Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria de subvencions any 2018 al fons municipal d’inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d’interès cultural

Extracte de l’acord del Consell Executiu de dia 27 de desembre de 2017, pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions any 2018 al fons municipal d’inversions per a equipaments culturals i per a les festes declarades d’interès cultural, de les entitats d’administració local o dels organismes públics que en depenen

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 376457

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index)

Primer. Normativa

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es troben recollides en l’Ordenança General de Subvencions del Consell Insular de Mallorca i dels organismes autònoms que en depenen, publicada en el BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017.

Segon. Dotació pressupostària

Durant l’exercici pressupostari de 2018 es destina la quantitat de 300.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 20.33430.76200 per atendre les subvencions d’aquesta convocatòria, distribuïda entre les diferents línies d’ajuda i de la següent manera:

Línia I:  280.000,000 € per a les ajudes  a les biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris i sales d’exposicions.

Aquesta dotació es distribueix de la manera que s’indica tot seguit, atesos els 7 tipus d’infraestructures als quals es pot destinar la dotació dels equipaments objecte de la convocatòria:

120.000,00 € per a les subvencions de biblioteques.

40.000,00 €  per a les subvencions d’arxius.

40.000,00 € per a les subvencions de museus.

40.000,00 € per a les subvencions de teatres.

20.000,00 € per a les subvencions d’auditoris.

10.000,00 € per a les subvencions de sales d’exposicions.

10.000,00 € per a les subvencions dels centres culturals.

Línia II:  20.000,00 € per a les ajudes als equipaments culturals de les festes declarades d’interès cultural pel Consell de Mallorca (FIC).

Al tractar-se d’una convocatòria anticipada, aquesta queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per al finançament en l’exercici pressupostari al qual s’imputa la despesa.

Si es produís qualque romanent en alguna de les quantitats de les diferents infraestructures, la comissió tècnica avaluadora pot proposar a l’òrgan instructor un nou repartiment seguint el criteris següents:

· No es permet la distribució dels possibles romanents entre els diferents tipus d’infraestructures, ni entre les diferents línies.

·El romanent es podrà distribuir entre les entitats beneficiàries de la mateixa infraestructura, amb l’obtenció d’un nou valor punt, fins exhaurir el crèdit d’aquesta o fins que l’òrgan instructor consideri que l’import restant no ha de ser objecte d’una nova repartició, tot això, respectant els límits establerts al punt onzè.

Tercer. Objecte

Dur a terme projectes en relació a la dotació de les infraestructures o dels equipaments culturals destinats a la col·lectivitat o la ciutadania en general

Les infraestructures als quals van destinats els ajuts són les biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris, sales d’exposicions, centres culturals per a la Línia I i, pel que fa a la Línia II, les festes d’interès cultural.

Els equipaments que són objecte concret de subvenció d’aquesta convocatòria són els que es recullen al punt tercer de la convocatòria.

Limitació en el nombre de projectes: Es pot presentar i subvencionar, com a màxim, 1 projecte de dotació d’equipaments per entitat sol·licitant i per a cada tipus d’infraestructura objecte d’aquesta convocatòria (biblioteques, arxius, museus, teatres, auditoris, sales d’exposicions i centres culturals), així com, 1 projecte per a les festes d’interès cultural.

Quart. Import de les subvencions

La determinació de l’import de la subvenció ha de respectar els criteris i límits següents:

Línia I, dotació d’equipaments per a les biblioteques, els arxius, els museus, els teatres, els auditoris, les sales d’exposicions i els centres culturals.

Es fixa en virtut de la puntuació obtinguda i del valor del punt. Per calcular el valor del punt, en primer lloc, s’agrupen les sol·licituds en funció de la infraestructura (biblioteca, arxiu, museu, teatre, auditori, sala d’exposicions o centre cultural) a què es destinen els equipaments, es comparen les sol·licituds en cada grup, i s’estableix una prelació mitjançant l’aplicació ponderada dels criteris d’avaluació previstos en el punt desè. D’altra banda, i en segon lloc, les quantitats econòmiques previstes en el punt segon (dotació pressupostària) per a la línia I, es prorrategen entre la suma total de la puntuació obtinguda per les sol·licituds admeses corresponents. Posteriorment, aquest valor del punt s’ha de multiplicar per la puntuació individual de cada sol·licitud i del seu projecte. D’aquesta manera es determinarà l’import de la subvenció que correspon a cada entitat beneficiària.

El valor del punt s’ha de fixar amb dos decimals sense arrodonir.

Límits

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ser superior a l’import total del pressupost subvencionable del projecte.

3. La subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte.

Línia II,  dotació d’equipament per a les festes declarades d’interès cultural (FIC).

L’import de la subvenció no pot superar els límits que s’indiquen a continuació:

1. No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2. No pot ultrapassar el 80% del pressupost subvencionable del projecte.

3. La subvenció no pot ultrapassar aïlladament o en concurrència amb altres ajudes o subvencions, ingressos i altres recursos obtinguts de qualsevol procedència, el pressupost d’execució del projecte.

Cinquè. Temporalització de la convocatòria

Entre l’1 de setembre de 2017 i el 31 de juliol de 2018 (ambdós inclosos).

Sisè. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiàries les entitats d’Administració local de Mallorca o els organismes públics que en depenen, que duguin a terme, dins el període de temporalització assenyalat en el punt tercer, un projecte de dotació d’equipaments per a les biblioteques, els arxius, els museus, els teatres, els auditoris, les sales d’exposicions i els centres culturals, ubicats en immobles de titularitat o d’ús públic municipal, així com per a les festes declarades d’interès cultural pel Consell de Mallorca.

Setè. Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds de subvencions es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, el qual computa a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

En el punt vuitè de la convocatòria es detallen els llocs de presentació de les sol·licituds.

Vuitè. Documentació

En el punt setè de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general i específica que s’ha de presentar.

El annexes a presentar estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net

Palma, 27 de desembre de 2017

El Secretari General

Antoni Benlloch Ramada

(per substitució)