Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Convocatòries d’ajuts a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’any 2017.

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

BOE de dia 2 de febrer

Extracte de la Resolució de 27 de gener de 2017, de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, per la qual es convoquen ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’any 2017.

BDNS (Identif.): 330652.
De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se a la Base Nacional de
Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris.

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres Estats associats a l’Espai Econòmic Europeu. Persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre.

Segon. Objecte.

Fomentar la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical espanyol i la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació cultural entre les diferents Comunitats Autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Així mateix, impulsar la nova creació coreogràfica, lírica i musical espanyola.

Tercer. Bases reguladores.

Ordre CUL/2912/2010, de 10 de novembre, que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva del Ministeri de Cultura i dels seus organismes autònoms.

Cambra. Quantia.

L’import màxim imputable a aquesta convocatòria d’ajudes és de 4.838.361,60 €. La quantia individual de l’ajuda concedida no podrà superar el 65 % del cost total del projecte. L’ajuda concedida no sobrepassarà les següents quantitats: 15.000 € (en la modalitat B6), 30.000 € (en les modalitats A7 i B7), 70.000 € (en les modalitats A1.1i2, A2, B2), 100.000 € (en les modalitats A1.3, A3, A4, A5, B1.1,2i3, B3, B4, B5) i 120.000 € (en la modalitat A6).

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

15 dies hàbils explicats a partir de l’endemà al de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Sisè. Modalitats d’ajuda:

A. Ajudes a la dansa.

A1. Programes de suport para gires per Espanya.

A2. Programes de suport a companyies de dansa para gires per l’estranger.

A3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de dansa.

A4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de dansa.

A5. Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions coreogràfiques estables.

A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens.

A7. Programes d’ajudes complementàries a la comunicació en l’àmbit de la dansa amb les Comunitats Autònomes insulars i les Ciutats amb Estatut d’Autonomia de Ceuta i Melilla.

B. Ajudes a la lírica i la música.

B1. Programes de suport para gires per Espanya.

B2. Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música para gires per l’estranger.

B3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a la realització d’activitats de lírica i música.

B4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de lírica i música.

B5. Programes de suport a espais escènics i musicals i a entitats organitzadores de temporades líriques.

B6. Programes d’ajudes a encàrrecs de composició vinculats a estrena.

B7. Programes d’ajudes complementàries a la comunicació en l’àmbit de l lírica i la música amb les Comunitats Autònomes insulars i les Ciutats amb Estatut d’Autonomia de Ceuta i Melilla.

Madrid, 27 de gener de 2017.-

La Directora General del INAEM, Montserrat
Iglesias Santos.