Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració

EXTRACTE de la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

1. Pressupost anual: 160.000 €

2. Línies de subvenció

a) Mobilitat

Suport a la mobilitat dels autors i agents culturals per assistir a esdeveniments fora de l’illa de residència.

b) Edició

Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre.

c) Projectes de promoció exterior

Suport a les activitats de projecció exterior de l’àmbit literari.

3. Beneficiaris

Mobilitat:

– Empreses editorials de les Illes Balears i les de fora que treballin amb autors balears.

– Persones físiques amb alta en epígrafs d’edició editorial.

Edició i projecció exterior:

– Empreses editorials de les IB i les de fora que treballin amb autors balears.

– Creadors de les IB i agents culturals que treballin amb autors de les Illes.

4. Projectes que se subvencionen

Mobilitat:

Assistència a fires, festivals, jornades professionals i presentacions a fora de l’illa de residència.

Edició:

– Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució a l’exterior.

– Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb projecte de projecció exterior.

Projectes de projecció exterior

– Organització de presentacions.

– Assistència a fires, festivals i jornades professionals.

– Producció de material gràfic per a la projecció exterior.

– Qualsevol activitat de promoció que suposi desplaçament fora de l’illa de residència.

5. Despeses que cobreix

Mobilitat: Desplaçaments i allotjament.

Edició: Producció, disseny, maquetació, traducció i avançament de drets d’autor.

Projectes de projecció exterior:

– Desplaçament, allotjament i quilometratge.

– Honoraris de persones i contractació de serveis professionals.

– Edició i traducció de material gràfic.

6. Imports màxims

Mobilitat:

Illes Balears 100 € 50 € 1.000 €
Espanya peninsular 1 ciutat 150 € 50€ 1.000 €
+ 1 200 €
Europa i les Canàries 1 ciutat 400 € 50 € 2.000 €
+ 1 500 €
Fora d’Europa 1 ciutat 800 € 50 € 3.000 €
+ 1 1.100 €
Zona Desplaçament (per persona) Allotjament persona/dia Màxim

Cal justificar el desplaçament i estada amb factures. Només es pagarà l’import justificat fins arribar als màxim anteriors.

Edició i projeccio:

Segons puntuació del projecte, a partir dels criteris establerts a les bases fins a un màxim de 6.000 € per projecte.

Màxim anual:

Un mateix sol·licitant podrà rebre un màxim de 25.000 € a l’any.

7. Pagament

El pagament de la subvenció es fa efectiu mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda.

8. Obligacions dels beneficiaris

– Cal comunicar la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

– S’ha de fer constar el patrocini en tots els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip ILLENC i del programa promocional BCulture, que es troben a disposició dels sol·licitants al web www.illenc.cat.

9. Termini de presentació de sol·licituds

15 dies abans de l’inici de l’activitat

S’accepten sol·licituds fins al 15 d’octubre de 2017

Més informació: www.iebalearics.org / www.illenc.cat i subvencions@iebalearics.org / subvencions@illenc.cat

Palma, 8 de febrer de 2017

El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics

Josep Ramon Cerdà Mas