Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria de subvencions per a les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques a Mallorca

CONSELL INSULAR DE MALLORCA DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Acaba de publicar-se la convocatòria de subvencions d’enguany per a les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques a Mallorca. Fins al 17 de maig, associacions, fundacions, instituts de recerca, ajuntaments i universitats poden sol·licitar aquesta ajuda, dotada econòmicament amb 180.000 euros.

Primer. Beneficiaris

1. Poden optar a aquestes subvencions:

a) Persones físiques, agrupacions de persones físiques, comunitats de béns o altres agrupacions econòmiques sense personalitat jurídica, associacions i fundacions sense ànim de lucre.

b) Els ajuntaments propietaris del bé, o que tinguin la gestió, conveni o permís de la propietat per a la cessió temporal de la gestió o una altra figura jurídica que permeti actuar a la institució municipal.

c) Les universitats amb departaments o unitats relacionades amb l’arqueologia o la paleontologia i els instituts de recerca que entre els seus objectius estiguin l’arqueologia o la paleontologia.

S’ha de disposar d’un projecte, coordinat per un equip tècnic qualificat i degudament autoritzat per la Comissió Insular de Patrimoni Històric.

No poden ser persones beneficiàries de subvenció les persones o entitats en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l’art. 8 de l’Ordenança General de Subvencions.

Segon. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure les intervencions arqueològiques i/o paleontològiques dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca, per tal de fomentar el seu estudi, investigació, coneixement i difusió.

Tercer. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix pel que estableixen les Bases reguladores recollides en l’Ordenança general de Subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017). Per tant, les persones interessades han de complir amb el contingut tant de les Bases com d’aquesta convocatòria. En el no regulat ni en l’Ordenança ni en la Convocatòria serà d’aplicació el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions

Quart. Import

1. Per fer front a aquesta convocatòria, es destina la quantitat total de 180.000,00 € distribuïts de la següent manera: 45.000,00 € per a particulars a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 78903 i amb reserva de crèdit 220.170.001.894; 105.000,00 € per a ajuntaments a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 76200 i amb reserva de crèdit 220.170.001.881, i 30.000,00 € per a universitats a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 33620 75300 i amb reserva de crèdit 220.170.002.260.

2. Les subvencions que s’atorguin en el marc d’aquesta convocatòria no podran superar el 80% del pressupost del projecte presentat per al qual es demana la subvenció; en qualsevol cas, l’import màxim per sol·licitud es fixa en 12.000,00 €.

 Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

1. El termini per a la presentació de les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per conducte de la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS).

2. A la base 7 de la convocatòria es detallen el lloc de presentació de les sol·licituds.

Sisè: Sol·licituds

Només es poden presentar dues sol·licituds per interessat.

Setè: Documentació

A la base 6 de la convocatòria es detalla la documentació administrativa general que s’ha de presentar juntament amb la documentació específica en matèria d’arqueologia.

Els annexos a presentar estan disponibles a la seu electrònica: https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=9728

Palma, 21 d’abril de 2017

El cap del Servei Jurídic de Patrimoni Històric (Per delegació de competències de la Secretaria General en virtut del Decret de Presidència de 17/09/2015; BOIB núm. 141 de 26/09/2015)

Miguel Barceló Llompart

Podeu consultar el BOIB a:http://www.conselldemallorca.net/…/boib_convo_arqueologia.p…