Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria subvencions culturals

Convocatòria subvencions culturals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal per a l’exercici 2017

Resolució de Batlia núm. 510-2017

FONAMENTS DE DRET

L’article 25, punts 1 i 2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix la competència del municipi per promoure activitats que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, i en matèria de promoció de la cultura.

L’article 176.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, preveu que les entitats locals puguin atorgar ajudes econòmiques a entitats públiques o privades i a les persones particulars que duguin a terme activitats d’interès públic que complementin o supleixin les de l’entitat local.

Els articles 22 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.

Els articles 23 i següents del Decret de 17 de juny de 1955, que aprova reglament de serveis de les corporacions locals, regulen l’acció de foment.

L’article 21.1, apartats f) i s), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribueix la competència per actuació a la Batlia.

En el Pressupost general per a 2017, aprovat inicialment per acord del ple de l’ajuntament de 25 de maig de 2017, consta l’aplicació pressupostària 334.48901 (subvencions), amb un crèdit de 23.000,00 €. La base d’execució 25 del Pressupost estableix el règim de justificació de les subvencions concedides per l’Ajuntament.

El Reglament de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions inscrites al registre municipal, aprovat pel Ple dia 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 37, de 17 de març de 2015).

 RESOLUCIÓ

En exercici de l’atribució que em confereix l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, escoltada la proposta conjunta de la regidora delegada de cultura, igualtat i cooperació Aina Sastre Bestard i de la regidora delegada d’educació i joventut Laura Perelló Rigo, resolc:

− Aprovar la Convocatòria de subvencions a les associacions culturals, socials i juvenils del municipi d’Alaró per a l’exercici 2017.

− Condicionar la concessió de les subvencions a l’aprovació definitiva del Pressupost general per a 2017, amb l’aplicació pressupostària i el crèdit consignat abans esmentats.

− Queden excloses de la present Convocatòria les activitats de temps lliure infantils i juvenils sotmeses a l’àmbit del Decret 18/2011, d’11 de març, en tant que hauran d’anar adreçades a la Convocatòria de subvencions per a projectes d’escoles d’estiu per a l’exercici 2017.

1. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament de subvencions de l’Ajuntament d’Alaró a les associacions culturals, socials i juvenils inscrites al registre municipal, aprovat per acord de Ple de 29 de gener de 2015 (BOIB núm. 37, de data 17 de març de 2015).

2. Quantia i crèdit pressupostari

La present convocatòria, condicionada a l’aprovació definitiva del Pressupost General per a l’any 2017, està finançada per l’aplicació pressupostària 334.48901 del Pressupost General per a 2017, amb un import màxim de 23.000,00 €.

3. Objecte, condicions i finalitat

La present convocatòria de subvencions té per objecte:

 • Fomentar i impulsar les diferents activitats culturals, lúdiques, educatives i socials, de les diverses associacions inscrites al registre municipal.
 • Fomentar la participació ciutadana al municipi d’Alaró.
 • Fomentar el teixit associatiu al municipi d’Alaró.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats de temps lliure infantils i juvenils sotmeses a l’àmbit del Decret 18/2011, d’11 de març, en tant que hauran d’anar adreçades a la convocatòria de subvencions per a projectes d’escoles d’estiu per a l’exercici 2017.

4. Règim de concessió

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, mitjançant la comparació i puntuació de les sol·licituds presentades pels interessats d’acord amb els criteris establerts a l’apartat 8.

5. Beneficiaris, requisits i forma d’acreditar-los

Poden sol·licitar les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les associacions culturals, socials i juvenils del municipi d’Alaró legalment constituïdes, sense finalitat de lucre, inscrites al registre municipal, que projectin realitzar les activitats o programes objecte de la subvenció.

Per poder ser beneficiari les subvencions, les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents:

 • No estar afectades per cap de les prohibicions de l’art. 13  de la  Llei 38/2003, de 17 de  novembre, general de subvencions
 • Estar  al corrent pel que fa a les obligacions tributàries i econòmiques, amb la Seguretat Social, l’Agència Tributària i amb l’ajuntament d’Alaró.
 • No tenir pendent de justificació cap subvenció, llevat de que s’hagués concedit una pròrroga a aquest efecte, ni ser deutores per resolució en què es declari que és procedent reintegrar una subvenció anterior.

El compliment dels requisits anteriors s’acreditarà en la forma prevista en l’apartat següent.

6. Lloc, termini i formes de presentació de les sol·licituds

Lloc:

Les sol·licituds de subvencions es dirigiran a la Batlia de l’Ajuntament d’Alaró i es presentaran, juntament amb la documentació que s’especifica a les bases d’aquesta convocatòria, en el Registre General Municipal de l’Ajuntament d’Alaró o a qualsevol dels llocs assenyalats a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini:

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes comptador a partir de  la publicació d’aquesta convocatòria en Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Formes de presentació:

Les sol·licituds s’hauran de presentar d’acord al model establert a l’annex I d’aquesta convocatòria, juntament amb la següent documentació:

 • Relació de membres directius.
 • Certificat de l’entitat bancària en la que es farà constar el numero de compte i el seu titular.
 • Declaració responsable de:

− Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

− Les subvencions rebudes i ingressos generats per l’activitat.

− No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

 • Projecte detallat de l’activitat o programa per al qual es sol·licita la subvenció, on consti: justificació, objectius, població a la qual va adreçada, número de beneficiaris, metodologia, activitats a realitzar, mitjans tècnics, personals i materials necessaris, calendari de realització, avaluació i pressupost desglossat (ingressos previstos i depeses). Relació contractual en el cas de subvencions de millora de béns immobles.

7. Despeses subvencionables

D’acord amb l’objecte i la finalitat d’aquesta convocatòria, són despeses subvencionables:

 • Despeses derivades de la realització d’activitats culturals, educatives, socials dins el terme d’Alaró, o fora d’Alaró en cas de representació del municipi.
 • Despeses derivades de l’adquisició i millora de béns mobles i immobles inventariables i en locals on es desenvolupi l’activitat, necessaris per a l’execució de les activitats descrites, degudament  justificades.
 • Despeses derivades del pagament de monitors i professionals necessaris per al desenvolupament de les activitats descrites al projecte.
 • Les despeses subvencionables s’hauran d’haver efectuat en el període comprés entre el dia 1 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria, i el dia 30 de novembre de l’any en curs.

No seran subvencionables les despeses de combustible, telèfon i subministraments, sempre que l’entitat no justifiqui que corresponen a local on es desenvolupen les activitats, mitjançant document de cessió, contracte de lloguer o escriptura de propietat. Tampoc ho seran els programes que promoguin qualsevol forma de discriminació o amb finalitat lucrativa.

Les despeses d’aliments i begudes podran suposar, com a màxim, un 20 % del total de despeses justificables.

8. Criteris de valoració de les sol·licituds

Per a la concessió de subvencions es tendran en compte els següents criteris fins a obtenir un màxim de 12 punts.

 • Es valorarà de 0 a 5 punts l’adequació a les finalitats de la convocatòria del projecte presentat, l’amplitud de la població destinatària i el nombre d’activitats proposades.
 • Es valorarà de 0 a 3 punts aquells projectes que fomentin la participació ciutadana i de les associacions.
 • Es valorarà de 0 a 3 punts l’adequació del pressupost a l’activitat a realitzar.
 • Es valorarà de 0 a 1 punt l’originalitat i la novetat del projecte.

9. Determinació de l’import individual de les subvencions

El total de la subvenció resultarà de l’aplicació dels següents criteris:

1. La comissió tècnica d’avaluació valorarà cada projecte presentat d’acord amb els criteris de l’apartat 8.

2. Es dividirà el total de la dotació econòmica d’aquesta convocatòria entre la suma de les puntuacions obtingudes conforme el punt  anterior, així s’obtindrà el preu per punt.

3. L’import de la subvenció serà la multiplicació del preu per punt pel total de punts de cada projecte aprovat.

4. Si de l’aplicació del punt tercer resulta que l’import  obtingut supera el 100% del projecte presentat aquest romanent passarà a una bossa comú reiterant les passes establertes des del punt segon, tenint en compte que en aquest cas la dotació econòmica serà la bossa comú de romanent.

5. En tot cas, l’import de la subvenció no pot superar el pressupost d’execució del projecte, aïlladament o conjuntament amb altres ajudes, subvencions, ingressos o altres recursos obtinguts per dur a terme el mateix projecte subvencionat.

10. Òrgans competents

La Comissió tècnica d’avaluació, integrada per dos membres nomenats per la Batlia, valorarà les sol·licituds. En base a l’informe formulat per la comissió tècnica d’avaluació, la regidoria de Cultura emetrà una proposta provisional de concessió, que serà traslladada a les entitats perquè puguin formular al·legacions en el termini de deu dies hàbils.

En cas que hi hagi al·legacions, la Comissió tècnica d’avaluació es reunirà per valorar-les i emetrà un altre informe.

L’òrgan competent per dictar resolució de concessió és la Junta de Govern Local, que resol a partir de la proposta definitiva de la regidoria de Cultura.

11. Justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons

Les associacions i entitats beneficiaries de les subvencions hauran de presentar justificació de les activitats realitzades i de la destinació dels fons obtinguts abans de dia 30 de novembre:

La  justificació constarà de:

 • Certificat d’haver realitzat les activitats subvencionades, signat pel secretari i el president de l’associació i de no haver imputat les despeses a cap altra subvenció.
 • Memòria descriptiva de les activitats subvencionades.
 • Balanç econòmic de l’activitat realitzada: desglossament d’ingressos i despeses generades pel projecte.
 • Factures i nòmines corresponents a l’activitat o projecte subvencionat en aquesta convocatòria.

12. Pagament

Una vegada justificat, en el termini corresponent, la realització de les activitats i l’aplicació dels fons obtinguts, es reconeixerà l’obligació i es proposarà el pagament de l’import concedit.

La proposta de la regidoria de cultura i/o d’educació podrà preveure la concessió de bestretes.

13. Obligacions de les entitats beneficiàries

Les entitats beneficiàries de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria estan obligades a:

 • Respondre de la veracitat de les dades donades i del desenvolupament del projecte o activitat subvencionada.
 • Comunicar qualsevol eventualitat que es produeixi en el projecte o activitat desenvolupada.
 • Fer constar en la difusió que es faci, la col·laboració de l’ajuntament d’Alaró. Els cartells, díptics o anuncis s’hauran d’editar, almanco, en llengua catalana.
 • Justificar la concessió de la subvenció en els terminis establerts en les clàusules corresponents.
 • Retornar l’import de la subvenció quan no es realitzi l’activitat per la qual fou atorgada o no es justifiqui en termini i forma. El procediment de la devolució es determina segons l’art. 42 de la  Llei 38/2003, de 17 de  novembre, general de subvencions.

14. Revocació i reintegrament

En el cas que l’entitat beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions i els compromisos establerts en aquesta convocatòria i en la Llei 38/2003 general de subvencions, es procedirà a la revocació de les subvencions atorgades. El reintegrament es regirà pel procediment que estableix la mateixa llei.

RECURSOS

Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant la Batlia o ser impugnada directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

No es podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpte del recurs de reposició interposat.

El termini para la interposició del recurs de reposició serà d’un mes, si l’acte fos exprés. Transcorregut aquest termini, únicament es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, sense perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió.

Si l’acte no fos exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar recurs de reposició en qualssevol moment a partir del dia següent a la data en que es produeixi l’acte presumpte, de conformitat amb la seva normativa especifica.

El termini màxim per a dictar i notificar la resolució del recurs potestatiu de reposició serà d’un mes.

No obstant, es pot exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que s’estimi pertinent.

Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró,  6 de juny de 2017

 

Documents adjunts