Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

L’Ajuntament d’Eivissa obre la convocatòria per cobrir la vacant de director/a del Patronat Municipal de Música.

L’Ajuntament d’Eivissa ha obert la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de director/a del Patronat Municipal de Música. El procediment de selecció serà mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

El termini de presentació de sol·licituds  serà de 10 dies hàbils s a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), prevista pel dissabte 20 de març. Les persones interessades hauran d’estar en possessió del títol universitari o equivalent en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds, tenir més de tres anys d’exercici professional en llocs de treball semblants i acreditar el coneixement de la llengua catalana del nivell C1 i nivell B1 de llengua anglesa.

El regidor de Cultura, Pep Tur, ha assenyalat que ‘el procés selectiu tindrà dues fases, una primera que serà el concurs de mèrits i una segona que consistirà en una entrevista personal. Amb aquesta convocatòria seguim treballant per a millorar l’estructura del Patronat a més de donar compliment a la darrera modificació dels Estatuts que va comptar amb el consens dels diferents grups polítics la passada legislatura. S’afegeix, a més, al concurs ja realitzat anteriorment per a la direcció de l’Orquestra Simfònica’.

Les sol·licituds requerint prendre part en el procés selectiu es presentaran telemàticament a la seu electrònica del Patronat de Música de l’Ajuntament d’Eivissa https://musica-eivissa.sedelectronica.es  o al Registre Electrònic General de l’Ajuntament mitjançant cita prèvia https://eivissa.sedelectronica.es/citaprevia .

La persona seleccionada tindrà un període de prova de sis mesos. La durada prevista de la provisió d’aquest lloc de treball segons s’estableix als Estatuts del Patronal Municipal de Música de l’Ajuntament d’Eivissa és de cinc anys, amb una pròrroga de dos anys si la Junta Rectora del Patronat ho considera adequat.