Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Licitació del contracte de servei de digitalització de documents medievals i gestió fotogràfica de l’activitat cultural de l’Arxiu del Regne de Mallorca

Licitació del contracte de servei de digitalització de documents medievals i gestió fotogràfica de l’activitat cultural de l’Arxiu del Regne de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:

a) Organisme: Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

b) Dependència que tramita l’expedient: Unitat Administrativa de Contractació.

c) Obtenció de la documentació i informació:

1) Dependència: Unitat Administrativa de Contractació

2) Domicili: Carrer de l’Uruguai, s/n – Edifici Palma Arena

3) Localitat i codi postal: Palma – 07010

4) Telèfon:  971 17 77 18

5) Fax: 971 17 69 61

6) Correu electrònic: contractacio@sgptc.caib.es

7) Direcció d’Internet del perfil del contractant:      www.plataformadecontractacio.caib.es

8) Data límit d’obtenció de documentació i informació: la mateixa que s’assenyala  per a la presentació d’ofertes.

d) Nombre d’expedient: CONTR 2017/986

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: servei

b) Descripció: digitalització de documents medievals i gestió fotogràfica de l’activitat cultural de l’Arxiu del Regne de Mallorca

c) Divisió per lots i nombre de lots/nombre de unitats: no

d) Lloc d’execució/lliurament: Arxiu del Regne de Mallorca (C/ Ramon LLull, 3, 07001, Palma)

e) Termini d’execució/lliurament: 3 anys des de l’1 de juliol de 2017 o des de la data de formalització si és posterior.

f) Admissió de pròrroga: si

g) Establiment d’un acord marco: no

h) Sistema dinàmic d’adquisició: no

i) CPV : 72310000-1

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

c) Subhasta electrònica: no

d) Criteris d’adjudicació: oferta econòmica, 50 punts; memòria tècnica, 30 punts; aportació d’equipament propi, 15 punts; criteris de caràcter social: Qualitat social i responsabilitat social de la proposta, 5 punts.

4. Valor estimat del contracte: 120.00,00 euros

5. Pressupost base de licitació:

a) Import net: 72.000,00 euros. IVA: 15.120,00 euros. Import total: 87.120,00 euros

6. Garanties exigides.

Provisional: no.

Definitiva: 5% del pressupost d’adjudicació (IVA exclòs).

7. Requisits específics del contractista:

a) Classificació: no.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D’acord amb l’apartat F (F0 a F6) del plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: els prevists en la lletra Y del PCAP.

d) Contractes reservats: no

e) Condicions especials d’execució de caràcter social: les previstes en la lletra M del PCAP.

8. Presentació d’ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data d’enviament de l’anunci al DOUE: no

b) Data límit de presentació: 16 dies naturals a contar des de el dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el BOIB. En el cas que el darrer dia de presentació fos dissabte, diumenge o festiu a les Illes Balears, el termini es prorrogarà al primer dia hàbil següent. Hora límit: 14.00 hores.

c) Modalitat de presentació: la prevista en els punts 12 a 14 del plec de clàusules administratives particulars.

d) Data de presentació

1. Dependència: Servei de contractació de la Conselleria de Cultura, Participació i          Deportes (UAC).

2. Domicilio: carrer de l’Uruguai, s/n (Edifici Palma Arena)

3. Localitat i codi Postal: Palma– 07010

4. Direcció electrònica: contractacio@sgptc.caib.es

e) Número previst d’empreses (proc. restringit): no

f) Admissió de variants: no.

g) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos a contar des del dia de la data de finalització del termini per presentar les proposicions.

9. Obertura d’ofertes:

a) Descripció: en els terminis exposats en el PCAP.

b) Direcció: carrer de l’Uruguai, s/n (Edifici Palma Arena).

c) Localitat i codi postal: Palma – 07010

d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant correu electrònic, fax o telèfon i es publicarà en el perfil del contractant.

10. Despeses de publicitat: a càrrec de l’adjudicatari fins 600 €.

11. Altres Informacions: no

Palma, 1 de juny de 2017

El secretari general

[Resolució de la conselleria de Cultura, Participació i Esports de delegació de competències i signatura (BOIB núm. 55, de 03.05.2016)]

Guillem J. Fullana i Daviu