Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura de Palma

Convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Núm. Identificador BDNS: 344515

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística 2017, aprovada per Junta de Govern dia 26 d’abril de 2017, el text complet del qual es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Objecte i finalitat de les subvencions

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la realització de projectes i activitats culturals i/o de promoció i/o conservació del patrimoni que es considerin d’utilitat pública o social i d’interès general, que redundin en benefici dels ciutadans de Palma, dins l’àmbit de les competències de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística –Decret núm. 2016002751, de 18 de febrer, d’organització dels serveis administratius de l’Ajuntament de Palma– i que es duguin a terme entre l’1 d’octubre de 2016 i el 30 de setembre de 2017, d’acord amb el Pla estratègic de subvencions 2016-2019 de l’Àrea.

Segon. Línies, requisits i condicions de les activitats subvencionables

Són subvencionables els projectes i les activitats incloses al Pla estratègic de subvencions de Cultura 2016-2019 que s’ajustin a les temàtiques de les línies que es descriuen a continuació i amb les següents consignacions pressupostàries per aquesta convocatòria:

Línia 1. Bandes de música i escoles de música i danses tradicionals

Objetiu:fomentar la difusió i l’ensenyament de la música, i també dels balls i la música tradicionals de Mallorca.

Consignació pressupostària: 30.000 €.

Beneficiaris: les entitats que poden demostrar un mínim d’un any de trajectòria i que s’ajusten a una de les següents definicions:

– les bandes de música de Palma, integrades majoritàriament per joves i que tinguin com a objectiu la formació i la realització d’activitats musicals

– les escoles de música i danses tradicionals mallorquines de Palma que tinguin com a objectiu difondre i ensenyar la música i els balls tradicionals.

Es repartirà la quantitat pressupostada entre les sol·licituds presentades, si es compleixen els requisits, amb un màxim 6.000 € per entitat.

Línia 2. Suport a les activitats de dinamització cultural de la ciutat

Objectiu: fomentar la programació cultural de qualitat a Palma.

Consignació pressupostària: 120.000 €, que es repartiran entre les categories de la línia 2 que es convoquen, tal com s’ha descrit al punt 3 d’aquestes Bases.

Beneficiaris: els projectes que produeixen, desenvolupen i/o programen activitats o festivals a Palma i que s’ajusten a una de les línies específiques que es detallen a continuació:

2.1. Activitats de dinamització cultural en l’àmbit de qualsevol disciplina artística o la seva combinació (música, arts escèniques, arts visuals, audiovisuals i còmic) i activitats de formació o jornades de treball en l’àmbit de les indústries culturals i creatives, 18.000 euros.

2.2. Festivals i/o cicles musicals de petit format, 30.000 euros.

2.3. Festivals de còmic, 10.000 euros.

2.4. Festivals de cinema, 25.000 euros.

2.5. Projectes de producció d’audiovisuals, 12.000 euros.

2.6. Projectes de producció d’arts escèniques amb residència al Teatre Municipal Xesc Forteza, 10.000 euros.

2.7. Projecte d’intervenció d’art urbà als quioscs municipals de la Rambla, 15.000 euros.

Línia 3. Investigació, difusió i/o conservació del patrimoni

Objectiu: fomentar totes les iniciatives encaminades a la dinamització, la investigació, la conservació i/o la difusió del patrimoni, de les tradicions i de la història de Palma.

Consignació pressupostària: 50.000 €.

Beneficiaris: Només poden ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

– investigació, difusió i/o conservació del patrimoni arqueològic i etnològic del terme municipal Palma

– activitats de dinamització de la cultura jueva relacionades amb el Centre Maimó Ben Faraig, de titularitat municipal

– investigació, difusió i/o conservació del patrimoni cultural, històric i artístic de Palma

– investigació, difusió i/o conservació del patrimoni immaterial i tradicional propi

Línia 4. Iniciatives de recuperació de la memòria històrica (Llei 52/2007)

Objectiu: fomentar les iniciatives encaminades a recuperar la memòria històrica.

Consignació pressupostària: 20.000 €.

Beneficiaris: Només podran ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

– estudis i/o projectes de recerca

– publicacions i/o documentals i/o recursos audiovisuals

– activitats i/o obres de divulgació relacionades amb les arts escèniques i la música

Línia 5. Projectes de promoció de la llengua catalana en els diversos àmbits de la vida ciutadana

Objectiu: fomentar el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida ciutadana.

Consignació pressupostària: 30.000 €.

Beneficiaris: Només podran ser beneficiàries d’aquesta línia les propostes que s’ajustin a una de les següents definicions:

– publicacions de materials didàctics i/o de difusió i/o coneixement de la llengua catalana

– activitats de formació, difusió i/o coneixement de la llengua catalana, entenent que la difusió pot incloure qualsevol activitat de dinamització cultural amb la vocació principal de promoure la llengua catalana, com per exemple tallers de conversa, parelles lingüístiques, tallers de sensibilització lingüística, jornades o cicles de conferències, audiovisuals, activitats musicals, etc.

Tercer. Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les agrupacions de qualsevol de les persones esmentades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o de patrimoni separat que, fins i tot sense personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments, o que es trobin en la situació que motiva la concessió de la subvenció i compleixin els requisits i les obligacions prevists als articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i als articles 10 i 11 de l’Ordenança municipal de subvencions.

El fi, l’objectiu, l’execució del projecte o la realització de l’activitat han de radicar a l’àmbit territorial del municipi de Palma.

Quart. Bases reguladores

Ordenança municipal de Subvencions de l’Ajuntament de Palma, aprovades pel Ple en data 26/02/2015 i publicades en el BOIB núm. 35 de data 12 de març de 2015.

Cinquè. Quantia

Per a atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es reserva la quantitat total de 250.000 €, amb càrrec a la partida 03.33400.48101 del Pressupost de Despeses de 2017.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds és de 20 dies naturals comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 d’abril de 2017

El cap del Servei

Damià Sans Tous