Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma

Resolució de la consellera de Presidència de 27 de setembre de 2017 de convocatòria pública per presentar candidatures a la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

Text

D’acord amb el que disposa l’article 5 del Decret 2/2014, de 10 de gener, pel qual es regula la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 5, d’11 de gener), i atès l’informe justificatiu del director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior de data 26 de setembre de 2017, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es convoca la presentació de candidatures a la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.

Segon

El termini per presentar candidatures comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 15 de desembre de 2017.

Tercer

Les candidatures que es presentin s’han d’ajustar a allò que especifiquen els articles 4 i 5 del Decret 2/2014, de 10 de gener.

Quart

Es nomena el jurat encarregat de considerar i valorar les candidatures i d’elevar a la presidenta de les Illes Balears la proposta de concessió de la distinció. Aquest jurat, la composició del qual figura en l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’ha de regir pels principis de paritat i igualtat que estableixen els articles 3 k, 4.3, 4.6 i 33 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Cinquè

El model de document per formalitzar les candidatures és el que s’adjunta a aquesta Resolució com a annex 2.

Sisè

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 27 de setembre de 2017

La consellera de Presidència

Pilar Costa i Serra

ANNEX 1

Jurat de la Medalla d’Or de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018

Presidenta: Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència

Vocals:

En representació de la Conselleria de Presidència:

— Titular: Sr. Josep Enric Claverol Florit, director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior

— Suplent: Sr. Álvaro Gil Amigo, director general de Comunicació

En representació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:

— Titular: Sra. Pilar Sansó Fuster, directora general de Comerç i Empresa

— Suplent: Sra. Isabel Castro Fernández, directora general de Treball

En representació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació:

— Titular: Sra. Isabel E. Nora del Castillo, secretària general

— Suplent: Sra. Marta Carrió Palou, directora general de Menors i Família

En representació de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme:

— Titular: Sra. Pilar Carbonell Raya, directora general de Turisme

— Suplent: Sra. Marta Neus López Cortés, directora gerent del Centre Balears Europa

En representació de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques:

— Titular: Sra. Maria Begoña Morey Aguirre, secretària general

— Suplent: Sra. Maria Antònia Truyols Martí, directora gerent de l’Agència Tributària de les Illes Balears

En representació de la Conselleria de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat:

— Titular: Sr. Lluís Corral Juan, director general d’Ordenació del Territori

— Suplent: Sr. Jaume Mateu Lladó, director general de Mobilitat i Transport

En presentació de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports:

— Titular: Sr. Manel Santana Morro, director general de Participació i Memòria Democràtica

— Suplent: Sr. Guillem Joan Fullana Daviu, secretari general

En presentació de la Conselleria de Salut:

— Titular: Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny, director general de Consum

— Suplent: Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia

En representació de la Conselleria d’Educació i Universitat:

— Titular: Sr. Francisco Javier Gálvez Capellà, secretari general

— Suplent: Sr. Jaime Ribas Seguí, director general d’Innovació i Comunicació Educativa

En representació de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

— Titular: Sra. Catalina Perelló Carbonell, secretària general

— Suplent: Sra. Joana M. Garau Muntaner, directora general de Recursos Hídrics

Secretari: El cap del Servei de Relacions Institucionals de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior (Conselleria de Presidència)

ANNEX 2

Model de document per formalitzar les candidatures

Documents adjunts