Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Inca 2018 – Inclou Cultura

Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Inca 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2018 de l’Ajuntament d’Inca amb el text següent:

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2018

PREÀMBUL

L’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, té caràcter bàsic, fet pel qual tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d’aprovar el seu Pla Estratègic de Subvencions corresponent.

Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que estableix que els plans i els programes relatius a polítiques públiques sectorials que estiguin previstes en normes legals o reglamentàries tenen la consideració de plans estratègics de subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del mateix (25 d’octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes sectorials vigents s’adaptaran a allò establert en el mateix.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d’instruments que s’articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d’eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.

En aquest aspecte, una major informació sobre les subvencions farà possible eliminar les distorsions i interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les actuacions de les diferents Administracions Públiques evitant qualsevol tipus de solapament.

Per millorar l’eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de Subvencions – instrument d’organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d’una activitat d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat púbica – amb caràcter previ al naixement de les subvencions.

Per això, aquest Ajuntament aprova el Pla Estratègic de Subvencions l’articulat del qual figura tot seguit.

 

CAPÍTOL I.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.

L’establiment de subvencions per part d’aquest Ajuntament durant el període de 2018 s’ajustarà allò que preveu aquest Pla.

Article 2.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla requerirà la inclusió de les consignacions corresponents en els Pressupostos municipals de cada any i l’aprovació de les Ordenances que contenguin les bases reguladores de la seva concessió.

Article 3.

L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, fet pel qual les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s’acomodaran en cada moment a aquests objectius.

Article 4.

L’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap dret en favor dels potencials beneficiaris, que no podran exigir cap indemnització o compensació en cas que el Pla no se porti a la pràctica en el seus propis termes.

CAPÍTOL II

BENIFICIARIS I MATÈRIES EN QUÈ S’ESTABLIRAN SUBVENCIONS

Article 5.

L’Ajuntament concedirà subvencions a favor de persones o Entitats privades amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució de fins públics atribuïts a la competència local.

 Article 6.

L’Ajuntament estableix per a l’any 2018 els següents objectius estratègics:

1.- Foment de la cultura: Música, cultura popular, manteniment i conservació del cultural del municipi.

2.- Millorar la qualitat educativa.

3.- Ajudar a les famílies per cobrar les despeses de material escolar i llibres de text.

4.- Foment de l’esport: Pràctiques esportives, associacionisme esportiu.

5.- Acció social: Suport econòmic a persones necessitades, a famílies amb menors en situació de risc, associacionisme i participació ciutadana.

6.- Foment de l’activitat empresarial i del treball.

7.- Foment de l’activitat rural i la pagesia.

L’annex I recull de forma detallada les distintes línees d’actuació dels objectius estratègics.

 

CAPÍTOL III.

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC

Article 7.

El regidor de cada àrea gestora efectuarà el control del compliment d’aquest Pla durant el seu període de vigència.

Una vegada l’any com a mínim, el regidor de cada àrea gestora ha de presentar davant el Ple una actualització dels plans en una Memòria en què es contempli, almenys, el grau de compliment del Pla, l’eficàcia i l’eficiència de l’atorgament de subvencions en consecució dels objectius i els efectes pretesos i conclusions, amb proposta de suggeriments per a l’elaboració del següent Pla Estratègic de Subvencions.

PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS AJUNTAMENT ANY 2018

(Article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions)

1.-      Objectiu estratègic: FOMENT DE LA CULTURA

2.-      Objectiu estratègic: MILLORAR LA QUALITAT EDUCATIVA

3.-      Objectiu estratègic: AJUDAR LES FAMÍLIES PER COBRIR LES DESPESES DEL MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES DE TEXT

4.-      Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ESPORT

5.-      Objectiu estratègic: ACCIÓ SOCIAL

6.-      Objectiu estratègic: FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRESARIAL I DEL COMERÇ.

7.-      Objectiu estratègic: ACTIVITAT RURAL I PAGESIA.

8.-      Objectiu estratègic: PRÀCTIQUES ESPORTIVES I ASSOCIACIONISME ESPORTIU

 

Partida
pressupost
Àrea
gestora
Beneficiari Objectiu
Estratègic
Finalitat Objecte Import Font
finançament
Modalitat
2311.48920

 

 

 

Serveis

socials

 

 

Càritas

 

 

 

Acció social

 

 

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

Suport

econòmic

persones

necessitades

75.000,00

 

 

 

Propis

 

 

 

Nominativa

 

 

 

2312.48800

 

 

 

Entitats

socials

 

 

Fons

Mallorquí

Solidaritat

 

Acció social

 

 

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

 

Suport

econòmic

persones

necessitades

20.000,00

 

 

 

Propis

 

 

 

Nominativa

 

 

 

2312.48902

 

 

Entitats

socials

 

Entitats

socials

 

Acció social

 

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

Suport

entitats

socials

40.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva

 

2312.48904

 

Entitats

socials

Patronat

Joan XXIII

Acció social

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

Suport

discapacitats

12.000,00

 

Propis

 

Nominativa

 

2312.48905

 

 

Entitats

socials

 

Projecte

Jove

 

Acció social

 

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

Integració

persones

joves

21.000,00

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

2312.48906

 

 

Entitats

socials

 

Projecte

Home

 

Acció social

 

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

Integració

persones

drogodepenents

3.600,00

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

2313.48924

 

 

Igualtat

 

 

Associació

de Dones

d’Inca

Igualtat

 

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

1.500,00

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

2313.48925

 

Igualtat

 

Associació

Únic

Igualtat

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

1.500,00

 

Propis

 

Nominativa

 

2314.48907

 

 

Promoció

social

 

Asociacions

tercera

edat

Acció social

 

 

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

 

Suport

persones

majors

8.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva

 

320.48908

 

 

Educació

 

 

Ajudes

Foment

llibres text

Millora

qualitat

educativa

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

 

Suport

estudiants

 

60.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva.

 

320.48909

 

 

Educació

 

 

Ampas

Escoles

Públiques

Millora

qualitat

educativa

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

 

Suport

pares

escoles

6.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva

 

320.48918

 

 

Educació

 

 

Beques

Erasmus

 

Millora

qualitat

educativa

Dllei 2/2014 de Balears de mesures

urgents per a l’aplicació de la Llei 7/1985.

Art 3 punt 4.

Suport

estudiants

a l’estranger

3.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva

 

330.48901

 

 

Cultura

 

 

Fundació

Teatre

Principal

Foment

de la Cultura

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Art 25.n.

 

Suport

música

 

50.000,00

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

330.48910

 

 

Cultura

 

 

Unió

Musical

Inquera

Foment

de la Cultura

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Art 25.n.

 

Suport

música

 

66.000,00

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

330.48919

 

 

Cultura

 

 

Associacions

culturals

 

Foment

de la Cultura

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

 

Suport

associacions

culturals

6.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva

 

330.78100

 

 

Cultura

 

 

Fundació

Teatre

Principal

Finançament

obra

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

 

Suport

música

 

145,261,71

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

339.48912

 

 

Joventut

 

 

Grup

Educatiu

Ambiental

Foment

cultura

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

Art 25.n.

 

Suport

associacions

educatives

15.000,00

 

 

Propis

 

 

Nominativa

 

 

339.48913

 

 

Joventut

 

 

Alumnes

escoles

d’estiu

Suport

juvenil

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

 

Suport

joves

 

7.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva

 

33948914

 

Joventut

 

Associacions

temps lliure

Suport

juvenil

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

juvenil

6.000,00

 

Propis

 

Concurrència

competitiva

341.48933

 

Esports

 

Clubs

Esportius

Foment

a l’esport

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

esport

34.000,00

 

Propis

 

Concurrència

competitiva

341.48934

 

Esports

 

Esportistes

individuals

Foment

a l’esport

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

esport

15.000,00

 

Propis

 

Concurrència

competitiva

341.48935

 

Esports

 

Club esportiu

Constància

Foment

a l’esport

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

esport

50.000,00

 

Propis

 

Nominativa

 

341.48936

 

Esports

 

Club esportiu

Joventut Constància

Foment

a l’esport

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

esport

95.000,00

 

Propis

 

Nominativa

 

341.48937

 

Esports

 

Club bàsquet

Sa Creu

Foment

a l’esport

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

esport

20.000,00

 

Propis

 

Nominativa

 

410.48915

 

 

Món rural

 

 

Activitats

pagesia

 

Foment

món

rural

Foment de la pagesia.

 

 

Suport

pagesia

 

4.000,00

 

 

Propis

 

 

Concurrència

competitiva.

 

430.48916

 

 

 

Emprenedors

 

 

 

Nous

emprenedors

 

 

Foment

treball.

 

 

Bases de nous emprenedors 2016, BOIB

13 de febrer de 2016.

 

 

Suport

noves

empreses i

autònoms

40.000,00

 

 

 

Propis

 

 

 

Concurrència

competitiva

 

 

924.48917

 

Participació

ciutadana

Associacions

veins

Acció social

 

Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.

 

Suport

ciutadans.

10.000,00

 

Propis

 

Concurrència

competitiva.

 

Inca, 28 de febrer de 2018

El Batle

Virgilio Moreno Sarrió