Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria de subvencions any 2018 al fons d’organització d’arxius dels ajuntaments o dels organismes públics

Extracte de l’acord del Consell Executiu de dia 28 de febrer de 2018, pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions any 2018 al fons d’organització d’arxius dels ajuntaments o dels organismes públics que en depenen, de les corporacions de dret públic, de les associacions i dels particulars

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 388130

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, publicada en el BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina per a les ajudes d’aquesta convocatòria un crèdit de 350.000,00 €, amb càrrec a les següents partides pressupostàries i imports:

  • Línia I:     Ajuntaments/organismes públics que en depenen:

20.33210.46201            250.000,00 €

  • Línia II:    Corporacions de dret públic:

20.33210.45300              50.000,00 €

  • Línia III:   Associacions sense ànim de lucre i particulars:

20.33210.48900              50.000,00 €

Si una vegada calculats els imports de les ajudes de cada línia, es produeix qualque romanent, la comissió avaluadora pot proposar a l’òrgan instructor que acreixi de manera proporcional les altres línies, és a dir, en funció de les quantitats assignades inicialment. Així, doncs, s’acreixeran les línies, la dotació pressupostària de les quals, no ha estat suficient per fer front a tots els possibles beneficiaris.

Tercer. Finalitat, objecte i condicions

Finalitat: El Consell de Mallorca, a través del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, en l’exercici de les seves competències, pretén millorar els fons documentals i arxivístics dels ajuntaments o organismes públics que en depenen, de les corporacions de dret públic, així com dels fons d’associacions i particulars, a fi de donar-lo a conèixer i afavorir i alentir iniciatives d’investigació dels professionals i investigadors.

Objecte: Dur a terme a Mallorca projectes per a l’organització dels fons i col·leccions documentals dipositats en els arxius objecte de la convocatòria. En aquest sentit, els programes inclosos en les línies de subvencions, són aquells que tenen per objecte:

a) L’organització de fons i col·leccions documentals, i la millora del seu tractament arxivístic.

b) La digitalització de fons i col·leccions documentals que estiguin prèviament organitzats i descrits en una base de dades. Els projectes hauran d’incloure la creació d’un arxiu digital de conservació permanent i la creació d’una còpia digital per difondre-la al portal web del Subsistema arxivístic del Consell Insular de Mallorca.

c) Treballs de descripció de fons i col·leccions documentals, a l’efecte de comunicar l’existència de l’Arxiu al Consell Insular de Mallorca, segons estableix l’article 18.1.a) de la Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears (BOIB, núm. 152, de 28 d’octubre de 2006, correcció d’errades BOIB núm. 36, de 8 de març de 2007).

A l’efecte d’aquesta convocatòria s’entén per:

Arxiu o centre d’arxiu: la institució on es reuneixen, es conserven, s’organitzen, es descriuen i es difonen els fons documentals i les col·leccions, per el servei de les institucions productores, la informació a la ciutadania, la investigació i la cultura.

Document: qualsevol expressió de llenguatge oral o escrit, natural o codificat, i qualsevulla expressió gràfica, sonora o en imatge, emmagatzemada en qualsevol tipus de suport material, actual o futur, inclosos els mecanismes magnètics i informàtics. Se n’exclouen els exemplars no originals d’edicions, com les obres de creació i d’investigació editades, o aquells que siguin considerats exclusivament patrimoni bibliogràfic.

Documentació històrica: aquella que, una vegada conclosa la vigència administrativa, posseeix valors primordialment de caràcter informatiu o cultural.

Fons documental: conjunt orgànic de documents aplegats en un procés natural produïts i/o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, al llarg de la seva existència, i que són posats al servei del mateix productor, de la informació i de la investigació.

Col·lecció documental: conjunt artificial de documents, d’igual o de diferent procedència, reunits per un col·leccionista o en un arxiu per motius de conservació, pel seu especial interès o per qualsevol altre criteri subjectiu.

Condicions: Els projectes d’organització s’han de dur a terme per personal tècnic qualificat amb la matèria, qualificació que s’ha d’acreditar en la memòria del projecte que es presenta juntament amb la sol·licitud. En aquest sentit, la comissió avaluadora podrà decidir si el projecte és subvencionable o no.

Aquests arxius que acullen els fons d’arxiu històric, fons i col·lecció documental, han de tenir la seva ubicació a l’illa de Mallorca, i han de presentar les característiques que es detallen a continuació i els seus titulars acomplir amb les obligacions següents:

Arxius de titularitat pública dels ajuntaments o els organismes públics que en depenen: els equipaments culturals d’arxiu que acullen els fons documentals i les col·leccions, han de ser centres oberts al públic i han de disposar de les instal·lacions adients per consultar i custodiar els documents (per exemple, bones condicions de salubritat, higiene, il·luminació, climatització, prestatgeries, altre mobiliari, etc).

Arxius de titularitat pública de les corporacions de dret públic: els equipaments d’arxiu que acullen els fons documentals i les col·leccions han de disposar de les instal·lacions adients per consultar i custodiar els documents (per exemple, bones condicions de salubritat, higiene, il·luminació, climatització, prestatgeries, altre mobiliari, etc). Així mateix, els fons documentals i les col·leccions han de tenir una antiguitat superior als 40 anys.

Arxius de titularitat privada de les associacions sense ànim de lucre i dels particulars: els fons documentals i les col·leccions han de tenir una antiguitat superior als 40 anys en el casos de titularitat privada d’una associació i, una antiguitat superior als 100 anys, en el casos de titularitat privada particular.

Aquests titulars d’arxius privats (associacions i particulars) han de acomplir amb les obligacions establertes en l’article l8 de la Llei 15/2016, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes Balears (BOIB, núm. 152, de 28 d’octubre de 2006, correcció d’errades BOIB núm. 36, de 8 de març de 2007). Per altra banda, i com a condició sine qua non, amb anterioritat a la fase de valoració dels projectes per part de la comissió avaluadora, els projectes relatius als arxius de titularitat privada (associacions i particulars), s’hauran d’acompanyar d’un informe favorable dels tècnics del Consell de Mallorca sobre la idoneïtat dels fons arxivístics objecte dels projectes que opten a la subvenció. En aquest sentit, quan els interessats hagin presentat la sol·licitud, els tècnics del Consell de Mallorca, d’ofici, emetran un informe el qual formarà part de l’expedient. Si aquest informe és desfavorable, la sol·licitud s’exclourà.

L’esmentat informe versarà sobre aspectes com el nivell de descripció del projecte des del punt de vista patrimonial i arxivístic, de manera que s’expressin els valors intrínsecs de la proposta; l’aportació d’un volum significatiu de nova documentació i la inclusió dins el projecte d’elements que potenciïn el desenvolupament d’estàndards descriptius, com per exemple aplicar la Norma internacional general de descripció arxivística ISAD(G), o qualsevol altre element d’interès arxivístic.

Per això, els ajuntaments o, si n’és el cas, els organismes públics que en depenen, les corporacions de dret públic, les associacions sense ànim de lucre i els particulars han de permetre, si escau, la inspecció dels tècnics del Consell de Mallorca, amb anterioritat a la concessió de l’ajuda del Consell de Mallorca, als efectes de verificar si l’arxiu o fons documental destinatari de l’ajut, acompleix amb els requisits i obligacions establertes en la convocatòria. La negativa o obstrucció a l’acció inspectora comportarà l’exclusió de la sol·licitud.

Temporalització del convocatòria: entre l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018 (ambdós inclosos).

Limitació: es pot presentar i subvencionar, com a màxim, un projecte per ajuntament o organisme públic depenent, corporació de dret públic, entitat associativa i particular.

Quart. Import de les subvencions

A partir d’una prelació determinada a través dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè de la convocatòria, es concedeixen les subvencions a les sol·licituds que, per una banda, han obtingut la puntuació mínima i, per altra, les que han obtingut una major puntuació, i fins a l’import del crèdit pressupostari establert.

El punt onzè de la convocatòria determina els imports per a cada una de les línies, així com els criteris i límits.

Cinquè. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries els ajuntaments Mallorca o els organismes públics que en depenen, les corporacions de dret públic, les associacions sense ànim de lucre i els particulars (persona física), que duguin a terme, dins el període de temporalització assenyalat al punt tercer, un projecte d’organització i conservació dels arxius de la seva titularitat.

Sisè. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions d’aquesta convocatòria es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Cal presentar-les en qualsevol terminal del registre general del Consell (Centre Cultural de la Misericòrdia: plaça de l’Hospital, 4; seu del Consell: Palau Reial, 1; Llar de la Joventut: General Riera, 111 i Llar de la Infància: General Riera, 113 -Palma-). Així mateix, també es poden presentar en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Si la sol·licitud s’envia per correu, s’ha de presentar a Correus amb el sobre obert perquè la segellin, a fi d’acreditar que s’ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents al de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s’ha d’admetre.

Setè. Documentació

En el punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general i específica que s’ha de presentar.

Els annexos a presentar estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca:

https://seu.conselldemallorca.net

Palma, 2 de març de 2018

El Secretari General

(per delegació de la presidència, Decret de 17-07-2015 BOIB núm. 114, de 28-07-2015)

Jeroni Miquel Mas Rigo