Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Licitació del servei docent de l’Escola Municipal de Música d’Algaida

Exposició pública dels plecs i anunci de licitació del servei docent de l’Escola Municipal de Música d’Algaida

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Mitjançant Decret de Batlia núm. 178, de 12 de juny de 2017, s’han aprovat els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte del “Servei docent de l’Escola Municipal de Música d’Algaida”, mitjançant procediment obert i urgent, oferta econòmicament més avantatjosa amb un criteri d’adjudicació, el preu més baix.

Per això, serveix aquest edicte per exposar els plecs al públic, per un termini de deu dies naturals a comptar a partir del dia següent al de la publicació d’aquest edicte al BOIB, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions; simultàniament també, s’anuncia la licitació del contracte, si be condicionada al que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

1. – Entitat adjudicadora

a) Òrgan de contractació: Batlia

b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria de l’Ajuntament

c) Obtenció de documentació i informació: Ajuntament d’Algaida

c) Domicili: c/ del Rei, 6

d) Localitat i codi postal: Algaida. 07210.

e) Telèfon: 971 12 50 76

f) Fax: 971 12 50 44

g) Perfil del contractant: www.ajalgaida.net

h) Adreça electrònica: tagjuridica@ajalgaida.net

i) Data límit d’obtenció de documents i informació: La mateixa que per a la presentació d’ofertes.

2. – Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció de l’objecte: Organització i prestació del servei docent de l’Escola Municipal de Música d’Algaida

c) Lloc d’execució: Casal de Música, C/ Anselm Turmeda, nº 3, d’Algaida

d) Duració: 10 mesos, des de l’1 de setembre de 2017 o primer dia hàbil posterior a la firma del contracte, i fins al 30 de juny de 2018

e) CPV: 80000000-4

3. – Tramitació, procediment i forma d’adjudicació

a) Tramitació: Urgent

b) Procediment: Obert

c) Forma d’adjudicació: Oferta econòmicament més avantatjosa amb un criteri d’adjudicació (preu) avaluable automàticament mitjançant fórmula (Fins a 10 punts).

4 Valor estimat del contracte: 139.526,88 € (IVA exempt)

5 Pressupost base de licitació: 139.526,88 € (IVA exempt)

6 Garanties

Provisional: No s’exigeix.

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

7 Requisits específics del licitador:

Solvència econòmica i financera: S’acreditarà mitjançant la presentació d’algun d’aquests mitjans:

a) Certificat d’una entitat bancària on consti que el licitador té capacitat econòmica suficient per dur a terme aquest contracte

b) Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per import mínim de 150.000 euros

c) Declaració sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres darrers exercicis disponibles segons la data de creació o d’inici d’activitats de l’empresari

Solvència tècnica i professional: S’acreditarà mitjançant la presentació del següent mitjà:

a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys, en l’organització i prestació del servei de personal docent d’escoles de música, que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’hauran d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

Atès que l’objecte del contracte implica la prestació simultània d’un servei de docència musical (clàusula 3 PPT) i d’un servei de gestió de l’Escola (clàusula 4 PPT), s’ha de tenir en compte que, per poder ser admès en aquest procés de licitació, serà imprescindible acreditar un mínim d’un any amb la gestió d’una escola de música amb un pressupost igual o superior al d’aquest contracte, o bé més d’un any si el pressupost és inferior.

A més de la solvència indicada, s’exigeix un compromís d’aportació dels instruments necessaris per a poder oferir la prestació de les classes corresponents, d’acord amb la clàusula 8 i l’annex 1 del PPT. D’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP, aquest compromís té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 223.f), per al cas que s’incompleixin per l’adjudicatari.

8 Presentació de les ofertes

a) Data i hora límit de presentació: Les 14:00 hores del 8è dia natural següent al de la publicació d’aquest anunci en el BOIB. Si l’últim dia del termini fos dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà que conclou el primer dia hàbil següent, a les 14 hores.

La data i hora límit fixat es aplicable a qualsevol registre o oficina habilitada on es puguin presentar les ofertes d’acord amb l’art. 16.4 de la Llei 39/2015.

b) Documentació a presentar: La que estableix el plec de clàusules administratives.

c) Lloc: Registre General de l’Ajuntament d’Algaida (c/ del Rei, nº 6, CP 07210 d’Algaida)

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 2 mesos, a comptar des de l’obertura de les proposicions.

9 Obertura de les ofertes

a) Entitat: Mesa de contractació

b) Domicili: c/ del Rei, nº 6

c) Localitat: Algaida 07210

d) Data i hora: s’anunciarà al perfil del contractant

10 Despeses d’anuncis: A càrrec de l’adjudicatari fins a un màxim de 500,00 euros

Algaida, 12 de juny de 2017

La Batlessa

Maria Antònia Mulet Vich