Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Search

Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2016

Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2016

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

De conformitat amb allò establert a l’article 9.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a continuació es fan públiques les bases reguladores del Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2016, aprovades per resolució del conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut núm. 2016000034 de data 20 de juny de 2016, següents:

Primera. Objecte

El Consell Insular d’Eivissa (CIE) va instituir aquest Premi l’any 1997 per fomentar la investigació a l’illa d’Eivissa, premiant treballs de recerca de qualsevol matèria científica relacionats amb l’illa d’Eivissa i per, posteriorment, fer-los avinents a tota la societat eivissenca a través de la col·lecció que porta el mateix nom del Premi. Justament aquesta denominació que se li donà fa referència a la data en què les illes Pitiüses, l’any 1235, varen entrar de manera definitiva dins la cultura i la societat occidental.

Segona. Participants

Podran presentar-se a aquest premi totes aquelles persones (majors d’edat), individualment o formant un col·lectiu, que hagin realitzat un treball d’investigació de qualsevol temàtica relacionada amb l’illa d’Eivissa.

Tercera. Publicitat de la convocatòria i termini de presentació

Una vegada aprovades les bases, es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Posteriorment es remetran la convocatòria i l’extracte de la convocatòria a la Base de Dades Nacional de Subvencions, que donarà trasllat al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’extracte per a la seua publicació, tal com estableix la normativa vigent de subvencions. L’eficàcia de la convocatòria queda supeditada a la publicació de l’extracte en el BOIB.

A més, es publicarà l’anunci corresponent a aquesta convocatòria als diaris locals i les bases completes a la pàgina web del Consell (www.conselldeivissa.es).

El termini per a la presentació de les obres és de 20 dies naturals des del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

Quarta. Presentació dels treballs

4.1. Característiques dels treballs: Els treballs hauran de ser inèdits, escrits en català, i tenir una extensió mínima de 100 pàgines de text (lletra format dotze) i un màxim de 250 pàgines, il·lustracions a part.

No s’admetran obres que hagin estat valorades acadèmicament ni que siguin fruit de treball remunerat.

4.2. Format dels treballs: Els originals s’han de presentar en els següents formats: un original imprès i cinc exemplars en suport digital (CD/DVD on s’inclouran els fitxers en format PDF amb tota la informació del treball). En aquestos treballs no hi han de constar agraïments de cap tipus.

4.3. Forma de presentació dels treballs: Les persones participants en aquest concurs hauran de presentar la següent documentació:

a. Instància general del Consell Insular d’Eivissa, que podran trobar al Registre General d’Entrada o a la pàgina web www.conselldeivissa.es\Impresos. Hi hauran de constar un nom, un DNI, una adreça i un telèfon de contacte que no han de coincidir amb el de l’autor/a, per tal de garantir-ne l’anonimat. Així mateix, és imprescindible que en aquesta instància es faci constar el pseudònim de l’autor/a.

b. Un sobre, adjunt a la instància general. A la seua part de fora, hi hauran de constar: “Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2016”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’autor/a, i a l’interior del sobre hi haurà:

  • una fitxa en la qual figurin les següents dades: nom i llinatges de l’autor/a, fotocòpia del DNI o passaport, adreça i telèfon de contacte.
  • una declaració responsable i jurada de no tenir deutes amb la Seguretat Social i amb la Hisenda estatal i autonòmica (ompliu i introduïu-hi l’Annex I) en la qual s’autoritzi el Consell Insular d’Eivissa a obtenir directament els certificats acreditatius d’aquestes circumstàncies. Així mateix, el Consell Insular d’Eivissa comprovarà d’ofici que el guanyador o la guanyadora no figuri com a deutor/a d’aquesta Institució.

Aquest sobre amb les dades personals només s’obrirà quan la decisió del jurat estigui presa i només s’obriran els que contenguin les dades de les obres que hagin resultat premiades o d’aquelles de què es recomani la publicació.

c. Un altre sobre en el qual figurin, a la part de fora, la denominació “Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2016”, Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa i el pseudònim de l’artista, i a l’interior del sobre, l’original imprès i els cinc exemplars en format digital dels treballs presentats al Premi. A la portada de cada una de les còpies presentades, tant en la impresa en paper com en les digitals, hi ha de figurar també el pseudònim.

4.4. Lloc de presentació dels treballs: Els treballs participants en aquest Premi podran presentar-se:

  1. Al Registre d’Entrada del Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa.
  2. Als ajuntaments de Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja i Sant Josep de sa Talaia, que tenen signat conveni de col·laboració amb el Consell Insular d’Eivissa per donar registre a la documentació adreçada al Consell.
  3. Així mateix, es podrà emprar qualsevol dels mitjans previstos a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Cinquena. Dotació

Aquest Premi està dotat amb 5.000 € (cinc mil euros) de l’aplicació pressupostària 3340 48100 dels pressupostos del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa, i està previst al Pressupost del Consell Insular d’Eivissa per a l’any 2016 i al Pla estratègic de subvencions per a enguany aprovat per acord de Consell Executiu en data 23 de desembre de 2015 (BOIB núm. 190, de 31 de desembre de 2015).

Sisena. Jurat qualificador i criteris de valoració

6.1. El jurat del Premi d’Investigació Vuit d’Agost estarà format per les següents persones, nomenades pel conseller executiu d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut:

– Un/a president/a.

– Tres vocals, elegits entre persones de reconegut prestigi en el camp de la investigació en diversos àmbits de l’illa d’Eivissa.

– Secretari/ària d’actes, que serà personal del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut.

6.2. Per poder constituir-se, el Jurat haurà de comptar amb l’assistència del president/a, el/la secretari/ària i almenys de dos vocals més (article 26 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú), i el seu veredicte serà inapel·lable.

6.3. Funcions del jurat qualificador: El jurat és l’òrgan col·legiat al qual corresponen les funcions següents:

a) Reunir-se en el termini màxim de trenta dies naturals després de la finalització del termini de presentació de les obres.

b) Avaluar la creativitat, el procés d’elaboració o altres aspectes que es considerin adients i qualificar les obres presentades amb els criteris tècnics establerts a la base quarta respecte de la seua presentació, entre altres, els següents criteris respecte dels treballs a avaluar:

– Metodologia científica en la seua elaboració

– Fonts utilitzades

– Conclusions de la recerca

– Aportació al corpus de treballs de recerca respecte de l’illa d’Eivissa

c) Declarar desert, si escau, el Premi, o si ho considera convenient, dividir-lo entre dos o més premiats.

d) Emetre una proposta de concessió que es formularà a l’òrgan competent a través de l’òrgan instructor.

Setena. Resolució del premi

El conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut resoldrà la concessió del premi, si escau, una vegada que el jurat hagi emès la seua proposta, i posteriorment en donarà compte al Consell Executiu, tot de conformitat amb el Decret de Presidència núm. 287/2015, de determinació de les atribucions corresponents als diferents òrgans del Consell Insular d’Eivissa.

Així mateix, la concessió del premi es notificarà personalment a la persona guanyadora i es farà pública, en un termini màxim de quinze dies des de la data de la reunió del jurat, al tauler d’edictes del Consell Insular d’Eivissa, a la pàgina web del Consell www.conselldeivissa.es i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Vuitena. Lliurament del premi

El lliurament del premi es farà en un acte públic, en el lloc i la data que es determinarà amb posterioritat, i coincidirà, si és possible, amb el lliurament dels altres premis Vuit d’Agost convocats per a 2016. La persona guanyadora ha d’aportar un full de transferència bancària, degudament emplenat i signat, únicament en el cas que no l’hagi presentat d’abans al Consell Insular, ja que la forma de pagament serà per transferència bancària.

Novena. Publicació del treball guanyador

El Premi comportarà la publicació del treball per part del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular d’Eivissa.

Desena. Treballs no premiats

El Consell es compromet a retornar les còpies digitals dels treballs no premiats a les persones autores; l’original en paper ha de quedar a l’expedient.

Eivissa, 23 de juny de 2016

La secretària tècnica de Medi Ambient, Agricultura, Cultura, Educació, Patrimoni, Esports i Joventut
Maria Catalina Tur Torres

ANNEX I
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr./La Sra. ……………………………………………………………………………………………………….., amb DNI ………………………………………, domicili a  …………………………………………………………………………………………………………., municipi d ……………………………………………………..,

DECLAR que:

  • No incorr en cap de les causes d’incompatibilitats o prohibició per obtenir subvencions que figuren en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
  • Conec i accept les bases d’aquesta convocatòria.
  • Estic al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell, la Comunitat Autònoma i l’Administració de l’Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.

i AUTORITZ

el Consell Insular d’Eivissa, per al compliment d’aquesta convocatòria del Premi d’Investigació Vuit d’Agost 2016, a accedir a la informació necessària per comprovar que estic al corrent de les meues obligacions tributàries amb el Consell Insular d’Eivissa, amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l’Estat espanyol i amb la Seguretat Social.

Signat:

Data:

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PATRIMONI, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT