Artxipèlag

Observatori de la Cultura de les Illes Balears
Mallorca - Menorca - Eivissa - Formentera

Premi Font i Roig d’Assaig 2018

Bases del IV Premi Font i Roig d’Assaig 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Versió PDF

Text

Aprovades pel Ple  de l’Ajuntament de Maria de la Salut en la seva Sessió Ordinària de data 12 de març de 2018,  mitjançant el present, d’acord amb el previst  a l’article  22 de la llei de Bases de Regimen local 7/85, de 2 d’abril, es publiquen les Bases següents:

PREMI FONTIRROIG D’ASSAIG 2018

Bases

L’Ajuntament de Maria de la Salut estableix, amb la coordinació del Sr. Antoni Gelabert Mas, metge i escriptor, juntament amb el Sr. Barto­meu Pastor Sureda, historiador, i Lleonard Muntaner, editor, el IV Premi Font i Roig d’Assaig 2018 amb l’objec­tiu de fomentar la investigació en les ciències humanes i socials.

1. CATEGORIA

El IV Premi Font i Roig d’Assaig 2018 es convoca en la modalitat d’Assaig. S’hi acceptaran monografies que tractin la Cultura de les Illes Balears. Una cultura entesa en majúscules i des de les més diverses disciplines.

2. OBRES

Les obres aspirants al IV Premi Font i Roig d’Assaig 2018 han de ser escrites en llengua catalana i cal que siguin originals i inèdites. Cada autor podrà concursar-hi amb un màxim d’una sola obra. La temàtica de les obres és lliure sempre que tractin algun aspecte cultural de les Illes Balears.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Per poder optar al premi, els treballs hauran de tenir, com a màxim, una extensió de 35 folis de text més 12 fotografies en blanc i negre aplegades en un apèndix final. Les obres hauran de presentar-se en format DIN A4, mecanos­crites a espai 1,5 i per una sola cara, en tipus Times New Roman o semblant, de cos dotze.

Els autors participants han de trametre tres còpies de l’original en suport paper i una còpia en suport informàtic, realitzada en un programa estàndard, com ara Word, Open office o pdf. A la primera pàgina es consignarà el títol de l’obra i les dades de l’autor (nom i llinatges, DNI, adreça postal, telèfon i adreça electrònica).

4. ADMISSIÓ DE LES OBRES

El termini d’admissió de les obres acabarà dia 10 de maig de 2018, a les 14 h. Les obres es podran presentar a l’Ajuntament de Maria de la Salut (plaça des Pou, 13, 07519 Maria de la Salut), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Hi seran admeses les obres que es lliurin personalment o que hi arribin per correu, si la data d’emissió no és posterior a dia 10 de maig de 2018. L’Ajuntament de Maria de la Salut lliurarà a l’autor un rebut de recepció de l’obra. En haver estat presentada al Premi, cap obra no podrà ser retirada per l’autor per tal de fer-hi correccions, ampliacions o per renunciar al concurs.

5. JURAT

Es constituirà un jurat integrat per l’editor i dos membres de reconegut prestigi dins l’àmbit de la cultura de parla catalana; pel batle de l’Ajuntament de Maria de la Salut, com a president del jurat, amb veu i sense vot; i per un membre triat a aquest efecte que actuarà com a secretari del jurat, amb veu i sense vot. El veredicte emès pel jurat es farà públic dia 26 de maig de 2018. El jurat podrà declarar desert el premi, però en cap cas no podrà atorgar-lo de manera compartida. El jurat podrà recomanar les publicacions que cregui oportunes de les obres finalistes. El jurat resoldrà tots aquells aspectes que no contemplin aquestes bases. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

6. DOTACIÓ ECONÒMICA I EDICIÓ DE LES OBRES PREMIADES

S’estableixen els següents premis per al treball premiat:

• Obra guanyadora: premi de 800 euros i publicació del treball premiat.

L’obra premiada serà editada per Lleonard Muntaner, Editor a la col·lecció Panorama de les Illes Balears. La dotació econòmica del premi anirà a compte dels drets d’autor.

La presentació de l’obra impresa es durà a terme el setembre de 2018, durant les festes de la Mare de Déu de Maria.

7. CUSTÒDIA I RETIRADA D’EXEMPLARS

L’Ajuntament de Maria de la Salut posarà esment en la custòdia dels originals mentre estiguin en poder seu, encara que no es farà responsable de la pèrdua o del deteriorament d’aquests. Els treballs que no hagin estat premiats podran ser retirats de l’Ajun­tament, sempre que se’n presenti el rebut corres­ponent, fins al 15 de juny de 2018. Transcorregut aquest termini, els originals seran destruïts.

8. ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

La participació en el IV Premi Font i Roig d’Assaig 2018 suposa la total acceptació d’aquestes bases.

 

Maria de la Salut, 19 de març de 2018

El Batle-President

Guillem Jordà Bauzà