Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Convocatòria  de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia

Convocatòria subvencions

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Extracte de l’aprovació per Junta de Govern Local, en sessió ordinària feta el dia 14 de desembre de 2017, de la convocatòria  de subvencions per a grups, entitats i associacions folklòriques o culturals, sense ànim de lucre, del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per a la realització de les següents actuacions que es facin dins l’any 2017: realització d’actuacions, iniciatives i projectes de caràcter folklòric o relacionats directament amb la cultura tradicional de les pitiüses.

BDNS (Identif:379080)

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l’extracte de la convocatòria d’ajudes més amunt esmentades. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i al BOIB núm. 159, de 28 de desembre 2017.

1. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA I QUANTIA

La quantia màxima de les subvencions que es podran concedir en aquesta convocatòria és de 45.000,00 €, amb càrrec a la  partida  338 48 019, finançada amb fons propis de l’Ajuntament.

2. REQUISITS GENERALS

Podran acollir-se a aquesta convocatòria les següents entitats:

–  Entitats, grups i associacions folklòriques o culturals sense ànim de lucre que es trobin en situació legal, radicades i que tenguin l’àmbit d’actuació en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, la funció de les quals sigui promoure el folklore tradicional pitiús a través de les manifestacions folklòriques, cursos i tallers per recuperar activitats tradicionals, edició de material bibliogràfic o realització d’exposicions, etc., de caire cultural i tradicional, relacionades amb els costums, la història i el patrimoni cultural local en el període comprès entre l’01 de desembre de 2016 i el 31 de desembre de 2017.

Les entitats que s’acullin a aquesta convocatòria hauran de reunir els següents requisits per ser beneficiàries d’una subvenció:

a) Estar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i al Registre d’Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

b) Tenir els estatuts o reglaments inscrits al Registre d’Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears  i adaptats a la Llei.

c) Acreditar el compliment d’obligacions en matèria de reintegrament de subvencions que estableix l’article 25 del RLGS.

d) Haurà de constar fefaentment als seus estatuts  que no tenen ànim de lucre.

e) No veure’s afectades per cap de les prohibicions dels apartats 2 i 3 de l’article 13 de la LGS

f) Disposar de l’estructura i mitjans necessaris per dur a terme els projectes o programes objecte de la convocatòria.

g) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

3. SOL·LICITUD, TERMINI DE PRESENTACIÓ I DOCUMENTACIÓ

3.1. Les instàncies es dirigiran a l’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Josep i es presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia  o  en la forma establerta en l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas s’haurà de passar avís per correu electrònic a l’adreça: normalitzacio@santjosep.org.

3.2. Els sol·licitants de la subvenció hauran d’adjuntar a la sol·licitud la següent documentació (originals o fotocòpies compulsades):

a) Sol·licitud per participar en el procediment de concessió de subvencions, que haurà d’anar subscrita per qui en té la representació (annex I)

b) Certificat del secretari/ària de l’associació que acrediti la representació de la persona en el nom de la qual es presenta la sol·licitud.

c) Document que acrediti que l’associació està donada d’alta al Registre d’Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears.

d) Estatuts o reglaments inscrits al Registre d’Associacions i Fundacions de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears  i adaptats a la Llei.

e) DNI del representant de l’entitat.

f) CIF/NIF de l’entitat.

g) Memòria descriptiva de les activitats/projectes per als quals se sol·licita la subvenció que es realitzaran dins el període comprès entre l’01 desembre de 2016 i el 31 de desembre de 2017, amb pressupost estimatiu.

h) Declaració del representant legal de l’associació que l’entitat que representa disposa de l’estructura i mitjans necessaris per dur a terme els projectes o programes objecte de la convocatòria; que  no està inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir la subvenció; d’estar facultat el sol·licitant per actuar en nom de l’entitat i de no concórrer en aquesta entitat cap de les causes de l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions; trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep i d’acreditar el compliment en matèria de reintegrament de subvencions (annex II).

i) Dades bancàries per a la transferència de l’import de la subvenció, en cas de no haver-ho presentat en altres ocasions.

j) Declaració de les subvencions obtingudes per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar a l’entitat local, les que s’obtinguin en el futur (annex III).

k) Autorització per obtenir informació sobre el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (annex IV). No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment. En aquest cas, l’entitat haurà d’aportar els certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social durant l’exposició de la proposta de resolució provisional.

l) Declaració responsable sobre la situació relativa a l’IVA del sol·licitant (annex V)

Nota. Si els documents exigits en la sol·licitud ja s’haguessin presentat a l’Ajuntament en una altra ocasió, el sol·licitant podrà acollir-se a l’establert en l’article 53.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es faci constar la data i l’òrgan o dependència en què van ser presentats o emesos.

Nota. En la proposta de resolució provisional, l’Ajuntament de Sant Josep constatarà d’ofici que els beneficiaris estan al corrent de les seves obligacions tributàries, davant la Seguretat Social i amb el mateix Ajuntament de Sant Josep. En cas de no poder-ho acreditar, això serà motiu d’exclusió  de la subvenció  i de nova proposta motivada amb possible prorrateig del restant.

S’acreditarà el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social mitjançant declaració responsable en els casos en què la quantia a atorgar a l’entitat no superi els 3.000,00 €.

Si alguna associació no autoritza l’Ajuntament a poder comprovar d’ofici que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, hauran d’aportar en el termini concedit en la proposta de resolució provisional la documentació requerida.

3.3. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’extracte de la present convocatòria al BOIB.

Sant Josep de sa Talaia, 28 de desembre  de 2017

L’alcalde

Josep Marí Ribas