Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

L’Ajuntament d’Eivissa convoca una borsa de treball per a subalterns al MACE.

EIVISSA, 30.01.2021. L’Ajuntament d’Eivissa obri la convocatòria per la constitució d’una borsa de subalterns per cobrir amb caràcter laboral temporal necessitats urgents i inajornables de contractació del Patronat Municipal de Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE). El procediment de selecció serà el sistema de concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza dimarts 9 de febrer. Les persones interessades hauran de tenir més de 16 anys i acreditar coneixements la llengua catalana corresponent al nivell B1. A més, hauran de presentar el seu document nacional d’identitat en vigor o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, el document oficial acreditatiu de la personalitat i un resguard justificatiu d’haver ingressat íntegrament els drets d’examen, que són de 6 euros.

D’acord amb el que preveu l’article 15 de la Llei 14/1998, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d’examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. La falta de justificació del pagament íntegre dels drets d’examen, en el termini de presentació de sol·licituds, determinarà l’exclusió definitiva de l’aspirant.

El registre es pot fer al registre al Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) de l’Ajuntament, amb cita prèvia, o telemàticament a la seu electrònica municipal a través de https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia.1 i a la seu electrònica del MACE, https://mace-eivissa.sedelectronica.es.

Les persones interessades poden consultar les bases completes de la convocatòria al BOIB núm.11 de 26 de gener de 2021.