Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017

Oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF
    Acreditació vàlida

Text

L’oferta d’ocupació pública, de conformitat amb el que estableix el segon apartat de l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), l’ha d’aprovar el pertinent òrgan de govern de l’Administració pública i s’ha de publicar al diari oficial corresponent.

L’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2017 inclou, de conformitat amb les previsions del primer apartat de l’article 70 de l’EBEP, les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés. Tal com està previst a l’EBEP, l’oferta d’ocupació pública, com a instrument de planificació dels recursos humans, defineix i quantifica els efectius en funció de les necessitats i prioritats derivades de la planificació general dels recursos humans.

D’altra banda, cal dir que el còmput de la taxa de reposició d’efectius, comunicada a la Conselleria d’Educació i Universitat i a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears i calculada en funció del nombre d’empleats fixos que durant l’exercici pressupostari de 2016 han deixat de prestar serveis en aquesta universitat, cossos o categories, és de divuit places.

En vista de tot el que s’ha indicat, a proposta del Consell de Direcció i en espera de l’autorització pertinent de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, a la sessió ordinària del dia 20 de febrer de 2017, va aprovar l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l’any 2017.

Finalment, el dia 24 de febrer de 2017 la Direcció General de Pressuposts i Finançament de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques va emetre informe favorable sobre la petició realitzada per la Universitat de les Illes Balears.

Per tant, un cop atorgada l’autorització pertinent per part de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, es publica l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de la Universitat de les Illes Balears que s’especifica tot seguit.

Primer. Aprovació de l’oferta d’ocupació pública

En compliment de les disposicions de l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’aprova l’oferta d’ocupació pública de personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears per a l’any 2017.

Segon. Quantificació de les places

El nombre de places de personal docent i investigador per a l’any 2017 és el que s’indica:

Cos Grup Total places
Catedràtics d’universitat A1 1
Professors titulars d’universitat A1 14
Professors contractats doctors 3

Tercer. Processos selectius

Les bases específiques que regularan els processos selectius derivats d’aquesta oferta d’ocupació es publicaran als butlletins oficials corresponents en el termini de tres anys a partir de la data de publicació d’aquesta oferta d’ocupació, de conformitat amb les disposicions de l’article 70.1 de la Llei 7/2007

.

Palma, 27 de març de 2017

El Rector,

Llorenç Huguet