Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Nou termini de presentació d’obres al XXXIII Concurs de Dibuix per Il·lustrar el Programa de Festes de Sant Bartomeu 2020

Resolució de Batlia núm. 304, de 16 de juny de 2020, per la qual s’estableix un nou termini de presentació d’obres al XXXIII Concurs de Dibuix per Il·lustrar el Programa de Festes de Sant Bartomeu 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que mitjançant Resolució de Batlia núm. 304, de 16 de juny de 2020, s’ha resolt:

«Atès que mitjançant Resolució de Batlia núm. 72, de data 17 de febrer de 2020, es van aprovar les bases i la convocatòria del XXXIII Concurs de Dibuix per Il·lustrar el Programa de Festes de Sant Bartomeu 2020;

Atès que l’extracte de la Resolució esmentada es va publicar en el BOIB núm. 26 de 29 de febrer de 2020 i establia que el termini de presentació d’obres era fins al 15 d’abril de 2020;

Atès que mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67 de 14 de març), es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, declaració que ha estat objecte de diferents pròrrogues i que continua vigent avui;

Atès que el Reial decret 463/2020, de 14 de març, recull un seguit de mesures extraordinàries d’efecte immediat a tot l’Estat, entre les quals cal destacar la restricció de la llibertat de circulació i la suspensió de tots els termes i terminis administratius;

Atès que durant tot el període previst per presentar les obres estava vigent l’estat d’alarma;

Atès que el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma estableix a l’article 9 que amb efectes d’1 de juny de 2020 es reprendrà el còmput dels terminis administratius que s’haguessin suspès;

Vista la proposta de la regidora delegada de l’àrea de Cultura de fixar un nou termini i un nou lloc de presentació de les obres;

Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d’abril, i altra legislació concordant;

RESOLC:

Primer. Fixar un nou termini per a la presentació d’obres al XXXIII Concurs de Dibuix per Il·lustrar el Programa de Festes de Sant Bartomeu 2020, que serà fins a les 20 hores de dia 30 de juny de 2020, a la Biblioteca pública municipal.

Segon. Modificar la forma de presentació de les obres de la categoria A, que serà de forma individual en comptes de per cursos.

Tercer. Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis, a la pàgina web de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).»

 

Ferreries, 17 de juny de 2020

La batlessa

Joana Febrer Rotger