Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria del procediment de contractació de “gestió de l’escola de música de Ses Salines”

Anunci exposició pública Plec Clàusules Administratives Particulars i convocatòria del procediment de contractació de “gestió de l’escola de música de Ses Salines”

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovat per la Junta de Govern Local de dia 25 d’abril de 2017 el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el contracte “gestió de l’escola de música de Ses Salines”, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i varis criteris d’adjudicació, en base a l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’exposa al públic pel termini de deu dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB perquè puguin presentar-se reclamacions. Simultàniament per mitjà del present anunci s’efectua convocatòria del procediment:

Tipus de contracte: gestió servei públic

Entitat que va aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP): Junta de Govern Local

Data aprovació del PCAP: 25 d’abril de 2017

Tipus de sessió de l’òrgan que va aprovar el PCAP: ordinària

1.- Entitat adjudicadora:

a).- Organisme: Ajuntament de Ses Salines

b).- Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Ajuntament.

2.- Objecte del contracte:

a).- Descripció de l’objecte: gestió de l’escola de música

b).- Lloc d’execució: Ca Ses Monges, Centre Cívic i Escoles Velles

c).- duració contracte: el termini d’execució del contracte és de 2 anys comptats a partir de la data de la seva formalització. S’admet una pròrroga d’un any addicional segons la lletra D del quadre de característiques del contracte.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

a).- Tramitació: ordinària.

b).- Procediment: obert.

c).- criteris d’adjudicació

.- Criteri econòmic – 70 punts

.- millores activitats sense cost – 30 punts

4.- Pressupost base de licitació. Import total (Euros): 232.200.- €.

5.- Obtenció de documentació i informació:

a).- Entitat: Ajuntament de Ses Salines

b).- Domicili: Plaça Major, 1

c).- Localitat i codi postal: Ses Salines, CP: 07640

d).- Telèfon: 971649117

e).- Fax: 971649454

f).- Data límit d’obtenció de documents i informació: fins al mateix dia que finalitzi la presentació de proposicions.

6.- Garantia provisional: no s’exigeix.

7.- Garantia definitiva: un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.

8.- Requisits específics del contractista.

a).- La solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: l’exigida a la lletra F) del quadre de característiques del contracte del PCAP

9.- Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a).- Data límit per a la presentació de proposicions i documentació administrativa: lletra I) del quadre de característiques del contracte del PCAP.

c).- Documentació a presentar: l’especificada al PCAP que regeix la contracta.

d).- Lloc de presentació:

1.- Entitat: Ajuntament de Ses Salines.

2.- Domicili: Plaça Major, 1

3.- Localitat i codi postal: Ses Salines, CP: 07640.

e).- Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l’adjudicació definitiva.

f).- Admissió de variants: sí.

10.- Obertura de les ofertes:

a).- Entitat: Ajuntament de Ses Salines.

b).- Domicili: Plaça Major, 1.

c).- Localitat: Ses Salines.

d).- Data: el dia següent de la finalització del termini de presentació, excepte que sigui dissabte, diumenge o dia festiu, que es passarà al dia següent hàbil, o bé que es fixi un dia distint

e).- Hora: 12:00 hores, o bé hora distinta fixada a la convocatòria

11.- Despeses d’anuncis: a càrrec del contractista.

Ses Salines, 27 d’abril de 2017

El Batle,

Bernat Roig Galmés