Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria pública per presentar candidatures al Premi Ramon Llull

Resolució de la consellera de Presidència de 27 de setembre de 2017 de convocatòria pública per presentar candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2018

Text

D’acord amb el que disposa l’article 5 del Decret 3/2014, de 10 de gener, pel qual es regula el Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 5, d’11 de gener), i atès l’informe justificatiu del director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del dia 26 de setembre de 2017, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es convoca la presentació de candidatures al Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2018.

Segon

El termini per presentar candidatures comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el dia 15 de desembre de 2017.

Tercer

Les candidatures que es presentin s’han d’ajustar a allò que especifiquen els articles 4 i 5 del Decret 3/2014, de 10 de gener.

Quart

Es nomena el jurat encarregat de considerar i valorar les candidatures i d’elevar al Consell de Govern la proposta de concessió de la distinció. Aquest jurat, la composició del qual figura en l’annex 1 d’aquesta Resolució, s’ha de regir pels principis de paritat i igualtat que estableixen els articles 3 k, 4.3, 4.6 i 33 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

Cinquè

El model de document per formalitzar les candidatures és el que s’adjunta a aquesta Resolució com a annex 2.

Sisè

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de setembre de 2017

La consellera de Presidència

Pilar Costa i Serra

ANNEX 1

Jurat del Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2018

Presidenta: Sra. Pilar Costa i Serra, consellera de Presidència

Vocals:

En representació de la Conselleria de Presidència:

— Titular: Sr. Josep Enric Claverol Florit, director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior

— Suplent: Sr. Álvaro Gil Amigo, director general de Comunicació

En representació de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria:

— Titular: Sra. Pilar Sansó Fuster, directora general de Comerç i Empresa

— Suplent: Sra. Isabel Castro Fernández, directora general de Treball

En representació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació:

— Titular: Sra. Isabel E. Nora del Castillo, secretària general

— Suplent: Sra. Marta Carrió Palou, directora general de Menors i Família

En representació de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme:

— Titular: Sra. Pilar Carbonell Raya, directora general de Turisme

— Suplent: Sra. Marta Neus López Cortés, directora gerent del Centre Balears Europa

En representació de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques:

— Titular: Sra. Maria Begoña Morey Aguirre, secretària general

— Suplent: Sra. Maria Antònia Truyols Martí, directora gerent de l’Agència Tributària de les Illes Balears

En representació de la Conselleria de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat:

— Titular: Sr. Lluís Corral Juan, director general d’Ordenació del Territori

— Suplent: Sr. Jaume Mateu Lladó, director general de Mobilitat i Transport

En presentació de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports:

— Titular: Sr. Manel Santana Morro, director general de Participació i Memòria Democràtica

— Suplent: Sr. Guillem Joan Fullana Daviu, secretari general

En presentació de la Conselleria de Salut:

— Titular: Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny, director general de Consum

— Suplent: Sr. Benito Pròsper Gutiérrez, director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia

En representació de la Conselleria d’Educació i Universitat:

— Titular: Sr. Francisco Javier Gálvez Capellà, secretari general

— Suplent: Sr. Jaime Ribas Seguí, director general d’Innovació i Comunicació Educativa

En representació de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca:

— Titular: Sra. Catalina Perelló Carbonell, secretària general

— Suplent: Sra. Joana M. Garau Muntaner, directora general de Recursos Hídrics

Secretari: El cap del Servei de Relacions Institucionals de la Direcció General de Relacions Institucionals i Acció Exterior (Conselleria de Presidència)

ANNEX 2

Model de document per formalitzar les candidatures

Documents adjunts