallorca, indicant el nom de la ordenant i l’assumpte: “Selecció Auxiliar de Programes Educatius”.

Titular: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

Banc: La Caixa

Núm. compte: 2100 4011 52 2200005120

IBAN: ES97 2100 4011 522200005120

SWIFT: CAIXESBBXXX

4. PRESENTACIÓ DE SOL .LICITUDS

Els interessats han de presentar el model normalitzat (Annex I, Model de sol·licitud) juntament amb el justificant d’haver abonat la taxa per drets d’inscripció, en el termini de 10 dies hàbils – el dissabte es considera inhàbil – comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a:

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

C. de Saridakis, 29

07015 Palma de Mallorca (Illes Balears)

Si el darrer dia de presentació és festiu o inhàbil s’entendrà prorrogat al dia següent hàbil.

També es podran presentar les sol·licituds per correu o missatgeria. En aquest cas l’interessat ha de trametre a l’ FPJMIRO el justificant d’enviament de la documentació mitjançant fax al número +34 971702102 abans que finalitzi el termini de presentació.

No obstant això, si una vegada transcorreguts 5 dies naturals des de l’enviament del justificant de tramesa de la documentació per correu no s’ha rebut, no s’admetrà.

Les sol·licituds trameses per correu o missatgeria s’han d’enviar lliure de costs, en el sentit que l’ FPJMIRO no assumirà costs de tràmits de cap tipus en concepte de duanes, missatgeria o similars, ni s’acceptaran, per tant, enviaments que arribin en aquestes condicions. Són responsabilitat exclusiva dels interessats les gestions necessàries perquè l’ FPJMIRO rebi la documentació lliure de càrregues.

No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s’admeti l’aspirant.

5. SISTEMA DE SELECCIÓ

5.1. CONCURS DE MÈRITS:

Només es procedirà a la valoració dels mèrits d’aquells candidats que reuneixin tots els requisits.

El barem de mèrits s’estructura en tres blocs: formació professional, experiència professional i coneixement de llengües.

La puntuació total dels mèrits no pot superar els 20 punts.

1. Formació professional

Puntuació màxima d’aquest bloc: 10 punts.

Es valoraran les titulacions acadèmiques i els cursos de formació relacionats amb les funcions i tasques de la plaça convocada.

a.Per a cada titulació acadèmica oficial (fins un màxim de 8 punts):

–     Llicenciatura o Grau en història d’art i belles arts: 4 punts

–     Màster i postgrau:

a. Máster o postgrau oficials de més de 61 ECTS o de 151 LRU: 2 punts

b. Màster o postgrau oficials fins a 60 ECTS o 150 LRU: 1 punt

c. Altres títols propis universitaris (especialista, expert, curs de actualització, diploma): 0,015 punts per cada ECTS i 0,005 punts per cada LRU, amb un màxim de 1 punt

–     CAP: 1,5 punts

–     Diplomatura: 1,5 punts

–     Cicle de Grau superior d’animació sociocultural i turística: 1 punt

b. Cursos de formació (fins un màxim de 2 punts):

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions i tasques pròpies de la plaça convocada:

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d’aprofitament suposen els d’assistència; és a dir, no són acumulatius l’assistència i l’aprofitament.

Els cursos que hagin estat impartits es valoren amb la mateixa puntuació que els cursos d’aprofitament.

La valoració d’aquest criteri es du a terme d’acord amb el següent barem:

L’hora d’aprofitament o d’impartició es valora amb 0,010 punts

L’hora d’assistència es valora amb 0,005 punts

No es valoren els títols acadèmics que han servit per a obtenir una titulació acadèmica superior que ja ha estat valorada per la Comissió Seleccionadora ni aquelles titulacions que no tinguin res a veure amb l’ educació, pedagogia, Història de l’ art o Belles Arts.

2. Experiència professional

Puntuació màxima d’aquest bloc: 6 punts.

Són objecte de valoració els mèrits següents:

–     Experiència professional en relació laboral o funcionarial a treballs realitzats a l’Administració pública de la subescala, la classe o la categoria igual o semblant a la convocada, especialment a la pròpia Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca o a fundacions del sector públic relacionades amb el món de l’art. Es valora a raó de 0,05 punts per mes fins a un màxim de 3 punts.

–     Experiència professional en relació laboral a l’àmbit privat a treballs relacionats amb la gestió de programes educatius i culturals de museus, centres culturals i/o docents. Es valora a raó de 0,05 punts per mes fins a un màxim de 2 punts.

–     Disseny i execució de programes i/o projectes educatius: 0,5 punts per cada un dels programes i/o projectes, fins un màxim de 1 punt.

Es pot atorgar la puntuació que proporcionalment correspongui, a criteri de la Comissió seleccionadora, quan la jornada sigui inferior a l’ordinària. Per a valorar l’experiència laboral les fraccions inferiors a l’any s’han de prorratejar, si s’escau.

3. Coneixements de llengües

Puntuació màxima d’aquest bloc: 4 punts.

Es valoren els títols expedits per les escoles oficials d’idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.

Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’una mateixa llengua, només es valora el certificat que acredita un nivell de coneixement superior d’aques

Són objecte de valoració els mèrits següents:

–     Llengua catalana (fins un màxim de 1,25 punts):

– Certificat C1 o equivalent: 1 punt

– Certificat C2 o equivalent: 1’25 punts

–     Llengua anglesa (fins un màxim de 1’50 punts):

– Certificat B1 o equivalent: 0,75 punts

– Certificat B2 o equivalent: 1,00 punt

–  Certificat C1 o equivalent: 1,25 punts

–  Certificat C2 o equivalent: 1,50 punts

–     Llengües alemanya, francesa (fins un màxim de 1,00 punt):

–  Certificat A2 o equivalent: 0,10 punts/per cada llengua

–  Certificat B1 o equivalent: 0,20 punts/per cada llengua

–  Certificat B2 o equivalent: 0,30 punts/per cada llengua

–  Certificat C1 o equivalent: 0,40 punts/per cada llengua

–  Certificat C2 o equivalent: 0,50 punts/per cada llengua

–     Altres llengües estrangeres (fins un màxim de 0,25 punts):

–  Certificat A2 o equivalent: 0,05 punts/per cada llengua

–  Certificat B1 o equivalent: 0,10 punts/per cada llengua

–  Certificat B2 o equivalent: 0,15 punts/per cada llengua

–  Certificat C1 o equivalent: 0,20 punts/per cada llengua

–  Certificat C2 o equivalent: 0,25 punts/per cada llengua

5.2 ENTREVISTA

La Comissió seleccionadora entrevistarà els aspirants que hagin obtingut un mínim de 10 punts en el barem de la fase de concurs.

L’entrevista tractarà d’aspectes relacionats amb l’organització del treball a desenvolupar, la formació i l’experiència professional dels aspirants, així com les seves motivacions, les seves habilitats, el nivell de compromís i d’altres que la Comissió consideri d’interès.

L’ entrevista es valorarà com apte o no apte.

6.FORMA D’ACREDITACIÓ DELS REQUISITS

L’acreditació dels següents requisits es presentaran amb el model de sol·licitud de l’ANNEX I:

a.  Fotocòpia confrontada del DNI, o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

b.  Còpia autenticada o fotocòpia compulsada de la titulació requerida o equivalent, o certificat acadèmic que acrediti que ha aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els dret per a expedir-lo, si s’escau. No s’han de tenir en compte les simples relacions, certificats d’assignatures o blocs o àrees aprovades.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha de posseir la credencial que n’acredita l’homologació.

c. Per a les persones que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana i als efectes de restar exemptes de realitzar la prova específica de coneixements de la llengua castellana, còpia compulsada del diploma d’espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d’octubre; o del certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes, o d’una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol.

d.  Còpia autenticada o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de llengua catalana (nivell B2) expedit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, dels títols, diplomes i certificats que hi considera equivalents o de les homologacions dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb el dit certificat regulades per la dita Conselleria.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera s’ha d’acompanyar amb la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

No es tindran en compte els requisits al·legats que no es posseeixen en acabar el termini de presentació de sol·licituds, ni els que no s’hagin acreditat mitjançant la corresponent documentació

7. VALORACIÓ DELS MÈRITS

Els mèrits que es valoraran en el concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d’instàncies, s’hauran de presentar mitjançant còpies compulsades o fotocòpies compulsades, acompanyats del model d’autoavaluació dels mèrits de l’ANNEX II.

Els mèrits es detallaran de manera organitzada per a cada apartat del barem, fent constar el mateix número assignat al document que certifica el mèrit indicat i la proposta de valoració del mèrit corresponent.

Únicament es valoraran aquells que estiguin adequadament i clarament acreditats d’acord amb els barems de la fase de concurs. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l’endemà d’adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

Acreditació dels mèrits

1.  Formació professional.

a. Titulacions acadèmiques distintes a l’exigida per a la plaça:

Llicenciatura, grau, diplomatura màster, postgrau o equivalent, cicle de grau superior o certificat acadèmic que acrediti que ha aprovat aquests estudis per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets perquè s’expedeixi, si s’escau. No s’han de tenir en compte les simples relacions, certificats d’assignatures o blocs o àrees aprovades.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha de posseir la credencial que n’acredita l’homologació.

    b. Cursos de formació.

Certificat dels cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Escola Municipal de Formació, l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera s’ha d’acompanyar amb la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o catalana.

2.  Experiència professional.

Certificat de l’organisme corresponent o contractes de treball acompanyats del certificat de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. Hi han de constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria de la borsa convocada d’ auxiliar de programes educatius. Només es valorarà l’experiència laboral quan de la documentació aportada se’n desprenguin clarament les funcions fetes i l’analogia amb les del lloc que s’ha de proveir. Els autònoms han de presentar el document d’alta d’activitat econòmica juntament amb la vida laboral on es facin constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria de la borsa convocada.

En el cas de que la documentació acreditativa s’hagi emès en llengua estrangera, perquè es pugui valorar com a mèrit, la persona interessada n’ha de presentar una traducció jurada

3.  Coneixement de llengües.

Certificat/s acreditatiu/s del nivell de coneixement de la/les llengua/gües indicades expedit o homologat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, per l’EBAP, per les escoles oficials d’idiomes i també el/s reconegut/s d’acord amb la normativa autonòmica, estatal o qualsevol organisme oficial acreditat.

 8. ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

Una vegada finalitzat el termini per a presentar sol·licituds la Comissió Seleccionadora farà pública al web de l’ FPJMIRO http://miro.palmademallorca.es una resolució provisional d’admesos i d’exclosos, mitjançant la qual es concedirà un termini de 5 dies hàbils per a esmenar les possibles omissions, deficiències o mancances que s’hagin observat en relació amb els requisits exigits.

No seran esmenables perquè afecten el contingut essencial d’aquesta convocatòria:

a.  La presentació de la sol·licitud fora de termini.

b. La presentació de la sol·licitud sense el justificant d’acreditació d’haver abonat el drets d’inscripció

c. No fer constar que es compleixen els requisits exigits a aquestes Bases.

d.  Qualsevol altre resultant de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes bases

És responsabilitat de l’aspirant comprovar que figura a la llista d’admesos i/o presentar les esmenes que consideri adients. Si no en presenta es considerarà elevada a definitiva la llista d’admesos i exclosos i no es tornarà a publicar.

Les reclamacions a la llista provisional les resoldrà la Comissió Seleccionadora, que dictarà resolució definitiva mitjançant la qual s’aprovarà la llista d’aspirants admesos i exclosos, que es publicarà al web de la FPJMIRO.

9. COMISSIÓ SELECCIONADORA

a. Composició

La Comissió Seleccionadora estarà formada per:

Presidència:

Sr. Francisco Copado Carralero, director de l’FPJMIRO (titular)

Sra. Aina Mª Duran Servera, secretària de direcció FPJMIRO (suplent)

Vocals:

Sr. Pere Manel Mulet Ferrer, tècnic de grau mig d’Informàtica (titular)

Sra. Mª Antònia Artigues Cabrer, tècnic de grau mig de Registre de l’FPJMIRO (suplent)

Sra. Dolors Nadal LLinàs, administració FPJMIRO(titular)

Sra. Teresa Ques Mestre, administració FPJMIRO (suplent)

Sra. Apol.lònia Mora Vidal, tècnic de educació de la Regiduria de Educació de l’Ajuntament de Palma (titular)

Sra. Margalida Noguera Pomar, cap de secció de Cultura de l’Ajuntament de Palma (suplent)

El Secretari/a serà designat/da per votació de tots els membres d’entre els vocals.

b. Funcionament

La Comissió Seleccionadora serà convocada per la presidència.

El quòrum per a constituir la Comissió, per a les deliberacions i per a adoptar acords estarà format per la meitat dels seus membres, les decisions s’adoptaran per majoria de vots i dirimirà els empats el vot del president/ta.

El secretari/tària estendrà acta de totes les sessions duites a terme, les signarà amb el vistiplau del president/ta i es publicaran al web de la Fundació.

Les funcions de la Comissió Seleccionadora són les següents:

a. Valorar els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants.

b. Elaborar la llista provisional i definitiva dels aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria.

c. Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones seleccionades per l’entrevista.

d. Realització de les entrevistes

e. Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants.

f. Interpretar les bases, resoldre els dubtes i incidències que es plantegin i prendre els acords necessaris per assegurar el desenvolupament correcte de la convocatòria, en tot el que no preveuen les Bases.

Els membres de la Comissió Seleccionadora s’hauran d’abstenir d’intervenir, i ho notificaran a l’autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El tribunal podrà comptar, quan ho consideri convenient, amb l’assistència d’ assessors especialistes per a totes o algunes de les proves.

10. BORSA DE TREBALL

Els aspirants que hagin superat el procés selectiu i siguin aptes passaran a formar part d’una borsa de treball que servirà per a cobrir, per ordre de puntuació, les possibles necessitats de la plaça convocada de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

En haver-hi una vacant, si fa falta proveir-la s’oferirà un lloc a les persones incloses en aquesta borsa que es trobin en la situació disponible d’acord amb l’ordre de prelació i si compleixen els requisits que exigeix el lloc de treball per a ocupar-lo.

L’oferta s’haurà de fer en primer lloc al telèfon mòbil i si la persona no respon a un altre número de telèfon que s’hagi fet constar a la sol·licitud. Si no s’aconsegueix localitzar la persona per telèfon s’haurà d’enviar un missatge al correu electrònic i/o fax indicat a la sol·licitud i si no s’obté resposta en un termini màxim d’un dia hàbil des de la darrera comunicació s’entendrà que la persona renuncia a l’oferta de feina. S’haurà de deixar constància a l’expedient de les gestions efectuades.

Un cop feta l’oferta si la persona interessada no manifesta la seva conformitat en el termini d’un dia hàbil (o en el dia hàbil següent, si la telefonada és en divendres), la seva disposició a incorporar-se i/o la presentació de la documentació requerida en el termini indicat per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, s’entendrà que hi renuncia i passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.

La persona seleccionada es vincularà amb la Fundació amb un contracte de treball temporal i haurà de superar un període de prova de sis mesos. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput d’aquest període. Durant aquest període l’aspirant seleccionat serà avaluat pel director-gerent, que informarà sobre el desenvolupament correcte del servei prestat i la seva idoneïtat per a cobrir el lloc de feina, de manera que si no assoleix aquesta condició se’n podrà resoldre el cessament en les funcions per a les quals se l’ha contractada, sense cap dret a indemnització.

La borsa de treball te una vigència de 4 anys des de la seva publicació en el BOIB.

ANNEX I DE LES BASES

MODEL DE SOL·LICITUD

CONVOCATÒRIA 2 AUXILIARS DE PROJECTES EDUCATIUS PER A COBRIR LES PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

Primer llinatge Segon llinatge
Nom Nacionalitat
NIF o equivalent Data de naixement
Telèfon 1 Telèfon 2
Adreça electrònica
Adreça
Núm./Km. Bloc Escala Pis Porta Altres Codi postal
Localitat Província

SOL·LICIT:

Prendre part en el procés de selecció convocat per la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca per a crear una borsa de treball d’auxiliars de projectes educatius, per a cobrir les noves places a la plantilla de personal d’aquest organisme i per això

DECLAR:

a.    Que no patesc cap malaltia i tinc la capacitat necessària per a realitzar les funcions corresponents.

b.   Que no he estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques ni estic inhabilitat per a exercir funcions públiques.

c.    Que no estic afectat per cap incapacitat o incompatibilitat segons estableixen el Reial decret legislatiu 781/1996, de 18 d’abril, i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

PRESENT:

a.  Fotocòpia confrontada del DNI, o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

b.  Còpia autenticada o fotocòpia compulsada de la titulació requerida.

c.  Còpia autenticada o fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu de les llengües catalana (nivell B2).

d.  Còpia compulsada del diploma d’espanyol com a llengua estrangera o certificat d’aptitud d’espanyol per el cas d’estrangers que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no se’n desprèn el coneixement de la llengua castellana.

Palma,……..de……………………………de 2016

(Firma)

DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

ANNEX II DE LES BASES

AUTOVALORACIÓ DELS MÈRITS

Nom i cognoms:
DNI/CIF:
Adreça:
Codi Postal:
Municipi:
Província:
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:

A continuació relaciono els mèrits que crec que s’han de valorar i la seva puntuació, amb indicació del número de pàgina dels documents que s’adjunten, d’acord amb el que disposen les bases.

La puntuació total dels mèrits no pot superar els 20 punts.

Base 5.1.1.a. (Formació professional, Titulació, fins a un màxim de 8 punts)

Pàg.

Organisme impartidor

Titulació

Puntuació

Base 5.1.1.b. (Cursos de formació, fins a un màxim de 2 punts)

Pàg.

Centre / organisme

Títol

Crèdits/hores

Puntuació

Base 5.1.2. (Experiència professional, fins a un màxim de 6 punts)

Pàg.

Organisme

Activitat

Període

Puntuació

Base 5.1.3. (Coneixement de llengües, fins a un màxim de 4 punts)

Pàg.

Llengua

Certificat

Nivell

Puntuació

Palma,……..de……………………………de 2016

(Firma)

DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/05/5617.pdf”]