Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

III Concurs de relats breus per a Microteatre Vila de Ses Salines

BASES DEL III CONCURS DE RELATS BREUS PER A MICROTEATRE VILA DE SES SALINES

L’Ajuntament de Ses Salines, a través de l’Àrea de Cultura convoca la tercera edició del Concurs de Relat Breu per a Microteatre Vila de Ses Salines.

L’objectiu del concurs és, seleccionar els vuit relats que seran publicats per l’Ajuntament i els quatre que seran representats, tot coincidint amb la celebració de la tercera edició d’aquests premis

 Requisits

 • Autors majors de 18 anys.
 • Obres narratives inèdites i que no hagin estat representades públicament.
 • Escrites en català o en castellà.
 • Que no hagin estat premiades en altres concursos.
 • Tema, gènere i estil dels relats lliure.
 • Susceptibles d’esser representats amb una durada màxima de 15 minuts.
 • La seva extensió no podrà excedir les 15 pàgines, en format DIN A 4 per una sola cara, amb tipografia Arial cos 12 a doble espai.
 • L’escrit de relat breu presentat inclourà únicament el títol i el relat.
 • Queda expressament prohibit fer-hi constar el nom de l’autor o altres dades que l’identifiquin dins el relat.
 • Cada autor només pot presentar un original.

Recepció de les obres

Els relats s’han d’enviar a través de correu electrònic a l’adreça d’email:

cultura@ajsessalines.net

tot indicant en l’assumpte “3er Concurs de Relat Breu per a Microteatre”.

El relat s’ha de presentar en format digital, en doble versió: Word i PDF. La presentació al concurs no és anònima, tot i que el jurat no disposarà d’informació dels noms dels autors en el moment de revisar els originals. En el cos del missatge, caldrà especificar:

 • Títol del relat
 • Nom i llinatges de l’autor/a
 • Data de naixement
 • Adreça postal completa
 • Telèfon de contacte
 • Adreça de correu electrònic

Termini per a la presentació d’originals.

 • La recepció de les obres començarà dia 29 d’abril de 2019 i finalitzarà dia 10 de juny de 2019 (ambdós inclosos).

Premis i jurat

 • Primer premi. 500 € en metàl·lic.
 • Segon premi. Representació dels quatre primers classificats.
 • Tercer premi: Publicació a càrrec de l’Ajuntament dels vuit primers classificats en únic volum.

El jurat estarà format per tres membres: un actor o actriu de reconegut prestigi, un escriptor i un gestor cultural o editor. La identitat dels jurats es farà pública en acabar el termini de presentació, a la web i xarxes socials de l’Ajuntament de Ses Salines. El jurat es reserva l’opció de declarar deserts els premis d’una o totes les categories.

El jurat disposarà d’un període de deliberació d’un mes. La primera setmana de juny es comunicarà la decisió del jurat, que serà inapel·lable, i la data i lloc de lliurament dels premis.

Els quatre primers guanyadors s’han d’encarregar de cercar els actors. L’ajuntament donarà una bonificació de 400 € per obra. Els guanyadors poden representar l’obra guanyadora allà on vulguin, sempre que demanin permís a l’Ajuntament.

L’organització es reserva el dret d’utilitzar el text seleccionat, tant en la seva versió íntegra, com parcial, amb la finalitat promocional del projecte, de la manera que resulti convenient, sempre esmentant-ne l’autoria. El jurat tindrà potestat per decidir sobre tots aquells aspectes no especificats en aquestes bases.

El fet de presentar-se al Concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota  reclamació legal. No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases.