Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

Resolució del president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

 A proposta de la Junta Directiva del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, el Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, en la sessió de dia 31 de maig de 2017, va aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

D’acord amb el que disposa la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, la contractació de personal temporal ha de tenir lloc en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables i requereix les autoritzacions prèvies del director general de Pressuposts i Finançament i del director general de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.

El 12 de juny de 2017, el director general de Pressuposts i Finançament va emetre un informe favorable sobre els aspectes pressupostaris conseqüents derivats de les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.

El 19 de juliol de 2017, el director general de Funció Pública i Administracions Públiques va emetre un informe favorable sobre les bases que han de regir aquesta convocatòria.

De conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007 de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control de l’article 5 de l’Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, el control previ, preceptiu i vinculant del compliment dels principis de publicitat i d’objectivitat en la selecció de personal, fix i temporal, s’estén a les fundacions de l’àmbit docent i l’òrgan competent per dur a terme aquest control és la Conselleria d’Educació i Universitat, és a dir, la conselleria competent en matèria de personal docent.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Autoritzar les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, que figuren en l’annex 1 d’aquesta Resolució.

Segon

Ordenar la publicació de la convocatòria i de les bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 4 d’agost de 2017

El president de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears
Martí X. March i Cerdà

ANNEX 1
Bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

El Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, en la sessió de dia 31 de maig de 2017, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. Aquestes bases s’han sotmès als informes legalment preceptius.

La continuïtat en la prestació de la funció docent al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l’ensenyament. Per aquest motiu, és necessari un procediment de selecció d’aspirants per cobrir les necessitats temporals de personal laboral que compagini el respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, establerts en els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució espanyola, amb les peculiaritats del servei educatiu. Així, és important que, en la mesura que sigui possible, aquest procediment garanteixi l’estabilitat del professorat i, alhora, que sigui àgil per atendre les necessitats del centre que exigeixen una cobertura ràpida i urgent de les places.

A més, aquest procediment selectiu ha de garantir que els aspirants tinguin la capacitació específica necessària per a les funcions docents concretes que requereix un centre d’ensenyaments artístics superiors, en què els professors han de ser professionals del màxim prestigi i competència per a les funcions que se’ls assignaran.

D’acord amb això, la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques ha emès un informe favorable sobre les bases que han de regir aquest procediment.

El marc normatiu aplicable a aquestes bases està constituït per les disposicions següents:

a) La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE núm. 310, de 27 de desembre de 2002, i suplement en català del BOE núm. 3, de 21 de gener de 2003).

b) Els Estatuts de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (BOIB núm. 162, d’1 de novembre de 2012).

c) L’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007 de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control de l’article 5 de l’Acord del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 1995 sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 3 de març).

d) L’article 19 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

e) L’article 54.3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

f) L’article 54 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

Bases generals

1.Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular els processos selectius per proveir diferents places de professors associats, adreçats a persones que, per la seva experiència professional i titulació, tinguin competència adquirida en les assignatures de les àrees o matèries corresponents i que acreditin l’exercici d’activitat professional en actiu fora de l’àmbit acadèmic dels estudis superiors de música.

Atès que, d’acord amb el que es disposa en l’article 54 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, els alumnes que hagin acabat els estudis superiors de música obtindran el Títol Superior de Música de l’especialitat corresponent, que queda inclòs a tots els efectes en el nivell 2 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior i és equivalent al títol universitari de grau, en els annexos 1.1 i 1.2 d’aquesta convocatòria figuren les places de professor associat convocades, per assignatures, amb caràcter temporal i dedicació a temps parcial, amb les titulacions exigides per a cada plaça i les observacions oportunes.

2.Places convocades

Es convoquen places de professor associat per impartir les assignatures següents:

A10. Música de cambra (277 hores)

A24 Introducció a la fonètica (32 hores)

A25. Documentació i arxivística (48 hores)

A26. Edició de documents musicals (32 hores)

A27. Ensemble de percussió (96 hores)

A28. Fonètica i idiomes: francès (48 hores)

A29. Fonètica i idiomes: Italià (48 hores)

A30. Interpretació i estil (64 hores)

A31. Llengua extranjera aplicada (perfil anglès) (32 hores)

A32. Metodologia analítica (48 hores)

A33. Multipercussió (64 hores)

A34. Música de cambra (277 hores)

A35. Música de cambra (278 hores)

A36. Notació (96 hores)

A37. Repertori amb piano (perfil percussió) (256 hores)

A38. Repertori amb piano (perfil saxòfon) (112 hores)

A39. Repertori amb piano (perfil saxòfon) (112 hores)

A40. Repertori amb trio acompanyant (perfil bateria) (48 hores). Les classes es realitzaran els divendres de 9’00-14’00 h.

A41. Repertori amb trio acompanyant (perfil contrabaix) (48 hores). Les classes es realitzaran els divendres de 9’00-14’00 h.

A42. Repertori amb trio acompanyant (perfil piano o guitarra) (48 hores). Les classes es realitzaran els divendres de 9’00-14’00 h.

A43. Repertori orquestral (perfil clarinet) (96 hores)

A44. Repertori orquestral percussió (96 hores)

A45. Violí i Repertori orquestral de violí (304 hores)

3. Característiques del contracte

Atès que mitjançant els estudis superiors de música s’obté un títol superior equivalent, a tots els efectes, a un títol universitari de grau i atès que les necessitats de contractació de professors per impartir els estudis superiors de música són iguals que les dels estudis superiors universitaris que imparteixen les universitats, esdevé necessari contractar professors associats, a més dels professors titulars, la qual cosa es duu a terme aplicant per analogia el que disposa l’article 53 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril.

La contractació serà laboral de caràcter temporal i amb dedicació a temps parcial, en la modalitat d’obra o servei, i la durada d’aquesta contractació, que no serà superior al període lectiu del curs acadèmic, estarà subjecta a les necessitats docents del centre.

Amb caràcter ordinari, l’horari laboral serà de matí, en la franja de les 8 a les 14.30h. Amb caràcter extraordinari de tarda amb la franja de les 14’30hs a les 21hs.

Els contractes se signaran a partir del primer dia d’inici del curs o d’impartició de les classes, i duraran, com a màxim, fins a la finalització de les tasques docents del curs acadèmic, inclosos els exàmens, la publicació de notes, les tutories i les reclamacions.

La contractació tindrà un període de prova variable, que oscil·larà entre els dos i els tres mesos, durant el qual es valorarà el grau d’adequació de la persona contractada.

El contracte serà per a un curs acadèmic i es podrà renovar únicament per al curs següent.

Finalitzat el curs acadèmic, amb l’informe previ de l’equip directiu docent del centre, d’acord amb les necessitats lectives del proper curs i amb la incorporació de les modificacions necessàries quant a la parcialitat del temps lectiu necessari, es podran contractar de nou els professors o renovar els contractes per a un període d’igual durada o similar, sempre que es continuï acreditant l’exercici d’activitat professional en actiu fora de l’àmbit acadèmic dels Estudis Superior de Música i s’acrediti documentalment la compatibilitat corresponent.

Dedicació

La dedicació setmanal és la que resulta de distribuir el total d’hores lectives presencials per contractar entre les setmanes lectives de docència presencial directa incloses en el període contractat.

El nombre total d’hores lectives presencials que figura al costat de cada plaça convocada només és orientatiu i pot disminuir en començar el curs acadèmic. Una vegada matriculats els alumnes, l’horari lectiu presencial dels professors s’adequarà a les necessitats docents del centre, a partir de les quals es definirà el salari total que ha de percebre cada professor durant el curs i la jornada laboral que ha de fer d’acord amb la disponibilitat docent.

Les places, quant a la parcialitat, no són fraccionables. Sota un únic contracte, un mateix professor pot optar, si les guanya, a diverses places convocades, fins a un màxim de 9 hores lectives de docència presencial setmanal.

En formalitzar el contracte, el personal que es contracta haurà de manifestar de manera expressa que no incorre en cap tipus d’incompatibilitat. Les persones que fan feina al sector públic han d’acreditar documentalment la compatibilitat corresponent abans de signar el contracte.

Els professors associats que obtinguin una plaça hauran de redactar la guia docent i el cronograma de l’assignatura o les assignatures corresponents en el termini de 15 dies hàbils comptadors des de la signatura del contracte.

Emoluments

Sou brut (preu) per hora lectiva presencial de docència directa: 42 €.

El salari total que es percebrà durant el curs acadèmic és el producte resultant del total d’hores lectives de docència directa que s’han d’impartir durant el període contractat pel preu de l’hora lectiva presencial de docència directa. El total d’hores setmanals efectives de docència directa que s’han d’impartir durant el període contractat és el producte resultant del total d’hores efectives de docència directa distribuït en un màxim de 32 setmanes lectives presencials. El salari total que es percebrà durant el curs acadèmic es distribuirà en les mensualitats resultants des de la signatura del contracte fins a la finalització d’aquest, que serà com a màxim el 31 de juliol.

4. Requisits dels aspirants

Per poder ser admesos al procés selectiu d’aquesta convocatòria, el dia en què acabi el termini per presentar les sol·licituds (annex 2) els aspirants han de complir i acreditar els requisits següents:

a) Dur a terme una activitat professional fora de l’àmbit acadèmic dels estudis superiors de música i acreditar-ho mitjançant la documentació pertinent: contractes laborals, certificats d’empresa o altres documents fefaents que acreditin la seva activitat professional en actiu fora de l’àmbit acadèmic dels estudis superiors de música.

b) Tenir la titulació suficient o complir els requisits específics que s’indiquen per a cada especialitat en els annexos 1.1 i 1.2. La titulació que presentin els aspirants ha de ser alguna de les obtingudes a l’espai europeu d’educació superior. Únicament pel que fa als aspirants de l’especialitat d’Interpretació de Jazz i Música Moderna s’admetrà també, a més de la titulació esmentada en el paràgraf anterior, una titulació oficial obtinguda a centres superiors internacionals.

c) D’acord amb el que estableixen l’article 10.2 de la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, els nacionals d’estats membres de la Unió Europea i els estrangers amb residència legal a Espanya poden accedir a les administracions públiques, com a personal laboral, en igualtat de condicions que els espanyols.

d) Haver complert 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

e) No estar inhabilitats per sentència ferma per exercir funcions públiques ni haver estat separats del servei de cap entitat o institució del sector públic per una resolució disciplinària ferma. Aquestes circumstàncies s’han de manifestar mitjançant el model de declaració escrita que figura en l’annex 3.

f) Ser compatibles laboralment i contractualment per exercir funcions docents a ens del sector públic instrumental, circumstància que s’ha de manifestar per escrit mitjançant el document que figura en l’annex 4.

g) Aportar l’original o una còpia del document bancari justificatiu de l’abonament dels drets d’inscripció per a cada una de les places a les quals opten.

5. Drets d’admissió

Per poder ser admesos a aquest procediment, els aspirants han d’abonar, en concepte de drets d’inscripció, 45 € per a cada una de les places a les quals opten, encara que siguin de la mateixa especialitat. L’abonament s’ha de fer a l’entitat bancària BMN, al c/c IBAN ES11 0487 2158 1220 0001 0744, el titular del qual és la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. S’ha de fer un ingrés per separat per a cada plaça abans que acabi el termini d’admissió de sol·licituds.

El fet de no abonar els drets d’inscripció suposa no admetre l’aspirant al procés de selecció.

Pel que fa a la devolució dels drets d’inscripció, únicament es retornaran en cas d’exclusió (no admissió) de la persona interessada a aquesta convocatòria.

La sol·licitud de la devolució s’ha de presentar a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears en el termini de 10 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos al tauler d’anuncis de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com. En aquesta sol·licitud s’ha de fer constar un número de compte corrent o de llibreta d’estalvis, el titular del qual ha de ser el sol·licitant. La devolució es farà per transferència bancària.

6. Òrgan de selecció

El president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears ha de nomenar una comissió tècnica de selecció, que és l’òrgan encarregat del procés de selecció d’aquesta convocatòria i que té capacitat per interpretar les bases i per resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant el procés de selecció.

La Comissió Tècnica de Selecció ha d’estar formada per 8 membres: un president, un secretari i 6 vocals. El president de la Comissió ha de ser el director acadèmic del Conservatori Superior. El secretari de la Comissió, que actuarà amb veu i sense vot, ha de ser el secretari acadèmic del Conservatori Superior. El director acadèmic ha de proposar 5 vocals entre els professors titulars del Conservatori Superior. Un vocal ha de ser un inspector d’educació, designat pel conseller competent en matèria d’educació. De cada un dels membres se n’ha de nomenar el suplent corresponent, també del secretari.

La Comissió Tècnica de Selecció queda vàlidament constituïda sempre que hi siguin presents, com a mínim, 5 membres, entre els quals hi ha d’haver el president, el secretari, el vocal inspector d’educació i 2 vocals.

La composició de la Comissió Tècnica de Selecció s’ha de publicar abans que comenci a actuar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (c. d’Alfons el Magnànim, 64, 07004, Palma) i a la web http://www.conservatorisuperior.com.

El secretari de la Comissió és el responsable de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria i en les bases que la regulen. Cada vegada que es publiqui un document, el secretari ha d’expedir una diligència en la qual s’ha d’indicar la data de la publicació. Aquesta diligència s’ha d’incorporar a l’expedient corresponent.

Per a les proves pràctiques, el president de la Comissió Tècnica de Selecció, a proposta d’aquesta, ha de nomenar uns tribunals qualificadors amb especialistes. La composició d’aquests tribunals ha de ser d’un màxim de 5 membres i d’un mínim de 3. Per tal d’incrementar la garantia de la independència dels tribunals qualificadors i la imparcialitat de cadascun dels membres, i sempre que sigui possible, una persona externa al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears formarà part dels tribunals. Hi ha d’actuar de president el membre de més edat i de secretari, el secretari de la Comissió Tècnica de Selecció. La composició d’aquests tribunals s’ha de publicar al tauler d’anuncis i a la web del Conservatori Superior després de la sessió de constitució de la Comissió Tècnica de Selecció.

7. Reserva per a aspirants amb discapacitat

En compliment del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), s’han d’adoptar les mesures necessàries per complir el que preveu l’article 59 de l’EBEP. Per això, es reserven per a aspirants amb discapacitat les places de professor associat corresponents a les assignatures següents:

A29. Fonètica i idiomes: Francés

A30. Fonètica i idiomes: Italià

8. Sol·licituds

Les persones interessades a prendre part en aquest procés de selecció han de presentar una sol·licitud d’acord amb el model que figura en l’annex 2 d’aquesta convocatòria, que també està disponible a la web del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ( http://www.conservatorisuperior.com).

Les sol·licituds i la documentació s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat, al carrer del Ter, 16 (Edifici “Alexandre Rosselló i Pastors”-Torre A), 07009, Polígon de Son Fuster, de Palma. Les sol·licituds s’han d’adreçar al conseller d’Educació i Universitat i president de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. L’horari per presentar aquesta documentació és de dilluns a divendres (llevat dels dies festius) de les 9 a les 14 hores.

Les sol·licituds també es poden presentar per correu urgent i certificat. En aquest cas, la sol·licitud s’ha de presentar a una oficina de Correus dins un sobre obert perquè la puguin datar i segellar abans de certificar la tramesa. Les sol·licituds s’han d’adreçar, en aquest cas, a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, al carrer d’Alfons el Magnànim, 64, 07004, de Palma (Illes Balears).

Els aspirants han de presentar una sol·licitud per a cada plaça a la qual optin, acompanyada de dos sobres tancats amb el nom i els llinatges, la plaça i el número de sobre escrits a l’exterior. Els sobres han de tenir el contingut següent:

Sobre 1. Acreditació dels requisits:

 • Una fotocòpia del DNI, del passaport o del document acreditatiu de la nacionalitat.
 • Una fotocòpia de la documentació acreditativa de les condicions exigides en la base 4 d’aquesta convocatoria.
 • Una fotocòpia dels requisits exigits per a cada plaça en els annexos 1.1 i 1.2: titulació, si escau, i acreditació de l’activitat professional (contractes laborals, certificats d’empresa o altres documents fefaents que acreditin l’activitat professional en actiu fora de l’àmbit acadèmic dels estudis superiors de música). En el cas de les titulacions obtingudes fora de l’espai europeu d’educació superior, s’ha de presentar el document que n’acrediti l’homologació.
 • L’original o una còpia del justificant bancari del pagament dels drets d’admissió indicats en la base 5.
 • Una declaració per escrit del fet de no estar inhabilitat per sentència ferma per exercir funcions públiques i de no haver estat separat del servei de cap entitat o institució del sector públic per una resolució disciplinària ferma (s’adjunta un model de l’escrit en l’annex 3).

Sobre 2. Projecte docent i acreditació dels mèrits:

 • El projecte docent de les especialitats que ho requereixin.
 • Un currículum amb els documents que acreditin els mèrits al·legats. La Comissió Tècnica de Selecció no pot valorar en cap cas altres mèrits que no s’hagin acreditat d’aquesta manera. Un mateix mèrit no es pot valorar en més d’un apartat o subapartat.

La documentació que aportin els aspirants ha de seguir l’ordre establert en l’apartat “Valoració dels mèrits dels aspirants” dels annexos 1.1 i 1.2, segons l’especialitat, i s’ha de lliurar en el format de fotocòpies degudament enquadernades en un volum o més. Si no es compleix algun d’aquests requisits, s’ha de donar un termini de cinc dies naturals perquè l’aspirant esmeni aquestes mancances.

La documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits aportats ha d’estar en català o castellà, o bé, si és redactada en un altre idioma, anar acompanyada de la traducció jurada oficial corresponent que doni fe pública del contingut i la fidelitat de la traducció. No es valorarà cap document que no s’ajusti a aquest requisit.

En el cas que un aspirant es presenti a diverses places i que els mèrits al·legats per a cadascuna siguin idèntics, és suficient que lliuri un únic sobre número 2 adjunt a la sol·licitud d’una de les places i que indiqui, en el peu de les sol·licituds de la resta de places, que el sobre número 2 (Acreditació dels mèrits) s’adjunta a la sol·licitud corresponent a la plaça indicada en primer lloc.

9. Termini i forma de presentació de les sol·licituds i la documentació

El termini per presentar les sol·licituds i la documentació és de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els documents continguts dins els sobres 1 (Acreditació dels requisits) i 2 (Projecte docent de les places que ho requereixen i acreditació dels mèrits) han de ser originals o fotocòpies simples. Posteriorment, un cop s’hagi publicat la llista definitiva de professors seleccionats i sempre abans de la signatura del contracte de treball, els aspirants a qui s’hagi assignat alguna plaça han d’aportar els originals de les fotocòpies simples presentades juntament amb la sol·licitud, a fi que el personal del Registre de la Fundació les pugui compulsar.

Si algun aspirant, en aquest termini, no aporta tots els originals de les fotocòpies simples que va presentar per acreditar els requisits i els mèrits, quedarà automàticament exclòs del procés i la plaça que inicialment li corresponia s’adjudicarà al següent aspirant de la llista segons l’ordre de prelació dels aspirants seleccionats.

La Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears ha de garantir la custòdia, durant el temps que duri el procés de selecció, de tota la documentació lliurada pels aspirants. Un cop finalitzat el procés i publicada la llista definitiva de professors seleccionats, les persones interessades poden sol·licitar la devolució de la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits. La documentació s’ha de recollir personalment o a través d’una tercera persona autoritzada per escrit. Sempre que hi hagi una petició expressa, també es pot retornar per correu postal contra reembossament de les despeses d’enviament.

En compliment del Decret 99/2010, de 27 d’agost, pel qual es regulen els arxius de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les entitats que integren el seu sector públic instrumental, transcorreguts dos anys des de la publicació de les llistes definitives, la Fundació podrà eliminar o destruir aquesta documentació.

10. Admissió d’aspirants

Un cop transcorregut el termini per presentar les sol·licituds, la Comissió Tècnica de Selecció ha de revisar la documentació aportada pels aspirants en el sobre 1. Una vegada comprovada, s’ha de publicar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (c. d’Alfons el Magnànim, 64, 07004, Palma) i a la web http://www.conservatorisuperior.com.

En el cas dels exclosos, s’ha d’indicar la causa d’exclusió. En tot cas, amb la finalitat d’evitar errors i, si se’n produeixen, possibilitar-ne l’esmena dins el termini previst i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no solament que no figuren en la relació de persones excloses sinó, a més, que el seu nom consta en la relació d’aspirants admesos.

Per esmenar els possibles errors o aportar els documents preceptius, els aspirants disposen d’un termini de cinc dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista provisional. Una vegada ateses les reclamacions i esmenats els errors, si n’hi ha hagut, s’ha de publicar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Contra l’aprovació de la llista definitiva es pot presentar un escrit d’al·legacions en un termini de cinc dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació davant el Protectorat de la Fundació (Conselleria d’Educació i Universitat), d’acord amb el que disposen els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i a l’efecte de controlar la legalitat del procediment.

La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

11. Fases del procés de selecció

De les places que apareixen en l’annex 1.1

El procés de selecció consta de les tres fases següents:

a) La primera fase, de caràcter eliminatori, consisteix en un exercici pràctic amb els continguts indicats en el punt 2.1 de l’annex 1.1.

En aquest primer exercici, els aspirants han d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 per accedir a les fases posteriors. Els criteris d’avaluació generals d’aquesta fase són: …

 • L’adequació del repertori a la plaça que s’opta, la diversitat estilística i la seva dificultat.
 • L’execució del repertori
 • La interpretació del repertori (adequació estilística, fraseig, sonoritat i cohesió- estructural).

Una vegada avaluats tots els aspirants, el tribunal qualificador ha de fer pública, al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com, l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats, així com la convocatòria dels aspirants que hagin superat aquesta primera fase. El secretari del tribunal qualificador ha d’estendre una diligència amb la data de publicació de l’acta de la primera fase al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre.

b) La segona fase consisteix en una classe pràctica. La finalitat d’aquesta segona fase és avaluar l’aptitud pedagògica dels aspirants, els quals han d’impartir una classe de l’especialitat davant el tribunal qualificador, d’acord amb el calendari i els criteris d’organització que fixi el mateix tribunal. El calendari s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com.

Aquesta fase, que té caràcter eliminatori, s’ha de qualificar de 0 a 10 punts. Per superar la prova, els aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts. El contingut i els criteris de valoració d’aquesta prova s’indicaran en la publicació de la convocatòria d’aquesta segona fase.

Una vegada avaluats tots els aspirants, el tribunal qualificador ha de fer pública, al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com, l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats. El secretari del tribunal qualificador ha d’estendre una diligència amb la data de publicació de l’acta de la segona fase al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre.

c) En la tercera fase, s’han de valorar els mèrits dels aspirants (títols, certificats, còpies de documents i enregistraments, etc.) seguint els barems inclosos en l’apartat 2.3 de l’annex 1.1 d’aquesta convocatòria. En aquesta fase els aspirants poden obtenir un màxim de 50 punts. Els punts que obtinguin els aspirants s’han de multiplicar per 0,2 i el resultat d’aquesta operació serà la nota d’aquesta fase.

La nota final s’obté de la forma següent: el 80 % de la nota és el resultat de la mitjana de les dues primeres fases; l’altre 20 % és la nota obtinguda en la tercera fase.

De les places que apareixen en l’annex 1.2

El procés de selecció consta de les dues fases següents:

a)La primera fase consisteix en la defensa oral del projecte docent. La finalitat d’aquesta primera fase és avaluar l’aptitud pedagògica dels aspirants, els quals han de defensar oralment el projecte docent de l’especialitat davant el tribunal qualificador, d’acord amb el calendari i els criteris d’organització que fixi el mateix tribunal. El calendari s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com.

Aquesta fase, que té caràcter eliminatori, s’ha de qualificar de 0 a 10 punts. Per superar la prova, els aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts. El contingut i els criteris de valoració d’aquesta prova s’indiquen en el punt 2.1 de l’annex 1.2.

Una vegada avaluats tots els aspirants, el tribunal qualificador ha de fer pública, al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com, l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats, així com la convocatòria dels aspirants que hagin superat aquesta primera fase. El secretari del tribunal qualificador ha d’estendre una diligència amb la data de publicació de l’acta de la primera fase al tauler d’anuncis i a la pàgina web del centre.

b) En la segona fase, s’han de valorar els mèrits dels aspirants (títols, certificats, còpies de documents i enregistraments, etc.) seguint els barems inclosos en l’apartat 2.2 de l’annex 1.2 d’aquesta convocatòria. En aquesta fase els aspirants poden obtenir un màxim de 50 punts. Els punts que obtinguin els aspirants s’han de multiplicar per 0,2 i el resultat d’aquesta operació serà la nota d’aquesta fase.

La nota final s’obté de la forma següent: el 80 % de la nota és el resultat obtingut en la primera fase; l’altre 20 % és la nota obtinguda en la segona fase.

Reclamacions a les qualificacions durant el procés

Després de cada fase amb caràcter eliminatori, els aspirants poden presentar una reclamació davant la Comissió Tècnica de Selecció contra l’aprovació de les llistes amb les qualificacions, en el termini de cinc dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació.

12. Finalització del concurs

Una vegada la Comissió Tècnica de Selecció ha resolt el concurs, ha d’aprovar la llista provisional de professors seleccionats, que s’ha d’exposar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears (c. d’Alfons el Magnànim, 64, 07004, Palma) i a la pàgina web http://www.conservatorisuperior.com. Contra l’aprovació d’aquesta llista es poden presentar reclamacions en el termini de tres dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació davant la Comissió Tècnica de Selecció, la qual disposa d’un termini de deu dies naturals per resoldre-les i aprovar la llista definitiva, que també s’ha de publicar al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Conservatori Superior.

Contra l’aprovació de la llista definitiva es pot interposar, en el termini de cinc dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació, un escrit d’al·legacions davant el Protectorat de la Fundació (Conselleria d’Educació i Universitat), d’acord amb el que disposen els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, i a l’efecte de controlar la legalitat del procediment. La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

13. Reclamacions i al·legacions

Contra aquesta convocatòria i les bases que la regeixen es poden interposar escrits d’al·legacions davant el Protectorat de la Fundació (Conselleria d’Educació i Universitat) en un termini de deu dies hàbils comptadors des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La resolució del Protectorat es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, d’acord amb els articles 34, 35 i 43 de la Llei 50/2002.

 

Annex 1.1
Requisits corresponents a les especialitats convocades, descripció de les fases del procés de selecció i barem de mèrits

1.Requisits corresponents a les especialitats

Les titulacions requerides per a cadascuna de les especialitats són les que s’indiquen a continuació:

A10. Música de cambra. Títol superior de l’especialitat (Interpretació o direcció).

A27. Ensemble de percussió. Títol superior de l’especialitat (percussió)

A33. Multipercussió. Títol superior de l’especialitat (percussió)

A34. Música de cambra. Títol superior de l’especialitat (Interpretació o direcció)

A35. Música de cambra. Títol superior de l’especialitat (Interpretació o direcció)

A37. Repertori amb piano (perfil percussió). Títol superior especialitat (piano)

A38. Repertori amb piano (perfil saxòfon). Títol superior especialitat (piano)

A39. Repertori amb piano (perfil saxòfon). Títol superior especialitat (piano)

A40. Repertori amb trio acompanyant (perfil bateria). Títol superior de l’especialitat (Interpretació de Música de Jazz i/o Moderna).

A41. Repertori amb trio acompanyant (perfil contrabaix). Títol superior de l’especialitat (Interpretació de Música de Jazz i/o Moderna)

A42. Repertori amb trio acompanyant (perfil piano o guitarra). Títol superior de l’especialitat (Interpretació de Música de Jazz i/o Moderna)

A43. Repertori orquestral (perfil clarinet). Títol superior de l’especialitat (clarinet)

A44. Repertori Orquestral (perfil percussió). Títol superior de l’especialitat (percussió)

A45. Violí i repertori orquestral (perfil violí). Títol superior de l’especialitat (violí)

2. Fases del procés de selecció

2.1. Primera fase: exercici pràctic El dia de la primera prova, el president del tribunal qualificador ha d’indicar als aspirants el calendari que se seguirà i les instruccions per a les fases restants. També ha d’informar-los de la data aproximada en què es publicaran els resultats de la primera prova. Els resultats de cadascuna de les proves s’han de publicar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com. El fet de no presentar-se el dia de la primera prova implica l’exclusió de l’aspirant del procés de selecció.

La finalitat d’aquesta primera fase és avaluar les qualitats i les capacitats musicals i tècniques de l’aspirant que es considerin necessàries per ensenyar cada matèria.

L’exercici pràctic consisteix en la interpretació d’un programa de lliure elecció d’una durada aproximada de 20 minuts. Els aspirants han de proporcionar, juntament amb la sol·licitud, tres exemplars de les obres que tenen previst interpretar. També han d’aportar el pianista o la formació acompanyant per fer la prova.

Aquesta fase és eliminatòria. Els exercicis dels aspirants s’han de qualificar de 0 a 10 punts. En totes les places, per superar la prova s’ha d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

Una vegada avaluats els aspirants, el tribunal qualificador ha de publicar, al tauler d’anuncis de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears i a la pàgina web del Conservatori, l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats en aquesta primera fase. El secretari del tribunal qualificador ha d’estendre una diligència amb la data de publicació de l’acta.

2.2. Segona fase: realització d’una classe pràctica

La finalitat de la segona fase és avaluar l’aptitud pedagògica dels aspirants, els quals han d’impartir una classe de l’especialitat davant el tribunal qualificador d’acord amb el calendari i els criteris d’organització que fixi el mateix tribunal. L’aspirant disposa d’un temps màxim de 20 minuts per impartir una classe a un alumne que el centre convocarà.

El calendari i els criteris s’han de publicar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com.

Aquesta fase és eliminatòria i s’ha de qualificar de 0 a 10 punts. Per superar la prova, els aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

Una vegada avaluats tots els aspirants, el tribunal qualificador ha de publicar, al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com, l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats. El secretari del tribunal qualificador ha d’estendre una diligència amb la data de publicació de l’acta.

2.3. Tercera fase: valoració dels mèrits dels aspirants (títols, certificats, còpies de documents i enregistraments, etc.)

2.3.1. Mèrits acadèmics

a) Titulació superior específica relacionada amb l’assignatura (exceptuant la titulació al·legada com a requisit) obtinguda a una institució acadèmica oficial o a una escola internacional de prestigi reconegut: 2 punts per titulació.

b) Estudis de tercer cicle:

 • Doctorat relacionat amb l’especialitat: 3 punts.
 • Màster universitari oficial relacionat amb l’especialitat: 1 punt.
 • Suficiència investigadora relacionada amb l’especialitat: 0,75 punts.

2.3.2. Experiència com a docent

a) Per cada any d’experiència docent en estudis de grau superior de música de la mateixa especialitat a la qual s’opta, impartits a centres públics o privats: 0,50 punts.

b) Per cada any d’experiència docent en estudis de grau mitjà de música de l’especialitat a la qual s’opta, impartits a centres públics o privats: 0,20 punts.

2.3.3. Experiència laboral professional i artística

Les puntuacions indicades són per a cada activitat i la valoració depèn de la importància d’aquestes:

a) Per la impartició de cursos i classes magistrals: 0,05 – 0,20 punts.

b) Per publicacions relacionades amb la temàtica musical i enregistraments. Documents justificatius: els exemplars corresponents. No es valoren les publicacions que estiguin obligades a indicar l’ISBN o l’ISSN i que no l’indiquin. Tampoc no es valoren els exemplars obligats a indicar el dipòsit legal corresponent i que no l’indiquin.

 • Per publicacions: 0,05 – 0,20 punts.
 • Per composicions pròpies publicades: 0,05 – 0,20 punts.
 • Per arranjaments i transcripcions publicats: 0,05 – 0,20 punts.
 • Per enregistraments com a intèrpret o com a compositor: 0,05 – 0,20 punts.

c) Per concerts oferts i obres estrenades.

Tota la documentació justificativa d’aquest apartat s’ha de presentar ordenada tenint en compte el fet que correspongui a la mateixa especialitat del lloc al qual s’opta.

 • Per cada temporada com a instrumentista de formació de conjunt, sempre que no s’hagi valorat en un altre apartat: de 0,05 a 0,15 punts, depenent del lloc de feina ocupat per l’aspirant dins la formació (solista, concertino, tutti, etc.). Documents justificatius: una fotocòpia del contracte o dels contractes laborals signats amb la formació, en què s’ha d’indicar el lloc de feina que hi ha ocupat l’aspirant (solista, concertino, tutti, etc.).
 • Per cada concert com a solista musical (director, solista individual o de música grupal): de 0,05 a 0,20 punts segons la qualitat, la dificultat, l’interès musical, les sales de concert, els músics amb qui ha participat, les formacions de conjunt, etc. Documents justificatius: l’original o una fotocòpia dels programes dels concerts, en què s’ha d’indicar el lloc on es varen oferir i les obres que s’hi varen interpretar. Si és el cas, una fotocòpia del contracte o dels contractes laborals signats amb la institució organitzadora del concert.
 • Per cada obra estrenada com a compositor: de 0,05 a 0,20 punts segons la durada de l’obra, la complexitat de la composició, etc. Documents justificatius: l’original o una fotocòpia dels programes dels concerts, en què s’ha d’indicar el lloc on es varen oferir, les obres que s’hi varen interpretar i l’obra o les obres que s’hi varen estrenar.

2.3.4. Premis i distincions

Document justificatiu: una fotocòpia del certificat o del diploma acreditatiu del guardó.

 • Per premis obtinguts en concursos o certàmens:

D’àmbit local: 0,05 punts.

D’àmbit autonòmic: 0,10 punts.

D’àmbit nacional: 0,15 punts.

D’àmbit internacional: 0,20 punts.

 • Altres distincions rebudes:

D’àmbit local: 0,05 punts.

D’àmbit autonòmic: 0,10 punts.

D’àmbit nacional: 0,15 punts.

D’àmbit internacional: 0,20 punts.

   

Annex 1.2
Requisits corresponents a les especialitats convocades, descripció de les fases del procés de selecció i barem de mèrits

1.Requisits corresponents a les especialitats

Les titulacions requerides per a cadascuna de les especialitats són les que s’indiquen a continuació:

A24 Introducció a la fonètica. Títol Superior de l’especialitat veu i filologia/certificat avançat d’idiomes.

A25. Documentació i arxivística. Títol superior de l’especialitat (Musicologia) / Llicenciatura o Grau en musicologia.

A26. Edició de documents musicals. Títol superior de l’especialitat (Musicologia) / Llicenciatura o Grau en musicologia.

A28. Fonètica i idiomes: francés. Llicenciatura o Grau en filologia francesa / certificat avançat d’idiomes.

A29. Fonètica i idiomes: Italià. Llicenciatura o Grau en filologia italiana / certificat avançat d’idiomes.

A30. Interpretació i estil. Títol superior de l’especialitat (piano o veu)

A31. Llengua extranjera aplicada (perfil anglés). Llicenciatura o Grau en filologia anglesa / certificat avançat d’idiomes.

A32. Metodologia analítica. Títol superior de l’especialitat (Musicologia) / Llicenciatura o Grau en musicologia.

A36. Notació. Títol superior de l’especialitat (Musicologia) / Llicenciatura o Grau en musicologia.

2. Fase del procés de selecció

2.1. Primera fase: defensa oral del projecte docent

La finalitat de la primera fase és avaluar l’aptitud pedagògica dels aspirants, els quals han de defensar oralment el projecte docent de l’especialitat davant el tribunal qualificador d’acord amb el calendari i els criteris d’organització que fixi el mateix tribunal. El calendari i els criteris s’han de publicar al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com.

Aquesta fase és eliminatòria i s’ha de qualificar de 0 a 10 punts. Per superar la prova, els aspirants han d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

S’ha de valorar la viabilitat del projecte docent dins el projecte educatiu del centre i la innovació pedagògica que aporta. L’aspirant disposa d’un temps màxim de 20 minuts per defensar oralment el projecte i el tribunal pot formular les preguntes que consideri convenients sobre el contingut de l’exposició.

El tribunal qualificador ha de valorar la defensa oral del projecte docent d’acord amb els criteris següents:

 • Guia docent de l’assignatura o assignatures a què opta l’aspirant: 2 punts.
 • Continguts pedagògics: 4 punts.
 • Metodologia: 2 punts.
 • Claredat en l’exposició: 2 punts.

Una vegada avaluats tots els aspirants, el tribunal qualificador ha de publicar, al tauler d’anuncis del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i a la pàgina web www.conservatorisuperior.com, l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats. El secretari del tribunal qualificador ha d’estendre una diligència amb la data de publicació de l’acta.

2.2. Segona fase: valoració dels mèrits dels aspirants (títols, certificats, còpies de documents i enregistraments, etc.)

2.2.1. Mèrits acadèmics

a) Titulació superior específica relacionada amb l’assignatura (exceptuant la titulació al·legada com a requisit) obtinguda a una institució acadèmica oficial o a una escola internacional de prestigi reconegut: 2 punts per titulació.

b) Estudis de tercer cicle:

 • Doctorat relacionat amb l’especialitat: 3 punts.
 • Màster universitari oficial relacionat amb l’especialitat: 1 punt.
 • Suficiència investigadora relacionada amb l’especialitat: 0,75 punts.

2.2.2. Experiència com a docent

a) Per cada any d’experiència docent en estudis de grau superior de música de la mateixa especialitat a la qual s’opta, impartits a centres públics o privats: 0,50 punts.

b) Per cada any d’experiència docent en estudis de grau mitjà de música de l’especialitat a la qual s’opta, impartits a centres públics o privats: 0,20 punts.

2.2.3. Experiència laboral professional i artística

Les puntuacions indicades són per a cada activitat i la valoració depèn de la importància d’aquestes:

a) Per la impartició de cursos i classes magistrals: 0,05 – 0,20 punts.

b) Per publicacions relacionades amb la temàtica musical i enregistraments. Documents justificatius: els exemplars corresponents. No es valoren les publicacions que estiguin obligades a indicar l’ISBN o l’ISSN i que no l’indiquin. Tampoc no es valoren els exemplars obligats a indicar el dipòsit legal corresponent i que no l’indiquin.

 • Per publicacions: 0,05 – 0,20 punts.
 • Per composicions pròpies publicades: 0,05 – 0,20 punts.
 • Per arranjaments i transcripcions publicats: 0,05 – 0,20 punts.
 • Per enregistraments com a intèrpret o com a compositor: 0,05 – 0,20 punts.

c) Per concerts oferts i obres estrenades.

Tota la documentació justificativa d’aquest apartat s’ha de presentar ordenada tenint en compte el fet que correspongui a la mateixa especialitat del lloc al qual s’opta.

 • Per cada temporada com a instrumentista de formació de conjunt, sempre que no s’hagi valorat en un altre apartat: de 0,05 a 0,15 punts, depenent del lloc de feina ocupat per l’aspirant dins la formació (solista, concertino, tutti, etc.). Documents justificatius: una fotocòpia del contracte o dels contractes laborals signats amb la formació, en què s’ha d’indicar el lloc de feina que hi ha ocupat l’aspirant (solista, concertino, tutti, etc.).
 • Per cada concert com a solista musical (director, solista individual o de música grupal): de 0,05 a 0,20 punts segons la qualitat, la dificultat, l’interès musical, les sales de concert, els músics amb qui ha participat, les formacions de conjunt, etc. Documents justificatius: l’original o una fotocòpia dels programes dels concerts, en què s’ha d’indicar el lloc on es varen oferir i les obres que s’hi varen interpretar. Si és el cas, una fotocòpia del contracte o dels contractes laborals signats amb la institució organitzadora del concert.
 • Per cada obra estrenada com a compositor: de 0,05 a 0,20 punts segons la durada de l’obra, la complexitat de la composició, etc. Documents justificatius: l’original o una fotocòpia dels programes dels concerts, en què s’ha d’indicar el lloc on es varen oferir, les obres que s’hi varen interpretar i l’obra o les obres que s’hi varen estrenar.

2.2.4. Premis i distincions

Document justificatiu: una fotocòpia del certificat o del diploma acreditatiu del guardó.

 • Per premis obtinguts en concursos o certàmens:

D’àmbit local: 0,05 punts.

D’àmbit autonòmic: 0,10 punts.

D’àmbit nacional: 0,15 punts.

D’àmbit internacional: 0,20 punts.

 • Altres distincions rebudes:

D’àmbit local: 0,05 punts.

D’àmbit autonòmic: 0,10 punts.

D’àmbit nacional: 0,15 punts.

D’àmbit internacional: 0,20 punts.

  

ANNEX 2
Model de sol·licitud per participar en la convocatòria de selecció de professors associats del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Codi i nom de l’assignatura a la qual s’opta:

Sol·licitant:

DNI / Passaport / NIE:_______________________________________

Primer llinatge: _____________________________________________

Segon llinatge: ______________________________________________

Nom: __________________________________________________

Data de naixement: _______________________________________

Home / Dona: _________________________________________

Localitat de naixement: _____________________________________

Província de naixement: __________________________

Telèfons: ___________________________________________________

Adreça (carrer o plaça i número): ______________________________

Codi postal: _________________________________________________

Municipi: ____________________________________________________

Província: __________________________________________________

Adreça electrònica: ____________________________________________

Nacionalitat (només per a estrangers): __________________________

Dades acadèmiques:

Titulació presentada per participar en el procés de selecció: _______________________________________________ Centre d’expedició: ___________________________________________

SOL·LICIT:

Que m’admeteu al procés de selecció de professors associats del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

Declar que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud i em compromet a provar-les documentalment en els terminis fixats en la convocatòria i en les bases del procés de selecció.

________________________, _______ d______________ de 2017

[Signatura]

CONSELLER D’EDUCACIÓ I UNIVERSITAT I PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS

  

ANNEX 3
Model de declaració escrita del fet de no estar inhabilitat

Convocatòria de selecció de professors associats del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Assignatura a la qual s’opta: ____________________________________

DNI / Passaport / NIE: ________________________________________

Primer llinatge: ______________________________________________

Segon llinatge: _____________________________________________

Nom: _______________________________________________________

Data de naixement: ___________________________________________

Home / Dona: _______________________________________________

Localitat de naixement: ________________________________________

Província de naixement: ________________________________________

Telèfons: _____________________________________________________

Adreça (carrer o plaça i número):_____________________________________

Codi postal: _________________________________________________

Municipi: ____________________________________________________

Província: __________________________________________________

Nacionalitat (només per a estrangers): __________________________

DECLAR:

Que no he estat inhabilitat per sentència ferma per exercir funcions públiques ni he estat separat per resolució disciplinària ferma del servei de cap entitat o institució del sector públic.

_____________________________, _______ d____________ de 2017 [Signatura]

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS

  

ANNEX 4
Model de declaració de compatibilitat

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguritat Social i dels ens, organismes i empreses que en depenen (BOE núm. 107, de 4 de maig),

________________________________________________________

[Nom i llinatges]

declar:

1. Que no ocup cap lloc de feina ni exercesc cap activitat al sector públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal de les administracions públiques, llevat dels supòsits prevists en aquesta Llei, ni duc a terme cap activitat privada incompatible o subjecte a reconeixement d’incompatibilitat.

2. Que no percep cap pensió per jubilació, retir o orfandat o per qualsevol règim de la Seguretat Social públic i obligatori, a l’efecte establert en l’article 3.2 i en la disposició transitòria novena de la Llei 53/1984.

____________________________, _______ d________ de 2017

[Signatura]

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILL ES BALEARS