Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòria del XV premi Francesc de Borja Moll de creació de contes i rondalles, any 2017

Convocatòria del XV premi Francesc de Borja Moll de creació de contes i rondalles, any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Feim públic que el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 30 de gener de 2017, adoptà els següents acords en relació amb la convocatòria del XV Premi Francesc de Borja Moll de Creació de Contes i Rondalles, any 2017:

Primer. Convocar el IV Premi Francesc de Borja Moll de Creació de Contes i Rondalles (any 2017).

Segon. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria i que es transcriuen a continuació.

Bases que regeixen el XV Premi Francesc de Borja Moll de creació de contes i rondalles (any 2017)

1. El Consell Insular de Menorca convoca el XV Premi Francesc de Borja Moll, de creació de contes i rondalles amb l’objectiu de fomentar el coneixement de la cultura popular i la creativitat literària, especialment el gènere narratiu de la rondallística, les llegendes i les faules, entre els estudiants de secundària de Menorca a través de la creació pròpia.

2. Es poden presentar a aquest premi tots els i les alumnes de secundària i de batxillerat de Menorca.

3. S’estableixen dues categories:

a) Per a estudiants de secundària

b) Per a estudiants de batxillerat

4. Cada concursant pot presentar un màxim de dues obres de tema lliure, que s’han de cenyir a l’estructura pròpia del gènere de la narrativa popular en forma de rondalles, llegendes i faules.

5. Les obres, que s’han de redactar en llengua catalana, han de tenir una extensió màxima de cinc fulls a doble espai i en lletra arial 12, i es poden presentar mecanografiades (dues còpies) o en suport digital.

6. Els originals, que han d’anar adreçats al Servei de Política Lingüística del Departament de Presidència del Consell Insular de Menorca, es poden presentar fins al 31 de març de 2017.

7. Les obres s’han de presentar amb títol i pseudònim. Dins un sobre a part, en el qual s’ha de repetir el títol i el pseudònim, han de figurar les dades personals de l’autor/a (nom, llinatges, adreça postal, adreça electrònica, telèfon, edat i curs) i del centre a què pertany.

8. Si una de les obres presentades obté algun premi en un altre certamen literari durant el procés del concurs, mentre no s’hagin donat a conèixer els guanyadors, l’autor/a ho ha de comunicar al Consell Insular de Menorca, que retirarà l’obra del concurs.

9. El dictamen del jurat es farà públic en el marc del Dia del Llibre de 2017, en un acte que s’anunciarà oportunament.

10. El jurat estarà integrat per un/a representant de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME, un/a representant del Col·lectiu Folklòric Ciutadella, un/a representant de l’Associació de Rondallaires i Contacontes, un/a representant de la Xarxa de Biblioteques de Menorca, un/a professor/a de cursos d’escriptura creativa designat pel Consell Insular de Menorca, un/a periodista cultural designat pel Consell Insular de Menorca i una tècnica del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del CIM, que també actuarà com a secretària.

11. El jurat valorarà les obres presentades i escollirà les mereixedores dels dos primers premis de cada categoria. El jurat, igualment, seleccionarà les obres que, segons el seu parer, mereixin ser editades en una publicació conjunta.

12. S’estableixen els premis següents:

– Primer premi: consistirà en un certificat per valor de 250 euros.

– Segon premi: consistirà en un certificat per valor de 150 euros.

Els certificats es podran bescanviar amb material escolar o informàtic i llibres.

13. El Consell Insular de Menorca procurarà la publicació de les narracions guanyadores i de les seleccionades com a finalistes.

 

Maó, 1 de febrer de 2017

El secretari del Consell Executiu

Octavi Pons Castejón