Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Modificació de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2020 a la producció editorial i fonogràfica

Aprovació de la modificació de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2020 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana per tal de poder adaptar-la a la situació provocada pel COVID-19 (BDNS: 498998)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Executiu, en la sessió de dia 27 de maig de 2020, va prendre, entre d’altres, l’acord que transcric, literalment, a continuació:

1. Aprovar la modificació de la convocatòria d’ajuts de minimis de l’any 2020 a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana, aprovada mitjançant l’Acord del Consell Executiu de 4 de març de 2020 (BOIB núm. 34, de 14 de març de 2020), en els aspectes que s’assenyalen a continuació:

a) Modificar el període de realització de les activitats subvencionables, que s’amplia fins al 30 de setembre de 2020. Per això, es modifica el punt 3r de la convocatòria:

Allà on diu:

“Les obres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre el 2 de juny de 2019 i l’1 de juny de 2020, ambdós inclosos.”

Ha de dir:

“Les obres s’han d’editar i consignar a l’Oficina del Dipòsit Legal del Consell de Mallorca dins el termini de la convocatòria, és a dir, entre el 2 de juny de 2019 i el 30 de setembre de 2020, ambdós inclosos.”

b) Modificar el punt 14è, referent a la Comissió d’avaluació, perquè es pugui substituir aquesta Comissió per un òrgan de caràcter unipersonal encarregat d’exercir les funcions legalment atribuïdes a les comissions avaluadores per agilitar la resolució de la convocatòria, amb la incorporació del paràgraf següent.

“Per agilitar la resolució de la convocatòria i d’acord amb el que disposa el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, es pot substituir aquesta Comissió per la cap del Servei de Normalització Lingüística, o el funcionari o la funcionària que la substitueixi, que igualment ha d’examinar i avaluar les sol·licituds, d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i n’ha d’emetre l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta d’acord definitiva.”

c. Modificar la previsió d’abonament de l’ajuda per tal de poder avançar bestretes en determinats casos. Per això es modifica el punt 16è de la convocatòria de la manera següent:

Allà on diu:

“1. L’import de les subvencions s’ha d’abonar un cop comprovat que s’ha fet el projecte i que s’han complert els objectius i la finalitat per a la qual es concediren.“

Ha de dir:

“1. La subvenció concedida per a activitats ja realitzades a la data de la sol·licitud s’abonarà una vegada s’hagi justificat, en els termes prevists als punts 16è i 17è.

La subvenció concedida per a projectes que encara no estiguin realitzats a la data de la sol·licitud s’abonarà de la forma següent:

  1. Si el beneficiari ha demanat un pagament anticipat de fins al 100 % i compleix els requisits per accedir a la bestreta, s’abonarà anticipadament la quantia sol·licitada. Si no en sol·licita el 100 %, la quantia que quedi pendent s’abonarà una vegada s’hagi justificat la subvenció, en els termes prevists als punts 16è i 17è.
  2. Si no ha demanat un pagament anticipat o no compleix els requisits per accedir a la bestreta, l’ajuda s’abonarà una vegada s’hagi justificat la subvenció concedida, en els termes prevists als punts 16è i 17è.

D’acord amb allò que preveu l’article 25.3 d) del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, es dispensa totalment de la constitució de garanties als beneficiaris d’aquesta subvenció.”

d. Modificar el termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció. Per això, es modifica el punt 17è de la convocatòria, de la manera següent:

Allà on diu:

“Si la resolució de la convocatòria es produeix abans d’acabar la temporalització establerta en el punt tercer, la persona física o jurídica beneficiària ha de presentar la documentació justificativa tot d’una que sigui possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és l’1 de juliol de 2020.”

Ha de dir:

“Si la resolució de la convocatòria es produeix abans d’acabar la temporalització establerta en el punt tercer, la persona física o jurídica beneficiària ha de presentar la documentació justificativa tot d’una que sigui possible i, en tot cas, el darrer dia per presentar-la és el 30 d’octubre de 2020.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i traslladar les modificacions realitzades a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Contra aquest acord, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant el Consell Executiu o davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 27 de maig de 2020

El Secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística 

Josep Mallol Vicens