Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria de subvencions 2018 fons per a les activitats culturals de les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre

Extracte de l’acord del Consell Executiu de dia 27 de desembre de 2017 pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions 2018 fons per a les activitats culturals de les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.):  376669

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina la quantitat de 310.000,00 € amb càrrec a la partida 20.33430.48905 per atendre les subvencions d’aquesta convocatòria, distribuïdes de la següent manera:

 • Línia 1:  Projectes culturals: 85.000,00 €
 • Línia 2:  Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals: 15.000,00 €
 • Línia 3:  Projectes d’arts escèniques de caràcter no professional: 20.000,00 €
 • Línia 4:  Festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter professional: 80.000,00 €
 • Línia 5:  Festivals de música: 110.000,00 €

Al tractar-se d’una convocatòria de despesa anticipada, aquesta resta condicionada a l’existència de crèdit adequat per al finançament en l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa.

Si una vegada calculats els imports de les ajudes de cada línia, es produeix qualque romanent, la comissió avaluadora pot proposar a l’òrgan instructor que acreixi de manera proporcional les altres línies, és a dir, en funció de les quantitats assignades inicialment.

Així, dons, s’acreixeran les línies, la dotació pressupostària de les quals, no ha estat suficient per fer front a tots els possibles beneficiaris.

Tercer.- Objecte.

Dur a terme a Mallorca activitats culturals destinades a la col·lectivitat o a un sector del públic en general, amb les següents activitats:

Línia 1: Activitats culturals (concerts, exposicions, cicles de conferències o qualsevol altre projecte cultural que no es pugui incloure a cap de les altres línies)

Línia 2: L’edició de llibres, fonogrames o audiovisuals. S’entenen compreses dins el concepte de realització i d’edició les despeses corresponents, d’una banda, a la producció de l’obra i, d’altra banda, a la fixació d’aquesta en un mitjà que en permeti la comunicació i l’obtenció de còpies.

* S’entén per llibre, als efectes d’aquesta convocatòria, l’obra que conté 49 pàgines o més i que pot ser editada tant en paper com en format digital.

Seran subvencionables les obres editades per primer cop, o bé reedicions d’obres amb una edició de més de deu anys.

Línia 3:  Projectes d’arts escèniques de caràcter no professional

Línia 4:  Festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter professional

Línia 5:  Realització de festivals de música.

Limitació: Cada associació pot sol·licitar 1 projecte per a cadascuna de les línies recollides en el paràgraf anterior.

En queden excloses: Les activitats relatives a la promoció exterior de la cultura de Mallorca.

Quart.- Import de les subvencions

La quantia dels ajuts es determina de la manera següent:

Línia 1

A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè de la convocatòria, es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els criteris i límits següents:

1. No pot ultrapassar el 90 % del pressupost subvencionable del projecte, amb un màxim de 8.000,00 €.

2. L’import de la subvenció no pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

3. L’import de la subvenció atribuïda al darrer beneficiari, no pot ser superior al crèdit que resti disponible.

4. En tot cas, l’import de l’ajuda de no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

Línia 2

Els imports dels ajuts per aquesta línia, tenen la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte, en els termes previstos en l’article 24.2 de l’Ordenança General de Subvencions del CIM (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017).

No obstant, la determinació de l’import de la subvenció ha de respectar els criteris i límits següents:

1. Import de 2.000,00 € per projecte.

2. L’import de la subvenció no pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

3. L’import de la subvenció no pot ser superior a l’import del pressupost subvencionable.

4. L’import de la subvenció atribuïda al darrer beneficiari, no pot ser superior al crèdit que resti disponible.

5. En tot cas, l’import de l’ajuda de no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

Línies 3, 4 i 5

A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè de la convocatòria, es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que han obtingut una major puntuació, i fins a l’import del crèdit pressupostari establert, tot respectant els criteris i límits següents:

1. No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte, amb un import màxim de: 10.000,00 € per la línia 3; 50.000,00             €  per la línia 4, i 40.000,00 € per la línia 5.

2. L’import de la subvenció no pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

3. L’import de la subvenció atribuïda al darrer beneficiari, no pot ser superior al crèdit que resti disponible.

4. En tot cas, l’import de l’ajuda no pot ultrapassar aïlladament o, en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres                 recursos, obtinguts per dur a terme el mateix projecte cultural subvencionat, el pressupost d’execució del projecte cultural subvencionat.

S’entén com a pressupost subvencionable el conjunt de les partides del pressupost que compleixen els requisits recollits en el punt tercer.

En totes les línies, si a l’hora de determinar les ajudes corresponents a les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació total, el crèdit que resta per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

1) Les que hagin obtingut major puntuació en el criteri d’avaluació A) punt 1. En el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació en aquest apartat, i el crèdit no sigui tampoc suficient per concedir-ne les ajudes, aquest  empat s’ha de resoldre tenint en  compte la puntuació dins del mateix apartat A) en el punt 2 i així successivament.

2) Si s’haguessin comparat els criteris anteriors i el crèdit no fos encara suficient per resoldre l’empat, s’ha d’observar la puntuació aconseguida en el criteri B punt 1 i així successivament i, si fos necessari, s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert.

3) Amb tot, si com a resultat d’atendre l’ordre de prelació anterior es mantingués l’empat, aquest es resoldrà a favor de la sol·licitud amb l’import total de pressupost subvencionable més elevat.

Aquest sistema per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació s’ha d’aplicar sempre igual, fins a exhaurir tot el crèdit que s’hagi de distribuir.

Cinquè.- Temporalització de la convocatòria

A) Per a les línies següents:

 • Línia 1:   Projectes culturals.
 • Línia 2:   Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals.
 • Línia 3:   Projectes d’arts escèniques de caràcter no professional.
 • Línia 5:   Festivals de música.

De l’1 de setembre del 2017 al 31 d’agost del 2018

B) Per a la línia següent:

Línia 4:   Festivals, fires, mostres o certàmens d’arts escèniques de caràcter professional.

De l’1 de novembre del 2017 al 31 d’octubre del 2018

Sisè.- Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre que reuneixin aquests requisits:

1. Estar legalment i definitivament constituïdes i trobar-se inscrites en el registre pertinent.

2. Tenir el domicili social, l’establiment principal, una sucursal o una delegació a Mallorca.

3. Tenir com a objecte social, entre d’altres, fomentar i dinamitzar la cultura.

No obstant això, no en poden tenir la condició de beneficiari d’aquesta convocatòria, les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre següents:

 • Les entitats o associacions que pertanyen a l’àmbit educatiu.
 • Les associacions o federacions de veïns, i les de la tercera edat.

Setè.- Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Vuitè.- Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar.

Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del CIM: https://seu.conselldemallorca.net

Palma, 27 de desembre de 2017

El Secretari General
Antoni Benlloch Ramada
(per substitució)