Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

L’Institut d’Estudis Baleàrics fa importants millores en les ajudes a la promoció de la cultura escrita de les Illes Balears

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 5 de febrer 2019 per la qual es convoquen subvencions per donar suport a la projecció exterior de l’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració a les Illes Balears per a l’any 2019

Text
L’Institut d’Estudis Baleàrics (en endavant IEB) és una entitat pública empresarial creada per l’article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 i amb els Estatuts aprovats mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre. L’IEB té personalitat jurídica pròpia i diferenciada, capacitat d’actuar i autonomia de gestió plenes, sense perjudici de la relació de tutela de l’Administració de la CAIB.

L’IEB, segon l’apartat f de l’article 5 dels seus Estatuts, publicats en el BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), té l’objectiu el foment d’activitats culturals relatives a l’intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l’exterior.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018, preveu la convocatòria d’ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de tot tipus de projectes d’edició i promoció de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per a l’any 2019.

L’article 30.26 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents per fomentar la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades, així com les de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l’objecte d’aquesta Resolució és convocar subvencions d’acord amb: 1) El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i 2) L’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d’educació i cultura (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d’11 de juliol).

Per tot això, d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), els articles 107.3 apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Diari oficial de la Unió Europea núm. C326 de 26 d’octubre de 2012), el Reglament Europeu 1497/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (Diari oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m’atribueix l’article 14 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

Primer

Aprovar la convocatòria de subvencions per contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears, de caràcter professional, durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019, d’acord amb l’annex I de la Convocatòria.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de la seva publicació, comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 5 de febrer de 2019

La presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics
Francesca Tur Riera

ANNEX I. CONVOCATÒRIA

1. De l’objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració de les Illes Balears de caràcter professional durant el període comprès entre els dies 1 de desembre de 2018 i 30 de novembre de 2019 per fomentar l’intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l’exterior.

1.2. S’estableixen tres línies de subvenció, la primera de les quals és excloent de les altres dues.

a) Suport a la mobilitat d’autors, responsables d’editorials (amb un màxim de dos membres) i distribuïdores, investigadors i agents culturals vinculats a l’àmbit de la literatura, el pensament, el còmic i la il·lustració per assistir a fires, festivals, presentacions i jornades professionals de fora de l’illa de residència.

En queden excloses d’aquesta convocatòria les mobilitats entre Illes i amb altres territoris de parla catalana.

S’inclouen exclusivament les despeses derivades de trasllat, allotjament i manutenció:

El desplaçament dels creadors. Només s’accepten bitllets en classe turista.

Les despeses d’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

Les despeses d’acreditacions per entrar a les fires o esdeveniments professionals.

El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

Les despeses de manutenció, amb un preu màxim de 15 € per persona i dia.

b) Suport a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre, independentment del seu suport, sigui físic i/o digital, i del seu format, que es concretin en:

— Traduccions d’obres d’autors naturals o residents a les Illes Balears amb distribució fora del territori de les Illes Balears.

— Edició d’originals d’autors naturals o residents a les Illes Balears acompanyada d’un projecte de projecció exterior del llibre (presentació fora de les Illes Balears, assistència a fires professionals, distribució nacional o internacional, etc.).

— Edició de traduccions al català d’obres universals que siguin publicades per editorials de les Illes Balears i estiguin acompanyades d’un projecte de promoció exterior del llibre.

— Digitalització d’obres d’autors de les Illes Balears que formen part del patrimoni literari de la nostra comunitat.

En queden excloses les publicacions en format revista, els catàlegs d’art, els receptaris de cuina, llibres pràctics (guies, mapes, manuals, autoajuda, etc) i les publicacions relatives a estudis històrics locals.

També s’exclou d’aquesta convocatòria qualsevol tipus de reimpressió o reedició -sigui del tipus que sigui- de llibres publicats fa menys de 10 anys.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses següents:

— Producció

— Disseny i maquetació

— Traducció

— Avançament dels drets d’autor

c) Suport a activitats de promoció exterior de la literatura, el còmic, el pensament i la il·lustració de les Illes Balears.

Es poden sol·licitar ajuts per a:

— L’organització de presentacions d’una obra o un autor de les Illes Balears fora de la seva illa de residència, així com conferències, taula rodones, seminaris, etc.

— L’assistència a fires, festivals i jornades professionals.

— La producció de material gràfic associat a la promoció exterior.

— Qualsevol altre tipus d’activitat de promoció que suposi un desplaçament fora de la seva illa de residència.

Es poden comptabilitzar i incloure les despeses derivades de:

— El desplaçament de persones i càrrega. Només s’accepten els bitllets en classe turista.

— L’allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures, amb un màxim de 100 € per persona i nit.

— Els honoraris de persones i la contractació de serveis professionals.

— L’edició i traducció de material gràfic.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre.

En el cas de l’assistència d’empreses de les Illes Balears a fires o esdeveniments dedicats a la venta directa al públic només serà subvencionable:

— El 25% del cost del lloguer de l’espai.

— El 50% del desplaçament de les persones vinculades a l’empresa sol·licitant.

1.3. Queden expressament excloses de la possibilitat de subvenció les despeses següents:

— En el cas d’empreses editorials, el desplaçament de les persones que no estiguin directament vinculades amb l’empresa.

— Els honoraris del beneficiari de la subvenció.

— Els tiquets de combustible i aparcament.

— Els desplaçaments amb avió en primera classe.

— Les activitats que es facin dins l’illa de residència.

2. De l’import màxim que es destina a la convocatòria i els crèdits pressupostaris als quals s’imputa

2.1. Es destina a aquestes ajudes un import total de 300.000 euros, amb càrrec al capítol 4 dels pressupostos de l’IEB per a l’any 2019.

3. Dels criteris objectius i de preferència que han de regir en la concessió de la subvenció

3.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s’ha d’aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, o en els registres i les oficines que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015; atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons article 6.3 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d’educació i cultura.

3.2. Les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment encara que no n’hagi acabat el termini de presentació, fins que s’exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

4. De l’import de les subvencions

4.1. L’import màxim anual que es pot concedir per sol·licitant és de vint mil euros (20.000 €).

4.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2. a), relacionades exclusivament amb la mobilitat, les quantitats s’atorgaran d’acord amb el que s’indica seguidament:

a) Per a desplaçaments i estades entre les Illes Balears i a l’Espanya peninsular:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població a l’Espanya peninsular (excepció feta dels territoris de parla catalana): un màxim de 150 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions a l’Espanya peninsular (excepció feta dels territoris de parla catalana): un màxim de 200 € per persona per al desplaçament, 50 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 1.000 €.

b) Per a desplaçaments i estades a les Illes Canàries i Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població a Europa o a les Illes Canàries: un màxim de 400 € per persona per al desplaçament, 75 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia..

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions a Europa o a les Illes Canàries: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament, 75 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia.

El límit per sortida no pot excedir els 1.500 €.

c) Per a desplaçaments i estades fora d’Europa:

— Si es fa una o més activitats a la mateixa població fora d’Europa: un màxim de 800 € per persona per al desplaçament, 100 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia..

— Si es fa una o més activitats a diverses poblacions fora d’Europa: un màxim de 1.100 € per persona per al desplaçament, 100 € per a l’allotjament per persona i dia, i 15 € per a la manutenció per persona i dia..

El límit per sortida no pot excedir els 2.000 €.

4.3. Pel que fa a les activitats a les quals fan referència els punts 1.2. b) i c), es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Projecció exterior del projecte (de 0 a 25 punts)

Per a l’edició d’una traducció:

– Tiratge de més de 1.200 exemplars: 10 punts

– Si és d’un autor de les Illes Balears: 10 punts

– Acompanyat d’un projecte de promoció: 8 punts

– Si és una edició digital: 5 punts

– Tiratge d’entre 500 i 1.100 exemplars: 4 punts

Per a l’edició d’un original

– Tiratge de més de 1.200 exemplars: 10 punts

– Acompanyat d’un projecte de promoció: 8 punts

– Si és una edició digital: 5 punts

– Si hi ha distribució nacional: 5 punts

– Tiratge d’entre 500 i 1.100 exemplars: 4 punts

Per a un projecte de promoció:

– Si hi ha una campanya publicitària a ràdio i televisió: 15 punts

– Si s’organitza una gira (dues o més presentacions) amb l’autor o un expert en la seva obra: 15 punts

– Si s’organitzen tallers o altres tipus d’activitats al voltant de l’obra o l’autor: 10 punts

– Si s’organitza una presentació amb l’autor o un expert en la seva obra: 10 punts

– Si es publica material promocional: 5 punts

Per a l’assistència a una fira o esdeveniment professional:

– Si té caire internacional i hi assisteix l’IEB: 15 punts

– Si té caire internacional i no hi assisteix l’IEB: 10 punts

– Si és de caire nacional: 7 punts

– Si es fan altres activitats paral·lelament: 5 punts

b) Valoració de la trajectòria de l’espai que acull l’activitat o l’editorial que publica el llibre (de 0 a 20 punts):

Per a una fira o esdeveniment professional:

– Si és de caire internacional i hi assisteix l’IEB: 15 punts

– Si és de caire internacional i no hi assisteix l’IEB: 10 punts

– Si és de caire nacional: 7 punts

– Si té una programació estable: 5 punts

Per a una editorial (només podran tenir aquesta puntuació les empreses editorials que acreditin haver publicat un mínim de 6 títols durant l’any anterior)

– Si es projecta internacionalment: 15 punts

– Si té una estructura empresarial: 10 punts

– Si assisteix a fires: 5 punts

– Si té un catàleg amb més de 75 títols: 5 punts

c) Valoració de la trajectòria professional de l’autor (de 0 a 20 punts):

– Per haver realitzat altres projectes internacionals (fora de les illes i el territori espanyol): 10 punts

– Si és un autor clàssic amb una obra encara vigent: 10 punts

– Per haver publicat més de 10 llibres: 5 punts

– Per haver estat traduït a altres idiomes: 5 punts

– Per haver realitzat projectes a altres illes o al territori espanyol: 3 punts

d) Si és un original escrit en català, la traducció d’un original escrit en català o la traducció al català d’un text escrit originàriament en qualsevol altre idioma: 25 punts

e) Si és una projecte que té un retorn social (accions que contribueixen a la millora, la dinamització o la revitalització d’un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d’exclusió o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat cap els mateixos): 5 punts

f) Si és un projecte que contribueix a la igualtat de gènere (text o creació d’una dona o d’un mínim d’un 40% de dones si es tracta d’un equip o col·lectiu o que el seu contingut contribueixi a la sensibilització i educació de la societat cap els drets de les dones): 5 punts

g) Accions amb el seu origen, localització o destí a Formentera o realitzades per creadors, empreses, entitats o col·lectius d’aquest territori: 5 punts

Puntuació total: 100 punts

4.4. Una qualificació de 30 punts correspon al 13,33 % de l’import subvencionable, que s’incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

4.5. Només tendran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 30 punts d’acord amb els criteris establerts en l’apartat 4.3.

4.6. L’import màxim per a projectes especificats en els punts 1.2. b) i c) és de sis mil euros (6.000 €).

4.7. Cada beneficiari podrà presentar anualment un màxim de 6 sol·licituds. Aquesta limitació no regirà per a les sol·licituds de mobilitat ni per les traduccions d’obres d’autors de les Illes Balears.

4.8. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l’import final justificat, l’import de l’ajuda es pot adjudicar a altres expedients de resolució.

4.9. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat (excepció feta de les que provenen de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, segons estableix el punt 5.3 d’aquesta convocatòria i de les que convoca el mateix IEB), tot i que l’import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d’una quantitat que superi el cost de l’activitat subvencionada, tal i com es recull a l’article 20 del Text Refós de la Llei de subvencions.

4.10. Es subvencionarà un màxim del 80% del cost subvencionable sempre i quan el beneficiari no hagi rebut (o sol·licitat) cap altra ajuda pel mateix projecte. En aquest cas el màxim subvencionable serà del 50%.

4.11. En cap dels casos no s’abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

5. Dels beneficiaris i els requisits que han de complir

5.1. Pel que fa als suports a la mobilitat als quals es fa referència el punt 1.2. a) en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials i distribuïdores de les Illes Balears.

b) Els creadors i investigadors de les Balears

5.2. Pel que fa als suports a l’edició de projectes editorials vinculats a la projecció exterior del llibre als quals es fa referència en el punt 1.2. b), en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears, sempre que tinguin com a objecte social la producció i l’edició de llibres, independentment del seu suport.

b) Les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb l’edició editorial.

5.3. Pel que fa al suport a activitats de promoció exterior i a l’assistència dels professionals de les Illes Balears a fires, festivals i jornades de formació que impliquin mobilitat fora de la seva illa de residència al qual fa referència el punt 1.2. c), en són beneficiaris:

a) Les empreses editorials de les Illes Balears i aquelles que, amb residència fiscal fora de la nostra comunitat, treballin amb autors de les Illes Balears.

b) Els creadors de les Balears o els agents culturals que treballin amb autors de les Illes independentment de la seva residència fiscal.

5.4. No hi poden optar els projectes que obtinguin una ajuda pel mateix concepte de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears o del mateix IEB.

6. De la sol·licitud i dels documents que han d’acompanyar la sol·licitud

6.1. La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d’anar acompanyat de la documentació següent:

a) Acreditació de la identitat.

— Si el sol·licitant és persona física: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si el sol·licitant és persona jurídica: fotocòpia del NIF i fotocòpia del DNI, passaport o NIE del representant.

b) S’ha d’acreditar la representació del sol·licitant mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret. Per això, s’haurà d’aportar la documentació acreditativa dels requisits de la condició de beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i document acreditatiu d’estar inscrit en la base de dades d’editorials del Ministeri de Cultura, Educació i Esports).

c) La declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat (annex 3):

— de compliment de les obligacions establertes a l’article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i a l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura;

— de no incórrer en cap causa de prohibició o d’incompatibilitat per percebre la subvenció, de conformitat amb la normativa aplicable;

— de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud;

— d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat, i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica, i

— que el sol·licitant, en cas que sigui una empresa, compleixi amb la legalitat vigent pel que fa a la contractació de treballadors.

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l’IVA. Si no es presenta aquesta certificació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar (és a dir, no es considera cost elegible).

e) Memòria descriptiva i detallada del projecte en la qual cal incloure:

— Els objectius del projecte

— La relació d’activitats i les dates en què es duen a terme

— Si escau, les dates i rutes dels viatges amb indicació de les persones que viatgen

— Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicades

— El tiratge que es fa del llibre

— El pla de patrocinis i finançament

— El pla de comunicació i difusió exterior, que inclou la distribució del llibre que és objecte de la subvenció

f) Pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat.

g) Si escau, carta d’invitació o contracte del sol·licitant amb l’equipament o l’entitat que du a terme l’activitat. El contracte o la carta d’invitació ha de fer referència expressa a l’aportació econòmica que assumeix l’equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l’esdeveniment.

h) Contracte amb l’autor o agent que permeti la publicació del llibre.

Qualsevol dada no acreditada no serà computada en la valoració del projecte.

7. Dels terminis per efectuar la sol·licitud i les eventuals esmenes

7.1. El termini per presentar les sol·licituds estarà obert a partir del cinquè dia natural de la publicació de la convocatòria en el BOIB i romandrà obert fins al 15 d’octubre de 2019.

7.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar obligatòriament 10 dies hàbils abans de l’inici de l’esdeveniment. Aquest apartat no regeix per les activitats que es duguin a terme entre l’1 de desembre de 2018 i el 5 de febrer de 2019. En aquest cas, les sol·licituds s’hauran de formalitzar obligatòriament abans del 14 de març de 2019. Les sol·licituds per a activitats que es s’inicien entre l’1 i el 30 de novembre s’han de presentar fins màxim el 15 d’octubre de 2019.

7.3. El termini per esmenar la documentació presentada amb la sol·licitud és de 1o dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la notificació del requeriment a la persona interessada. Transcorregut aquest període, es considerarà que el sol·licitant ha desistit de la petició i s’arxivarà l’expedient sense més tràmits, prèvia la resolució corresponent.

8. De la composició de la comissió avaluadora

La Comissió Avaluadora és l’òrgan col·legiat a qui correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per a l’elaboració de la proposta de resolució que ha de formular l’òrgan instructor competent. Aquesta comissió està integrada per cinc membres:

President: el director o la persona que ell designi.

Vocals: dos tècnics de l’IEB i un professional de prestigi nomenat per l’IEB.

Secretari: un tècnic de l’IEB.

9. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds

9.1. L’inici del procediment de concessió de subvencions regulades en aquesta convocatòria correspon a la presidenta de l’IEB. L’òrgan competent per instruir el procediment és el director de l’IEB, que també té la competència de la resolució del procediment.

9.2. La instrucció del procediment es durà a terme d’acord amb l’article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l’article 8 de l’Ordre de la Consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

9.3. La proposta de resolució provisional s’ha de notificar individualment per via telemàtica a l’adreça de correu electrònic indicada per cadascun dels sol·licitants de la subvenció. Aquesta proposta es publicarà a la pàgina web de l’IEB per tal que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de 1o dies hàbils, comptadors des de la publicació de la proposta de resolució a la pàgina web de l’IEB, la qual cosa es farà constar mitjançant diligència de l’òrgan instructor.

10. Resolució

10.1. El director de l’IEB disposa d’un termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en el registre de l’òrgan competent per a la instrucció del procediment, per resoldre motivadament i notificar la petició mitjançant publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

10.2. Es preveu la possibilitat de dictar resolucions parcials i successives de concessió, a mesura que els òrgans instructors formulin les propostes corresponents.

10.3. Contra la resolució de concessió o de denegació de les subvencions, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics en el termini d’un mes comptador des del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. De les obligacions dels beneficiaris

11.1. Cal que el beneficiari comuniqui a l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb una antelació mínima de 10 dies, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l’activitat subvencionada.

11.2. S’ha de fer constar obligatòriament el suport de l’IEB en tots els llibres que rebin una subvenció. Bastarà que a la pàgina de crèdits hi surti la frase: «Aquest llibre ha estat publicat amb l’ajuda de» i el logo. També s’ha de fer constar el suport de l’IEB en els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l’activitat mitjançant el logotip de l’Institut d’Estudis Baleàrics, disponible al lloc web www.iebalearics.org, a la pàgina d’Identitat corporativa, i el de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

11.3. En el cas que el beneficiari no faci constar el suport de l’IEB en el llibre que rebi la subvenció, la penalització pot anar de la reducció del 50% del subvenció concedida a la revocació total de la subvenció. La Comissió Avaluadora serà l’encarregada de dirimir la penalització.

11.4. En cas que el beneficiari vulgui renunciar a l’ajut, s’ha de notificar a l’IEB mitjançant el pertinent model normalitzat de renúncia (annex 4).

12. De la documentació necessària per a la justificació del compliment de la finalitat de la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts

12.1. La subvenció s’ha de justificar mitjançant la presentació d’un compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 5), subscrit per la persona beneficiària o pel seu representant, el qual ha d’anar acompanyat de:

— La documentació a què es fa menció a l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura:

Memòria justificativa

Memòria econòmica emplenada (annex 5)

Factures amb el justificant de pagament

Cinc (5) exemplars del llibre i/o dels materials gràfics editats amb motiu de l’activitat subvencionada.

12.2. Els beneficiaris han de presentar aquest compte justificatiu en el termini de 30 dies un cop duta a terme l’activitat. Si en aquesta data no s’ha publicat la resolució de concessió en el BOIB, s’entén que la justificació s’ha de fer en el mes següent a aquesta publicació. No s’acceptarà cap justificació presentada amb posterioritat al 15 de desembre de 2018. En cas de no haver-se presentat, l’òrgan administratiu competent requerirà al beneficiari per tal que en un termini improrrogable de 15 dies sigui presentada tal i com s’estableix en l’article 70.3 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament General de Subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert no eximirà al beneficiari de les sancions que, de conformitat amb la Llei General de Subvencions, corresponguin. Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la documentació requerida, s’acordarà el reintegrament de la subvenció amb el requeriment previ establert en l’apartat 3 de l’article 70 del citat Reglament.

12.3. Les factures han d’estar a nom del beneficiari i pagades als proveïdors, la qual cosa s’ha d’acreditar amb una còpia del rebut de la transferència bancària o amb l’acceptació de pagament per part del proveïdor. En els casos de factures que no superin els mil (1.000) euros, no és necessària la presentació del justificant de pagament, tot i que s’han de relacionar a la memòria justificativa i s’han d’aportar juntament amb les altres factures.

12.4. El termini per esmenar els defectes en la justificació de la subvenció és de 10 dies hàbils, comptadors des del dia en què l’òrgan instructor ho comuniqui al beneficiari.

12.5. En cap cas s’acceptaran nòmines per a la justificació de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria.

13. De la forma, els terminis i les condicions de pagament de la subvenció

13.1. El pagament de la subvenció es farà efectiu en el termini màxim de sis mesos des de la resolució de la concessió, mitjançant una transferència bancària, prèvia justificació de la realització de l’activitat per a la qual s’ha sol·licitat l’ajuda, comptadors des de la data d’entrada del compte justificatiu (annex 5).

13.2. Si l’import justificat (IVA inclòs) és inferior al pressupost total de l’activitat (IVA inclòs) presentat en la sol·licitud, s’aplicarà la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

13.3 . En cas de les subvencions superiors als 300€, es podrà fer efectiu el pagament a partir de la data en què es resolgui definitivament la concessió. Es farà de la manera següent:

a) Un primer pagament del 50 % de la subvenció es farà en el moment en què es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució de concessió.

b) Un segon pagament amb la resta, una vegada finalitzada l’activitat i presentada la documentació justificativa.

14. De la disposició que estableix les bases reguladores i altra normativa d’aplicació

14.1. Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol).

14.2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.

14.3. La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en allò que sigui d’aplicació i totes les normes de caràcter economicoadministratiu que hi siguin aplicables.

14.4. El Reglament Europeu 1407/2013 de la comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (diario oficial de la Unió Europea núm. L352 de 24/12/2013)