Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria de subvencions 2018 al fons d’activitats culturals d’entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen

Extracte de l’acord del Consell Executiu de dia 27 de desembre de 2017 pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions 2018 al fons d’activitats culturals d’entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.):  376697

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen publicada en el BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2017 es destina la quantitat de 450.000,00 €, amb càrrec a la partida 20.33430.46201, per atendre a les subvencions d’aquesta convocatòria, distribuïts entre les diferents línies d’ajuda, de la següent manera:

Línia I: Projectes culturals: 275.000,00 €

Línia II: Fires, mostres,certàmens i festivals d’arts escèniques: 120.000,00 €

Línia III: Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals: 55.000,00 €

Si una vegada calculats els imports de les ajudes es produeix qualque romanent en alguna de les línies, la comissió avaluadora pot proposar a l’òrgan instructor que acreixi, si escau, les altres de manera proporcional, és a dir, en funció de les quantitats assignades inicialment a cada línia. Així, dons, s’acreixeran les línies, la dotació pressupostària de les quals, no ha estat suficient per fer front a tots els possibles beneficiaris.

Al tractar-se d’una convocatòria de despesa anticipada, aquesta queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament en l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa.

Tercer. Objecte, requisits i limitacions

Dur a terme activitats culturals destinades a la col·lectivitat o a un sector del públic en general amb les següents activitats, requisits limitacions:

Línia I: Projectes culturals. Màxim 1 projecte (les propostes són lliures).

Línia II: Fires, mostres, certàmens i festivals d’arts escèniques. Màxim 1 projecte.

Línia III: Edició de llibres, fonogrames o audiovisuals. Màxim 1 projecte.

Línia 2.- Edició de llibres, fonogrames o audiovisuals. S’entenen compreses dins el concepte de realització i d’edició les despeses corresponents, d’una banda, a la producció de l’obra i, d’altra banda, a la fixació d’aquesta en un mitjà que en permeti la comunicació i/o l’obtenció de còpies.

S’entén per llibre, als efectes d’aquesta convocatòria, l’obra que conté 49 pàgines o més i que pot ser editada tant en paper com en format digital.

Seran subvencionables les obres editades per primer cop, o bé reedicions d’obres amb una edició de més de deu anys.

Cada projecte pot consistir en una sola activitat o en un conjunt, programades dins del període subvencionable, i haurà de descriure el contingut de la/es activitat/s i la seva despesa.

La limitació en el nombre de projectes que es poden sol·licitar fa referència a les entitats d’administració local i els organismes públics que en depenen de manera conjunta.

Quart. Import de les subvencions

Els imports dels ajuts per a les línies I i III tenen la consideració d’import cert sense fer cap referència a un percentatge o fracció del pressupost subvencionable del projecte.

Límits:

Línia I. Projectes culturals: Una subvenció de 10.000,00 € per projecte.

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada o a l’import del pressupost subvencionable del projecte cultural.

2) La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir a la darrera entitat beneficiària, atesa la puntuació obtinguda.

3) La subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de  qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte.

Línia II. Fires, mostres, certàmens, i festivals d’arts escèniques:

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada

2) No pot ultrapassar el 50% del pressupost subvencionable del projecte.

3) La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir a la darrera entitat beneficiària, atesa la puntuació obtinguda.

4) La subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de  qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte.

Línia III. Edició de llibres, fonogrames i audiovisuals: Una subvenció de 2.000,00 € per projecte.

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada o al pressupost inicial subvencionable del projecte cultural.

2) La subvenció no pot ser superior a l’import del crèdit que resti per atribuir a la darrera entitat beneficiària, atesa la puntuació obtinguda.

3) La subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de         qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte.

Si a l’hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que obtinguin la mateixa puntuació total, el crèdit que resti per assignar no fos suficient per concedir-les totes, s’ha de seguir l’ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

1. Les que hagin obtingut una major puntuació en el primer apartat del criteri d’avaluació A) (Interès cultural). Però, en el cas que n’hi hagi més d’una amb la mateixa puntuació en aquest apartat, i el crèdit no sigui suficient per concedir les subvencions, aquest empat s’ha de resoldre tenint en compte la puntuació de l’apartat següent del mateix criteri d’avaluació A). Si el crèdit no fos suficient, encara, per atorgar les subvencions de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació en aquest apartat, s’ha d’observar la puntuació que han obtingut en l’apartat següent i així successivament. Si un cop comparats tots els apartats del criteri A), el crèdit no fos encara suficient, per resoldre l’empat s’ha d’observar la puntuació aconseguida en els apartats del criteri B), seguint l’ordre establert, i si fos necessari s’ha d’observar la resta de criteris, sempre respectant l’ordre establert. Aquest ordre de prelació per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins a exhaurir tot el crèdit que s’hagi de distribuir.

2. Amb tot, si com a resultat d’atendre l’ordre de prelació establert en el paràgraf anterior es mantingués l’empat, aquest es resoldrà a favor de la sol·licitud amb l’import total de pressupost subvencionable més elevat.

Aquest sistema, per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb la mateixa puntuació, s’ha d’aplicar sempre igual fins a exhaurir tot el crèdit que s’hagi de distribuir.

Cinquè. Temporalització de la convocatòria

Entre l‘1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018 (ambdós inclosos).

Sisè. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiaris les entitats d’administració local de Mallorca i els organismes públics que en depenen quan, en aquest darrer cas, entre els seus objectius i finalitats, hi hagi la cultura en general, o determinats aspectes culturals en particular, sempre i que els projectes o activitats objecte de subvenció els generin i gestionin aquestes entitats, de manera que la col·laboració d’altres entitats sigui merament residual o secundària.

Setè. Termini i lloc de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies hàbils següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà.

Vuitè.- Documentació

Al punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar.

Els annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del CIM: https://seu.conselldemallorca.net

 

Palma, 27 de desembre de 2017

el Secretari General,

Antoni Benlloch Ramada

(per substitució)