Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2020

Extracte de la Resolució de Batlia de 23 de juny de 2020, per la qual s’aproven la convocatòria i les bases del Premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/515677)

Primer. Beneficiaris:

Totes les persones que ho desitgin de forma individual o col·lectiva, sense cap limitació de nacionalitat, veïnatge o edat. Les obres podran ser contes o relats breus adreçats al públic infantil, de tema lliure i hauran de ser inèdites i no haver optat a cap altre convocatòria literària. Les obres s’hauran de presentar en llengua catalana.

Segon. Finalitat:

Fomentar la creació literària en llengua catalana en àmbit infantil, per a un públic d’entre 7 i 12 anys.

Tercer. Bases reguladores:

Les bases de la convocatòria i l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions, aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament des Mercadal de dia 11 d’octubre de 2005 i publicada l’aprovació definitiva i el text íntegre en el BOIB núm. 189, de 17 de desembre de 2005.

Quart. Import:

La despesa que implica aquesta convocatòria. serà atesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 40.334.48100 del Pressupost General de 2020, amb un import màxim conjunt de 1.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins al dia 31 d’octubre de 2020