Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Nova convocatòria d’ajuts a projectes culturals 2016

CULTURA EUROREGIÓ 2016
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES

Els membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània volen posar en relleu la diversitat cultural dels seus territoris i fer de l’Euroregió un espai de referència en l’àmbit de la creació artística.

A més a més, treballen per la preservació del seu patrimoni natural, històric i cultural comú amb una perspectiva de desenvolupament turístic sostenible.

Per tal de millorar la cohesió territorial, l’Euroregió Pirineus Mediterrània vol estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori, raó per la qual ha creat una convocatòria de projectes conjunta, gestionada per la seva AECT.

DOTACIÓ FINANCERA

La dotació financera de la present convocatòria és de 100.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris. Se seleccionaran, com a màxim, 6 projectes.

OBJECTIUS

– Impulsar i consolidar projectes de cooperació euroregional estructurants;

– Enfortir i ampliar les associacions i entitats culturals existents;

– Afavorir els actors que tenen una major implantació en el territori euroregional.

TERRITORIS ELEGIBLES

Són elegibles entitats culturals dels territoris Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus, Catalunya, i les Illes Balears. Una entitat d’un altre territori pot ser membre associat del projecte, però no podrà rebre cap subvenció per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.

ÀMBITS D’ACCIÓ

Qualsevol disciplina i expressió artística ens els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc.

TIPUS D’ACTIVITATS

Creació, difusió, formació, educació artística, intercanvis culturals, etc.

DESTINATARIS

– Qualsevol tipus d’entitat cultural professional amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (associacions, fundacions, consorcis, etc.), així com artistes professionals;

– Persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres, etc.) Cap institució territorial dels governs membres (Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears, Consell Regional Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus) no podrà ser finançada per l’AECT en el marc d’aquesta convocatòria.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Condicions obligatòries

– Com a mínim, una associació entre tres entitats de les tres regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània; – Compromís financer de cadascun dels socis.

Criteris d’avaluació

– Rellevància: consistència dels objectius del projecte amb els de la convocatòria (compromís de cooperació territorial i voluntat d’estructuració del territori euroregional);

– Excel·lència: qualitat de la temàtica i activitats; caire professional i innovador; nivell de detall del pla d’activitats;

– Cooperació: solidesa i equilibri de l’associació (projectes en què no hi hagi una gran disparitat entre els socis, tant pel que fa als compromisos financers com a les activitats programades); caire euroregional; voluntat i capacitat de consolidació;

– Gestió i finançament: competència en gestió i execució de projectes; racionalitat de l’assignació pressupostària entre les diferents activitats i tasques; solidesa del pla de finançament;

– Impacte i visibilitat: impacte potencial des d’un punt de vista cultural, social i econòmic; impacte pel que fa al públic; impacte pel que fa a la mobilitat euroregional i europea; valor afegit per a l’Euroregió i els territoris; visibilitat del projecte i comunicació respecte a l’Euroregió.

DURADA DEL PROJECTE

12 a 24 mesos

AJUT FINANCER

El finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cost total del projecte. La sol·licitud mínima de subvenció euroregional és de 15.000 euros per projecte. La realització dels projectes no podrà excedir els 2 anys a partir de la data d’aprovació del finançament assignat. La subvenció es liquidarà en dos terminis: el 50% després de la notificació oficial d’atribució de la subvenció (a petició del líder) i el 50% a la finalització del projecte (prèvia presentació dels documents justificatius sol·licitats per l’AECT mitjançant conveni).

En cas que el balanç financer del projecte sigui inferior al pressupost que s’havia previst inicialment, i/o que el projecte no s’hagi realitzat tal com s’havia descrit, el finançament es calcularà de forma proporcional a l’import de les despeses realment justificades, amb la garantia que la dimensió euroregional del treball s’hagi respectat.

DESPESES ELEGIBLES

Són elegibles les despeses de funcionament estrictament relacionades amb el projecte (factures i documents clarament identificables):

1) Despeses de personal, identificant i formant part de les següents categories: artistes, administratius, tècnics (ex: percentatge de salari corresponent al temps dedicat al projecte, caixet artístic/tècnic, etc.)

2) Despeses de mobilitat fetes en el marc del projecte i limitades al territori euroregional: desplaçament i allotjament (ex: bitllet de tren de segona classe, bitllet d’avió en classe econòmica, factures de carburant i peatge, etc.)

3) Despeses de gestió del projecte: d’administració, de coordinació i realització d’activitats que s’hi relacionin, etc.

4) Despeses de logística relacionades amb el projecte 3

5) Despeses de comunicació: publicitat i publicació (prestacions de servei acceptades) – ex: despeses de suport a la comunicació, creació d’una pàgina web del projecte, etc. Despeses no imputables: despeses d’inversió (mobiliari i material) – ex: compra d’ordinadors, videoprojectors, etc. – i despeses d’infraestructura (lloguer d’espais habituals).

DOSSIER DE CANDIDATURA

Documents a presentar en 2 idiomes (versió francesa i catalana / castellana)

1) Formulari de candidatura – amb pressupost provisional i pla de finançament (Annex 1). Es pot afegir una presentació pròpia del projecte (amb pressupost provisional propi)

2) Carta de compromís del líder (Annex 2)

3) Carta de compromís dels socis esmentant el nom del líder, el compromís que han adquirit amb el projecte i la implicació financera (Annex 3) Documents a presentar en 1 idioma (versió francesa o catalana / castellana)

4) Estatuts de l’entitat líder i de cadascun dels socis

5) Document bancari oficial original, esmentant : – Nom complet del líder (que ha de ser el mateix que figuri als estatuts) – Nom i adreça de l’entitat bancària – Número de compte amb IBAN i SWIFT CALENDARI Termini de presentació del dossier de candidatura : 17 d’octubre del 2016

Per a l’enviament per via postal, segell de correus en què consti la tramesa dins termini. Els dossiers presentats fora de termini o incomplets seran descartats. Si el projecte és seleccionat, s’ha de comptar amb un termini mínim de 6 mesos entre la presentació del dossier i la signatura del conveni.

És recomanable, doncs, preveure el començament de la programació de les activitats a l’inici del 2017.

1) Presentació del dossier

2) Justificatiu de recepció del dossier

3) Anàlisi del dossier pel servei instructor de l’AECT

4) Avaluació del dossier per un comitè tècnic especialitzat

5) Selecció dels dossiers per la instància decisòria de l’Euroregió

6) Carta d’acceptació o rebuig de la candidatura

7) Deliberació de l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània sobre l’assignació oficial dels projectes

8) Carta de notificació oficial d’assignació de la subvenció

9) Signatura del conveni entre l’AECT i el beneficiari

10) Pagament del primer tram de la subvenció, prèvia presentació dels documents sol·licitats per l’AECT

ENVIAMENT DEL DOSSIER

El dossier de candidatura ha de ser enviat obligatòriament de dues formes:

Per via postal: GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 15 rue Rivals CS 31505 F-31015 TOULOUSE Cedex 6

Per correu electrònic: culture@euroregio-epm.eu Per a qualsevol informació addicional: culture@euroregio-epm.eu +33 (0)5 61 10 20 40 / +34 93 567 63 96 http://www.euroregio.eu/

[gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/06/apc-2016_convocatoria_cultura_cat_1.pdf”] [gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/06/apc-2016-1_formulari_de_candidatura_cat.doc”] [gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/06/apc-2016-2_compromis_lider_cat.doc”] [gview file=”http://artxipelag.com/wp-content/uploads/2016/06/apc-2016-3_compromis_socis_cat.doc”]