Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Extracte de la Resolució de Batlia de 8 de febrer de 2017, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases del Premi d’Investigació des Mercadal i Fornells 2017

Extracte de la Resolució de Batlia de 8 de febrer de 2017, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases del Premi d’Investigació des Mercadal i Fornells 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Pot concórrer a la convocatòria tothom que ho desitgi, de forma individual o col·lectiva, sense cap límit de nacionalitat, veïnatge o edat.

Segon. Finalitat:

Fomentar, ampliar i divulgar el coneixement de la identitat del municipi des Mercadal com a poble.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases de la convocatòria i l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament des Mercadal de dia 11 d’octubre de 2005 i publicada l’aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB núm. 189, de 17 de desembre de 2005.

Quart. Import:

Aquest certamen està dotat d’un premi de 2.220 euros que serà incompatible amb qualsevol altre ajut.

Els premis concedits seran atesos amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.334.48100 del Pressupost General de 2017.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al dia 31 de maig de 2017 a les 14 h

 

Es Mercadal, 9 de febrer de 2017

El batle

Francesc Ametller Pons