Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2017

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
  Acreditació vàlida

Text

1. Pressupost anual: 160.000 €

2. Línies de subvenció:

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat dels artistes, distribuïdors, productors i professionals de les arts escèniques.

b) Projectes de promoció exterior

Suport a la mobilitat i a la producció per part d’estructures professionals de les arts escèniques d’activitats de promoció fora de l’illa de residència.

3. Beneficiaris:

Mobilitat:

 • Creadors, productors, distribuïdors o agents culturals de l’àmbit de les arts escèniques independentment de la residència fiscal.
 • Persones físiques d’alta en epígrafs relacionats amb les arts escèniques.

Projectes de promoció exterior:

Professionals autònoms i empreses de l’àmbit de les arts escèniques independentment de la seva residència fiscal.

4. Projectes que se subvencionen

Mobilitat:

 • Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe fora de l’illa de residència i assistir a fires professionals, amb o sense actuació.
 • Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals de fora de l’illa de residència.
 • Desplaçament i estada de professionals de les arts escèniques per participar en estades de formació o residències creatives.

Projectes de promoció exterior:

 • Organització de presentacions de projectes i actuacions en directe.
 • Gires en circuits nacionals i internacionals.
 • Assistència a fires , festivals i jornades professionals amb o sense actuació.
 • Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior.
 • Traducció de textos i producció d’arxius per a subtitulat.

5. Despeses que cobreix:

Mobilitat:

Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, fins als màxims especificats.

Projectes de promoció exterior:

 • Despeses de desplaçament de persones i càrrega per terra, mar i aire, i allotjament, fins als màxims especificats.
 • El lloguer de material tècnic per al subtitulat.
 • Les despeses derivades dels assajos per a una actuació en una altra llengua.
 • Material promocional en qualsevol format.
 • Desplaçament, allotjament i quilometratge.
 • Els honoraris de persones i contractació de serveis professionals.
 • Edició i traducció de material gràfic i audiovisual de promoció.

6. Import màxim:

Mobilitat:

Illes Balears 70 € 50 € 300 € 1.000 €
Espanya peninsular 1 ciutat 150 € 50 € 600 € 2.000 €
+ 1 250 €
Europa i les Canàries 1 ciutat 350 € 50 € 800 € 3.000 €
+ 1 500 €
Fora d’Europa 1 ciutat 800 € 50 € 1.200 € 4.000 €
+1 1000 €

Cal justificar el desplaçament i estada amb factures. Només es pagarà l’import justificat fins arribar als màxim anteriors.

Projectes de promoció exterior:

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases, fins a un màxim de 25.000 €.

Màxim anual:

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

7. Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

8. Obligacions dels beneficiaris

· Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

· S’ha de fer constar el patrocini en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

9. Termini de presentació de sol·licituds:

 • 15 dies abans de l’inici de l’activitat
 • S’accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2017

Més informació: www.iebalearics.org / www.illenc.cat i subvencions@iebalearics.org / subvencions@illenc.cat

 

Palma, 8 de febrer de 2017

El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Josep Ramon Cerdà Mas