Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior del departament d’administració de la fundació

Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Convocatòria i bases per a la selecció d’una plaça de tècnic de grau superior del departament d’administració de la fundació

Text

La Comissió de Govern de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, a la sessió ordinària del passat dia 6 de maig de  2016,  va acordar el següent:

Primer. Convocar proves selectives per a cobrir amb caràcter indefinit la plaça de tècnic de grau superior del Departament d’Administració (nivell 1), pel sistema de concurs oposició per torn lliure.

Segon. Aprovar les bases amb els annexes que regiran aquesta convocatòria, i publicar-les amb aquest acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

Tercer. El president de la Fundació resoldrà nomenar els membres titulars i els suplents de la Comissió de Selecció, que es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds.

Palma, 17 de maig de 2016

El secretari delegat
Antoni Pol Coll

1. Descripció del lloc de feina

1.1. Entitat contractant: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca (Estatuts de la Fundació publicats al BOIB núm. 181, de 3 de desembre de 2011).

1.2. Categoria professional: TÈCNIC DE GRAU SUPERIOR DEL DEPARTAMENT D’ADMINISTRACIÓ (nivell 1). Sou brut anual: 32.489,00 €.

1.3. Nombre de places convocades: 1 (plaça vacant, pressupostada i aprovada per a l’any 2016).

1.4. Procediment: concurs oposició per torn lliure.

1.5. Titulació exigida: llicenciatura o grau en Dret, Econòmiques o Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses (nivell A1).

1.6. Règim horari: 40 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres en jornada continuada.

1.7. Duració: contracte laboral indefinit.

1.8. Conveni aplicable: Conveni col·lectiu laboral de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, publicat al BOIB núm. 30, de 2 de març de 2004.

1.9. Funcions: dirigir, sota les instruccions del director de la Fundació:

– la gestió tributaria i fiscal (iva, irpf)

–  la gestió financera, comptable i administrativa

–  la coordinació del pla de seguretat i salut dels treballadors, riscs laborals

–  la coordinació del pla d’emergències i seguretat

–  la planificació, el desenvolupament i l’avaluació de pressupost, control, liquidació i comptes anuals.

–  la inspecció dels serveis contractats (cafeteria, tenda, vigilància, neteja, etc.)

–  la gestió dels recursos humans

–  la gestió general de la infraestructura del centre

–  la captació de recursos externs (patrocinis i mecenatges)

–  l’elaboració de la documentació necessària per a la realització dels ingressos i les despeses

–  la supervisió de l’inventari de la Fundació

–  l’elaboració de la documentació i els informes tècnics necessaris per al desenvolupament correcte de les seves funcions

–  l’assessorament i el suport tècnic en qüestions relacionades amb el seu àmbit d’actuació, d’acord amb la legislació vigent en cada cas

–  l’elaboració d’informes de caràcter econòmic a partir de la informació externa o interna, i valoracions relacionades amb l’àmbit de la seva competència

1.10. Perfil professional: el desenvolupament del lloc de feina exigeix coneixements i habilitats, entre d’altres, de les següents matèries: capacitat de planificació i capacitat d’organització i treball en equip, gestió i control economicofinancer, gestió administrativa, laboral, fiscal i comptable, coneixements en la gestió administrativa d’elaboració de projectes i el seu control pressupostari, elaboració de contractes i convenis, coordinació dels serveis de manteniment i de seguretat, relacions amb els proveïdors, control d’existències, maneig de programes comptables informàtics, experiència en el maneig de diverses eines informàtiques: Word, Excel, Access, PowerPoint, correu electrònic, Internet.

2. Requisits dels aspirants

Per a ser admesos a les proves selectives els aspirants hauran de complir el dia que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins que es formalitzi el contracte els següents requisits:

2.1.Nacionalitat:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Ser nacional d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun estat en el qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.

c) També hi podrà participar, sigui quina la seva nacionalitat, el/la cònjuge dels nacionals espanyols i dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, si no estan separats de dret, i els seus descendents i els dels seu cònjuge, si no estan separats de dret, són menors de 21 anys o majors de la dita edat dependents.

2.2. Edat: haver complit els 16 anys d’edat i no excedir, si s’escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Forma d’acreditació de 2.1 i 2.2: còpia compulsada del DNI o, si no es té la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat.

2.3. Titulació: posseir el títol exigit al punt 5 de la base 1 o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, tenir la credencial que n’acrediti l’homologació.

Forma d’acreditació: còpia autenticada o compulsada del títol requerit (anvers i revers), certificat acadèmic que acrediti que ha cursat i aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

2.4. Coneixements orals i escrits de llengua catalana (nivel C1) i llengua anglesa (nivell B2)

Forma d’acreditació: certificats acreditatius expedits o homologats  per  Govern de les Illes Balears, per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública i també els reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, estatal  o qualsevol organisme acreditat.

2.5. Acreditació del coneixement de la llengua castellana: els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i de l’origen dels quals no es desprengui el coneixement de la llengua castellana l’hauran d’acreditar aportant el diploma d’espanyol com a llengua estrangera regulat al Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o el certificat d’aptitud d’espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d’idiomes, o que posseeixen una titulació acadèmica espanyola expedida per l’òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé superant una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d’expressió oral i escrita en aquesta llengua.

2.6. Drets a proves selectives: haver satisfet els drets a proves selectives dins el termini de presentació de sol·licituds per un import de 26,52 €, que les persones interessades han d’ingressar al següent compte corrent de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, indicant el nom de l’ordenant i l’assumpte: “Prova selectiva administrador”.

Titular: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

  • Banc: CaixaBank
  • Núm. de compte; 2100 4011 52 2200005120
  • IBAN: ES 97 2100 4011 52 2200005120
  • SWIFT:CAIXESBBXXX

2.7. Habilitació: declaració jurada o promesa que no ha estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni en situació d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. Si és nacional d’altres estats, no estar inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

2.8. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l’exercici de les funcions.

2.9. Activitats: la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de feina ni realitza cap activitat al sector públic delimitat per l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i que no percep pensió de jubilació, retir o orfandat. Si du a terme alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de la presa de possessió, perquè la Fundació acordi la declaració de compatibilitat o d’incompatibilitat.

Forma d’acreditació dels punts 7, 8 i 9 de la base 2: declaració de compliment dels requisits a la sol·licitud d’admissió de proves selectives de l’annex II i acreditació documental en cas de resultar la persona seleccionada.

3. Presentació de les sol·licituds

Per a ser admesos i, si s’escau, prendre part a les proves selectives corresponents els aspirants hauran de presentar una sol·licitud en què manifestin que compleixen els requisits exigits a la base 2 d’aquesta convocatòria, i adjuntar-hi una còpia compulsada del seu DNI.

El model de sol·licitud d’admissió a les proves selectives de l’annex II, disponible al web de la Fundació (http://miro.palma.es) s’ha de presentar emplenat per duplicat, en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà que es publiqui aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca – Departament d’Administració, carrer de Saridakis, 29 – 07015 Palma (Illes Balears). Si el darrer dia de presentació és festiu o inhàbil s’entendrà prorrogat al dia següent hàbil.

Les sol·licituds també es podran presentar per correu o missatgeria. En aquest cas la persona interessada haurà de trametre a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca el justificant d’enviament de la documentació mitjançant fax al número +34 971 702 102 abans que finalitzi el termini de presentació i en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

No obstant això, si una vegada transcorreguts 5 dies naturals des de l’enviament del justificant de tramesa de la documentació per correu no s’ha rebut, no s’admetrà.

Les sol·licituds trameses per correu o missatgeria s’han d’enviar lliures de costs, en el sentit que la Fundació no assumirà costs de tràmits de cap tipus en concepte de missatgeria o similars. Són responsabilitat exclusiva dels interessats les gestions necessàries perquè la Fundació rebi la documentació lliure de càrregues.

No presentar les sol·licituds en el temps i la forma establerts determinarà que no s’admeti l’aspirant al procés selectiu.

Els mèrits a valorar a la fase de concurs no s’han de presentar conjuntament amb la sol·licitud sinó en el termini que s’indiqui a la publicació dels resultats de la fase d’oposició.

Presentant la sol·licitud els aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal necessàries per a prendre part a la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

4. Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció estarà formada per un president: el director de la Fundació i quatre vocals (quatre titulars i quatre suplents): dos representant del Govern de les Illes Balears i dos representants de l’Ajuntament de Palma,  amb els seus suplents corresponents, dels quals un vocal actuarà com a secretari/tària.

La Comissió serà convocada pel seu president/ta.

La composició de la Comissió es farà pública abans que conclogui el termini de presentació de sol·licituds.

El quòrum per a constituir la Comissió, per a les deliberacions i per a adoptar acords estarà format per la meitat dels seus membres, les decisions s’adoptaran per majoria de vots i dirimirà els empats el vot del president/ta.

El secretari/tària estendrà acta de totes les sessions duites a terme, les signarà amb el vistiplau del president/ta i es publicaran al web de la Fundació.

En la valoració dels aspirants la Comissió de Selecció aplicarà els principis d’igualtat, mèrit i capacitat, en relació amb la idoneïtat, la competència professional i l’experiència d’acord amb l’activitat a desenvolupar.

Les funcions de la Comissió són les següents:

–  Valorar els mèrits acreditats pels aspirants.

–  Requerir els aspirants si s’observen defectes de forma en l’acreditació dels mèrits o quan necessitin un aclariment respecte d’alguns dels mèrits que s’han acreditat dins el termini de tres dies hàbils i en la forma escaient, perquè els esmenin o aclareixin.

–  Revisar la valoració dels mèrits d’acord amb les al·legacions que les persones interessades presentin en el termini de tres dies hàbils.

–  Elaborar la llista provisional i la definitiva dels aspirants admesos i exclosos d’aquesta convocatòria, ordenades d’acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

–  Resoldre els dubtes i les incidències que puguin sorgir i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no preveuen les Bases.

–  Elaborar i valorar les preguntes de la prova que realitzaran.

Els membres de la Comissió s’hauran d’abstenir d’intervenir, i ho notificaran a l’autoritat convocant, quan es doni alguna de les circumstàncies previstes a l’article 28.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La Comissió podrà comptar amb l’assistència d’assessors especialistes, els quals tindran veu però no vot.

5. Admissió dels aspirants

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació relativa als requisits per a participar al procediment que han presentat les persones interessades, es publicarà al web de la Fundació la resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, indicant el número de DNI i les causes de l’exclusió.

No serà esmenable perquè afecta el contingut essencial d’aquesta convocatòria:

–  la presentació de la sol·licitud fora de termini

–  l’incompliment de qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds

–  qualsevol altra circumstància resultant de la normativa aplicable o del que preveuen aquestes Bases

A fi d’evitar errors i si se’n produeixen possibilitar-ne l’esmena dins el termini establert i en la forma escaient, els aspirants hauran de comprovar que no figuren a la relació de persones excloses i que, a més, consten a la d’admeses.

Els aspirants exclosos o omesos disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptat des de l’endemà que s’hagi publicat la resolució, per a esmenar el defecte o presentar el document que sigui preceptiu. En la publicació d’aquesta resolució se’ls ha d’advertir que la Fundació considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Una vegada acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, s’ha de publicar al web de la Fundació la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos. Si no es presenta cap reclamació es considerarà definitiva la inicialment publicada.

6. Desenvolupament del procés selectiu

6.1. Fase d’oposició. Puntuació màxima de 70 punts

Primer exercici: de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a contestar un qüestionari de 30 preguntes, amb respostes alternatives, referents al contingut del temari que consta a l’annex I d’aquestes Bases. El temps màxim per a realitzar aquest exercici serà determinat per la Comissió de Selecció. La puntuació màxima serà de 30 punts i quedaran eliminats els aspirants que no arribin a un mínim de 15 punts.

Les preguntes no resoltes, tant si figuren les tres opcions en blanc com si figuren amb més d’una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzaran amb un terç del valor assignat a la resposta correcta. Per a efectuar la qualificació de l’exercici s’aplicarà la fórmula següent:

{A-(E/3)} x 30

Q = ——————

P

Q: resultat de la prova

A: nombre de respostes encertades

E: nombre de respostes errònies

P: nombre de preguntes de l’exercici

Segon exercici. De caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà a resoldre per escrit un supòsit pràctic elegit a l’atzar d’entre els proposats per la Comissió de Selecció relacionat amb el temari de l’annex I d’aquestes Bases. Aquest supòsit pràctic també podrà incloure preguntes d’aplicació pràctica sobre el contingut del temari de l’annex I.

El temps màxim per a realitzar aquest exercici serà de tres hores, es valorarà fins a un màxim de 40 punts i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 20 punts per a superar-lo. Si consta de preguntes aquestes no podran superar més de 10 i la puntuació màxima de 40 punts s’haurà de repartir proporcionalment al nombre de preguntes. Es podrà fer ús de calculadores financeres no programables.

6.2. Fase de concurs. Puntuació màxima de 30 punts

Els aspirants que superin la fase d’oposició hauran d’aportar, en el termini de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà que es publiquin els resultats de la fase d’oposició, els certificats i altres documents acreditatius dels mèrits al·legats per a la fase de valoració de mèrits.

Els aspirants hauran de presentar el model d’autoavaluació de mèrits de l’annex III, juntament amb tots els documents acreditatius dels seus mèrits, numerats i seguint el mateix ordre.

Únicament es valoraran els mèrits acreditats adequadament i clarament durant el termini de presentació de sol·licituds. Els mèrits adduïts i no justificats pels aspirants no es valoraran.

Els documents acreditatius dels mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptats des de l’endemà que la resolució definitiva del procediment adquireixi fermesa. En cas contrari seran destruïts.

Els mèrits a valorar s’estructuren en els següents blocs:

6.2.1. Titulacions acadèmiques oficials

Puntuació total màxima de 10 punts.

Es valoraran les titulacions acadèmiques addicionals relacionades amb les funcions i les tasques a desenvolupar de la plaça convocada, sense que es pugui valorar l’acreditada com a requisit.

La valoració com a mèrit d’un títol implica que no es poden valorar els de nivell inferior o el primer cicle necessaris per a obtenir-lo, excepte en el supòsit del títol de doctor, màster oficial o títol de postgrau, en què sí que es pot valorar la llicenciatura o l’equivalent. No es tindran en compte les simples relacions, certificats d’assignatures, blocs o àrees aprovades encaminades a obtenir les titulacions acadèmiques.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, caldrà tenir la credencial que n’acrediti l’homologació.

Per a cada titulació s’aplicarà el següent criteri:

– Grau o llicenciatura: 4 punts

– Per cada títol propi de grau: 3,5 punts

– Doctorat: 3 punts

– Diplomatura: 3 punts

– Màster i postgrau:

a. Máster o postgrau oficials de més de 61 ECTS o de 151 LRU: 2 punts

b. Màster o postgrau oficials fins a 60 ECTS o 150 LRU: 1 punt

c. Altres títols propis universitaris (especialista, expert, curs de actualització, diploma): 0,015 punts per cada ECTS i 0,005 punts per cada LRU, amb un màxim de 1 punt.

D’acord amb el sistema europeu de transferència de crèdits es consideren 25 hores lectives per cada crèdit ECTS i 10 hores lectives per cada crèdit LRU (sistema de valoració dels ensenyaments introduït pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s’estableixen les directrius generals comunes dels plans d’estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional).

Forma d’acreditació: còpia autenticada o compulsada del títol requerit (anvers i revers) o certificat acadèmic que acrediti que ha cursat i aprovat els estudis necessaris per a obtenir el títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

6.2.2. Experiència professional

Puntuació total màxima de 9 punts.

–  Serveis prestats a empreses privades i/o autònoms de categoria igual o semblant a la de la plaça convocada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la dita plaça, dins els 10 anys anteriors a la data límit de presentació de sol·licituds.

Es valorarà a raó de 0,05 punts per mes, fins a un màxim de 3,5 punts.

–  Serveis prestats amb relació laboral o funcionarial a qualsevol administració pública o empreses públiques de categoria igual o semblant a la de la plaça convocada, exercint funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàlogues a les de la dita plaça, dins els 10 anys anteriors a la data límit de presentació de sol·licituds.

Es valorarà a raó de 0,07 punts per mes, fins a un màxim de 5,5 punts.

Forma de acreditació: certificat de l’organisme corresponent o contractes de treball acompanyats amb el certificat de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social. Hi han de constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria professional de la plaça convocada. Només es valorarà l’experiència laboral quan de la documentació aportada es desprenguin clarament les funcions exercides i l’analogia amb les del lloc que s’ha de proveir. Els autònoms hauran de presentar el document d’alta d’activitat econòmica juntament amb la vida laboral, on es facin constar la categoria laboral, el temps de feina i les funcions de naturalesa o de contingut tècnic anàleg al de la categoria de la plaça convocada.

6.2.3. Cursos de formació

Puntuació total màxima de 5 punts.

Es valorarà la formació específica i relacionada amb les funcions i les tasques de la plaça convocada.

La valoració d’aquest criteri segueix el següent barem:

–  L’hora d’impartició es valora amb 0,007 punts.

–  L’hora d’aprofitament es valora amb 0,005 punts.

–  L’hora d’assistència es valora amb 0,002 punts.

Els cursos poden tenir qualsevol durada. Els crèdits d’aprofitament suposen els d’assistència; és a dir, no són acumulatius l’assistència i l’aprofitament.

En tots els casos s’han de valorar una sola vegada les accions formatives relatives a un mateix contingut o a un mateix programa, encara que se n’hagi repetit la participació.

Forma d’acreditació: cursos de formació i perfeccionament, jornades o seminaris impartits i/o reconeguts per l’Escola Municipal de Formació, l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP), l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), l’Administració de l’Estat, l’autonòmica o la local, les organitzacions sindicals signants dels acords de formació contínua de les administracions públiques, les universitats i les escoles tècniques, o els homologats per qualsevol d’aquestes institucions. Aquest apartat inclou els cursos de formació ocupacional impartits pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i per altres entitats o organismes locals, autonòmics o estatals amb competències en matèria de formació ocupacional.

6.2.4. Coneixements de llengües

Puntuació total màxima de 5 punts.

6.2.4.1. Coneixements de llengua catalana

Puntuació màxima de 2 punts:

–  Certificat C2: 1 punt.

–  Coneixements de llenguatge administratiu (certificat LA): 1 punt.

6.2.4.2. Coneixements de llengües estrangeres

Puntuació màxima de 3 punts.

6.2.4.2.1. Coneixement de llengua anglesa (fins a un màxim d’1,50 punts):

–  Certificat C1 o equivalent: 1 punt.

–  Certificat C2 o equivalent: 1,50 punts.

6.2.4.2.2. Coneixement de llengües alemanya, francesa, italiana

(fins a un màxim d’1,50 punts):

–  Certificat A2 o equivalent: 0,10 punts per cada llengua.

–  Certificat B2 o equivalent: 0,30 punts per cada llengua.

–  Certificat C1 o equivalent: 0,40 punts per cada llengua.

–  Certificat C2 o equivalent: 0,50 punts per cada llengua.

Forma d’acreditació: certificats acreditatius expedits o homologats  per  Govern de les Illes Balears, per escoles oficials d’idiomes o escoles d’administració pública i també els reconeguts d’acord amb la normativa autonòmica, estatal  o qualsevol organisme acreditat.

Si l’aspirant acredita posseir més d’un certificat d’una mateixa llengua només es valorarà el que acrediti un nivell de coneixement superior d’aquesta.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger s’ha de posseir la credencial que n’acredita l’homologació.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera s’ha d’acompanyar amb la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

6.2.5. Publicacions

Puntuació màxima d’1 punt.

Es valoraran les publicacions, estudis o treballs a mitjans especialitzats, científics, tècnics o professionals sobre matèries o temes relacionats directament amb les funcions de la plaça convocada, d’acord amb els criteris següents:

a.   Per articles a revistes i publicacions periòdiques:

–  0,02 punts per coautoria

–  0,05 punts per autoria individual

b.  Per l’autoria de llibres o reculls normatius comentats o edicions equivalents en d’altres suports audiovisuals:

–  0,2 punts per coautoria

–  0,5 punts per autoria individual

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits la Comissió de Selecció farà pública al web de la Fundació una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els aspirants, amb indicació del número del DNI. Aquesta llista es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.

Els aspirants disposaran d’un termini de tres dies hàbils, comptats a partir de l’endemà que es publiqui la llista, per a al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Els aspirants que hagin d’esmenar o aclarir algun mèrit hauran de presentar la documentació original o compulsada corresponent a la Fundació mitjançant un escrit dirigit a la Comissió de selecció. Si presenten la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini de tres dies esmentat, hauran d’avançar a la Comissió perquè es pugui valorar el mèrit corresponent una còpia de l’escrit i de la documentació presentada mitjançant fax o correu electrònic.

Una vegada resoltes les reclamacions es publicarà al web la llista definitiva amb els punts obtinguts pels mèrits al·legats als apartats d’experiència professional, titulacions acadèmiques, cursos de formació, coneixements de llengües i publicacions, i la puntuació final resultant de sumar la puntuació de tots els apartats anteriors.

L’empat en la puntuació final entre dos aspirants o més a la plaça es resoldrà pel següent ordre:

1.  Major puntuació en la fase d’oposició

2.  Major puntuació en l’experiència professional a l’Administració pública

3.  Major puntuació en l’experiència professional a l’empresa privada

Si persisteix l’empat es procedirà al sorteig.

7. Superació del procés selectiu i adjudicació de la plaça

Una vegada finalitzat el procés selectiu el president de la Comissió de Selecció elevarà al president de la Fundació la relació d’aspirants que l’han superat per ordre de puntuació. No es podrà formalitzar un major nombre de contractes que el de la plaça convocada.

Un cop publicada la llista d’aprovats, la persona seleccionada del primer lloc de la llista que sigui cridada i hi doni la seva conformitat en el termini de cinc dies hàbils comptats des del següent a l’acceptació haurà de presentar els documents acreditatius dels punts 7, 8 i 9 de la base 2.

No es podrà contractar la persona seleccionada que no presenti la documentació en el termini indicat, llevat que es tracti d’un cas de força major o si es dedueix que no compleix algun dels requisits.

La persona seleccionada es vincularà amb la Fundació amb un contracte de treball indefinit i haurà de superar un període de prova de sis mesos. Les possibles situacions d’incapacitat temporal no interrompran el còmput d’aquest període. Durant aquest període l’aspirant seleccionat serà avaluat pel director-gerent, que informarà sobre el desenvolupament correcte del servei prestat i la seva idoneïtat per a cobrir el lloc de feina, de manera que si no assoleix aquesta condició se’n podrà resoldre el cessament en les funcions per a les quals se l’ha contractada, sense cap dret a indemnització.

Si la persona seleccionada renuncia o l’informe del director-gerent abans esmentat és desfavorable el lloc s’adjudicarà al següent candidat de la llista definitiva.

ANNEX I
TEMARI

1. Les fundacions. Concepte. Constitució, modificació, fusió i extinció de les fundacions. El règim de fiscalitat de les entitats sense ànim de lucre. El mecenatge.

2. El patrimoni fundacional. Composició, administració i disposició del patrimoni. Titularitat de béns i drets. Venda i gravàmens sobre el patrimoni. Herències i donacions.

3. El govern i funcionament de les fundacions. Responsabilitat dels patrons. Pressupost i pla d’actuació de les fundacions, elaboració i contingut. El protectorat de les fundacions.

4. El pla de comptabilitat de les entitats sense ànim de lucre. Principis generals, estructura i contingut. Comptes anuals, elaboració i contingut. Registre dels comptes de la fundació.

5. El funcionament dels òrgans col·legiats locals. Convocatòria i ordre del dia. Actes, certificats d’acords.

6. Els contractes del sector públic: delimitació. Els principis generals de la contractació del sector públic: racionalitat, llibertat de pactes i contingut mínim, perfecció i forma, la informació, el règim de la invalidesa i la revisió de decisions en matèria de contractació.

7. Les parts als contractes del sector públic. L’òrgan de contractació. L’empresari: capacitat, prohibicions, solvència i classificació.

8. Els tipus de contractes administratius. La preparació de contractes per a les administracions públiques. Classes d’expedients de contractació. La selecció del contractista: procediments, formes i criteris d’adjudicació. Garanties. Perfeccionament i formalització del contracte. La invalidesa dels contractes.

9. L’execució i modificació dels contractes administratius. Prerrogatives de l’Administració. La revisió de preus. L’extinció dels contractes administratius. La cessió dels contractes i la subcontractació.

10. Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat. Organització administrativa de la contractació. Aplicació de la Llei de contractes del sector públic a les entitats sense ànim de lucre.

11. El dret del treball: fonts del dret del treball. La relació laboral: relacions especials i relacions excloses. Principis aplicables al dret de treball. Drets i deures laborals.

12. L’Administració laboral. Els tribunals laborals.

13. El contracte de treball, forma i condicions del contracte de treball. Modalitats de contracte de treball. La jornada laboral. La retribució dels treballadors.

14. La modificació, suspensió i extinció del contracte de treball.

15. La Seguretat Social. Sistema de Seguretat Social a Espanya. Les obligacions amb la Seguretat Social d’empresaris i treballadors. Acció protectora de la Seguretat Social. Protecció en situacions de d’atur.

16. La participació dels treballadors a l’empresa. La representació dels treballadors a l’empresa. La representació sindical a l’empresa. La negociació col·lectiva.

17. La salut laboral, marc normatiu. Drets i deures en matèria de prevenció de riscos laborals. Organismes públics en matèria de prevenció de riscs laborals. Gestió de la prevenció en l’empresa. El pla de prevenció de riscs. La representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscs. Comitè de Seguretat i Salut.

18. Els drets i deures del personal de les entitats publiques. Incompatibilitats. Règim disciplinari.

19.   Els contractes de préstec, comodat i dipòsit. L’assegurança.

20. El pressupost general de les entitats locals: concepte i contingut. Especial referència a les bases d’execució del pressupost. L’elaboració i l’aprovació del pressupost general. La pròrroga pressupostària.

21. L’estructura pressupostària. Els crèdits del pressupost de despeses: delimitació, situació i nivells de vinculació jurídica. Les modificacions de crèdit: classes, concepte, finançament i tramitació. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos: les seves fases.

22. La liquidació del pressupost. Tramitació. Els romanents de crèdit. El resultat pressupostari: concepte, càlcul i ajusts. El romanent de tresoreria: concepte i càlcul. Anàlisi del romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat i del romanent de tresoreria per a despeses generals.

23. El control intern de l’activitat economicofinancera del sector públic estatal. La Intervenció General de les entitats locals: funcions i àmbit d’actuació. El control previ de legalitat de despeses i pagaments, i d’ingressos. L’omissió de la intervenció.

24. El control extern de l’activitat economicofinancera del sector públic. El Tribunal de Comptes: organització i funcions. La jurisdicció comptable: procediments. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: organització i funcions.

25. L’impost sobre la renda de les persones físiques. Fet imposable. Exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Deute tributari. Tributació de no residents. Gestió de l’impost. L’impost sobre el patrimoni de les persones físiques.

26. L’impost sobre el valor afegit. Naturalesa i àmbit d’aplicació. Fet imposable. Meritació. Exempcions. Subjectes passius i responsables: Les seves obligacions. Base imposable. Tipus de gravamen. Deduccions i devolucions. Règims especials. Gestió de l’impost. L’IVA i l’activitat municipal. Especial referència a les operacions urbanístiques.

27. Les obligacions mercantils. Contractes mercantils. Compravenda mercantil. Contracte de comissió. El rènting i el lísing. El facturatge. Contractes bancaris.

28. Les matemàtiques financeres: capitalització i descompte, simples i composts. Rendes constants, variables i fraccionades. Préstecs i emprèstits.

29. El patrocini i el mecenatge: concepte, tipus i incidència en els museus.

30. La seguretat en el museu: criteris per a la planificació, anàlisi de riscos, plans d’emergència.

Contra l’acord d’aprovació d’aquesta convocatòria i les seves bases, que esgota la via administrativa, les persones interessades hi poden interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i el 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es podrà interposar directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/05/5618.pdf”]