Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Normes de selecció de projectes per al Catàleg d’Activitats Culturals del CIM (CACIM)

Normes de selecció de projectes per al Catàleg d’Activitats Culturals del CIM (CACIM)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

Resolució del Vicepresident primer i Conseller executiu del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, de 23 de març de 2017, relativa a l’aprovació de les normes de selecció de projectes per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM)

El vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports ha dictat, el 23 de març de 2017, la resolució que transcric literalment a continuació:

«Antecedents

»1. La Direcció Insular de Cultura, mitjançant memòria justificativa de data 14 de febrer de 2017, ha posat de manifest la necessitat de dur a terme l’aprovació de les normes de selecció de projectes per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca, amb l’objecte d’impulsar i promoure la programació d’activitats culturals per tota Mallorca.

»2.S’ha emès informe jurídic favorable respecte a l’esmentat catàleg i les normes que el regeixen.

»3. En data 10 de març de 2017 la intervenció general ha emès informe de fiscalització prèvia de conformitat relatiu a l’aprovació d’aquestes normes de selecció.

»Fonaments de dret

»1. D’acord amb el previst a l’art. 3.a) del  Decret d’organització del Consell de Mallorca, de dia 10 de juliol de 2015 (BOIB  núm. 109, de 18 de juliol de 2015), parcialment modificat pels decrets de 24-02-16 (BOIB núm. 27, de 27 de febrer) i el de 09-03-16 (BOIB núm. 35 de 17 de març), li correspon al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports fomentar i difondre la creació i la producció teatral,musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d’arts combinades.

»2. L’art. 2.m) de l’esmentat Decret d’organització, en relació a les facultats que dimanen de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú sobre inici i ordenació del procediment, facultats que, en particular, es concreten en les següents: ampliar terminis per resoldre, aplicar la tramitació d’urgència, fer requeriments d’esmena i millora de la sol·licitud d’iniciació i assenyalar tràmits que s’han de dur a terme. Tot això en relació amb procediments referits a l’activitat administrativa que el departament fa.

»3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

»Resolució.

»1. Aprovar les normes de selecció de projectes referides als projectes del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.

»2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com en el tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia i en el web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net)»

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d’alçada en el termini d’un mes, comptador a partir de l’endemà de rebre aquesta notificació o publicació. El recurs es pot interposar formalment davant aquest conseller executiu/consellera executiva o davant la presidència del Consell Insular de Mallorca, que és l’òrgan competent per resoldre’l.

Contra la desestimació expressa d’aquest recurs d’alçada, hi podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d’alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d’alçada i no n’heu rebut la notificació de resolució expressa, s’entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l’anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 24 de març de 2017

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, per delegació

(Resolució de delegació de competències del vicepresident primer i conseller executiu de Cultura, Patrimoni i Esports del 15/03/2016; BOIB núm. 37, de 22/03/2016)

Jaume Colom Adrover

Normes de selecció de projectes per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell Insular de Mallorca (CACIM)

Presentació

El Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, posa en marxa el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM), amb els objectius de constituir una borsa d’oferta cultural per a tot Mallorca i de promoure la itinerància d’activitats culturals dels diferents àmbits de la creació: arts visuals, escèniques, musicals, literàries, etc.

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, amb aquesta finalitat, vol difondre els projectes que es desenvolupen en aquests àmbits i vol posar a l’abast dels professionals un canal per rebre les propostes que podran formar part de la borsa de projectes del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.

Finalitats

– Crear una plataforma web de difusió de l’oferta cultural professional de Mallorca que es publicarà a www.conselldemallorca.net.

– Garantir una oferta cultural dinàmica i professional de qualitat.

– Esdevenir una eina útil als ajuntaments de Mallorca per programar activitats culturals.

1. Requisits per formar part del catàleg

Hi poden participar les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat,  constituïdes com a professionals o com a empreses amb personalitat jurídica pròpia que presentin les característiques següents:

– Dur a terme projectes culturals i, en conseqüència, estar d’alta a l’epígraf que pertoca al cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca).

– Tenir un domicili o l’establiment permanent o delegació a Mallorca.

– L’import total del projecte (IVA inclòs, si s’escau) no pot ser superior al que es presenta en altres entitats o institucions.

– Les activitats culturals s’han de fer en llengua catalana.

Aquests requisits s’han de complir en el moment de lliurar la documentació i durant tot el període en què formen part del catàleg.

2. Seccions culturals del catàleg 

1. MÚSICA

Concerts de format petit i mitjà i tallers o experiències relacionades amb el món de la música.

2. ART DE CARRER

Espectacles en espais oberts, circ, cercaviles i d’altres activitats culturals pensades per fer-se a l’exterior.

3. DANSA

Espectacles de dansa de format petit i mitjà de qualsevol estil, des de dansa clàssica fins a dansa contemporània.

4. TEATRE

a)  Espectacles de teatre de petit i mitjà format per ser representats en espais polivalents o centres culturals municipals.

b) Espectacles de teatre per ser representats a teatres municipals o auditoris.

5. CINEMA

Cicles temàtics de cinema.

6. EXPOSICIONS

a) Exposicions temàtiques d’àmbit cultural i patrimonial.

b) Exposicions d’art que tenguin una finalitat divulgativa de temàtica cultural i/o social.

7. RUTES CULTURALS

Rutes per Mallorca que tenguin com a objectiu difondre i posar en valor el patrimoni, la història i la cultura de Mallorca.

8. CICLES DE CONFERÈNCIES

Cicles de conferències i creació d’espais de debat entorn a temes d’interès cultural i patrimonial.

9. ACTIVITATS PER FOMENTAR LA INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA

Activitats interculturals en llengua catalana que tenguin com a objectiu principal afavorir la integració lingüística i la cohesió social entre nouvinguts i població catalanoparlant.

10. ACTIVITATS PER FOMENTAR LA LECTURA

Activitats culturals que tenguin com a objectiu principal fomentar la lectura.

3. Documentació

La documentació que s’ha de presentar és la següent:

a) Sol·licitud d’inscripció degudament emplenada (annex I).

b) Dossier del projecte en format DIN A4, que ha d’incloure, com a mínim: títol,  descripció detallada de l’activitat amb una extensió no inferior a 1.000 ni superior a 6.000 caràcters, objectius, breu resum del projecte (màxim 10 línies), característiques de l’espai requerit, necessitats tècniques, durada de l’activitat, públic destinatari (especificar edat recomanada en cas de menors), preferències d’horari per dur a terme l’activitat perquè es pugui desenvolupar correctament, disponibilitat de dates per  fer l’activitat1.

c) Currículum i trajectòria artística de l’autoria del projecte.

d) Imatges del projecte (un mínim de 3) en format JPG, amb una resolució mínima de 72 ppp.

e) Pressupost total de l’activitat (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció). Si són persones físiques, s’hi ha de fer constar la retenció aplicada de l’IRPF.

f) Autorització per incloure imatges de l’activitat en el material de difusió que fa el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca en diferents suports, amb l’objectiu de donar a conèixer al públic potencial les diferents activitats que es fan. (annex 2)

g) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona física o jurídica sol·licitant.

h) Fotocòpia del NIF o document equivalent de la persona representant legal o bé de l’autoritzada que signa.

i) Documentació que acrediti la vigència del càrrec de representant legal en virtut del qual actua la persona que signa la sol·licitud o de l’autorització corresponent i suficient, si la signa una altra persona2.

j) Documentació que acrediti la constitució de l’entitat o de l’empresa i, si escau, dels estatuts registrats degudament o de la modificació i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

k) Certificat administratiu de l’any en curs que acredita que la persona física o jurídica està inscrita en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE i àmbit territorial d’actuació (mínim Mallorca).

A més d’aquesta documentació general, s’ha d’adjuntar, al projecte presentat, la documentació específica següent per a cada secció:

1. MÚSICA

1.1 Nom del músic o dels músics

1.2 Repertori del concert

1.3 Maqueta o mostra del repertori en suport CD o llapis de memòria (format mp3)

1.4 En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:

1.4.1 A l’interior

1.4.2 A l’exterior

1.4.3 A l’interior i a l’exterior

1.5 Escenari:

1.5.1 Metres de boca

1.5.2 Metres de fons

1.5.3 Metres d’alçària

1.6 Necessitat de camerinos sí/no

1.7 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

1.7.1 Caixet

1.7.2 Despeses derivades del transport

1.7.3 Despeses derivades dels drets d’autor

1.7.4 Qualsevol altra despesa derivada de fer l’activitat

2. ART DE CARRER

2.1. Fitxa artística de l’activitat

2.2. Necessitat de camerinos sí/no

2.3. Ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i, si cal, que hi hagi qualque tipus de separació

2.4 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

2.4.1 Caixet

2.4.2 Despeses derivades del transport

2.4.3 Despeses derivades dels drets d’autor

2.4.4 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

3. DANSA

3.1 Fitxa artística

3.2 En les característiques de l’espai, s’ha de confirmar si és una activitat que es pot fer:

3.2.1 A l’interior

3.2.2 A l’exterior

3.2.3 A l’interior i a l’exterior

3.3. Escenari:

3.3.1. Metres de boca

3.3.2. Metres de fons

3.3.3. Metres d’alçària

3.4 Necessitat de camerinos sí/no

3.5 Si es fa a l’exterior: ubicació correcta del públic (seguretat). Distància mínima que hi ha d’haver entre els actors i el públic i si cal que hi hagi qualque tipus de separació.

3.6 Temps de muntatge i desmuntatge

3.7 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

3.7.1. Caixet

3.7.2 Despeses derivades del transport

3.7.3 Despeses derivades dels drets d’autor

3.7.4 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

4. TEATRE

4.1 Fitxa artística

4.2 En les característiques de l’espai, cal confirmar si és una activitat que es pot fer:

4.2.1 A l’interior

4.2.2 A l’exterior

4.2.3 A l’interior i a l’exterior

4.3. Escenari:

4.3.1. Metres de boca

4.3.2. Metres de fons

4.3.3. Metres d’alçària

4.4 Necessitat de camerinos sí/no

4.5 Temps de muntatge i desmuntatge

4.6 Franja d’edat del públic al qual s’adreça l’espectacle

4.7 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

4.7.1 Caixet

4.7.2 Despeses derivades del transport

4.7.3 Despeses derivades dels drets d’autor

4.7.4 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

5. CINEMA

5.1 Fitxa tècnica de les pel·lícules o dels documentals

5.2 Descripció breu de cada una d’elles

5.3 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

5.3.1 Despeses derivades dels drets d’autor

5.3.2 Qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l’activitat

6. EXPOSICIONS

6.1. Especificacions de l’espai

6.1.1 Superfície mínima de la sala

6.1.2 Metres mínims de paret lineal

6.1.3 Il·luminació

6.1.4 Mesures de seguretat de la sala

6.2 Assegurança

6.2.1 Assegurança per al transport sí/no

6.2.2 Assegurança de la sala d’exposicions sí/no

6.3 Personal d’atenció a la persona visitant sí/no

6.4 Durada mínima de l’exposició (amb un mínim obligatori de 15 dies)

6.5 Dia o dies de muntatge

6.6 Dia o dies de desmuntatge

6.7 Es fan activitats paral·leles sí/no. Quines?

6.8 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

6.8.1 Comissariat

6.8.2 Despeses derivades del transport, de l’assegurança, del muntatge i del desmuntatge

6.8.3 Despeses derivades dels drets d’autor

6.8.4 Qualsevol altra despesa derivada de fer les itineràncies de l’exposició

7. RUTES CULTURALS

7.1 Descripció de cada una de les rutes

7.2 Hora de sortida

7.3 Durada

7.4 Nombre màxim de persones per grup

7.5 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

7.5.1 Despesa del guia

7.5.2 Possibles despeses d’entrades en els recintes que s’han de visitar

7.5.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer les rutes

8. CICLES DE CONFERÈNCIES

8.1 Pressupost (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció)

8.1.1  Despeses de coordinació

8.1.2 Despeses dels conferenciants

8.1.3 Qualsevol altra despesa derivada de fer els cicles de conferències

9. ACTIVITATS PER FOMENTAR LA INTEGRACIÓ LINGÜÍSTICA

9.1 Característiques del públic destinatari

9.1.1 Franja d’edat del públic al qual s’adreça l’activitat

9.1.2 Nombre màxim de participants

9.1.3 Percentatge de públic no catalanoparlant i percentatge de públic catalanoparlant

9.2. Característiques del material didàctic de suport en el cas que l’activitat en requereixi

En qualsevol cas, el Consell de Mallorca pot demanar que s’aporti la documentació addicional que li sembli adient, ateses les característiques de cada cas.

4. Obligacions dels participants

Els professionals estan obligats a complir la totalitat del projecte. Si hi ha qualsevol variació que afecti l’activitat (per exemple: canvi d’artistes, impossibilitat de dur a terme una part de l’activitat, etc.) cal comunicar-ho al Consell de Mallorca al més aviat possible enviant un correu electrònic a: cacim@conselldemallorca.net.

A més, els professionals es responsabilitzen de qualsevol canvi que hi pugui haver en els continguts del projecte durant l’execució de les activitats.

Els professionals estan obligats a emplenar i presentar el full d’avaluació de cada activitat cultural feta que el Consell de Mallorca els haurà lliurat amb anterioritat.

5. Presentació de la documentació

Es poden presentar projectes de manera continuada i indefinida a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes normes en el BOIB, en qualsevol terminal del registre general del CIM (a Palma: Centre Cultural la Misericòrdia, Pl. de l’Hospital, núm. 4;  Palau del CIM, c/ de Palau Reial, 1; Llar de la Joventut, c/ del general Riera, núm. 111, i Llar de la Infància, c/ del general Riera, 113; tots a Palma) o en els llocs establerts en l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

6. Comissions

Comissió Tècnica de Selecció de Projectes

Està formada per les persones següents:

–  President: Rafel M. Creus, director insular de Cultura. El seu substitut és Francesc Riera Vayreda, cap del Servei de Cultura.

–    Secretària: Ana Catalan Carrera, cap del Servei Jurídic Administratiu, o el personal funcionari que la substitueixi.

– Cristina Llambías Cortés, responsable tècnica de programes del Servei de Cultura, o el personal funcionari que la substitueixi.

– Jaume Julià Mas, tècnic ajudant d’arxiu i biblioteca, o el personal funcionari que el substiueixi.

– Joana M. Pomar Sans, auxiliar d’arxiu i biblioteca, o el personal funcionari que el substiueixi.

– Maria Antònia Ramis, cap de Secció de Dinamització Lingüística, o el personal funcionari que la substiueixi.

Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment té les següents funcions:

– Expressar la seva opinió sobre els projectes seleccionats i fer-ne una valoració.

– Valorar la professionalitat de les propostes que es presenten, així com els costos en relació als formats.

– Traslladar a la Comissió Tècnica de Selecció de Projectes recomanacions o propostes de millora.

– Expressar la seva opinió sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb els projectes i el funcionament del catàleg.

– Proposar l’exclusió de projectes del catàleg en cas que es demostri que s’ha falsejat informació, que les dades aportades no siguin certes o qualsevol altra incidència destacable que afecti el desenvolupament correcte de l’activitat cultural.

– Assessorar la Comissió Tècnica de Selecció de Projectes.

La Comissió de Seguiment està formada per tres tècnics de cultura dels ajuntament de Mallorca a proposta de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i per tres tècnics del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

7. Criteris de selecció de projectes

Els projectes s’han de valorar d’acord amb aquesta puntuació:

• Elaboració del projecte (màxim 20 punts)

1. Objectius (5 punts)

2. Explicació detallada de l’activitat tenint en compte les especificitats de cada àmbit (10 punts)

3. Fitxa artística (si escau) i tècnica (5 punts)

• Criteris artístics (màxim 20 punts)

1. Innovació, originalitat i creativitat de l’activitat (8 punts)

2. Interès i qualitat de l’activitat (10 punts)

3. Activitats que contribueixen a difondre valors històrics, populars i tradicionals de Mallorca i activitats relacionades amb commemoracions o amb efemèrides d’interès cultural o històric en l’àmbit local i/o insular (2 punts)

La Comissió Tècnica de Selecció de Projectes en pot desestimar els que consideri que no reuneixen les condicions mínimes de qualitat o la capacitat organitzativa mínima exigibles per ser exhibits i/o representats.

Per poder entrar a formar part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca, els projectes han d’obtenir una puntuació mínima de 20 punts.

La Comissió Tècnicade Selecció de Projectes examina i avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris esmentats i n’emet l’informe que serveix de base a l’òrgan instructor per elaborar la proposta d’acord definitiva.

8. Funcionament del catàleg

El Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca romandrà sempre obert a la recepció de projectes i, per tant, els professionals o empreses hi poden presentar projectes culturals en qualsevol moment de l’any.

La Comissió Tècnica de Selecció de Projectes s’ha de reunir per valorar les propostes que s’hagin presentat per formar part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca passats quinze dies hàbils comptadors a partir de l’endemà d’haver-se  publicat en el BOIB aquetes normes de selecció. La periodicitat de les reunions per a la revisió de nous projectes serà trimestral.

Excepcionalment, es poden fer reunions extraordinàries si la Comissió Tècnica de Selecció de Projectes ho considera oportú segons el nombre de sol·licituds pendents de revisar.

Si se selecciona un projecte per formar part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca aquest hi ha de romandre sis mesos com a mínim.

Transcorregut un any des de la notificació de la inclusió d’un projecte en el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca, cal presentar una sol·licitud de renovació (annex 4) al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports. Si no es fa, el projecte es donarà de baixa automàticament del Catàleg.

Si voluntàriament la persona interessada vol donar de baixa un projecte inclòs en el catàleg, podrà fer-ho. Per això, haurà d’emplenar l’annex 4 i presentar-lo al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

El catàleg estarà publicat permanentment al web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net) distribuït en les seccions culturals que es descriuen en la base segona d’aquesta resolució.

9. Òrgan per a resoldre

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca, a proposta de la Comissió Tècnica de Selecció de Projectes.

10. Publicitat

Aquestes normes es publiquen en el BOIB i, a més, per informar-ne i garantir-ne la difusió s’exposen en el tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia i es pengen en el web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

La inclusió o l’exclusió en el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca del personal professional, de l’entitat o de l’empresa amb els projectes culturals corresponents s’ha de publicar en el BOIB, en el tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia (plaça de l’Hospital, 4, Palma) i en el web del Consell de Mallorca (www.conselldemallorca.net).

 

Annex 1

Sol·licitud d’inscripció en el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca

Dades de la persona sol·licitant*

…..………………………………………………………………………………………………………..

(Nom i llinatges)

NIF …………………..…………………….

Telèfon fix ………………………………………………………. Mòbil ………………………………….

A/e ………………………………………………………………………………………………………………….

Adreça ..……….…………………………………………………………………………….,CP ………….,

Municipi   …………………………………………………………

En representació de l’entitat o empresa…………………………………………………………………..

……………………………………………………………  (si són persones físiques no cal emplenar-ho)

* Tots els camps són obligatoris

Títol del projecte: ……………………………………………………………………………………………….

Seccions

1. Música 6. Exposicions
2. Art de Carrer 7. Rutes culturals
3. Dansa 8. Cicles de conferències
4. Teatre 9. Activitats per fomentar la integració lingüística
5. Cinema 10. Activitats per fomentar la lectura

Declaració

………………………………………………………………………………………………………………………..,

amb NIF …………………………………….., en nom propi / com a representant de l’entitat o empresa,

DECLAR sota la meva responsabilitat:

1) Que accept les normes de selecció de projectes pel Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.

2) Que adjunt la documentació exigida.

3) Que totes les dades presentades són certes.

Per tot això,

DEMAN: Que admeteu la meva proposta en la selecció de projectes del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca.

………………………………………………………………., ……….. d……………………….. de 201…

 (Signatura)

Clàusula informativa sobre les dades de caràcter personal

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

1. Les dades que contingui la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunti o la documentació que es generi a partir d’aquesta convocatòria, s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix per convocar, seleccionar i crear un dossier amb les dades de les empreses, artistes o grups seleccionats per participar en el catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca.

2. Cessions de les dades previstes: a les publicacions previstes en les normes de selecció (BOIB, tauler d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca,www.conselldemallorca.net), a aquelles altres entitats d’administració local o entitats que en depenen que vulguin participar en catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercir, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei esmentada és la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

Documentació que adjuntau per a la selecció de projectes culturals per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca

Marcau amb una “X” les caselles que corresponguin

(   ) Model de sol·licitud (annex 1)

(   ) Dossier de la proposta en format DIN A4 (segons els apartats b, c, d del punt 3) i en format digital (CD o llapis de memòria)

(   ) Pressupost total de l’activitat (IVA inclòs o amb motivació de l’exempció). Si són  persones físiques, s’hi ha de fer constar la retenció aplicada de l’IRPF.

(   ) Autorització per incloure imatges de l’activitat en el material de difusió del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca mitjançant diferents suports, per donar a conèixer les diferents activitats al públic potencial (annex 2).

(   ) Fotocòpia del NIF del professional o empresa sol·licitant.

(   ) Fotocòpia del DNI, NIE, NIF del representant legal o de la persona autoritzada que la signi.

(   ) Documentació que acrediti la vigència del càrrec de representant legal pel qual actua el signant de la sol·licitud o de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que signi una persona distinta.

(   ) Documentació que acrediti la constitució de l’empresa i, si escau, els estatuts degudament registrats o, si és el cas, la modificació de l’empresa i els nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

(   ) Certificat administratiu de l’any en curs per acreditar que la persona física o jurídica està inscrita en l’epígraf que pertoca del cens tributari o registre pertinent de l’IAE.

(   ) Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments, únicament si és la primera vegada que es factura al Consell de Mallorca o si s’ha canviat el número de compte bancari.

………………………………………………………………., …….. d …………………….. de 201……

(Signatura)

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

 

Annex 2 

Model d’autorització per al catàleg d’activitats culturals del Consell de Mallorca*

 

…..………………………………………………………………………………………………………..

(Nom i llinatges)

NIF …………………..…………………….

Telèfon fix ………………………………………………………. Mòbil ………………………………….

A/e ………………………………………………………………………………………………………………….

Adreça ..……….…………………………………………………………………………….,CP ………….,

Municipi   …………………………………………………………

En representació de l’entitat o empresa…………………………………………………………………..

……………………………………………………………  (si són persones físiques no cal emplenar-ho)

* Tots els camps són obligatoris

AUTORITZ el Consell de Mallorca perquè pugui difondre de manera gratuïta les activitats del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca, per temps indefinit i en l’àmbit territorial mundial, i que faci els usos següents de les imatges i dades de contacte incloses en el projecte:

– Les insereixi en el web del Consell de Mallorca.

– Les insereixi en el material de difusió que editi (només les imatges).

El nom artístic de l’empresa o companyia que vull que s’utilitzi en tot el material de difusió pel projecte que he presentat ha de ser: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Tot això en els termes que preveu la Llei de propietat intel·lectual (RDL 1/1996, de 12 d’abril, de propietat intel·lectual, modificada per la Llei 23/2006, de 7 de juliol, i per la Llei 10/2007, de 22 de juny) i sens perjudici dels drets que puguin correspondre, d’acord amb la Llei.

……………………………………………….…, ……… d………………………. de 201…

(Signatura)

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

 

Annex 3

Fitxa artística

*Només s’ha d’emplenar per a les activitats a realitzar a teatres i/o auditoris

(Cal presentar un annex per a cada projecte presentat)

1. Títol del projecte ………………………………………………………………………………………

2. Característiques de l’espectacle

Dades de l’autoria

Autor del text original

Autor de la música original

Traducció/versió/adaptació de

Dades direcció

Direcció escènica

Direcció musical

Direcció artística

Coreografia

Altres (indicar):

Dades disseny artístic

Escenografia

Vestuari

Atrezzo

Il·luminació

So

Altres (indicar):

Dades interpretació

Actors

Cantants

Ballarins

Músics

Altres (indicar):

3. Característiques generals del muntatge i desmuntatge de l’espectacle

Temps de muntatge:  ………………. hores

Temps de desmuntatge: ……………… hores

Altres aspectes d’interès:

 

4. Condicions tècniques mínimes exigides

Escenari:

– Metres de boca:

– Metres de fons:

– Metres d’alçària:

Il·luminació:
So:
Projectors:
Altres:
Personal necessari:

– Elèctrics

Durant el muntatge:                                 Durant la funció:

– Maquinistes

Durant el muntatge:                                 Durant la funció:

– Per a càrrega i descàrrega:

Condicions especials:

 

 

Annex 4

Sol·licitud de continuïtat,  baixa i/o modificació d’un projecte cultural en el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca

 

…..………………………………………………………………………………………………………..

(Nom i llinatges)

NIF …………………..…………………….

Telèfon fix ………………………………………………………. Mòbil ………………………………….

A/e ………………………………………………………………………………………………………………….

Adreça ..……….…………………………………………………………………………….,CP ………….,

Municipi   …………………………………………………………

En representació de l’entitat o empresa…………………………………………………………………..

……………………………………………………………  (si són persones físiques no cal emplenar-ho)

* Tots els camps són obligatoris

SOL·LICIT al Consell de Mallorca que el projecte cultural

……………………………………………………………………………………………………………………….

o Continuï formant part del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca durant l’any 201……

o Es doni de baixa del Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca

o Es modifiqui el projecte presentat inicialment. Per això, us adjunt un document amb els canvis que s’hi ha fet.

……………………………………………….…, ……… d………………………. de 201….

(Signatura)

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

1La documentació que se sol·licita en els apartats b, c, d, e, s’ha de presentar també en format digital (CD o llapis de memòria) que formarà part de l’expedient.

2Si es produeixen variacions que afecten els apartats i, j, k, s’han de comunicar al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.